Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhová ochrana David Rešl - Správa ochrany přírody.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhová ochrana David Rešl - Správa ochrany přírody."— Transkript prezentace:

1 Druhová ochrana David Rešl - Správa ochrany přírody

2 Cílem přednášky je představit : legislativní nástroje druhové ochranylegislativní nástroje druhové ochrany příklady z praxepříklady z praxe příklady finančních zdrojůpříklady finančních zdrojů

3 Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů - 1979Bonnská úmluva o ochraně stěhovavých druhů - 1979 Bernská úmluva o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1979Bernská úmluva o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 1979 Washingtonská úmluva o obchodování s ohroženými druhy 1992Washingtonská úmluva o obchodování s ohroženými druhy 1992 O biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro) 1993O biologické rozmanitosti (Rio de Janeiro) 1993 Mezinárodní úmluvy

4 Směrnice o ptácích 79/409/EHSSměrnice o ptácích 79/409/EHS Směrnice o stanovištích 92/43/EHSSměrnice o stanovištích 92/43/EHS Nařízení Rady o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 97/338/ECNařízení Rady o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi 97/338/EC Evropská legislativa

5 Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajinyZákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny Zákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených ZCHD živočichůZákon č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených ZCHD živočichů Zákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhůZákon č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů Národní legislativa

6 Volně žijící živočichVolně žijící živočich jedinec živočišných druhů, který se vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka –Jedinec v přímé péči člověka: odchov v zajetíodchov v zajetí nezaměnitelně označennezaměnitelně označen evidován orgánem ochrany přírody (OOP)evidován orgánem ochrany přírody (OOP) § 3 vymezení pojmů

7 Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Záměrné rozšiřování křížence rostlin a živočichů do krajiny je možné jen se souhlasem OOPZáměrné rozšiřování křížence rostlin a živočichů do krajiny je možné jen se souhlasem OOP Pro odchyt a zabíjení volně žijících živočichů jsou zakázány způsoby a metody, které stanoví MŽPPro odchyt a zabíjení volně žijících živočichů jsou zakázány způsoby a metody, které stanoví MŽP § 5 obecná ochrana

8 Všechny druhy ptáků žijící na území států ESVšechny druhy ptáků žijící na území států ES Je zakázán úmyslný odchyt a usmrcováníJe zakázán úmyslný odchyt a usmrcování poškozování jejich hnízd a vajecpoškozování jejich hnízd a vajec sběr vajec, jejich držení a to i prázdnýchsběr vajec, jejich držení a to i prázdných úmyslné vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácíchúmyslné vyrušování významné z hlediska cílů směrnice o ptácích zákaz komerčního využívání těchto druhůzákaz komerčního využívání těchto druhů nevztahuje se na případy naléhavé potřeby a ZCHDnevztahuje se na případy naléhavé potřeby a ZCHD osazování sloupů vedení VN ochrannými prostředkyosazování sloupů vedení VN ochrannými prostředky § 5a ochrana volně žijících ptáků

9 § 5b odchylný postup při ochraně ptáků

10 Neexistuje-li jiné uspokojivé řešeníNeexistuje-li jiné uspokojivé řešení Pouze ve vybraných případech (ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti, leteckého provozu, prevence závažných škod v zemědělství a lesnictví…) a za přesně stanovených podmínek:Pouze ve vybraných případech (ochrana veřejného zdraví, bezpečnosti, leteckého provozu, prevence závažných škod v zemědělství a lesnictví…) a za přesně stanovených podmínek: –druh a množství ptáků –prostředky a metody pro odchyt nebo usmrcení –důvod pro odchylný postup –způsob kontrol OOP možnost vyhlášky MŽP pro blíže neurčený okruh osobmožnost vyhlášky MŽP pro blíže neurčený okruh osob povinnost hlásit rozsah odchylného postupupovinnost hlásit rozsah odchylného postupu § 5b odchylný postup při ochraně ptáků

11 Cílem je udržení biologické rozmanitosti udržení nebo obnova příznivého stavu – –stanovišť přílohy 1 směrnice o stanovištích (v ČR 58 typů stanovišť) – –druhů přílohy 2 směrnice o stanovištích (v ČR 40 druhů rostlin a 75 druhů živočichů) na základě odborných podkladů navržen “národní seznam”, který následně schvaluje Evropská komise – poté lokality vyhlašovány ve stávajících kategoriích ZCHÚ (v současnosti schválen národní seznam vládou v téměř kompletní podobě – z 883 navržených lokalit schváleno 865, vyřazeny většinou plošně nevýznamné lokality) § 45a – 45d - evropsky významné lokality

