Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Profile of BdC client selected from among job seekers

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Profile of BdC client selected from among job seekers"— Transkript prezentace:

1 Profile of BdC client selected from among job seekers
Josef Opočenský Profil klienta bilanční diagnostiky z řad uchazečů o zaměstnání aneb Josef Opočenský Profile of BdC client selected from among job seekers or

2 DIAROS jako diagnostická pomůcka
Ale i jako nástroj statistických zpracování dat DIAROS as a diagnostic tool But also as a tool for statistical data processing

3 STUDIE „Profil nezaměstnaného klienta“ z roku 2008
databáze klientů (n =2067) rozdělení podle pohlaví 1.288 žen (62,3%) a 779 mužů (37,7%) STUDY titled “Profile of unemployed clients” from 2008 Clients’ database (n = 2,067) Distribution based on sex 1,288 women (62.3%) and 779 men (37.7%)

4 Věkové rozložení vzorku
Popis skupiny klientů Věkové rozložení vzorku Věk Ženy Muži 2O – 3O 488 395 288 153 347 146 165 Description of clients’ group Sample age distribution Age Women Men 20-30 488 395 30 -41 288 153 41 – 50 347 146 165

5 Secondary school, leaving exam
Vzdělání Vzdělání Ženy Muži Nedok. základní 11 24 Základní 371 164 Vyučení 566 403 SŠ s maturitou 330 151 10 85 Education Education Women Men Incomplete Primary 11 24 Primary 371 164 Apprenticeship 566 403 Secondary school, leaving exam 330 151 University/College 10 85

6 METODY BATERIE DIAROS SPARO SIPO DIAROS LOGUS METHODS DIAROS BATTERY

7 SPARO – dotazník zjišťující bazální strukturu a dynamiku autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti 2.067 zpracovaných dotazníků 678 mužů a žen Průměrný věk = 34,2 roku Větší aktivita žen při různých akcích pořádaných úřady práce „Stud a přiznání si nepříznivé situace“ u mužů, možná i jistá „hrdost“ s přesvědčením, že si svou pracovní příležitost najdou sami SPARO – a questionnaire establishing basal structure and dynamics of auto-regulation, integration and mental resistance of a personality 2,067 questionnaires processed 678 men and 1,389 women Average age = 34.2 years Most of the women attend various events organized by the Employment Offices “Shame and admitting adverse situation” in men; possibly even a certain “proudness” while being convinced that one can find an employment opportunity on their own

8 Jednotlivé škály Individual scales Scale M SD t(pop) 1. COMPONENTS
Škála M SD t(pop) 1. KOMPONENTY 3. NORMALITA KO 9,0 3,9 -3,1** VZ 6,7 2,8 21,9** EM 9,8 5,1 22,7** LS 9,6 4,5 -29,7** RE 7,3 3,4 20,0** AN 1,2 2,4 16,4** AD 14,1 2,7 -1,6 EX 4,3 2,2 8,3** 2. FAKTORY 4. VĚROHODNOST PV 4,8 11,5** L 3,0 15,5** MH 5,2 2,6 -5,3** Individual scales Scale M SD t(pop) 1. COMPONENTS 3. NORMALITY KO 9.0 3.9 -3.1** VZ 6.7 2.8 21.9** EM 9.8 5.1 22.7** LS 9.6 4.5 -29.7** RE 7.3 3.4 20.0** AN 1.2 2.4 16.4** AD 14.1 2.7 -1.6 EX 4.3 2.2 8.3** 2. FACTORS 4. CREDIBILITY PV 4.8 11.5** L 3.0 15.5** MH 5.2 2.6 -5.3**

