Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Certifikáty Administrativní bezpečnost a certifikační politika (eGON)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Certifikáty Administrativní bezpečnost a certifikační politika (eGON)"— Transkript prezentace:

1 Certifikáty Administrativní bezpečnost a certifikační politika (eGON)
eGON centrum HOLEŠOV

2 Úvod V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy z oblasti kryptologie, certifikátů a systému Czech POINT.

3 Základní pojmy Asymetrická kryptografie a klíče
Asymetrická kryptografie je souhrn kryptografických metod, ve kterých se pro šifrování a dešifrování používají odlišné klíče. Kromě možnosti použití pro utajení komunikace se asymetrická kryptografie používá také pro elektronický podpis.

4 Základní pojmy Asymetrická kryptografie a klíče
V nejběžnější formě asymetrické kryptografie se používají dva typy klíčů: Veřejný (pubic key) - tento klíč je jeho majitelem uvolněn uživatelům, kteří s ním chtějí komunikovat - šifrovat*) zprávy, které jsou tomuto majiteli určeny. Soukromý (private key) - tento klíč jeho majitel drží v tajnosti a pomocí tohoto klíče dešifruje *) zprávy, které jsou mu doručeny a šifrovány jeho vlastním veřejným klíčem (bod 1). POZNÁMKA *) v případě digitálního podpisu je to obráceně

5 Základní pojmy Asymetrická kryptografie a klíče
Je jasné, že šifrovací a dešifrovací klíč musí být spolu matematicky svázány, ale z důvodu praktického využití této metody nesmí být možno z šifrovacího klíče vyvodit klíč dešifrovací.

6 Základní pojmy Autentizace a Autorizace Autentizace
Proces ověření identity entity (člověka, programu, systému) Dvě formy Identifikace - entita se aktivně identifikuje, systém potvrdí shodu Verifikace - systém aktivně hledá v databázi odpovídající záznam Autorizace oprávnění přístupu k informačním zdrojům v průběhu autorizace se určuje k jakým zdrojům má uživatel přístup

7 Základní pojmy Digitální certifikát
Datový soubor údajů ve stanoveném formátu (norma X.509), který identifikuje osobu nebo server a může během elektronické komunikace mezi dvěma subjekty zajistit šifrování přenášených dat, ověření jedné a/nebo druhé strany, rozpoznání neoprávněné modifikace dat. je vydávaný certifikační autoritou, která jeho vydáním zajišťuje a stvrzuje, že daný subjekt skutečně tento certifikát vlastní.

8 Základní pojmy Digitální certifikát Náležitosti certifikátu:
Unikátní sériové číslo Termín platnosti Identifikační údaje subjektu, který je vlastníkem tohoto certifikátu Identifikační údaje certifikační autority, která certifikát vydala Veřejný klíč (nejčastěji o délce 1024 bitů) Další informace (o omezení použití, použití k testování a další

9 Základní pojmy Digitální certifikát
Digitální certifikát je datový soubor jako každý jiný, proto musí být také zajištěn proti zfalšování. Z tohoto důvodu certifikační autorita tento soubor podepíše svým soukromým klíčem a tento podpis připojí k certifikátu. Pro ověření tohoto podpisu potřebujeme mít k dispozici certifikát certifikační autority. Ten bývá obvykle k dipozici na WWW stránkách certifikační autority ke stažení. Z matematické podstaty digitálních certifikátů je pak následně možno ověřit, že certifikát podepsala právě uvedená certifikační autorita.

10 Základní pojmy Typy digitálních certifikátů
Existuje několik typů digitálních certifikátů, my však uvedeme jen ty nejdůležitější: Komerční certifikát Kvalifikovaný certifikát

11 Základní pojmy Komerční certifikát
Certifikát, který vystaví certifikační autorita za poplatek a ověří žadatele.  V případě osobních certifikátů ověří identitu žadatele, V případě serverových certifikátů pak kromě identity žadatele i vlastnictví domény, pro kterou je certifikát vystavován. Komerční certifikát je určen například pro komunikaci mezi různými subjekty, kteří se vzájemně dohodli na akceptování těchto certifikátů.

