Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STRATEGIE PRO MAS „JIHOZÁPAD“ – závěrečné plánování Rybníky, 30.5.2006 16:00 – 19:00.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STRATEGIE PRO MAS „JIHOZÁPAD“ – závěrečné plánování Rybníky, 30.5.2006 16:00 – 19:00."— Transkript prezentace:

1 STRATEGIE PRO MAS „JIHOZÁPAD“ – závěrečné plánování Rybníky, 30.5.2006 16:00 – 19:00

2 Cíl setkání Dokončení společné strategie – zejména rozhodnutí o procentických prioritách témat a opatření Definování území pro tvorbu strategie – Ivančicko Společné téma pro strategii a návrh názvu strategie Dokončení stanov a příprava registrace stanov Tvorba názvu pro místní akční skupinu

3 PRIORITY = TÉMATA Téma 1: INFRASTRUKTURA Téma 2: INVESTICE DO LIDÍ - rozvoj lidského potenciálu Téma 3:PODPORA PODNIKÁNÍ Téma 4:KRAJINA a její využití pro rozvoj regionu

4 VÁHA PRIORITY 100% Téma 1:INFRASTRUKTURA 24% Téma 2:INVESTICE DO LIDÍ 24% Téma 3:PODPORA PODNIKÁNÍ 22% Téma 4:KRAJINA 18% REŽIE 12%

5 Téma 1: INFRASTRUKTURA 24 % 1.1.Informační centra 1.2.Informační systémy 1.3.Infrastruktura pro cestovní ruch – vybavenost 1.4.Památky a jiné turistické cíle 1.5.Projektová dokumentace 1.6.Průchodnost krajiny 1.7.Veřejná prostranství 1.8.Podpora uplatňování obnovitelných zdrojů energie 1.9.Zázemí pro sportovní a rekreační aktivity 1.10. 100%

6 Téma 2: INVESTICE DO LIDÍ 24 % 2.1.Podpora tradic 2.2.Podpora celoživotního vzdělávání 2.3.Podpora kulturních aktivit a akcí 2.4.Rekvalifikace na nové typy činností 2.5.Podpora spolkové činnosti 2.6.Podpora sportovních aktivit 2.7.Podpora školství 2.8.Podpora volnočasových aktivit 2.9.Podpora vzniku pracovních příležitostí 2.10.Projekty pro rozvoj bydlení v regionu 2.11.Protidrogová prevence 100%

7 Téma 3: PODPORA PODNIKÁNÍ 22% 3.1.Marketing regionu 3.2.Podpora mezinárodních kontaktů 3.3.Podpora regionální produkce navenek 3.4.Poradenství pro začínající podnikatele a pro podnikatele využívající nové příležitosti 3.5.Prezentace podnikatelů regionu 3.6.Rekvalifikace 3.7.Vymýtit závist – otevřené informace a příležitosti 100%

8 Téma 4: KRAJINA – využití pro rozvoj regionu 18 % 4.1.Diverzifikace zemědělské činnosti 4.2.Informační systémy v krajině 4.3.Obnova cestní sítě a propojení turistických cílů v regionu 4.4.Projekty na údržbu nezemědělské půdy 4.5.Propagace a rozvoj přírodního bohatství v regionu 4.6.Revitalizace a obnova vodních ploch za účelem rekreačního využití 4.7.Údržba a rekonstrukce (sakrální) architektury v krajině 4.8.Zpracování koncepčních materiálů jako nástroje pro rozvoj krajiny (krajinný plán) 4.9.Zvýšení zalesnění krajiny (přírodě blízké hospodaření) 4.10. 100%

9 VALNÁ HROMADA (členská základna) Předseda PŘEDSEDNICTVO Místopředseda VÝKONNÉ ORGÁNY : Organizační a administrativní podpora MAS Manager Účetní Administrátor … Přímo volená struktura valnou hromadou Administrativní a organizační podpora MAS + 3-5 členů REVIZNÍ KOMISE Programovací komise Výběrová komise Monitorovací komise ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

10 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

11 STANOVY Preambule Sdružení je místní akční skupinou a je založeno na podporu všestranného rozvoje jihozápadního pomezí Jihomoravského kraje prostřednictvím podpory činnosti fyzických a právnických osob v území a jejich vzájemné partnerské spolupráce. Sdružení pracuje v souladu s evropsky ověřenými metodami, s respektem k specifickým rysům vymezeného území a k trvale udržitelnému rozvoji venkovském prostoru. § 1 Název a sídlo Název: MAS Jihozápad Jihozápad je právnickou osobou – občanským sdružením Zkratka: MAS JZ Sídlo:Moravský Krumlov, Palackého 57, 67201, Moravský Krumlov