9 Výrazně se projevuje emocionální vzrušivost, tendence k prožívání napětí či euforie, tedy sice bohatost z hlediska senzitivity, ale na druhou stranu emocionální nestabilita. V této souvislosti se prokazuje i snížená míra sebeovládání, horších usměrňujících funkcí, nedostatkem dostatečného zvažování důsledků, dopadů a efektů svých rozhodovacích schopností a aktivit, jedná se o sníženou autoregulaci (RE).  Lze soudit na statisticky významně zvýšenou tendenci ke vztahovačnosti a podezíravosti (VZ), zde se prokazuje fakt, že klienti si nejsou dostatečně schopni přiznat současný stav z hlediska subjektivních podnětů a vlivů, mají tendenci spíše hledat příčiny mimo svou osobu, objektivní realita je pro ně příčinou jejich nepříznivé životní situace. Výrazně je i zastoupená psychická labilita (LS). Klienti s tímto faktorem se podstatně obtížněji aktivně a integrovaně vyrovnávají s okolními impulsy a situačními proměnnými. Další dvě skupiny (AN a EX) sleduje míru „normality“ a individuálního vymykání se z „normálu“. Lze soudit, že z tohoto hlediska se jedná o osobnosti v jistém slova smyslu jako problémové s extrémní povahou výpovědí, mohou se obtížněji vpravovat do nově nastalých životních situací, mají sklony k trudomyslnosti, pesimismu, ale i přecitlivělosti. Significantly exhibiting emotional excitedness, tendency to experiencing stress or euphoria, i.e. despite the richness in terms of sensitivity, an emotional instability on the other hand. In this context, one also exhibits a reduced level of self-control, worse directing features, insufficiency of adequate consideration of consequences, impacts and effects of their decision-making capabilities and activities; this involves reduced auto-regulation (RE). This may represent a statistically important increased tendency to sensibility and conspicuousness (VZ); this is an evidence of the fact that the clients are not sufficiently capable of admitting the current condition with respect to subjective stimuli and impacts; instead, they seek the causes outside of their persons; for them, the objective reality represents the cause of their adverse life situation. Mental instability (LS) is also exhibited significantly. For clients with such a factor it is much more difficult to actively and, by integration, cope with surrounding stimuli and situational variables. Two other groups (AN and EX) monitor the level of “normality” and standing out of the “standard” on an individual basis. It can be assumed that, from such prospective, this, in a sense, involves, troubled personalities with extreme statement character. They may find it more difficult to adapt to newly arising life situation and incline to gloominess, pessimism but hypersensitivity as well.

10 DIMENZE N – RYSY NORMALITY OSOBNOSTI
Vztahovačnost (VZ) – tento ukazatel naznačuje u klientely nezaměstnaných tendence k podezíravosti, nedůvěře, nikdo jim v podstatě není schopen pomoci. Psychická labilita versus psychická stabilita (LS) – z tabulky je zřejmé, že u populace nezaměstnaných je v relaci k obecné populaci výrazný propad do sfér psychické lability, tzn., že klienti ocitající se v nezaměstnanosti výrazně obtížněji hledají schopnost aktivně se vyrovnávat s objektivní realitou a s následnými proměnnými, které na ně objektivní realita klade. Anomálie osobnosti (AN) – vyšší hodnota v tomto faktoru svědčí o problémovosti, zvláště ve smyslu aktivního vpravování se do nově nastalých životních situací. Extremita (EX) – zvýšená hodnota naznačuje míru, intenzitu odchylky od normy L – zvýšená úroveň v tomto faktoru naznačuje určitou sníženou věrohodnost ve smyslu buď disimulace výpovědí, nebo skutečné extremity skupiny, která se ve vztahu k obecné populaci může projevovat jinak než „v normě“. DIMENSION N – NORMALITY ATTRIBUTES OF PERSONALITY Sensibility (VZ) - This indicator shows unemployed client's tendency to suspiciousness and distrust; essentially, noone is able to help them. Mental instability versus mental stability (LS) - The table shows that, in unemployed population, the relation with general population involves significant drop to the sphere of mental instability, .i.e. in clients finding themselves unemployed, seeking the capability to actively cope with the objective reality and subsequent variables imposed to them by the objective reality is significantly more difficult. Personality anomaly (AN) - A higher value of this factor is en evidence of troublesomeness, particularly in the sense of actively adapting to newly emerging life situations. Extremity (EX) – Increased value show the level, intensity of deviation from standard L – Increased level of this factor shows a certain reduced credibility in terms of statement dissimulation or factual extremity of a group that, in relation to the general population, may differ from the “standard”.