12 Základní pojmy Komerční certifikát
V oblasti eGovernmentu se komerční certifikát používá zejména pro bezpečné přihlášení k centrále Czech POINT. Autentizují se obě komunikující strany a právě k autentizaci klientské strany se tento certifikát používá (autentizaci provádí protokol SSL).

13 Základní pojmy Kvalifikovaný certifikát
Certifikát, který má náležitosti podle § 12 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Pomocí tohoto certifikátu je možné vytvořit zaručený elektronický podpis, který má stejnou právní váhu jako osobní podpis na papírovém dokumentu.

14 Základní pojmy Kvalifikovaný certifikát Slouží
k ověřování identifikace autentifikace podepisující osoby k zajištění integrity zpráv.

15 Základní pojmy Kvalifikovaný certifikát
V oblasti eGovernmentu se kvalifikovaný certifikát používá ke garanci neprovedených změn v dokumentu. Dále také je využíván při podpisu žádostí, které se posílají na Rejstřík trestů.

16 Základní pojmy Token Token je malé USB zařízení, které slouží jako bezpečné úložiště osobních certifikátů, komerčního a kvalifikovaného. Výhodou je, že privátní klíč vygenerovaný uvnitř zařízení jej nikdy neopustí. Použití tokenu chráněno bezpečnostním kódem (PIN), čímž je zaručeno, že příslušný osobní certifikát nemůže být zneužit.

17 Základní pojmy Certifikační autorita
Certifikační autorita je subjekt, který vydává digitální certifikáty. Placené certifikační autority získávají od svých klientů peníze, které používají jednak na zajištění vlastní činnosti, ale hlavně na platbu za zařízení vlastních kořenových certifikátů do softwaru, který využívá přenosu důvěry.

18 Základní pojmy Kvalifikovaná certifikační autorita
Certifikační autorita, která je v rámci České republiky definována Zákonem o elektronickém podpisu. V České republice existují 3 kvalifikované certifikační autority: První certifikační autorita, a.s. - Certifikační autorita PostSignum - eIdentity a.s. -

19 Postup zřízení certifikátů
Objednání USB tokenů a ovládacího software Objednávku je možné realizovat na webové adrese elektronického obchodu Systém Vás provede třemi kroky elektronické objednávky.

20 1. Výběr zboží

21 2. Doplnění adresy

22 3. Rekapitulace objednávky, potvrzení

23 Postup zřízení certifikátů
Smlouva o poskytování certifikačních služeb Nejprve je potřeba s Českou poštou uzavřít smlouvu o poskytování certifikačních služeb a dodat seznamy žadatelů s údaji pro vydání certifikátů.

24 Postup zřízení certifikátů
Vyhledávání a stažení formulářů Pokud nevíme, jestli má obec nějaké smlouvy uzavřené, můžeme použít vyhledávací aplikaci na stránce Pokud nemáme žádné smlouvy uzavřené, zaklikneme políčko Neprohledávat databázi, zobrazit všechny dostupné formuláře a pokračujeme tlačítkem Vyhledat. V dalším kroku se už dostaneme na seznam všech formulářů, které jsou k dispizici

25 Vyhledávání a stažení formulářů
Pokud nemáme žádné smlouvy uzavřené, zaklikneme políčko Neprohledávat databázi, zobrazit všechny dostupné formuláře Pokračujeme tlačítkem Vyhledat

26 Postup zřízení certifikátů
Příprava objednávky Jako první stáhneme a vyplníme formulář Smlouva o poskytování certifikačních služeb, který nalezneme pod odkazem objednavka.doc. Tento formulář vyplníme. Zadáme údaje o obci, informace o lhůtě platnosti smlouvy, informace o objednaných službách, souhlas nebo nesouhlas využití poskytnutých údajů pro marketingové účely a v poslední řadě seznam oprávněných osob. Dokument vytiskneme ve 2 kopiích.

