Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

výročí příchodu soluňských bratří na Moravu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "výročí příchodu soluňských bratří na Moravu"— Transkript prezentace:

1 863 - 2013 1150. výročí příchodu soluňských bratří na Moravu
ROK KŘTU

2 POSTNÍ DOBA 2011 JE ZAMĚŘENA NA OBNOVU KŘTU
Vrcholem má být slavnostní obnova křtu při velikonoční vigilii

3 CO JE KŘEST ? Křest je obřad, kterým se člověk stává křesťanem.
Křtem se vytváří důvěrný vztah mezi Bohem a člověkem. Umožňují to dary víry, naděje a lásky, se kterými Bůh vstupuje do hloubky lidského nitra. Zároveň je tím člověk začleněn do společenství církve. S ostatními pokřtěnými vytváří duchovní rodinu. Získává tím duchovní zázemí, které mu umožňuje plně rozvinou svoje lidství, jak to s ním Bůh zamýšlí.

4 KŘEST JE POZVÁNÍ K DŮVĚRNÉMU VZTAHU S BOHEM
Hlavní význam křtu spočívá v tom, že uschopňuje člověka, aby po tomto životě mohl žít s Bohem v nebi. Je to nejjistější a nejsnadnější cesta, jak toho dosáhnout. Bůh však tím není omezen, aby umožnil naplnění tohoto nejvyššího smyslu lidského života v nebi těm, kteří v pozemském životě poctivě a upřímně hledali pravdu a lásku a snažili se žít podle svého svědomí i když viditelně nepatřili do společenství církve, do něhož se vstupuje křtem.

5 KDO MŮŽE PŘIJMOUT KŘEST
Pokřtěn může být každý člověk, který uvěřil v Krista. Malé děti křtíme na víru rodičů a společenství církve, do kterého křtem vstupují. Křest dospělých předchází náležitá příprava, při níž žadatel poznává život církve. Těžkými proviněními, odpadem od víry nebo jejím zapřením se může pouze pozastavit účast na dobrech, které skrze církev přijímáme od Boha, ale pouto křtu nemůže být zrušeno Boží náruč zůstává stále otevřená a proto je možné se s Bohem skrze církev smířit a vrátit se do plného společenství s ostatními křesťany.

6 KŘEST JE ZÁKLADEM ŽIVOTA KŘESŤANA
papež Jan Pavel II. děkuje za svůj křest na místě, kde byl pokřtěn - ve farním kostele ve Wadowicích

7 NA MÍSTO KŘTU VZPOMÍNÁ KŘESŤAN S VELKOU VDĚČNOSTÍ
Pamětní deska připomíná místo a datum křtu slavného skladatele Oliviera Messiaena v Avignonu Své dílo prohlašoval za „akt víry oslavující mysterium Kristovo“

8 JEŽÍŠŮV KŘEST Duch Svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení“ (Lk 3,22).

9 NÁŠ KŘEST Ve svém Synu přijímá nebeský Otec každého pokřtěného jako milovaného syna nebo dceru.

10 PODROBNĚJI O KŘTU proč církev křtí? co působí křest? jak se křtí?
proč křtí církev malé děti? kdo může udělit křest? jaký je úkol kmotrů?

11 PROČ CÍRKEV KŘTÍ ? Plní tím příkaz, který dostala od Ježíše: „Jděte do celého světa, získávejte mi za učedníky všechny národy a křtěte je ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého.“

12 CO KŘEST PŮSOBÍ ? přivtěluje ke Kristu a dává účast na jeho kněžství
začleňuje do Božího lidu člověk se stává adoptivním dítětem Božím dává účast na Božím životě a tím i věčný život člověk se stává „novým stvořením“ skrze znovuzrození ruší tzv. „dědičný hřích“ odpouští osobní hřích spáchané před křtem vtiskuje nezrušitelné znamení vlévá božské ctnosti víry, naděje a lásky

13 JAK SE UDĚLUJE KŘEST ? Křest se uděluje ponořením do vody nebo obmytím a přitom ten, kdo křtí říká: …(oslovení křestním jménem), já tě křtím ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Pří křtu obmytím se lije voda na hlavu křtěného.

14 PROČ KŘTÍ CÍRKEV MALÉ DĚTI ?
Z Ježíšových slov: „Nenarodí-li se kdo znovu z vody a z Ducha Svatého, nemůže vstoupit do Božího království. „Proto ani děti nemají být vyloučeny z možnosti přijmout křest, když jej přijmou ve víře církve, kterou za ně dosvědčí rodiče, kmotři a ostatní přítomní“ (srv. Úvod k obřadům křtu dětí).

15 KDO MŮŽE KŘTÍT ? Křest uděluje biskup, kněz nebo jáhen
Je-li někdo v akutním nebezpečí smrti, může křest udělit každý člověk, i nepokřtěný, např. lékař na přání rodičů dítěte. Musí mít úmysl dělat to, co dělá církev.

16 JAKÝ JE ÚKOL KMOTRŮ ? „Kmotr zastupuje duchovně rozmnoženou rodinu dítěte a zastupuje i církev jako matku. Je-li třeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem“ (Z úvodu ke křestnímu obřadu dětí).

