Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Věra Chládková Oddělení řízení grantových schémat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Věra Chládková Oddělení řízení grantových schémat."— Transkript prezentace:

1 POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Věra Chládková Oddělení řízení grantových schémat

2 registrace přihlášení

3 Registrační formulář

4 Potvrzení registrace, aktivace

5 Přihlášení do systému

6 Založení nové žádosti založení nové žádosti

7 Seznam formulářů

8 Výběr konkrétní výzvy

9 Vyplňování webové žádosti Typy záložek  Navigace  Operace se žádostí  Datová oblast žádosti (slouží k vyplňování vlastního textu žádosti) Záložky vyplňujte postupně, některé jsou provázané a data se mezi nimi načítají

10 Vyplňování webové žádosti Barevné rozlišení polí  Žlutá – povinná  Šedá bez orámování – vyplňují se automaticky  Šedá s orámováním – nepovinná Rozevírací seznam Nápověda k oknu

11 Identifikace žádosti

12 Projekt  Vybrat Prioritní osu, Oblast podpory a Typ účetní jednotky žadatele  Doplnit Název projektu (max. 50 znaků), Zkrácený název projektu a jeho anglický překlad, Stručný obsah projektu  Zaškrtnout pokud je v projektu partner nebo pokud je v projektu počítáno s výběrovým řízením:  Doplnit Harmonogram projektu – předpokládané datum zahájení (od 1. 9. 2009) a ukončení projektu (délka projektu 36 měsíců, max do 30. 6. 2012)

13 Žadatel projektu Žadatelem mohou být právnické osoby, které splňují následující podmínky:  Sídlo žadatele je na území ČR;  Podnikající subjekt nebo sdružení a asociace škol nebo NNO, které byly zřízeny/založeny za účelem vzdělávání nebo vědecké a výzkumné činnosti v hlavní činnosti (nebo ve vedlejší činnosti – OKEČ, …);  Podnikající subjekt nebo NNO byly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti;  Žadatel je přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu a nepůsobí pouze jako prostředník;  Typ žadatele je uveden ve výzvě.

14 Žadatel projektu Nesplnění podmínek oprávněnosti žadatele:  Je v úpadku podle zákona č. 182/2006, o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů; je proti němu vedena exekuce, výkon rozhodnutí nebo je v likvidaci;  Nesplňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám;  Nesplňuje podmínky oprávněných žadatelů;  Podnikající subjekt nebo NNO nebyly založeny dříve než před dvěma lety od data odevzdání žádosti;  Podnikající subjekt nebo NNO nebyly zřízeny nebo založeny za účelem vzdělávání v hlavní činnosti, nebo ve vedlejší činnosti není zapsáno vzdělávání.

15 Žadatel projektu v Benefit7  Zadat IČ – správnost zkontrolovat tlačítkem validace ARES  Je plátce DPH vzhledem k aktivitám projektu  Počet zaměstnanců – průměrný přepočtený počet zaměstnanců za poslední za poslední uzavřené účetní období  Typ žadatele – výběr z číselníku Obec, sdružení obcí, soukromá firma, kraj, NNO aj.)  Podíl na nákladech – Pokud projekt nemá partnera, musí se rovnat celkovým nákladům projektu  Příjemce veřejné podpory, de minimis  Zkušenosti žadatele

16 Adresa žadatele  Zadávají se dvě adresy – oficiální adresa a adresa pro doručování (i pokud jsou shodné): nejprve zadat jeden typ adresy, uložit, tlačítkem Nový záznam zadat druhý typ a opět uložit nebo Kopírovat záznam ( změnit pouze typ adresy a uložit)

17 Osoby žadatele  Statutární zástupce – pokud mají společné podpisové právo, uvádí se všIchni a zaškrtne se společné podpisové právo  Kontaktní osoba Musí se uvést obě funkce, pokud je to jeden člověk, mohu zaškrtnout současně obě funkce.