12 § 2 Cíle 1. Jihozápad se ustavuje k vytvoření integrované strategie na podporu a rozvoj vnitřního potenciálu území jihozápadního pomezí Jihomoravského kraje, jeho všestranný rozvoj a k začlenění této strategie do života regionu. 2. Jihozápad sdružuje zástupce občanských sdružení, hospodářských subjektů, škol, odborných institucí, projektových pracovišť a veřejné správy a je otevřené všem subjektům, kteří se ztotožňují s posláním tohoto občanského sdružení. 3. "Jihozápad" usiluje o tyto společné cíle: i. Uvést v život společnou strategii. ii. Vytvářet podmínky pro širokou spolupráci a partnerství při obnově a rozvoji vymezeného území na principu partnerství. iii. Iniciovat aktivní zájem obyvatel o rozvoj regionu. iv. Podporovat kulturní a ekonomický rozvoj regionu na principu trvale udržitelného rozvoje. v. Podporovat a propagovat obnovu venkova. vi. Zajišťovat materiální finanční a lidské zdroje pro rozvoj regionu. vii. Vytvářet a podporovat informační zdroje pro rozvoj regionu. viii. Usilovat o spolupráci s obdobnými subjekty na národní a mezinárodní úrovni.

13 § 3 Formy činnosti sdružení 1. Pracovní setkání k časové i věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při realizaci společné strategie k obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace a financování. 2. Pořádání odborných přednášek, tématických zájezdů a seminářů k propagaci strategie regionu a obnovy venkova. 3. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k seznámení se záměry strategie a s postupy její realizace. 4. Spolupráce se samosprávou a státní správou, příprava a realizace projektů k obnově a rozvoji venkova. 5. Spolupráce a podpora společenských organizací, občanských a podnikatelských iniciativ směřujících k rozvoji a obnově venkova. 6. Spolupráce se subjekty realizujícími projekty strategie a se sdělovacími prostředky. 7. Spolupráce se zahraničními partnery.

14 § 4 Členství ve sdružení, jeho vznik a ukončení 1. Členem sdružení mohou být fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem či sídlem v regionu Jihozápad, které se chtějí nově podílet na práci naplňující cíle sdružení. 2. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo sdružení, které dbá, aby složení respektovalo kriterium poměru zastoupení veřejné a soukromé sféry v poměru maximálně 50% zastoupení veřejnoprávních subjektů. Za veřejnoprávní subjekty jsou považovány obce, mikroregiony a orgány státní správy. Předsednictvo rovněž dbá, aby struktura členství vykazovala vyrovnaný počet zástupců za sociální, kulturní, a ekonomickou oblast a posuzuje schopnost uchazečů navrhovat a uskutečňovat strategii rozvoje mikroregionu. 3.Členství vzniká rozhodnutím předsednictva sdružení o přijetí za člena sdružení na základě písemné žádosti žadatele o členství. Členství zaniká: i. A/ písemným oznámení člena o vystoupení se sdružení. ii. B/ vyloučením člena. iii. C/ úmrtím člena, jedná-li se o fyzickou osobu. iv. D/ zánikem člena, jedná-li se o právnickou osobu. v. E/ Prohlášením konkursu na majetek člena. vi. F/ Zánikem sdružení.

15 § 5 Práva a povinnosti členů sdružení 1. Členové sdružení mají právo: i. Účastnit se jednání valné hromady sdružení, pracovních setkání členů sdružení a jejích orgánů ii. Předkládat valné hromadě, předsednictvu či revizní komisi návrhy, podněty a stížnosti týkající se činnosti sdružení a jejích orgánů iii. Podílet se na akcích pořádaných sdružením iv. Využívat informací, s kterými sdružení disponuje v. Volit představitele sdružení a být volen do jeho orgánů vi. Hodnotit práci orgánů sdružení a jeho členů, případně vyžadovat vysvětlení a nápravu vii. hlasovat na valné hromadě sdružení viii. volit a odvolávat členy předsednictva ix. volit a odvolávat členy revizní komise Členové občanského sdružení jsou povinni : i. přispívat svou činností k tvorbě a uskutečňování strategie regionu a k obnově venkova i rozvoji mikroregionů, dodržovat a naplňovat stanovy a společně dohodnuté postupy ii. zajistit spolufinancování společných a partnerských projektů iii. dodržovat stanovy a platné usnesení orgánů sdružení iv. platit členské příspěvky v. řádně vykonávat svěřené funkce vi. chránit majetek sdružení 2. Člen SDRUŽENÍ může byt ze sdružení vyloučen za opakované nebo zvlášť závažné porušení povinností vyplývajících ze stanov sdružení nebo z platných usnesení jejich orgánů. O vyloučení rozhoduje předsednictvo.

