Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1 Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Celní řízení Začíná na návrh účastníka.
V rámci celní kontroly probíhá celní řízení,jehož účelem je rozhodnout, zda se zboží propustí. Propustí se tehdy, uskuteční-li se jeho dovoz, vývoz nebo průvoz v souladu s předpisy. Celní řízení je věcí celnice, které bylo zboží předloženo

3 Celní řízení Odbavení se může uskutečnit na celnici nebo celním prostoru (celní prostory jsou místa železničních nádraží, přístavů, letišť). Celní prostor určí celnice v dohodě s příslušnou organizací. Na žádost účastníka může řízení probíhat i mimo celní prostor, je-li opět důvodem hospodárnost a usnadní-li se tím doprava zboží.

4 Celní řízení Účastník musí požádat včas, oznámit druh zboží, množství, připravit potřebné doklady a dopravní prostředek tak, aby řízení proběhlo bez průtahů. Celní řízení se zahajuje na návrh účastníka, tj. toho, kdo zboží dováží, vyváží nebo převáží na základě jednotného správního dokladu (dříve JCD). Může se však stanovit – na základě plné moci – zástupce. Zmocněny jsou i dopravní organizace a pošta.

5 Celní postup při vývozu
Návrh na celní řízení se podává písemně, elektronicky, ústně (při neobchodním styku, tj. u cestovního styku = turista), tj. účastník oznámí, že veze zboží, které podléhá celnímu řízení. Tímto oznámením je řízení zahájeno.

6 Celní postup při vývozu
Používané doklady: Jednotný správní doklad: původ, druh, zařazení, množství zboží, identifikace dovozce, vývozce, celní hodnota, použité měny, datumy + přílohou další doklady: mezinárodní nákladní list: průvodní doklad o nákladu a o jeho způsobu dopravy – CMR v silniční dopravě, CIM v železniční dopravě

7 Celní postup při vývozu
CARNET TIR – zvláštní průvodní doklad používaný jen u kamionové dopravy osvědčení o původu zboží (certifikát) – vydává např. Česká obchodní a průmyslová komora ev. celní úřad, potvrzuje tím, že jde o původní český výrobek určité kvality. Na jeho základě může být přiznáváno clo

8 Celní postup při vývozu
povolení k vývozu (licence) – týká se jen některých vyvážených druhů zboží, jejichž vývoz musí povolit ministerstvo, které licenci uděluje (zbraně) jiné doklady – záleží na druhu zboží: např. rostlinolékařské osvědčení

9 Celní postup při vývozu
osvědčení o zdravotní nezávadnosti zboží celní faktura (u vyváženého zboží pro zahraniční celnici k výpočtu dovozního cla) – určíme celní hodnotu zboží = cena skutečně placená nebo ta, kterou máme opravdu zaplatit TCP – tranzitní celní prohlášení – plní funkci průvodky

10 Celní postup při vývozu
Účastník celního řízení je pak povinen předložit zboží, podat potřebná vysvětlení a připravit zboží k prohlídce, musí sdělit přesně a úplně všechny údaje nutné k posouzení, zda zboží může být propuštěno. Vlastní řízení probíhá za jeho účasti, ale může probíhat i bez ní, jestliže se odmítne zúčastnit.

11 Celní postup při vývozu
Po kontrole a po opatření zboží celní závěrou potvrdí vnitrozemská celnice jednotný správní doklad. Doklady provázejí zásilku až na místo určení. Zboží se pak dostává do volného nebo vázaného oběhu v cizině (mimo území EU). Zboží určené do zemí EU není považováno za vývoz a nepodléhá clu, jedná se o tzv. intrakomunitární obchod.

12 Celní postup při dovozu
I u dovozu se zahajuje celní řízení podáním „jednotného správního dokladu“. Celní odbavení může uskutečnit buď pohraniční celnice Evropské unie (v ČR není žádná), zboží je pak propuštěno do příslušného celního režimu v EU.

13 Celní postup při dovozu
Další variantou je postoupení zboží pomocí tranzitního celního prohlášení vnitrozemské celnici v ČR a proclení v ČR. Přitom se kontroluje v předepsaných případech: 1. licence (tj. povolení k dovozu) 2. certifikát (osvědčení původu) a jiné průvodní doklady.

14 Celní postup při dovozu
U cestovního styku je celní řízení zahájeno pouhým ústním oznámením účastníka, a to při přechodu celní hranice. O provedení a výsledku celní prohlídky je příslušnou celnicí vydáno „Rozhodnutí v celním řízení“.

15 Celní postup při dovozu
Rozhodnutí obsahuje: výrok o tom, zda se zboží propouští (pokud ano – stačí ústně, pokud ne – musí být písemně) podmínky, za nichž se zboží propouští do vázaného oběhu poučení o dalším postupu v případech, kdy celnice zboží nepropustí U zboží, které podléhá clu, obsahuje navíc výši cla, případně výrok, že se zboží propouští beze cla.

16 Celní postup při dovozu
Rozhodnutí v celním řízení nemusí být vyhotoveno a oznámeno písemně. Výrok rozhodnutí může být poznamenán v přepravních a průvodních listinách nebo v písemném návrhu na celní řízení, nebo je ústně vyhlášen. Rozhodnutí, kterým se nepropouští zboží, se vyhotovuje písemně a oznamuje se doručením písemného vyhotovení.

17 Celní postup při dovozu
Navrácení daně z přidané hodnoty: viz. DPH Při dovozu zboží ze zahraničí mají dovozci možnost uplatnit nárok na vrácení DPH, pokud jde o dovoz ze zemí mimo EU

18 Celní postup při dovozu
Podmínky navrácení DPH: firma musí mít trvalé bydliště (sídlo) mimo stát, kde byl zboží prodáno hrubá účtovaná částka za zboží musí překročit určitý limit zboží musí být kupujícím vyvezeno a vývoz musí být prokázán účtem prodávajícího

19 Celní postup při dovozu
Postup: Na účtence prodávajícího musí být zřetelná částka zaplacená kupujícím, ten od prodávajícího dostane formulář „Písemné potvrzení o vývozu předmětu“ (z cizí země), na jehož zadní stranu se připne pokladní podklad (účet).

20 Celní postup při dovozu
Celní úřad vyvážející země potvrdí na hranici na tomto formuláři vývoz zboží. Poté dovozce obdrží daň přímo na celní hranici nebo mu tato částka bude vrácena až po předložení celnicí potvrzeného dokladu v ČR (služba obchodních bank).

21 Celní postup při dovozu
Výpočet cla: Ve Švýcarsku jsme koupili DVD přehrávač za 400 franků (bez DPH), kurz Kč 20,-/frank. Clo je 5%. U nás je DPH 20%. Ve členských zemích EU je zboží kupováno přímo s daní platnou v konkrétní zemi nákupu DPH se nevrací, jedná se o intrakomunitární obchod.

22 Celní postup při dovozu
smluvní cena ,- clo ,- Celkem ,- 20% DPH ,- celkem jsme zaplatili ,- 400, ,- = celní dluh

23 Celní postup při dovozu
Ve členských zemích EU je zboží kupováno přímo s daní platnou v konkrétní zemi, DPH se nevrací, jedná se o intrakomunitární obchod.

24 Cla a celní politika Použitá literatura:
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použitá literatura: Daňové zákony v aktuálním znění


Stáhnout ppt "Cla a celní politika Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google