27 Postup zřízení certifikátů
Příprava dodatku ke smlouvě Pokud má obec uzavřenou smlouvu na poskytování služeb pouze kvalifikované nebo pouze komerční autority stáhne si z webových stránek vzor změnového dodatku ke smlouvě - soubor dodatek_zmenovy.doc. Do dodatku doplníme číslo dodatku a číslo současné smlouvy s Českou poštou. Pokud si nejsme těmito údaji jisti, ponecháme jejich doplnění na pracovníka České pošty. Dále doplníme údaje o obci. Zbytek dokumentu je již nastaven pro rozšíření služeb na obě autority. Na druhé straně doplníme údaje o zástupci zákazníka.

28 Postup zřízení certifikátů
Příprava dodatku ke smlouvě Dodatek vytiskneme ve dvou exemplářích. Na oba vytištěné dodatky se podepíše na straně 2 statutární zástupce obce. Pokud jsme v dodatku v bodě 6 (Změna seznamu oprávněných osob) zvolili ANO, je potřeba vyplnit a podepsat přílohu dodatku. V opačném případě není potřeba přílohu dodatku vyplňovat.

29 Postup zřízení certifikátů
Příprava seznamů žadatelů Ze stejné stránky se stáhne vzor úvodního listu seznamu žadatelů (soubor sz_uvodni_list.doc) a přílohu seznamu žadatelů pro vydání dvou certifikátů v rámci projektu Czech POINT (soubor sz_ca_dual.doc). Vyplnění úvodního listu seznamu žadatelů Evidenční číslo smlouvy nevyplňujeme, protože smlouva ještě není uzavřena. Doplníme údaje o obci, údaje o oprávněné osobě a uvedeme počet příloh. Úvodní list vytiskneme, ale nepodepisujeme.

30 Postup zřízení certifikátů
Příprava seznamů žadatelů Vyplnění přílohy seznamu žadatelů Vyplníme osobní údaje žadatele o certifikát. Vyplníme údaje certifikátu. Jako údaj CN můžeme zadat jméno a příjmení zaměstnance. Jako údaj číslo žadatele v organizaci můžeme zadat zaměstnanecké číslo. Jako údaj organizační jednotka můžeme zadat "Czech POINT".

31 Postup zřízení certifikátů
Příprava seznamů žadatelů Dále můžeme nastavit doplňkové služby jako jsou zveřejnění certifikátu na WW stránkách, odeslání ové zprávy s upozorněním na končící platnost certifikátu. Přílohu vytiskneme v jedné kopii a necháme ji podepsat žadateli.

32 Postup zřízení certifikátů
Doručení objednávky a seznamu žadatelů na kontaktní místo Na webových stránkách si najdeme nejbližší kontaktní místo a telefonicky se informujeme, kdy se můžeme dostavit uzavřít smlouvu.

33 Postup zřízení certifikátů
Doručení objednávky a seznamu žadatelů na kontaktní místo S sebou budeme potřebovat vytištěnou a vyplněnou objednávku ve dvou exemplářích (včetně vytištěné a podepsané přílohy objednávky ve dvou exemplářích), zakládající listinu obecního úřadu, nebo jiný dokument, kde je IČ, doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce obce, vytištěný a žadatelem podepsaný seznam žadatelů, svůj doklad totožnosti.

34 Postup zřízení certifikátů
Doručení objednávky a seznamu žadatelů na kontaktní místo Operátorka kontaktního místa zkontroluje vyplněnou objednávku, zkopíruje si zakládací listinu a uzavře smlouvu. Obdržíme jeden podepsaný exemplář objednávky a přílohy objednávky.

35 Postup zřízení certifikátů
Doručení objednávky a seznamu žadatelů na kontaktní místo Operátorka dále ověří identitu žadatele vůči osobnímu dokladu. Před operátorkou se podepíšeme jako oprávněná osoba na úvodní list seznamu žadatelů Operátorka potvrdí ověření podpisu na úvodním listu. O zavedení uživatelů budeme informováni později.