16 § 6 Orgány SDRUŽENÍ 1. Valná hromada 2. Předsednictvo 3. Revizní komise

17 § 7 Valná hromada 1) Vrcholným orgánem sdružení je valná hromada. 2) Řádná valná hromada se koná nejméně 1x za rok 3) Valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako podnět k jejímu svolání. 4) Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně 30% členů sdružení. 5) Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady. 6) Delegátem valné hromady je každý člen sdružení. 7) Do výlučné pravomoci valné hromady patří : i. Schvalování stanov, jejich změn a doplňků. ii. Schvalování jednacího řádu valné hromady. iii. Volby a odvolání členů předsednictva a revizní komise. iv. Schválení programu a orgánů valné hromady. v. Schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření. vi. Schválení zprávy revizní komise. vii. Rozhodování základních majetkoprávních otázek. viii. Schválení ročního rozpočtu. ix. Schválení strategických rozvojových dokumentů. x. Schválení návrhu činnosti a projektů sdružení. xi. Rozhodování o výši příspěvků na spolufinancování společných projektů. popř. jiných příspěvků. xii. Rozhodování o výši členských příspěvků. xiii. Rozhodování o zániku sdružení rozpuštěním nebo o jeho sloučením s jiným sdružením a v těchto případech též o tom, jak bude naloženo s majetkem sdružení. xiv. Volba a odvolání členů likvidační komise.

18 1) Valná hromada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení, přičemž hlasovací právo členů je rovné tzn., každý člen sdružení disponuje jedním hlasem. K.platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě, že se nedostaví nadpoloviční většina všech členů, koná se po uplynutí 30 minut náhradní valná hromada, která je usnášeníschopná za účasti minimálně 30% všech členů. 2) K platnosti usnesení valné hromady se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny přítomných členů, jde-li o: i. hlasování o zániku sdružení ii. hlasování o schválení stanov, jejich změn a doplňků 10)V ostatních případech se k platnosti usnesení valné hromady vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. 11)svolání valné hromady a programu jednání musí být členové informováni nejpozději do 14 dnů před jejím konáním.

19 § 8 Předsednictvo 1) Předsednictvo je výkonným orgánem sdružení, je povinno plnit program schválený valnou hromadou a řídit se jejími usneseními. 2) Předsednictvo má 5 členů (7 členů), kteří jsou voleni na dobu 3 let. Je tvořeno předsedou, místopředsedou a dalšími členy. Předseda a místopředseda jsou voleni členy předsednictva. 3) Schází se dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc (dva měsíce). 4) Mimořádné zasedání předsednictva je předseda povinen svolat nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejméně polovina jeho členů. 5) Předsednictvo je usnášení schopné, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů a při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. 6) Za svou činnost je předsednictvo odpovědné valné hromadě. 7) Předsednictvo svolává předseda sdružení. 8) Do působnosti předsednictva patří jednat a rozhodovat ve všech věcech sdružení, které nepatří do působnosti valné hromady tj. zejména: i. volba předsedy a místopředsedy a jejich odvolání z funkce ii. zřizování odborných komisí, které jsou jeho poradním orgánem předsednictva a v případě pověření i výkonným orgánem iii. zřídit funkce hospodáře a manažera sdružení a vymezit jejich kompetence iv. řídit a organizovat činnost sdružení na základě programu schváleného valnou hromadou v. hospodařit s majetkem sdružení vi. rozhodovat o přijetí či odvolání členů sdružení vii. předkládat valné hromadě k odsouhlasení návrhy programu činnosti a rozpočtu sdružení na další rok.

20 § 9 Předseda 1) Předseda je statutárním zástupcem sdružení. Předseda zastupuje sdružení a jedná jeho jménem, řídí práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný valné hromadě. V době nepřítomnosti je předseda je zastupován místopředsedou. 2) Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena výboru (komise). 3) Do pravomoci předsedy náleží: i. řídit zasedání valné hromady ii. svolávat a řídit zasedání předsednictva iii. zastupovat sdružení a jednat jeho jménem ve všech věcech

21 § 10 Revizní (kontrolní) komise 1) Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení. Revizní komise skládá ze 3 členů, kteří jsou voleni na dobu 3 let. Je tvořena předsedou, jež je volen členy revizní komise a ostatními členy revizní komise. 2) Schází se dle potřeby, nejméně však 1x za měsíc. Mimořádné zasedání rady je předseda povinen svolat nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy o to požádá nejméně polovina jeho členů. 3) Revizní komise je usnášení schopná, je-li přítomná nadpoloviční většina všech členů a při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů. Revizní komise: i. provádí běžnou revizi hospodaření ii. provádí kontrolu činnosti předsednictva a jím zřizovaných orgánů. iii. předkládá valné hromadě revizní správu.

