Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1111111 PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ (příklady, příčiny a důsledky aplikace právních předpisů českými orgány)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1111111 PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ (příklady, příčiny a důsledky aplikace právních předpisů českými orgány)"— Transkript prezentace:

1 1111111 PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ (příklady, příčiny a důsledky aplikace právních předpisů českými orgány) 1) 1) Nezákonné postupy soudců a insolvenčních správců v ČR 2) 2) Příklad „legální krádeže“ dceřiné společnosti BRANO GROUP 3) 3) Ignorace bezpráví oddělením hospodářské kriminality Policie ČR 1

2   5.11.2010 kupuje BRANO GROUP 70% společnosti MORA – TOP, navýšení podílu na 85%   Následovalo navýšení základního kapitálu společností BRANO GROUP – investice na revitalizaci MORA – TOP ve výši 21 280 000,- Kč   leden – květen 2010 BRANO GROUP poskytuje společnosti MORA – TOP několik půjček ve výši 92 000 000,- Kč s podmínkou zástavy závodu v Uničově – s tím, že pokud nebude dodržován schválený budget, závod přejde do vlastnictví BRANO GROUP   Po vstupu BRANO GROUP a nadepsané finanční intervenci ze strany BRANO GROUP došlo k rapidní změně ekonomických ukazatelů takto:   2011 obchodování MORA – TOP s offshorovou společností MADDISON MARKETING Ltd (společnost spojená s bývalými společníky MORA – TOP Vlčkem a Kosovským), vytunelování cca 30 mil. Kč Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček 2

3   Znalecký posudek na závod v Uničově byl zpracován znalcem určeným Krajským soudem Ing. Zoubková – odhad ve výši 110 mil. Kč (tržní cena 72 mil. Kč) – 23.5.2011   31.5.2011 BRANO GROUP koupila od MORA – TOP závod v Uničově   Říjen 2012 BRANO GROUP koupila od MORA – TOP ochranné známky   2011-2012 postupná revitalizace společnosti MORA – TOP, za účasti BRANO GROUP snížila roční ztrátu z 47 mil. Kč na 6,6 mil. Kč   V průběhu 2011 a 2012 byla společnost udržována factoringy ze strany BRANO GROUP, MORA – TOP byla podpořena vývojem nových kotlů za cca 6 mil. Kč   2012 Založena dceřiná společnost BRANO GROUP v Rusku pro obchodování s plynovými kotli Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček 3

4   26.3.2013 exekuce na majetek společnosti věřitelem pro neexistující dluh – pohledávka Ing. Pořízky uměle navýšena z 5 mil. Kč na 17,4 mil. Kč Rozhodčím soudem při AK ČR a HK ČR, insolvenční správce tuto nejdříve neuznal, ale 15 minut před zahájením věřitelské schůze ji uznal v plné výši   4.6.2013 Podán návrh na insolvenci za účelem přerušení exekucí se zájmem na pokračování výroby v průběhu insolvenčního řízení. Důvodem byla zmíněná pohledávka Ing. Pořízky, která vznikla z neplatného úkonu.   7.6.2013 Usnesení o úpadku, ustanovení insolvenčního správce.   3.9.2013 Soupis do majetkové podstaty dlužníka – závod v Uničově, všechny pozemky, ochranné známky MORA – TOP, obestavení účtů   4.9.2013 IS zveřejňuje aktualizovaný seznam pohledávek, popírá existentní a podložené pohledávky, naopak šikanózní pohledávky pp. Pořízky a Surky uznává. Na schůzi věřitelů neumožněno hlasování o odvolání IS. Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček 4

5   30.9.2013 Věřitelé podali žalobu na vyloučení nemovitostí (závod Uničov) z majetkové podstaty   31.10.2013 Vrchní soud v Olomouci odmítá odvolání věřitelů o nemožnosti hlasování o odvolání Insolvenčního správce   4.11.2013 Návrh věřitelů na pokračování schůze věřitelů – dosud nerozhodnuto   11.11.2013 Ministerstvo spravedlnosti vyřídilo stížnost na postup insolvenčního soudce Mgr. Šlahaře – konstatuje, že není odpovědný za svá stanoviska, názory a postupy a nebude tímto pro jeho neodbornost zahájeno kárné řízení. Prakticky tak ministerstvo připustilo, že soudci mohou bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů zcela libovolně rozhodovat či postupovat. Geneze příkladu MORA – TOP – p. Juříček 5

6   Důsledky tunelu pana Kosovského a pana Vlčka znamenaly insolvenci MORA – TOP. „Tunel“ vznikl při obchodování s Ruskem (období březen - květen 2011) přes offshorovou společnost MADDISON MARKETING Ltd. se sídlem na Gibraltaru, tak vytunelovali z MORA – TOP cca 30 mil. Kč.   Důsledkem bylo okamžité odvoláním v případě pana Vlčka z funkce jednatele, v případě p. Kosovského byly nachystány smlouvy o převodu obchodního podílu.   P. Kosovský odmítl smlouvy podepsat, proto dodnes figuruje jako 15ti % společník.   Na pana Kosovského bylo v lednu 2013 podáno trestní oznámení. Na pana Vlčka v březnu 2013. Policie České republiky věc dodnes prošetřuje, tzn. již rok a půl. Popis vytunelování MORA – TOP – p. Juříček 6