11 Základní charakteristiky (SPARO) muži
SD t(pop) 1. KOMPONENTY 3. NORMALITA KO 10,0 4,1 1,1 VZ 7,1 2,8 13,4** EM 8,4 5,1 LS 10,8 4,4 -19,0** RE 7,5 3,7 13,7** AN 1,2 2,5 12,4** AD 14,2 -4,0** EX 4,6 2,4 7,8** 2. FAKTORY 4. VĚROHODNOST PV 2,9 9,9** L 3,3 12,5** MH 5,9 2,7 -2,5* U mužů se objevuje zvýšená hladina emocionality, horší regulační ovládání aktivit a snížená adaptabilita. Zvýšená se jeví i vztahovačnost, výrazně snížená psychická stabilita (jde spíše o výraznou psychickou labilitu), u mužů jde o zvýrazněné horší předpoklady aktivního vpravování se do nově nastalých životních situací, vyšší je i extremita osobnosti, což projevuje i výrazně vyšší lai scór. Basic characteristics (SPARO) Men Increased emotionality level, worse regulatory control of activities and reduced adaptability occur in men. Sensibility appears increased as well; significantly reduced mental stability (rather representing a significant mental instability); in men, this involves accentuated worse predispositions for active adaptation to newly emerging life situations; personality extremity is higher, too, which is also indicated by significantly higher Lai score. Scale M SD t(pop) 1. COMPONENTS 3. NORMALITY KO 10.0 4.1 1.1 VZ 7.1 2.8 13.4** EM 8.4 5.1 LS 10.8 4.4 -19.0** RE 7.5 3.7 13.7** AN 1.2 2.5 12.4** AD 14.2 -4.0** EX 4.6 2.4 7.8** 2. FACTORS 4. CREDIBILITY PV 2.9 9.9** L 3.3 12.5** MH 5.9 2.7 -2.5**

12 Základní charakteristiky (SPARO) ženy
M SD t(pop) 1. KOMPONENTY 3. NORMALITA KO 8,5 3,7 -4,7** VZ 6,5 2,7 17,5 EM 10,4 5,0 18,9** LS 9,0 4,4 -23,6** RE 7,2 3,3 14,6** AN 1,1 2,4 11,3** AD 14,1 0,9 EX 4,2 2,1 2. FAKTORY 4. VĚROHODNOST PV 4,7 2,6 6,9** L 2,9 2,2 10,1** MH 4,9 2,5 -4,8 Basic characteristics (SPARO) Women Women’s emotional excitability is substantially higher, they are more sensitive, more appreciative of personal experiences; they are also more sensible, more mentally stable, however, their Lai score is not so high; they are more adaptable, perhaps even more actively adapt to newly emerging situations although this factor is adverse in their case. They are worse in self-controlling in case of anticipating eventual consequences of their decision-making processes and activities; instead, they tend to seek more dynamic and variable environments. Ženy mají podstatně vyšší emocionální vzrušivost, jsou senzitivnější, vnímavější na osobní prožitky, jsou i vztahovačnější, psychicky nestabilnější, není u nich však tak vysoký lai scór, jsou přizpůsobivější, možná i aktivněji se vpravují do nově nastalých situací, i když i u nich je tento faktor nepříznivý. Hůře se ovládají v případě předjímání eventuálních důsledků svých rozhodovacích procesů a aktivit, jsou s tendencí spíše vyhledávat dynamičtější a proměnlivější prostředí. Scale M SD t(pop) 1. COMPONENTS 3. NORMALITY KO 8.5 3.7 -4.7** VZ 6.5 2.7 17.5 EM 10.4 5.0 18.9** LS 9.0 4.4 -23.6** RE 7.2 3.3 14.6** AN 1.1 2.4 11.3** AD 14.1 0.9 EX 4.2 2.1 2. FACTORS 4. CREDIBILITY PV 4.7 2.6 6.9** L 2.9 2.2 10.1** MH 4.9 2.5 -4.8