17 KŘEST JE ÚČAST NA KRISTOVĚ SMRTI A ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Jak říká svatý Pavel, křtem jsme srostlí s Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním. V něm umírá starý člověk, otrok hříchu, pro nový život s Bohem a v Bohu. Jde o překročení pouze biologického života k životu, ve kterém se spolu s Kristem podílíme na tom, co dělal on. Právě to je naše vlastní povolání, které jsme přijali křtem. pastýřský list biskupa Vojtěcha

18 KŘEST PŘIVTĚLUJE KE KRISTU A DÁVÁ ÚČAST NA JEHO KNĚŽSTVÍ
Křest není pouhým vstupem do nějaké lidské organizace. Nejsme pokřtěni proto, abychom se dostali do nebe, ale proto, abychom byli spojeni s Kristem v jeho chvále a oslavě Otce a v jeho úsilí o spásu světa. Abychom v sobě měli stejné smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus (Flp 2,5). pastýřský list biskupa Vojtěcha

19 KŘEST JE ÚČAST NA ŽIVOTĚ BOŽÍ TROJICE
Křtem jsme ke Kristu připojeni v jeho životním zápase završeném smrtí, jak to máme před očima celou postní dobu, a rovněž tak i v jeho vítězství nad smrtí, které si připomínáme zvláště o Velikonocích. Křtem jsme skrze Krista připojeni k Otci i Duchu Svatému – Nejsvětější Trojici. Proto jsme křtěni ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. pastýřský list biskupa Vojtěcha

20 Co udělat pro to, abychom o velikonoční vigilii byli s plným vědomím schopni obnovit své křestní vyznání? Možná začít tím, že najdeme svou křestní svíci a každý den ji zapálíme, abychom se u ní pomodlili. Jistě nám přiblíží Krista. V modlitbě můžeme také objevit její duchovní symboliku, aby se nám stala blízká. A věřím, že když si ji potom přinesete na velikonoční vigilii do kostela, bude jiná. A tím nemám na mysli fakt, že bude kratší. – Kdo křestní svíci nenajde, ať si pořídí jinou. A co byste řekli nápadu dát si do bytu kropenku, aby nám tak jako v kostele připomínala náš křest? A vždycky, když se budeme svěcenou vodou žehnat, říct třeba: Já, Petr, jsem byl po­křtěný ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A vy, rodiče a prarodiče, víte, kde jsou uloženy křestní roušky vašich dětí nebo vnoučat? Co kdybyste jim pomohli přiblížit jejich význam? A ještě jeden námět: Proč se nevypravit na pouť do kostela svého křtu? pastýřský list biskupa Vojtěcha

21 POZVÁNÍ K OSLAVĚ VELIKONOC
Přesto chci ještě zmínit jednu věc, kterou považuji za velmi důležitou. Je to pozvání pro vás všechny. Přijďte prosím prožít Velikonoce do kostela. Tím myslím prožít obřady Zeleného čtvrtku, Velkého pátku a velikonoční vigilie, které tvoří jeden celek, jednu bohoslužbu. To není příprava na Velikonoce, ale všechno je to součástí jediného velkého svátku Velikonoc. Pozvěte k jejich oslavě také své děti jakkoliv staré, pozvěte ty, jimž jste za kmotry, pozvěte své známé, své sousedy, kteří jsou jen pokřtěni a znají pouze půlnoční bohoslužbu o Vánocích. A vy, děti, malé i velké, pozvěte své kmotry k účasti na velikonočním třídení a celý půst se za ně modlete. A modlete se i za všechny, které ke společnému prožití Velikonoc oslovíte. pastýřský list biskupa Vojtěcha

22 JAK PROBÍHÁ OBŘAD KŘTU DĚTÍ
PŘIVÍTÁNÍ BOHOSLUŽBA SLOVA SLAVNOST KŘTU ZÁVĚREČNÉ OBŘADY

23 KŘESTNÍ OBŘADY PŘIVÍTÁNÍ
otázky rodičům a kmotrům označení křížem uvedení do společenství věřících

24 KŘESTNÍ OBŘADY BOHOSLUŽBA SLOVA
úryvek z Písma zpěv žalmu - odpověď na Boží slovo promluva přímluvy a vzývání svatých pomazání olejem křtěnců

25 KŘESTNÍ OBŘADY SLAVNOST KŘTU
svěcení vody zřeknutí se zlého vyznání víry KŘEST pomazání křižmem předání bílého roucha předání světla

26 KŘESTNÍ OBŘADY ZÁVĚREČNÉ OBŘADY
představení Pánu otčenáš slavnostní požehnání mamince tatínkovi kmotrům a ostatním přítomným

27 KŘEST DOSPĚLÝCH U dospělých je křest až na konci dlouhodobé přípravy, během níž jsou uváděni do křesťanského života. Příprava probíhá ve čtyřech etapách: prekatechumenát katechumenát doba očištění a osvícení doba mystagogie

28 KATECHUMENÁT Svatý Martin
Dospělí se připravují na křest v katechumenátu. Měl by trvat aspoň rok, ale může to být i delší období, až je katechumen připraven změnit život a přijmout závazky křtu.

29 NUTNÁ SPOLUPRÁCE S MILOSTÍ KŘTU
Křest, jak víme, neprodukuje automaticky důsledný život. Ten je plodem vůle a vytrvalé snahy o spolupráci s tímto darem, s obdrženou milostí. A tato snaha něco stojí, je to cena, která se platí osobně. Snad právě proto tady svatý Pavel poukazuje na svou momentální situaci: „Povzbuzuji vás tedy já, vězněný pro Pána“ (4,1). Následovat Krista znamená sdílet Jeho utrpení, jeho kříž, následovat jej až do konce a tato účast na údělu Mistrově jej s Ním hluboce sjednocuje a dává tak apoštolově povzbuzování spolehlivost. Benedikt XVI.

30 PODĚKOVÁNÍ ZA KŘEST Buď Bohu chvála, dík a čest a pozdravení, že každý z nás je ratolest na vinném kmeni Z milosrdenství Otcova jsme údy těla Kristova a putujeme s ním za Božím královstvím. (Podle křestní písně)


Stáhnout ppt "výročí příchodu soluňských bratří na Moravu"

Podobné prezentace


Reklamy Google