36 Postup zřízení certifikátů
Instalace software k USB tokenu, inicializace tokenu Po doručení objednaných USB tokenů je potřeba na počítač žadatele nainstalovat ovládací software, který je umístěn na instalačním CD (to je rovněž potřeba zakoupit přes objednávkový systém). Instalační příručka je na webové stránce podle ní se provede instalace software a inicializace daných USB tokenů

37 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů certifikačních autorit Aby byly vydané certifikáty považované za důvěryhodné, musí si žadatel do počítače nainstalovat certifikáty certifikačních autorit PostSignum QCA a PostSignum VCA.

38 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů certifikačních autorit Pokud je možné na počítači provést automatickou instalaci certifikátů autorit, stačí stisknout tlačítko Instalovat certifikáty. V opačném případě toto tlačítko není přístupné a je nutné provést ruční postup instalace certifikátů, který je na příslušné stránce rovněž uveden.

39 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů certifikačních autorit Na webové stránce pro Czech POINT se klikne na odkaz Instalace certifikátů certifikačních autorit PostSignum v bodu 4 postupu.

40 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů certifikačních autorit Pokud je možné na počítači provést automatickou instalaci certifikátů autorit, stačí stisknout tlačítko Instalovat certifikáty.

41 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů certifikačních autorit V opačném případě toto tlačítko není přístupné a je nutné provést ruční postup instalace certifikátů, který je na stránce rovněž uveden.

42 Ruční postup instalace certifikátů

43 Postup zřízení certifikátů
Vydání certifikátů žadatelům Vydání certifikátů je připraveno až po obdržení u od certifikační autority, kde informuje, že žadatel byl zaveden do systému a může se dostavit na kontaktní místo k vydání certifikátu.

44 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát Žadatel si na svém počítači vygeneruje klíčový pár a elektronickou žádost o certifikát za použití webové stránky

45 Webová stránka generování klíčů a žádosti o certifikát

46 V dalším kroku vybereme Typ zákazníka a Typ certifikátu
Rozdíl mezi certifikátem pro ověření el.podpisu a el.značky Certifikáty pro ověření elektronického podpisu jsou určeny výhradně pro osoby. Ve jménu certifikátu je uváděno jméno osoby, které byl certifikát vydán a která používá klíče s tímto certifikátem spojené. Certifikáty pro ověření elektronické značky jsou určeny pro zařízení či aplikace. Tato zařízení provádějí podepisování dat automaticky. Uskutečňuje se tzv. označování dat. Ve většině případů budou zákazníkům PostSignum QCA vystavovány certifikáty pro ověření el.podpisu. Certifikáty pro ověření el.značky najdou uplatnění především v tzv. elektronických podatelnách či při automatickém generování výpisů z různých registrů. Skupiny zákazníků rozlišované v PostSignum QCA Zaměstnanec organizace Podnikající fyzické osoby (OSVČ) patří z pohledu PostSignum QCA mezi právnické osoby. Některé postupy pro organizace však mohou být v případě OSVČ zjednodušeny, proto jsou podnikající fyzické osoby na těchto webových stránkách prezentovány jako samostatná skupina zákazníků. Nepodnikající fyzické osoby bez přiděleného IČ.

47 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát V dalším kroku vybereme údaje o organizaci a údaje o zaměstnanci

48 Údaje o organizaci a o zaměstnanci
Určeno zejména pro velké organizace. Můžete zadat jméno organizační jednotky. Zadá se zaměstnanecké číslo. Nepoužívá-li organizace zaměstnanecká čísla lze je vytvořit pro tyto účely. ová adresa se musí shodovat s tou z níž budou odesílány podepsané y Pracovní pozice v organizaci

49 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát Před vygenerováním klíčů nastavte parametry generování:

50 Generování klíčů a žádosti o certifikát
Při zaškrtnutí lze vygenerované klíče později zazálohovat do souboru. DOPORUČENO: Ponechat zaškrtnuté! Při zaškrtnutí je v průběhu generování nabídnuto nastavení vysoké úrovně zabezpečení úložiště klíčů, Po zaškrtnutí budete vyzvání k zadání přístupového hesla ke každému použití klíčů – podpisu dat. Lze určit úložiště klíčů. Je doporučeno ponechat výchozí hodnotu. Klíče se uloží do úložiště Windows. Pouze pro okročilé uživatele. Lze nastavit velikost klíčů. Větší velikost = vyšší odolnost proti útokům může ale prodloužit prováděné operace. Od se používá POUZE hodnota 2048 bitů! Jméno adresáře a souboru, do kterého se uloží žádost o certifikát. Vzhledem k chybovosti se nedoporučuje ukládat žádosti na disketu.