13 Porovnání výsledků u mužů a žen
Z uvedených údajů lze soudit znovu na: výrazně vyšší psychickou labilitu u žen, relativně lepší adaptabilitu, jsou spíše opatrnější, méně holdují riziku, jsou starostlivější, ale i s prvky vyšší cílevědomosti, mohou mít více sebevědomí než muži, zřejmě na ně situace nezaměstnanosti tolik nedoléhá, jde jim více o dobrou pověst a prestiž mohou být odolnější v náročnějších životních situacích, jsou ve vztahu k mužům schopny lépe mobilizovat svou racionalitu. lze pozorovat vyšší hladinu úzkostnosti než u mužů. Comparison of men’s and women’s results Again, based on the aforementioned details, the following can be assumed: Significantly higher level of mental instability in women Relatively better adaptability They are rather careful They indulge in risk to a lesser extent They are more thoughtful However, with elements of greater self-discipline as well They may be more self-confident than men Apparently, the situation of unemployment does not weigh down on that all that much They care more about good name and prestige They may be stronger in challenging life situations In relation to men, they are capable of mobilizing their rationality better A higher level of anxiety can be observed in them in comparison with men

14 Rizikové faktory pro úspěšné začlenění na trh práce
nedostatečné předjímání důsledků, dopadů a efektů jednání, rizikovost chování s tendencí spoléhat se na náhodu, psychická labilita, prvky horší adaptability s nedostatečným aktivním vpracováním se do nově nastalých situací, osobnostní rigidita s ulpíváním na svých názorech, přístupech a schématech jednání, vztahovačnost a hledání příčin nikoliv v sobě, ale spíše v objektivních podmínkách, nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra a sebejistota, pesimismus, trudomyslnost a tendence k depresivně, nedostatečná schopnost mobilizace racionálních schopností v náročnějších životních situacích, malá odolnost vůči okolním rušivým či stresogenním vlivům, prvky extremity osobnosti se snahou o disimulaci svých negativních předpokladů, sice kontaktivita, jde jen o to, zda tato vlastnost je využívána též v inkriminovaných kontaktech s potencionálními zaměstnavateli, tendence vyhledávat klidnější, bezpečnější a známé pracovní prostředí (může mít negativní vliv v případě změny povolání či zaměstnání), vyšší aspirační úroveň (nereálnost svých cílů) Risk factors of successful engagement on the labor market Insufficient anticipation of behavioral consequences, impacts and effects; Behavior riskiness with a tendency to rely on coincidences; Mental instability; Elements of worse adaptability with insufficiently active adaptation to newly emerging situations; Personality rigidity, cleaving to one’s opinions, approaches and behavioral patterns; Sensibleness and seeking causes in objective conditions rather than in oneself; Insufficient self-esteem, self-confidence and self-reliance; Pessimism, gloominess and tendency to depressions; Insufficient capability of mobilizing rational capabilities in challenging life situations; Low resistance against disturbing or stressogenic environmental impacts; Personality extremity elements with aspiration for dissimulation of one’s own negative predispositions; Although they are contactive, the point is whether such characteristic is also used within the scope of concerned contacts with potential employers; Tendency to seek quieter, safer and familiar working environment (may have a negative impact in case of changing occupation or employment); Higher aspiration level (unrealistic objectives)

