Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

David Rešl - Správa ochrany přírody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "David Rešl - Správa ochrany přírody"— Transkript prezentace:

1 David Rešl - Správa ochrany přírody
Druhová ochrana David Rešl - Správa ochrany přírody

2 Cílem přednášky je představit :
legislativní nástroje druhové ochrany příklady z praxe příklady finančních zdrojů

3 Mezinárodní úmluvy Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů - 1979
Bernská úmluva o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1979 Washingtonská úmluva o obchodování s ohroženými druhy 1992 O biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro) 1993

4 Evropská legislativa Směrnice o ptácích 79/409/EHS
Směrnice o stanovištích 92/43/EHS Nařízení Rady o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 97/338/EC

5 Národní legislativa Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených ZCHD živočichů Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů

6 § 3 vymezení pojmů Volně žijící živočich
jedinec živočišných druhů, který se vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka Jedinec v přímé péči člověka: odchov v zajetí nezaměnitelně označen evidován orgánem ochrany přírody (OOP)

7 § 5 obecná ochrana Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Záměrné rozšiřování křížence rostlin a živočichů do krajiny je možné jen se souhlasem OOP Pro odchyt a zabíjení volně žijících živočichů jsou zakázány způsoby a metody, které stanoví MŽP

8 § 5a ochrana volně žijících ptáků
Všechny druhy ptáků žijící na území států ES Je zakázán úmyslný odchyt a usmrcování poškozování jejich hnízd a vajec sběr vajec, jejich držení a to i prázdných úmyslné vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích zákaz komerčního využívání těchto druhů nevztahuje se na případy naléhavé potřeby a ZCHD osazování sloupů vedení VN ochrannými prostředky

9 § 5b odchylný postup při ochraně ptáků

10 § 5b odchylný postup při ochraně ptáků
Neexistuje-li jiné uspokojivé řešení Pouze ve vybraných případech (ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti, leteckého provozu, prevence závažných škod v zemědělství a lesnictví…) a za přesně stanovených podmínek: druh a množství ptáků prostředky a metody pro odchyt nebo usmrcení důvod pro odchylný postup způsob kontrol OOP možnost vyhlášky MŽP pro blíže neurčený okruh osob povinnost hlásit rozsah odchylného postupu

11 § 45a – 45d - evropsky významné lokality
Cílem je udržení biologické rozmanitosti udržení nebo obnova příznivého stavu stanovišť přílohy 1 směrnice o stanovištích (v ČR 58 typů stanovišť) druhů přílohy 2 směrnice o stanovištích (v ČR 40 druhů rostlin a 75 druhů živočichů) na základě odborných podkladů navržen “národní seznam”, který následně schvaluje Evropská komise – poté lokality vyhlašovány ve stávajících kategoriích ZCHÚ (v současnosti schválen národní seznam vládou v téměř kompletní podobě – z 883 navržených lokalit schváleno 865, vyřazeny většinou plošně nevýznamné lokality)

12 Evropsky významné lokality

13 § 45e ptačí oblasti

14 § 45e ptačí oblasti

15 § 45e ptačí oblasti Součásti soustavy NATURA 2000
Vymezeny podle odborných kriterií Vyhlášení – nařízení vlády - 38 PO Činnosti, ke kterým je nutný souhlas OOP Smluvní ochrana s vlastníkem nebo nájemcem pozemků MŽP zajistí souhrn doporučených opatření

16 § 48 zvláštní ochrana druhů
Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné = ZCHD Ochrana jedinců Kategorizace dle stupně ohrožení kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené Zavedena i ochrana mrtvých jedinců (legislativa EU)

17 Vyhláška 395/1992 Sb. § 15 ochrana ZCHD rostlin
§ 16 ochrana ZCHD živočichů Příloha II - seznamy zvláště chráněných druhů rostlin Příloha III - seznamy zvláště chráněných druhů živočichů Příprava novely - zařazení druhů ze Směrnice o stanovištích 92/43/EHS přílohy IV

18 pětiprstka obecná hustokvětá - KO
pětiprstka žežulník - O pětiprstka obecná hustokvětá - KO

19 Nové druhy pro novelu ZCHD
plšík lískový modrásek stepní okáč jílkový šídlatka kroužkovaná žabníček vzplývavý kuřička hadcová puchýřka útlá vláskatec tajemný