51 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát V následujícím kroku si žadatel zkontrolute, zda se vytvořil soubor se žádostí o certifikát: »C:\cert_sign.req« Pokud si necháte vydat certifikát na kontaktním místě, vezměte tento soubor s sebou na USB klíčence. Pokud hodláte elektronicky žádat o následný certifikát, vložte tento soubor do odesílaného u.

52 Generování klíčů a žádosti o certifikát
Kliknutím na tento odkaz lze ve čtyřech krocích zkontrolovat vygenerované klíče.

53 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát Pomocí následujícího postupu lze ověřit, zda byly skutečně vygenerovány klíče potřebné k podepisování. Součástí postupu je také záloha klíčů do souboru. Tímto způsobem lze ověřit pouze klíče vygenerované prostřednictvím webových stránek PostSignum.

54 Kontrola generovaných klíčů
Kliknutím na tento symbol zobrazíte obrázek vztahující se k danému postupu.

55 Postup zřízení certifikátů
Generování klíčů a žádostí o certifikát Pomocí následujícího postupu lze ověřit, zda byly skutečně vygenerovány klíče potřebné k podepisování. Součástí postupu je také záloha klíčů do souboru. Tímto způsobem lze ověřit pouze klíče vygenerované prostřednictvím webových stránek PostSignum.

56 Postup zřízení certifikátů
Spuštění aplikace MMC V nabídce Start klikněte na položku Spustit. Zadejte text certmgr.msc a stiskněte tlačítko OK.

57 Postup zřízení certifikátů
Spuštění aplikace MMC Pokud se nezobrazí tento obrázek, klikněte v nabídce Start znovu na položku Spustit. Zadejte text MMC a stiskněte tlačítko OK.

58 Spuštění aplikace MMC Zobrazí se prázdné okno aplikace MMC
V menu Soubor zvolte položku Přidat nebo odebrat modul snap-in. Zobrazí se okno pro přidání modulu

59 Spuštění aplikace MMC Okno pro přidání modulu
Kliknutím na tlačítko Přidat v dolní části okna se zobrazí seznam dostupných modulů. Na seznamu se vybere položka Certifikáty a klikne se na tlačítko Přidat. Zobrazí se nové okno.

60 Spuštění aplikace MMC Zobrazí se nové okno
Ponechte přednastavenou položku Můj uživatelský účet. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se vrátíte do předešlého okna se seznamem modulů

61 Spuštění aplikace MMC Zobrazí se okno okna se seznamem modulů
Klikne se na tlačítko Zavřít.

62 Spuštění aplikace MMC Zobrazí se okno s přidaným modulem Certifikáty.
Okno zavřete stisknutím tlačítka OK.

63 Spuštění aplikace MMC Otevře se opět hlavní okno programu, do jehož levé části přibyla nová položka Certifikáty - aktuální uživatel. Obsah této položky se rozbalí kliknutím na symbol [+].

64 Spuštění aplikace MMC Rozbalením položky Certifikáty (kliknutím na symbol [+]) nebo jestliže se po spuštění souboru »certmgr.msc« zobrazí tento obrázek, klikne se na symbol [+] u položky Požadavek na zápis certifikátu.

65 Položku z aplikace MMC rozhodně neodstraňujte.
Spuštění aplikace MMC Zobrazí se vnořená položka Certifikáty, na kterou klikněte. V pravé části okna se zobrazí seznam žádostí na vydání certifikátu Důležité! Ignorujte hlášení o poškozené integritě certifikátu, v tuto chvíli je to normální stav. Položku z aplikace MMC rozhodně neodstraňujte. Na seznamu byste měli najít položku, jejíž jméno je shodné se jménem certifikátu zadaným při generování klíčů. Pokud na položku poklepete dvakrát myší, zobrazí se okno s podrobnými informacemi o certifikátu. Například datum počátku platnosti odpovídá datu vygenerování klíčů.