15 SIPO – Dotazník interpersonálních hodnot
PZ – vyžaduje a očekává porozumění, pochopení, slušné zacházení a shovívavost, což je však schopen či není schopen poskytovat i jedinec svému okolí. UN – vyžaduje a očekává uznání, ohodnocení, obdiv a akceptaci, chce být positivně přijímán, totéž však je schopen poskytovat i sám svému okolí. NZ – vyžaduje nezávislost, chce být svobodný, nekonvenční, nesvázaný názory a míněním druhých. Další tři škály vyjadřují tendence jedince vůči druhým: DM – jedná se o projevy dominance, tendence k rozhodování, vedení druhých, jejich ovlivňování, sklony k autoritě a prahnutí po moci. KF – tendence ke konformitě, konvenčnosti, snaha po plnění povinností. AF – tendence k altruismu, pochopení slabosti druhých, snaha pomáhat jim, ochota angažovat se pro druhé. SIPO - Interpersonal values questionnaire PZ – Requires and expects understanding, appreciation, decent treatment and benevolence which, however, can or cannot be provided by an individual to their environment as well. UN – Requires and expects acknowledgment, appreciation, admiration and acceptance; one wants to be positively perceived, however, they are able to provide the same to their environment as well. NZ – Requires independence and wants to be free, non-conventional, untethered by opinions and judgment of others. Three other scales represent the tendency of an individual towards others: DM – This involves exhibitions of dominance, tendency to making decisions, leading others, influencing them, inclination to authority and lust for power. KF – Tendency to conformity, conventionalism and aspiration to meet one’s obligations. AF – Tendency to altruism, understanding weaknesses of others, efforts to help them, willingness to engage in the benefit of others.

16 Celkové výsledky (SIPO)
Škála M SD t(pop) PZ 19,1 3,7 15,7** UN 13,0 3,6 0,2 NZ 17,2 4,6 5,2** DM 10,5 4,4 -12,6** KF 12,7 4,5 -14,1** AF 17,4 4,7 7,0** Overall results (SIPO) Scale M SD t(pop) PZ 19.1 3.7 15.7** UN 13.0 3.6 0.2 NZ 17.2 4.6 5.2** DM 10.5 4.4 -12.6** KF 12.7 4.5 -14.1** AF 17.4 4.7 7.0**

17 INTERPRETACE INTERPRETATION
výrazně převažuje vyžadování, ale i poskytování atmosféry porozumění a pochopení, vyšší hodnota osobního altruismu, zřejmě „já potřebuji pomoc, tudíž ji i sám druhým poskytuji“, klienti jsou si vědomi, že pokud si nepomohou sami, nikdo jiný jim nepomůže (tendence k osobní nezávislosti), výrazná je i tendence k submisivitě. INTERPRETATION Requirements but provision of understanding and appreciative environment significantly prevail; Higher value of personal altruism; apparently “I need help and thus, I provide it to others, too”; Clients are aware that, if they do not help themselves, noone else will help them (tendency to personal independence); Significant tendency to submissiveness as well.

18 SIPO výsledky podle pohlaví – muži
Škála M SD t(pop) PZ 18,5 4,0 10,5** UN 13,7 3,6 0,0 NZ 16,7 5,0 5,7** DM 11,5 4,9 -6,0** KF 12,9 4,7 -8,5** AF 16,8 0,3 SIPO Results based on sex - Men SCALE M SD t(pop) PZ 18.5 4.0 10.5** UN 13.7 3.6 0.0 NZ 16.7 5.0 5.7** DM 11.5 4.9 -6.0** KF 12.9 4.7 -8.5** AF 16.8 0.3

19 SIPO výsledky podle pohlaví - ženy
Škála M SD t(pop) PZ 19,5 3,6 11,9** UN 12,6 3,5 0,2 NZ 17,5 4,3 2,2* DM 10,1 4,1 -11,6** KF -11,3** AF 17,7 4,5 8,5** SIPO Results based on sex - Women SCALE M SD t(pop) PZ 19.5 3.6 11.9** UN 12.6 3.5 0.2 NZ 17.5 4.3 2.2* DM 10.1 4.1 -11.6** KF -11.3** AF 11.7 4.5 8.5**