20 Červené seznamy IUCN Red List Categories and Criteria (2001)
Vyhynulý (EX) Vyhynulý v přírodě (EW) Kriticky ohrožený (CR) Dostatek dat Ohrožený Ohrožený (EN) Zranitelný (VU) Hodnocený Téměř ohrožený (NT) Málo dotčený (LC) Nedostatek dat (DD) Nehodnocený (NE)

21 Kriteria pro červené seznamy
velikost populace počet dospělých jedinců souvislý pokles početnosti fluktuace početnosti fragmentace výskytu (subpopulace) areál životaschopnost populace (PVA analýzy)

22 § 49 základní podmínky ochrany ZCHD rostlin
Ochrana nadzemních i podzemních částí a všech vývojových stádií rostlin Ochrana před ničením, vytrháváním, sběrem, rušením v přirozeném vývoji aj. Chráněn i biotop Zakázáno komerční využívání Zákazy neplatí pro běžné hospodaření (O)

23 § 50 základní podmínky ochrany ZCHD živočichů
Chráněni ve všech vývojových stádiích před chytáním, usmrcováním, rušením, chovem v zajetí aj. Chráněny jsou jejich přirozená i umělá sídla i jejich biotop Zákazy neplatí pro obhospodařování majetku a nemovitostí, z hygienických a bezpečnostních důvodů (O) Rovněž zakázáno komerční využití

24 § 52 záchranné programy Programy zajišťující zlepšení stavu populací a snížení míry ohrožení zvláště chráněných druhů

25 § 54 prokázání původu Kdo drží, chová, pěstuje, prodává aj. ZCHD musí na výzvu OOP prokázat jejich původ a svou totožnost Vypouštět nebo vysazovat do volné přírody odchované a uměle vypěstované ZCHD lze jen se souhlasem OOP Vzetí do evidence odchovaného živočicha Do 30 dnů od narození nezaměnitelně označit Do 30 dnů od narození požádat o evidenci

26 § 56 výjimky ze zákazů u ZCHD
V případech, kdy převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody Výjimka se povoluje ve správním řízení Výjimka se povoluje jen ve vyjmenovaných případech např. V zájmu předcházení závažným škodám Pro účely výzkumu nebo vzdělávání Z ostatních naléhavých důvodů sociální a ekonomické povahy V zájmu využívání ptáků pro sokolnické účely

27 § 57 souhlas k činnostem týkajících se ZCHD
Vyhláška žádné činnosti vázané na souhlas nevymezuje …

28 § 89 odebrání nedovoleně držených ZCHD
OOP může odebrat nedovoleně drženého ZCHŽ Vlastníkem se stává stát

29 Zákon č. 115/2000 Sb. Náhrady škod způsobených vybranými ZCHD živočichy velké šelmy (vlk, rys, medvěd) los vydra bobr kormorán Na životě a zdraví, hospodářských zvířatech, trvalých porostech, včelínech a rybách (pouze na rybnících)

30 Záchranné programy Péče o zvláště chráněné druhy a jejich stanoviště § 52 zákon 114/92 Schválené záchranné programy: (rys ostrovid) tetřev hlušec perlorodka říční matizna bahenní rdest dlouholistý

31 Záchranné programy Metodický pokyn (AOPK 2002): výchozí informace
cíle záchranného programu realizace Oponentura - vědecká pracoviště, AOPK Financování – Státní fond životního prostředí Dozor nad záchranným programem - poradní sbor

32 Perlorodka říční Záchranný program perlorodky říční v České republice, schválen MŽP ČR dne první záchranný program realizován od r. 1993, aktivity na záchranu perlorodky již od r. 1982 Záchranný program detailně rozpracovává způsoby aktivní ochrany kriticky ohroženého živočišného druhu - perlorodky říční, jeho biotopu a zásady ochrany oligotrofních povodí – záchrana perlorodky říční není řešitelná jako záchrana jednoho živočišného druhu, ale vyžaduje obnovení celého pestrého přírodního společenstva, typického pro ekosystém oligotrofních toků.