22 § 11 Majetek a hospodaření sdružení 1) Majetek tvoří zejména, dary, dotace a granty, příspěvky fyzických a právnických osob, příspěvky na spolufinancování projektů, výtěžek z vlastní činnosti, a vlastní movitý případně nemovitý majetek. 2) Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti sdružení a programů směřujících k obnově a rozvoji vymezeného regionu. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a předsednictvo. Za hospodaření sdružení odpovídá předsednictvo sdružení. 3) Hospodaření s majetkem sdružení se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou vždy pro příští kalendářní rok 4) Evidenci o hospodaření vede hospodář z řad členů předsednictva, jež je touto funkcí pověřen na základě rozhodnutí předsednictva. 5) Oprávnění disponovat s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu (podpisové právo) má předseda předsednictva a hospodář, popř. další osoba pověřená valnou hromadou.

23 § 12 Zastupování sdružení 1) Sdružení zastupují předseda předsednictva a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, kteří jsou oprávněni jednat jménem sdružení ve všech věcech, a to samostatně. 2) K právním úkonům v písemné formě je třeba podpisu dvou členů předsednictva, z nichž alespoň jeden vždy musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda sdružení. § 13 Zánik sdružení a způsob majetkového vypořádání 1) Sdružení zaniká: 2) Usnesením valné hromady o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením. 3) Rozhodnutím ministerstva vnitra za podmínek stanovených zákonem. 4) V případě zániku sdružení dle odst.1 provede likvidaci likvidační komise volená valnou hromadou. S majetkem sdružení, zbylým po provedení majetkového vyrovnání, bude naloženo dle rozhodnutí valné hromady.

24 NÁZEV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

25 NAVRHOVANÉ NÁZVY ZE DNE 11.5.2006  Moravská čtyřka …………….7 hlasů  Krásná Morava  Pomezí  Podhorácko……………….1 hlas  Jevišovická pahorkatina  Slepenec…………………..1 hlas  Čtyři mušketýři  Úspěšná čtyřka  Čtyřlístek…………………7 hlasů  Jihozápadní čtyřlístek  Jihozápadní pomezí  Živé pomezí……………..10 hlasů  Živá voda  Zelená údolí  Tři údolí…………………. 2 hlasy  Čtyři vršky………………. 1 hlas  Povodí tří řek  Krumlovsko – Jevišovicko15 hlasů  Jevišovka – Rokytná……… 1 hlas

26 TVORBA NÁZVU OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Náměty: - geografická, geologická či přírodní podobnost a charakteristika území - Společná tradice, kulturně historické znaky - název související s cíli sdružení - název charakterizující důvody vzniku sdružení - jiný název, dynamický, marketingově uchopitelný Charakteristika názvu: - může a nemusí přímo determinovat přesnou polohu na území ČR či JmK - název nesmí vylišit striktně území vzhledem k otevřené podstatě sdružení - graficky dobře zpracovatelný a prodejný - Možnost srozumitelného překladu do AJ

27 PŘÍKLADY NÁZVŮ Kyjovské Slovácko v pohybu Společná cesta „Chance in nature – local action group, o.s. Vyhlídky, o.s. Podlipansko, o.p.s. Most vysočiny, o.p.s. REGION HANÁ, o.s. Rozvoj krnovska, o.p.s. Pobeskydí, z.s.p.o.

28 PŘÍKLADY DOBRÉHO LOGA

29 Leader v Evropě South West Mayo Development Company Waterford Leader Partnership (WLP) WESTERN RURAL DEVELOPMENT CO. Wexford Organisation for Rural Development Ltd. EAST RIDING OF YORKSHIRE L+ NORTH WEST DEVON SOUTH LANARKSHIRE RURAL PARTNERSHIP ODERMÜNDUNG Weltkulturerbe Wachau LAG KULTURERBE SALZKAMMERGUT Waldviertler Wohlviertel


Stáhnout ppt "STRATEGIE PRO MAS „JIHOZÁPAD“ – závěrečné plánování Rybníky, 30.5.2006 16:00 – 19:00."

Podobné prezentace


Reklamy Google