20 DUSIN – dotazník na diagnostikování postojů a prožitků klienta ve vztahu k základním životním podmínkám a okolnostem V dotazníku se jedná celkem o 7 oblastí, ke kterým se klient vyjadřuje: MA – základní životní podmínky a materiální zabezpečení KU – míra spokojenosti a tenzí s možnostmi naplňovat své potřeby kulturního vyžití, resp. realizovat své zájmy a koníčky PR – pracovní uspokojení a jeho kontexty RO – oblast rodiny ZD – oblast zdraví a jeho širších kontextů VZ – oblast sociálních vztahů ve všech interakčních kontextech (rodina, zaměstnání, bydliště, přátelé atd.) SE – základní existenciální prvky ve všech interakčních kontextech a celková životní spokojenost. DUSIN - Questionnaire for diagnosing client’s attitudes and experiences in relation to basic life conditions and circumstances The questionnaire includes a total of 7 areas the client comments on: MA – Basic living conditions and material security KU – Level of satisfaction and tensions with the possibilities to meet the needs of cultural activities, resp. pursuing one’s interests and hobbies PR – Work satisfaction and its contexts RO – Family ZD – Health and its broader contexts VZ – Social relationships within the scope of all interaction contexts (family, employment, place of residence, friends, etc.) SE – Basic existential elements within the scope of all interaction contexts and overall life satisfaction.

21 Výsledky celkového vzorku
Škála M SD t(pop) MA 1,2 0,9 17,2** KU 0,1 1,1 -2,1* PR 2,0 1,3 31,6** RO 11,1** ZD 1,0 15,4** VZ 22,9** SE 1,5 28,9** Overall sample results SCALE M SD t(pop) MA 1.2 0.9 17.2** KU 0.1 1.1 -2.1* PR 2.0 1.3 31.6** RO 11.1** ZD 1.0 15.4** VZ 22.9** SE 1.5 28.9**

22 INTERPRETACE Z tabulky je zřejmé, že téměř ve všech oblastech, snad pouze s výjimkou kulturního vyžití a realizace svých zájmů a koníčků, je situace pro klienty výrazně frustrující, neuspokojivá. Zvláště patrné je to v oblastech: (ne)možností pracovního uplatnění, což se zjevně prolíná do oblasti materiálního zabezpečení a životní úrovně, ale hlavně i do oblasti vztahů jak partnerských, tak i přátelských či sousedských může se projevovat i zhoršený zdravotní stav, alespoň z hlediska subjektivního vnímání INTERPRETATION The table implies that in almost all areas, perhaps with the exception of cultural activities and pursuing one’s own interests and hobbies, clients’ situation is significantly frustrating and unsatisfactory. It is particularly apparent in the following areas: (In)ability of succeeding at work; which clearly fades into the area of material security and living standard; as well as the area of relationships with partners, friends or neighbors; Health condition deterioration may occur; at least from the prospective of subjective perception.

23 Závěry V úvodu při popisu průzkumné studie jsme vyslovili dva hypotetické předpoklady: nezaměstnanost klienta v negativním slova smyslu stigmatizuje, klienti jsou ze své osobnostní podstaty predisponováni stát se nezaměstnanými. Obě tyto hypotézy naše studie potvrdila. Nezaměstnanost je klienty vnímána jako neuspokojivý, frustrující stav, který ovlivňuje: jejich postoje, jejich hodnoty, jejich přístup k objektivní realitě, ovlivňuje však i jejich psychiku ve smyslu nevyrovnanosti a lability, jejich vztahy k lidem obecně, ale i specificky: v rodině, k přátelům, sousedům, ale i potencionálním zaměstnavatelům (podezíravost, vztahovačnost, osobnostní rigidita, atd.), zdravotní potíže mnohdy psychosomatického podkladu, celkovou jejich životní (ne)spokojenost. Toto vše zcela jistě ovlivňuje v negativním smyslu jejich aktivitu, motivaci, osobní iniciativu, a tudíž i jejich šance na uplatnění se na trhu práce. Conclusions At the beginning when describing the research study, we mentioned two hypothetical assumptions: Client’s unemployment is, in a negative sense, stigmatizing; Clients are predisposed to become unemployed due to their personality character. Both these hypotheses have been confirmed by the study. The state of unemployment is perceived by the clients as unsatisfactory, frustrating and affecting: Their attitudes; Their values; Their approach to objective reality; It, however, also affects their psyche in terms of imbalance and instability; Their relationships with people in general but also specifically: Within the family; With friends; With neighbors; But also potential employers (suspiciousness, sensibility, personal rigidity, etc.); Health problems often on psychosomatic basis; Their overall life (dis)satisfaction. All this certainly and in negative sense affects their activity, motivation, personal initiative and, thus, their chance to succeed on the labor market.