66 Postup zřízení certifikátů
Spuštění aplikace MMC Pokud dojde k některé z níže uvedených situací, neproběhlo generování klíčů korektně. pod položkou Požadavek na zápis certifikátu se nezobrazila žádná položka Certifikáty, nebo seznam žádostí o certifikát na pravé straně okna je prázdný, nebo nenašli jste žádost o certifikát, která by odpovídala vygenerovaným klíčům Zkuste zvolit jiný způsob generování klíčů.

67 Záloha vygenerovaných klíčů
Ve stále otevřeném okně konzoly MMC jste nalezli položku představující vygenerované klíče v sekci Požadavek na zápis certifikátu (podle našeho příkladu to je položka Miroslav Pádlo). Po kliknutí na tuto položku pravým tlačítkem myši se vybere položka Všechny úkoly a Exportovat. Spustí se průvodce exportem certifikátu. Stiskněte tlačítko Další

68 Záloha vygenerovaných klíčů
Důležité! Na druhé obrazovce nastavte, že chcete exportovat také soukromý klíč . Stiskněte tlačítko Další. Pokud nelze tuto položku zvolit, při generování klíčů jste zřejmě zakázali export soukromého klíče nebo se může jednat o technické potíže s Windows. Pokud jste export klíče nezakazovali, vygenerujte si nové klíče jiným způsobem.

69 Záloha vygenerovaných klíčů
Na třetí obrazovce nastavujete parametry exportu. V tomto případě ponechte přednastavené hodnoty, tj. zaškrtnutou pouze druhou položku . Stiskněte tlačítko Další

70 Záloha vygenerovaných klíčů
Na další obrazovce zadejte heslo, kterým bude chráněn soubor s exportovanými klíči. Toto heslo se použije v případě neúspěšné instalace vydaného certifikátu, kdy se bude provádět nouzová obnova klíčů ze souboru. Stiskněte tlačítko Další.

71 Záloha vygenerovaných klíčů
Na další obrazovce zadejte umístění a jméno vytvářeného souboru . Stiskněte tlačítko Procházet, vyhledejte vhodný adresář a zadejte název souboru. Zvolte takový adresář, do kterého nemůže získat přístup neoprávněná osoba. Ideální je použití výměnného média a jeho uložení do trezoru. Stiskněte tlačítko Další.

72 Bezpečnostní opatření!
Záloha vygenerovaných klíčů Na poslední obrazovce je uvedeno pouze shrnutí všech nastavených parametrů exportu . Stisknutím tlačítka Dokončit dokončíte export klíčů. Mělo by se zobrazit hlášení o úspěšném provedení exportu. Zkontrolujte, zda se zadaný soubor skutečně vytvořil. Bezpečnostní opatření! Vytvořený soubor se zálohou klíčů nesmí získat neoprávněná osoba. Proto jej uložte na bezpečné místo a nikdy jej nikomu nedávejte ani neposílejte. Tento soubor není potřeba k vydání certifikátu, proto jej neposkytujte ani České poště. Poznámka: Po úspěšné instalaci vydaného certifikátu proveďte druhou zálohu klíčů do souboru. Soubor s první zálohou klíčů pak již nebudete potřebovat a můžete jej smazat.

73 Postup zřízení certifikátů
Vydání certifikátů na kontaktním místě České pošty Na kontaktním místě zkontroluje operátorka totožnost žadatele podle občanského průkazu, který si zkopírovala. Operátorka si ze serveru PostSignum stáhne uložené žádosti o vydání certifikátů. Vytiskne písemnou žádost o certifikát, kterou žadatel odsouhlasil svým podpisem. Operátorka následně vydá dva certifikáty (kvalifikovaný a komerční) a sepíše protokol o vydání certifikátů.