12 Evropsky významné lokality

13 § 45e ptačí oblasti

14

15 Součásti soustavy NATURA 2000Součásti soustavy NATURA 2000 Vymezeny podle odborných kriteriíVymezeny podle odborných kriterií Vyhlášení – nařízení vlády - 38 POVyhlášení – nařízení vlády - 38 PO Činnosti, ke kterým je nutný souhlas OOPČinnosti, ke kterým je nutný souhlas OOP Smluvní ochrana s vlastníkem nebo nájemcem pozemkůSmluvní ochrana s vlastníkem nebo nájemcem pozemků MŽP zajistí souhrn doporučených opatřeníMŽP zajistí souhrn doporučených opatření § 45e ptačí oblasti

16 § 48 zvláštní ochrana druhů Druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné = ZCHD Ochrana jedinců Kategorizace dle stupně ohrožení kriticky ohrožené silně ohrožené ohrožené Zavedena i ochrana mrtvých jedinců (legislativa EU)

17 Vyhláška 395/1992 Sb. § 15 ochrana ZCHD rostlin§ 15 ochrana ZCHD rostlin § 16 ochrana ZCHD živočichů§ 16 ochrana ZCHD živočichů Příloha II - seznamy zvláště chráněných druhů rostlinPříloha II - seznamy zvláště chráněných druhů rostlin Příloha III - seznamy zvláště chráněných druhů živočichůPříloha III - seznamy zvláště chráněných druhů živočichů Příprava novely - zařazení druhů ze Směrnice o stanovištích 92/43/EHS přílohy IVPříprava novely - zařazení druhů ze Směrnice o stanovištích 92/43/EHS přílohy IV

18 pětiprstka obecná hustokvětá - KO pětiprstka žežulník - O

19 Nové druhy pro novelu ZCHD plšík lískovýplšík lískový modrásek stepnímodrásek stepní okáč jílkovýokáč jílkový šídlatka kroužkovanášídlatka kroužkovaná žabníček vzplývavýžabníček vzplývavý kuřička hadcovákuřička hadcová puchýřka útlápuchýřka útlá vláskatec tajemnývláskatec tajemný

20 Červené seznamy IUCN Red List Categories and Criteria (2001)IUCN Red List Categories and Criteria (2001) Hodnocený Nehodnocený (NE) Nedostatek dat (DD) Dostatek dat Málo dotčený (LC) Téměř ohrožený (NT) Vyhynulý (EX) Vyhynulý v přírodě (EW) Kriticky ohrožený (CR) Ohrožený (EN) Zranitelný (VU) Ohrožený

21 Kriteria pro červené seznamy velikost populacevelikost populace počet dospělých jedincůpočet dospělých jedinců souvislý pokles početnostisouvislý pokles početnosti fluktuace početnostifluktuace početnosti fragmentace výskytu (subpopulace)fragmentace výskytu (subpopulace) areálareál životaschopnost populace (PVA analýzy)životaschopnost populace (PVA analýzy)

22 § 49 základní podmínky ochrany ZCHD rostlin Ochrana nadzemních i podzemních částí a všech vývojových stádií rostlinOchrana nadzemních i podzemních částí a všech vývojových stádií rostlin Ochrana před ničením, vytrháváním, sběrem, rušením v přirozeném vývoji aj. Chráněn i biotop Zakázáno komerční využívání Zákazy neplatí pro běžné hospodaření (O)Zákazy neplatí pro běžné hospodaření (O)

23 § 50 základní podmínky ochrany ZCHD živočichů Chráněni ve všech vývojových stádiích před chytáním, usmrcováním, rušením, chovem v zajetí aj. Chráněny jsou jejich přirozená i umělá sídla i jejich biotop Zákazy neplatí pro obhospodařování majetku a nemovitostí, z hygienických a bezpečnostních důvodů (O) Rovněž zakázáno komerční využití

24 § 52 záchranné programy Programy zajišťující zlepšení stavu populací a snížení míry ohrožení zvláště chráněných druhů

25 § 54 prokázání původu Kdo drží, chová, pěstuje, prodává aj. ZCHD musí na výzvu OOP prokázat jejich původ a svou totožnostKdo drží, chová, pěstuje, prodává aj. ZCHD musí na výzvu OOP prokázat jejich původ a svou totožnost Vypouštět nebo vysazovat do volné přírody odchované a uměle vypěstované ZCHD lze jen se souhlasem OOPVypouštět nebo vysazovat do volné přírody odchované a uměle vypěstované ZCHD lze jen se souhlasem OOP Vzetí do evidence odchovaného živočichaVzetí do evidence odchovaného živočicha Do 30 dnů od narození nezaměnitelně označitDo 30 dnů od narození nezaměnitelně označit Do 30 dnů od narození požádat o evidenciDo 30 dnů od narození požádat o evidenci