33 Rdest dlouholistý Kriticky ohrožený druh
jediná lokalita v ČR - slepé rameno u Stříbrného rybníka na Orlici příčiny úbytku: eutrofizace vod vysazování amurů zanášení slepých ramen

34 Cíle záchranného programu:
Shromáždit data o stavu populace úprava dna a břehů slepého ramene územní ochrana lokality shromáždit údaje o potenciálních lokalitách v okolí na vhodných lokalitách provést výsadby min. 30 lodyh zaměřit výzkum na generativní rozmnožování zvýšit informovanost veřejnosti a místních lidí monitoring změn

35 Rys ostrovid

36 Záchranné programy - budoucnost
AOPK ČR zpracovává koncepci záchranných programů Navrženo členění záchranných programů – záchranné programy s.s. – programy péče (managementové plány) – lokální opatření – druhy k výzkumu příprava jednotlivých záchranných programů pro živočichy: sysel obecný sokol stěhovavý a raroh velký denní motýli drop velký velké šelmy bobr vydra

37 Záchranné programy Prioritně úprava biotopu Osvěta a výchova
Finanční nástroje Vypouštění odchovaných jedinců až na posledním místě

38 Bobr - managementový plán
Cíl: Zabezpečit trvale přežívající populaci bobra evropského v České republice. Vytvořit biologicky dostatečnou a přitom ekonomicky a společensky udržitelnou míru osídlení druhu na území ČR. Zahrnuje péči o druh, o biotop, územní ochranu, monitoring, výzkum, výchovu a osvětu

39 bobr Odlišná ochrana druhu v rámci ČR, včetně zakomponování území soustavy Natura 2000: zóna A. – jádrová zóna, kde je ochrana bobra prioritou zóna B. – zóna rozvoje populace, bez zvýšené ochrany druhu zóna C. – vyloučená zóna, kde je nežádoucí přítomnost tohoto druhu Nastavení nástrojů k hrazení škod způsobených bobrem, podpora preventivních opatření, výchova a osvěta

40

41 Sokol stěhovavý Během 2. pol. 20. století prudký pokles početnosti
90. letech záchranný chov v Pavlově + vypouštění V současnosti 20 párů od vypouštění se diskutuje

42 Drop velký Obývá otevřenou krajinu (stepi) - dnes intenzivní zemědělské využití

43 Drop velký Opatření k ochraně: klid na tokaništích
zajištění vhodného hnízdního biotopu potrava během doby hnízdění a vyvádění mláďat potrava a úkryt mimo hnízdní období osvěta výzkum a monitoring

44

45 Sysel obecný

46 Sysel obecný Biotop - krátkostébelné travní porosty
V 60. letech běžný zemědělský „škůdce“ Dnes poslední lokality v ČR ohrožení – zarůstání lokalit opatření - kosení min. 4x ročně Rok 2005: vyhlášena NPP Letňanské letiště - nejpočetnější populace jedinců

47 Dobrovolné dohody: agro-envi
Opatření k podpoře k přírodě šetrných postupů finanční podpora z fondů EU (80:20) je možný výběr z několika titulů na TP i orné půdě smlouvy na konkrétní pozemek dodržování předepsaného managementu na 5 let dodržování je kontrolováno

48 Dobrovolné dohody: agro-envi
Ptačí lokality na TP chřástal polní a luční bahňáci - posun první seče - omezení hnojení - seč jen jedním žacím strojem - omezení válení a smykování na jaře - chřástal - seč od středu ke kraji - bahňáci - poslední seč v říjnu

49 Chřástal polní

50 Luční bahňáci

51 Trvale podmáčené a rašelinné louky
Ruční kosení lehkou mechanizací v předem daném termínu

52 Posun termínu seče na TP
dokončení vývoje cenných druhů první seč po 15. červenci ponechání nepokosených pásů

53 Agro-envi na orné půdě Zakládání biopásů:
pásy o šíři 6-12 m, bez pesticidů osivo: pohanka, proso, krmná kapusta, obilniny potrava a úkryt pro živočichy po sklizni a přes zimu

54 Program péče o krajinu dotační titul MŽP
Finanční podpora opatření na podporu ZCHD

55 Ochrana biodiverzity Otevřený program ČSOP podpořený MŽP
Finanční podpora projektů na podporu ZCHD, bioindikačních druhů a dalších ohrožených druhů mapování výskytu ochrana životních podmínek vytváření nových biotopů

56 Projekty LIFE-NATURE regionální zacílení na evropsky významný biotop nebo druh spolufinancování z fondů EU víceleté komplexní projekty - management biotopu, osvěta místních lidí, zařízení pro turisty

57 Kontakt: Správa ochrany přírody David.Resl@schkocr.cz


Stáhnout ppt "David Rešl - Správa ochrany přírody"

Podobné prezentace


Reklamy Google