18 Partner projektu Partnerem může být právnická osoba se sídlem na území ČR, která není v úpadku podle zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, není proti ní vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí nebo není v likvidaci a splňuje podmínky bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám. Dva druhy partnerství:  Bez finančního příspěvku  S finančním příspěvkem

19 Partner projektu v Benefit7  Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (jaký má toto partnerství přínos, proč konkrétně tento partner, proč nelze realizovat formou dodávky od dodavatele)  Popis zapojení partnera (způsob jeho zapojení v příslušných akti- vitách, podrobněji rozepsat na záložce Popis realizace klíčové aktivity)  Zkušenosti partnera s řízením a realizací projektů RLZ  Zkušenosti s prací s cílovou skupinou  Partner projektu, Adresa partnera, Osoby partnera – podobné jako u žadatele

20 Popis projektu Vyplňuje se:  Cíle projektu  Zdůvodnění potřebnosti  Popis cílové skupiny  Zapojení a motivace cílové skupiny  Rizika projektu  Popis opatření na eliminaci rizik  Popis realizace plánovaných aktivit po ukončení financování z ESF  Popis přidané hodnoty projektu, v čem je inovativní  Vazby na jiné projekty  Vnitřní postupy řízení a organizace  Podporované aktivity:

21 Území dopadu a realizace  Specifikace území dopadu přínosu projektů  Lze použít filtr pro vyhledávání  Podobně se vyplní místo realizace a realizované investice NUTS 3 – podíl plánovaných výdajů projektu v % vztahujících se k NUTS 3, v němž je projekt realizován; pokud je realizován ve více NUTS 3, součet vždy musí dát za projekt 100 % filtr

22 Klíčové aktivity  Název klíčové aktivity – v přímé vazbě na podporované aktivity uvedené v příslušné výzvě (aktivity týkající se projektového řízení jsou pouze doplněním v rámci popisu a nikoliv samostatné aktivity)  ESF způsobilé výdaje  Křížové financování (z ERDF)  Podrobný popis realizace klíčové aktivity

23 Klíčové aktivity  Výstup klíčové aktivity  Organizace zajišťující klíčovou aktivitu – Vybere se z číselníku (zde je žadatel a partneři)

24 Harmonogram aktivit Vyplňuje se pro jednotlivé aktivity a jednotlivé roky Postup:  Rok  Výběr klíčové aktivity  Zaškrtnout příslušné měsíce  Uložit záznam  Opakovat pro všechny aktivity

25 Realizační tým  Výběr typu pozice (manažerské či administrativní x odborné)  Název Pozice  Název subjektu  Forma (pracovní smlouva/DPP/ DPČ)  Úvazek (pracovní smlouva např. 100 nebo 50%; DPČ či DPP počet hodin za měsíc)  Jednotka (počet hodin nebo %)  Sazba (Výše superhrubé mzdy, u pracovní smlouvy měsíční, u DPČ/DPP hodinová)  Jednotka (za hodinu x za měsíc)  Pracovní náplň

26 Rozpočet projektu Nově možnost využít komentář k rozpočtu

27 Přehled financování  Příjmy projektu – příjmy, které vznikají v době realizace projektu a odečítají se od způsobilých výdajů projektu (snižují celkovou výši realizace podpory); nevznikají-li příjmy, vyplňte 0,-  Soukromé spolufinancování – zde vyplňte 0,-  Rozpad financí – přepočítá podíly jednotlivých zdrojů a doplní další kolonky na této záložce

28 Harmonogram čerpání Předpokládaný plán žádostí o platbu (předpokládaná částka a datum předložení žádosti o platbu) Postup:  První platba – záloha ve výši 25% z celkových způsobilých výdajů projektu  První ŽOP – tři měsíce od podpisu smlouvy (následný interval vždy tříměsíční)  Poslední ŽOP – maximálně do dvou měsíců po termínu data ukončení projektu na záložce Projekt  Součet všech plateb se musí rovnat celkovým způsobilým výdajům projektu

29 Horizontální témata  Vybrat vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj z číselníku  Popsat a zdůvodnit vliv – např. konkrétně jaká aktivita podpoří rovné příležitosti, o kterou aktivitu udržitelného rozvoje se jedná

30 Kategorizace pomoci  Výběr hospodářské činnosti – č. 18 Vzdělávání  Výběr typu území – město x vesnice (města podle zákona č. 182/2000 Sb., o obcích)  Výběr prioritního tématu  Prostředky z EU v Kč – musí se rovnat částce v poli Strukturální fond v záložce Přehled financování (85% CZVP)

31 Monitorovací indikátory  Vybírají se z rozevíracího seznamu, kam se automaticky načítají podle oblasti podpory  Vyplňuje se plánovaná hodnota, kterou plánujete dosáhnout během realizace projektu a datum, kdy předpokládáte její dosažení  Vyplněním se žadatel zavazuje k jejich splnění