26 V případech, kdy převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírodyV případech, kdy převažuje jiný veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody Výjimka se povoluje ve správním řízeníVýjimka se povoluje ve správním řízení Výjimka se povoluje jen ve vyjmenovaných případech např.Výjimka se povoluje jen ve vyjmenovaných případech např. –V zájmu předcházení závažným škodám –Pro účely výzkumu nebo vzdělávání –Z ostatních naléhavých důvodů sociální a ekonomické povahy –V zájmu využívání ptáků pro sokolnické účely § 56 výjimky ze zákazů u ZCHD

27 § 57 souhlas k činnostem týkajících se ZCHD Vyhláška žádné činnosti vázané na souhlas nevymezuje …Vyhláška žádné činnosti vázané na souhlas nevymezuje …

28 § 89 odebrání nedovoleně držených ZCHD OOP může odebrat nedovoleně drženého ZCHŽOOP může odebrat nedovoleně drženého ZCHŽ Vlastníkem se stává státVlastníkem se stává stát

29 Náhrady škod způsobených vybranými ZCHD živočichyNáhrady škod způsobených vybranými ZCHD živočichy –velké šelmy (vlk, rys, medvěd) –los –vydra –bobr –kormorán Na životě a zdraví, hospodářských zvířatech, trvalých porostech, včelínech a rybách (pouze na rybnících)Na životě a zdraví, hospodářských zvířatech, trvalých porostech, včelínech a rybách (pouze na rybnících) Zákon č. 115/2000 Sb.

30 Záchranné programy Péče o zvláště chráněné druhy a jejich stanoviště § 52 zákon 114/92Péče o zvláště chráněné druhy a jejich stanoviště § 52 zákon 114/92 Schválené záchranné programy:Schválené záchranné programy: (rys ostrovid) tetřev hlušec perlorodka říční matizna bahenní rdest dlouholistý

31 Záchranné programy Metodický pokyn (AOPK 2002):Metodický pokyn (AOPK 2002): výchozí informace cíle záchranného programu realizace Oponentura - vědecká pracoviště, AOPKOponentura - vědecká pracoviště, AOPK Financování – Státní fond životního prostředíFinancování – Státní fond životního prostředí Dozor nad záchranným programem - poradní sborDozor nad záchranným programem - poradní sbor

32 Perlorodka říční Záchranný program perlorodky říční v České republice, schválen MŽP ČR dne 18. 4. 2000 první záchranný program realizován od r. 1993, aktivity na záchranu perlorodky již od r. 1982 Záchranný program detailně rozpracovává způsoby aktivní ochrany kriticky ohroženého živočišného druhu - perlorodky říční, jeho biotopu a zásady ochrany oligotrofních povodí – záchrana perlorodky říční není řešitelná jako záchrana jednoho živočišného druhu, ale vyžaduje obnovení celého pestrého přírodního společenstva, typického pro ekosystém oligotrofních toků.

33 Rdest dlouholistý Kriticky ohrožený druhKriticky ohrožený druh jediná lokalita v ČR - slepé rameno u Stříbrného rybníka na Orlicijediná lokalita v ČR - slepé rameno u Stříbrného rybníka na Orlici příčiny úbytku: eutrofizace vodpříčiny úbytku: eutrofizace vod vysazování amurů vysazování amurů zanášení slepých ramen zanášení slepých ramen

34 Cíle záchranného programu: Shromáždit data o stavu populaceShromáždit data o stavu populace úprava dna a břehů slepého rameneúprava dna a břehů slepého ramene územní ochrana lokalityúzemní ochrana lokality shromáždit údaje o potenciálních lokalitách v okolíshromáždit údaje o potenciálních lokalitách v okolí na vhodných lokalitách provést výsadby min. 30 lodyhna vhodných lokalitách provést výsadby min. 30 lodyh zaměřit výzkum na generativní rozmnožovánízaměřit výzkum na generativní rozmnožování zvýšit informovanost veřejnosti a místních lidízvýšit informovanost veřejnosti a místních lidí monitoring změnmonitoring změn

35 Rys ostrovid

36 Záchranné programy - budoucnost AOPK ČR zpracovává koncepci záchranných programů Navrženo členění záchranných programů – záchranné programy s.s. – programy péče (managementové plány) – lokální opatření – druhy k výzkumu příprava jednotlivých záchranných programů pro živočichy: sysel obecný sokol stěhovavý a raroh velký denní motýli drop velký velké šelmy bobr vydra

37 Záchranné programy Prioritně úprava biotopu Osvěta a výchova Finanční nástroje Vypouštění odchovaných jedinců až na posledním místě

38 Bobr - managementový plán Cíl: Zabezpečit trvale přežívající populaci bobra evropského v České republice. Vytvořit biologicky dostatečnou a přitom ekonomicky a společensky udržitelnou míru osídlení druhu na území ČR. Zahrnuje péči o druh, o biotop, územní ochranu, monitoring, výzkum, výchovu a osvětu