24 Osobnostní předpoklady, které mohou skutečně predisponovat člověka k tomu, že se stává nezaměstnaným: rizikovost chování s tendencí spoléhat se na náhodu, horší adaptabilita s nedostatečným aktivním vpravováním se do nově nastalých životních situací, osobnostní rigidita s ulpíváním na svých názorech, přístupech a schématech jednání, vztahovačnost a hledání příčin nezaměstnanosti v objektivních podmínkách, bez připuštění si vlastních nedostatků a hledání i některých příčin v sobě, výrazně nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra a sebejistota, nedostatek snah po aktivním řešení své situace, spíše jen pasívní prožívání stavu, pesimismus a tendence k depresivitě, malá odolnost vůči okolním či stresogenním vlivům, prvky extremity osobnosti s tendencemi o disimulaci svých negativních předpokladů, nedostatek odvahy přijmout jiné přístupy při řešení své situace nezaměstnanosti (projevy zájmu jsou ve velké většině pojímány jako otravování, drzost, protekce v negativním smyslu, vnucování se atd.), tendence vyhledávat klidnější, bezpečnější a známé prostředí (může mít negativní vliv v případě změny povolání či zaměstnání), nereálnost cílů (vysoká aspirační úroveň), nedostatečná vzdělanostní úroveň (nižší intelektové předpoklady), tendence ke konvenčnosti („šedý průměr“), malá flexibilita jak časová, tak prostorová, regionální Personality predispositions that can seriously predispose an individual to becoming unemployed Behavior riskiness with a tendency to rely on coincidences; Worse adaptability with insufficient activity in terms of getting used to newly arising life situations; Personality rigidity, cleaving to one’s opinions, approaches and behavioral patterns; sensibility and searching for causes of unemployment within objective conditions without acknowledging one’s deficiencies and searching for some of the causes inside; Significantly insufficient self-esteem, self-confidence and self-reliance; Insufficient efforts to actively resolve the situation, passively living through the conditions instead; pessimism and tendency to become depressed; Delicacy to external or stressogenic influences; Signs of personality extremities with tendencies of dissimulation of one’s negative predispositions; Lack of courage to accept other approaches when dealing with one’s situation of unemployment (in large majority of cases, any expressions of interest are perceived as nagging, immodesty, patronage in the negative sense, obtrusion, etc.); Tendency to resort to quieter, safer and familiar environment (may have a negative effect in case of changing occupation or employment); Unrealistic goals (high level of aspiration); Insufficient level of education (lower intellectual predispositions); Tendency to conventionalism (”ordinary average”); Low flexibility in terms of time, space as well as region;

25 Sečteme-li všechny tyto faktory, je nezpochybnitelné, že mohou být velice rizikové pro úspěšné uplatnění se na trhu práce. O to více v tomto světle vyvstává nutnost poradenského působení ve všech možnostech nabídek poradenského procesu ve vztahu ke klientovi včetně bilanční diagnostiky When summarizing all the factors, it is without a dispute that they may represent a great risk to being successful on the labor market. All the more, in this light, the advisory activity becomes necessary in all aspects of the advisory process in relation to the client, including BdC.

26 All this is facilitated by Professor Miksik’s DIAROS battery.
Děkuji Vám, že jste se mnou projevili tolik trpělivosti a takovou snůšku čísel a informací se mnou přežili. Toto vše nám umožňuje baterie DIAROS profesora Mikšíka. Thank you for showing such a great deal of patience and outlasting the load of figures and information with me. All this is facilitated by Professor Miksik’s DIAROS battery.


Stáhnout ppt "Profile of BdC client selected from among job seekers"

Podobné prezentace


Reklamy Google