32 Výběrová řízení Navazuje na zaškrtávací pole Počítá projekt s výběrovým řízením? na záložce Projekt Vyplňuje se:  Název VŘ  Specifikace druhu zadavatele (veřejný, sektorový, dotovaný, osoba, která není zadavatelem dle zákona)  Druh VŘ podle předmětu (dodávky, služby, stavební práce)  Stav VŘ (VŘ zahájeno, ukončeno, plánováno, zrušeno)  Postup při VŘ vybírá se ze seznamu

33 Publicita  Dodržovat pravidla publicity uvedená v PPŽ a PPP  Způsob zajištění publicity se vybere z rozevíracího seznamu  Popíší se konkrétní opatření pro zajištění publicity

34 Další projekty  Projekty, které realizuje žadatel v oblasti lidských zdrojů a které jsou financované z veřejných zdrojů (rozpočty obcí, krajů, státní rozpočet, fondy EU)  Realizované nebo připravované v době podání žádosti

35 Přílohy projektu  Číslo přílohy  Název přílohy  Požadovaná příloha – pouze u povinných příloh, které jsou přednastavené, jinak nelze editovat  Počet listů – listy tištěné verze  Počet kopií – 1  Doložena – zaškrtnout  Nerelevantní  Datum schválení  Popis  Elektronická příloha Velikost jedné přílohy max 4MB Celková velikost max 20 MB

36 Kontrola, finalizace, tisk  Kontrola (proběhne automaticky při finalizaci)  Finalizace (klíč žádosti + klíč verze = unikátní kód „hash“) = shoda s tištěnou verzí - lze stornovat  Tisk – žádost se vygeneruje ve formátu *pdf (+ Čestné prohlášení)

37 Formální podoba žádosti Předkládá se:  Ve formě webové žádosti v aplikaci Benefit7 (= finalizace, hash)  Listinná podoba (1x)  Na CD ve formátu *.pdf (včetně příloh!) (1x) Listinná a elektronická verze žádostí se musí shodovat (včetně hashe)

38 Forma předkládání žádosti Žádost  Samotná žádost orazítkována a podepsána statutárním/i zástupci žadatele/partnera (je – li relevantní)  Vytištěná žádost sešitá a přelepená páskou  Páska označená z obou stran razítkem a podpisem statutárního zástupce žadatele

39 Forma předkládání příloh Přílohy  Titulní list – Seznam příloh, kde je uveden celkový počet listů příloh (včetně titulního listu)  Předkládají se v listinné podobě v originále (nebo úředně ověřené kopii) a nesmějí být starší tří měsíců k podání data žádosti  Dodržet řazení příloh tak, jak jsou zadané v Benefit7  Každá příloha označena pořadovým číslem podle seznamu, musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele a orazítkována  Vícestránková příloha pevně spojena  Všechny přílohy sešité, přelepené páskou v jednom svazku  Páska z obou stran orazítkována a podepsána st. zástupcem žadatele

40 Obálka Žádost se předkládá v obálce, na které musí být uvedeno:  Přední strana: Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat U jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Název a adresa žadatele Upozornění „NEOTVÍRAT“ pod adresou žadatele

41 Obálka  Zadní strana:  Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Číslo prioritní osy: 1  Číslo oblasti podpory: 1.1 x 1.2 x 1.3  Číslo výzvy: 02  Registrační číslo globálního grantu: OP 1.1: CZ.1.07/1.1.09 OP 1.2: CZ.1.07/1.2.04 OP 1.3: CZ.1.07/1.3.03  Název globálního grantu  Název oblasti podpory  Název projektu

42 Místo předložení Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, oddělení řízení grantových schémat 14. patro, kancelář č. 1422 a č.1423 U jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

43 Další informace http://opvk.kraj-lbc.cz Kontaktní e-mail: opvk@kraj-lbc.czopvk@kraj-lbc.cz OŘGS Benefit7, administrativní stránka: lenka.sulanova@kraj-lbc.czlenka.sulanova@kraj-lbc.cz, vera.chladkova@kraj-lbc.czvera.chladkova@kraj-lbc.cz Finanční stránka: tomas.kysilka@kraj-lbc.cztomas.kysilka@kraj-lbc.cz, zuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz, renata.andelova@kraj-lbc.czzuzana.nebrenska@kraj-lbc.cz renata.andelova@kraj-lbc.cz OŠMTS Věcná stránka: jana.pekarova@kraj-lbc.czjana.pekarova@kraj-lbc.cz, miloslava.richtrova@kraj-lbc.czmiloslava.richtrova@kraj-lbc.cz


Stáhnout ppt "POSTUP VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI Věra Chládková Oddělení řízení grantových schémat."

Podobné prezentace


Reklamy Google