39 bobr Odlišná ochrana druhu v rámci ČR, včetně zakomponování území soustavy Natura 2000: –zóna A. – jádrová zóna, kde je ochrana bobra prioritou –zóna B. – zóna rozvoje populace, bez zvýšené ochrany druhu –zóna C. – vyloučená zóna, kde je nežádoucí přítomnost tohoto druhu Nastavení nástrojů k hrazení škod způsobených bobrem, podpora preventivních opatření, výchova a osvěta

40

41 Sokol stěhovavý Během 2. pol. 20. století prudký pokles početnostiBěhem 2. pol. 20. století prudký pokles početnosti 90. letech záchranný chov v Pavlově + vypouštění90. letech záchranný chov v Pavlově + vypouštění V současnosti 20 párů od vypouštění se diskutujeV současnosti 20 párů od vypouštění se diskutuje

42 Drop velký Obývá otevřenou krajinu (stepi) - dnes intenzivní zemědělské využitíObývá otevřenou krajinu (stepi) - dnes intenzivní zemědělské využití

43 Drop velký Opatření k ochraně:Opatření k ochraně: klid na tokaništích zajištění vhodného hnízdního biotopu potrava během doby hnízdění a vyvádění mláďat potrava a úkryt mimo hnízdní období osvěta výzkum a monitoring

44

45 Sysel obecný

46 Biotop - krátkostébelné travní porostyBiotop - krátkostébelné travní porosty V 60. letech běžný zemědělský „škůdce“V 60. letech běžný zemědělský „škůdce“ Dnes poslední lokality v ČRDnes poslední lokality v ČR ohrožení – zarůstání lokalitohrožení – zarůstání lokalit opatření - kosení min. 4x ročněopatření - kosení min. 4x ročně Rok 2005: vyhlášena NPP Letňanské letiště - nejpočetnější populace - 400 jedincůRok 2005: vyhlášena NPP Letňanské letiště - nejpočetnější populace - 400 jedinců

47 Dobrovolné dohody: agro-envi Opatření k podpoře k přírodě šetrných postupůOpatření k podpoře k přírodě šetrných postupů finanční podpora z fondů EU (80:20)finanční podpora z fondů EU (80:20) je možný výběr z několika titulů na TP i orné půděje možný výběr z několika titulů na TP i orné půdě smlouvy na konkrétní pozemeksmlouvy na konkrétní pozemek dodržování předepsaného managementudodržování předepsaného managementu na 5 letna 5 let dodržování je kontrolovánododržování je kontrolováno

48 Dobrovolné dohody: agro-envi Ptačí lokality na TPPtačí lokality na TP chřástal polní a luční bahňáci - posun první seče - omezení hnojení - seč jen jedním žacím strojem - omezení válení a smykování na jaře - chřástal - seč od středu ke kraji - chřástal - seč od středu ke kraji - bahňáci - poslední seč v říjnu - bahňáci - poslední seč v říjnu

49 Chřástal polní

50 Luční bahňáci

51 Trvale podmáčené a rašelinné louky Ruční kosení lehkou mechanizací v předem daném termínu

52 Posun termínu seče na TP dokončení vývoje cenných druhůdokončení vývoje cenných druhů první seč po 15. červenciprvní seč po 15. červenci ponechání nepokosených pásůponechání nepokosených pásů

53 Agro-envi na orné půdě Zakládání biopásů:Zakládání biopásů: pásy o šíři 6-12 m, bez pesticidů osivo: pohanka, proso, krmná kapusta, obilniny potrava a úkryt pro živočichy po sklizni a přes zimu

54 Program péče o krajinu dotační titul MŽPdotační titul MŽP Finanční podpora opatření na podporu ZCHDFinanční podpora opatření na podporu ZCHD

55 Ochrana biodiverzity Otevřený program ČSOP podpořený MŽPOtevřený program ČSOP podpořený MŽP Finanční podpora projektů na podporu ZCHD, bioindikačních druhů a dalších ohrožených druhůFinanční podpora projektů na podporu ZCHD, bioindikačních druhů a dalších ohrožených druhů –mapování výskytu –ochrana životních podmínek –vytváření nových biotopů

56 Projekty LIFE-NATURE regionální zacílení na evropsky významný biotop nebo druhregionální zacílení na evropsky významný biotop nebo druh spolufinancování z fondů EUspolufinancování z fondů EU víceleté komplexní projekty - management biotopu, osvěta místních lidí, zařízení pro turistyvíceleté komplexní projekty - management biotopu, osvěta místních lidí, zařízení pro turisty

57 Kontakt: Správa ochrany přírody David.Resl@schkocr.cz


Stáhnout ppt "Druhová ochrana David Rešl - Správa ochrany přírody."

Podobné prezentace


Reklamy Google