74 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů na USB token Pro instalaci certifikátů na token. si žadatel ve své kanceláři spustí webové stránky

75 Záloha vygenerovaných klíčů

76 Záloha vygenerovaných klíčů

77 Postup zřízení certifikátů
Instalace certifikátů na USB token Sériová čísla obou certifikátů z protokolu se postupně vyplní do příslušného políčka a klikne se na odkaz Instalovat. V této chvíli jsou již certifikáty úspěšně instalovány na token.

78 Postup zřízení certifikátů
Doplňující informace Dodání dalších seznamů žadatelů Pokud budeme v budoucnu potřebovat vydat certifikáty ještě dalším osobám, připravíme seznam žadatelů podle uvedeného postupu a doručíme jej na kontaktní místo České pošty. V rámci uzavřené smlouvy je možné požádat i o certifikáty určené k jiným účelům než pro projekt Czech POINT. K tomu je potřeba použít jiné formuláře seznamu žadatelů, které lze stáhnout z oficiálních stránek nebo

79 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Podmínky pro přihlášení do systému Czech POINT pomocí komerčního certifikátu Pro přihlášení do Czech POINT pomocí komerčního certifikátu musíme splňovat dvě podmínky: zasunutý USB token v počítači údaje o tomto certifikátu musí být zavedeny v Administraci Czech POINTU v daném profilu uživatele. Zavedení těchto údajů provádí Administrátor Czech POINTu.

80 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Přihlášení k centrále Czech POINT Připojí se USB token k počítači. K aplikaci Czech POINT se přihlásíme na adrese ttps:// Po otevření stránky budeme požádáni o volbu komerčního certifikátu

81 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Přihlášení k centrále Czech POINT Z nabízeného seznamu vybereme ten, který budeme chtít použít a volbu potvrdíme klepnutím na tlačítko OK

82 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Přihlášení k centrále Czech POINT Následně budeme vyzváni k zadání bezpečnostního hesla (PIN) k USB tokenu. PIN potvrdíme OK.

83 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Po ověření hesla se zobrazí stránka s formulářem pro Přihlášení do samotné aplikace Czech POINT. Zadá se uživatelské jméno a heslo pro přístup.

84 Používání certifikátů v prostředí Czech POINT
Po úspěšném přihlášení se zobrazí standardní nabídka pracovních formulářů aplikace Czech POINT.

85 Postup zřízení certifikátů
Podmínky pro podepsání žádosti elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu Pro podepsání žádosti pomocí kvalifikovaného certifikátu musíme splňovat dvě podmínky: zasunutý USB token v počítači údaje o tomto certifikátu musí být zavedeny v Administraci Czech POINTu v daném profilu uživatele. Zavedení těchto údajů provádí Administrátor Czech POINTu.

86 Postup zřízení certifikátů
Podmínky pro podepsání žádosti elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu Do administrace se zavádí tyto údaje: sériové číslo certifikátu - najdeme jej na protokolu o vydání certifikátu v části Údaje o certifikátu. název certifikační autority, která certifikát vydala.

87 Postup zřízení certifikátů
Podepisování žádosti elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu Elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu se podepisují žádosti z neveřejných rejstříků – např. z Rejstříku trestů. V takovém případě se nejprve běžně přihlásíme do systému Czech POINT komerčním certifikátem. otevřeme klepnutím na řádek s položkou Rejstřík trestů formulář.

88 Postup zřízení certifikátů
Podepisování žádosti elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu Sestavenou žádost odešleme stiskem tlačítka Zažádat o výpis z evidence rejstříku trestů. Při odeslání se otevře dialog s nabídkou kvalifikovaných certifikátů. Musíme vybrat položku potřebného certifikátu Stiskem tlačítka OK žádost elektronicky podepíšeme.

89 Postup zřízení certifikátů
Podepisování žádosti elektronickým podpisem kvalifikovaného certifikátu Po zadání správného PIN k USB tokenu se stiskem OK žádost fyzicky odešle na Rejstřík trestů.

90 Děkuji za pozornost. Certifikáty Ing. Ivan SLEZÁK eGON Cenrum Holešov
tel.:


Stáhnout ppt "Certifikáty Administrativní bezpečnost a certifikační politika (eGON)"

Podobné prezentace


Reklamy Google