7   Kriminální policie nás informovala, že na pana Vlčka je podáno mnoho trestních oznámení. Jeho kauza je velmi složitá a dluží mnoha subjektům cca 90 mil. Kč.   O panu Kosovském je známo jen to, že se nadále snaží bojovat o získání společnosti MORA - TOP a to všemi možnými prostředky.   Je nám známo, že obchoduje v Rusku s plynovými kotli pod značkou MORA - TOP, čímž porušuje průmyslová práva dnes BRANO GROUP. Proto bylo v roce 2012 preventivně přistoupeno k úplatnému převodu ochranných známek MORA - TOP do vlastnictví BRANO GROUP tak, aby byly tyto ochranné známky uchráněny před jakýmkoliv dalším zneužíváním. Samozřejmě ve společnosti MORA - TOP těchto 30 mil. Kč chybělo, BRANO GROUP je tedy dofinancovalo, aby nedošlo k zastavení výroby. Popis vytunelování MORA – TOP – p. Juříček 7

8 Obchodní důsledky pochybení soudu – p. Juříček 8 1.Likvidace tradičního výrobního programu MORA – TOP 2.Zánik cca 40 pracovních míst 3.Preferování rychlého rozprodeje podniku namísto udržení výroby – viz dražba – ztráta možnosti pokračovat ve výrobě 4.Poškození věřitelů zastavením výroby a prodejem technologií po částech namísto prodeje výrobního programu jako celku 5.Poškození BRANO GROUP – nemožnost podnikat v závodě Uničov z důvodu právní nejistoty, byl zmařen business plan v celkové výši cca 300 mil. Kč a zaměstnanost 200 pracovníků – strategičtí partneři: Miele, Hella, Ingersol Rand, Honeywell. Tyto projekty byly vázány na danou lokalitu v Uničově v rámci logistického konceptu just-in-time. 6.Poškození pověsti ČR v důsledku zmaření investice na společných projektech u výše uvedených strategických partnerů

9   Insolvenční správce 15 minut před přezkumným jednáním popírá pohledávky věřitelů, o kterých ví, že mají zájem na jeho odvolání   Insolvenční soudce věřitelům s takto popřenými pohledávkami nepřiznává právo hlasu na schůzi věřitelů   Insolvenční správce naopak uznává pohledávky věřitelů, o kterých ví, že nemají zájem na jeho odvolání z funkce   Insolvenční soudce odmítá připustit hlasování o odvolání insolvenčního správce z funkce, ač byly pro to dány zákonné podmínky   Insolvenční soudce o odmítnutí hlasování o odvolání insolvenčního správce v rozporu se zákonem NEROZHODL usnesením, čímž měl zájem znemožnit odvolání věřitelů proti takovému usnesení   Insolvenční soudce porušil pravidla hlasování v insolvenčním řízení a na podkladě toho došlo ke jmenování věřitelského výboru v rozporu se zákonem Schůze věřitelů, přezkumné jednání – p. Hulva 9

10   9.9.2013 Odvolání proti rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že nebude hlasováno o odvolání insolvenčního správce   31.10.2013 Vrchní soud o odvolání rozhodl jeho odmítnutím z důvodu neexistence rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje   19.12.2013 Podání žaloby pro zmatečnost proti rozhodnutí Vrchního soudu o odmítnutí odvolání   Září 2013 Podnět k zahájení kárného řízení proti soudci ins. soudu; místopředseda ins. soudu podnět odmítá   Říjen 2013 Předání podnětu k zahájení kárného řízení proti soudci ins. soudu Ministerstvu spravedlnosti, ministerstvo podnět odmítá.   4.11.2013 Návrh na pokračování ve schůzi věřitelů, neboť insolvenční soud dodnes nevydal USNESENÍ o nepřípustnosti hlasovat o odvolání insolvenčního správce. Právní kroky věřitelů po schůzi věřitelů – p. Hulva 10

11 § 29 insolvenčního zákona (1) (1) Na schůzi věřitelů, která nejblíže následuje po přezkumném jednání, se mohou věřitelé usnést, že insolvenčním soudem ustanoveného insolvenčního správce odvolávají z funkce a že ustanovují nového insolvenčního správce. Toto usnesení je přijato, jestliže pro ně hlasovala nejméně polovina všech věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů, počítaná podle výše jejich pohledávek, kteří mají právo hlasovat. - Poté, co bylo popřeno 60% přihlášených pohledávek, konstatoval soud, že vůbec není možné hlasovat o odvolání insolvenčního správce, neboť kvorum nemá nadpoloviční většinu pohledávek s právem hlasu v poměru ke všem přihlášeným pohledávkám Porušení právních předpisů insolvenčním soudem – p. Hulva 11

12 - - Věřitelům byla upřena možnost odvolat a jmenovat insolvenčního správce dle vlastního výběru - - Věřitelé měli zájem na pokračování další výroby, což není varianta preferovaná soudem ustanoveným insolvenčním správcem - - Insolvenční správce zastavil výrobu, zastavil provoz podniku, zapříčinil zánik cca 35ti pracovních míst - - Insolvenční správce rozprodává podnik po částech, v důsledku čehož dochází k poškození věřitelů. POŠKOZENÍ VĚŘITELŮ - - zastavení výroby znamená nevyužití materiálu na skladě věřitelů, kteří spolupracovali dlouhodobě s MORA – TOP - - zastavení výroby znamená zastavení cash – flow MORA – TOP, ztrátu trhů a snížení hodnoty podniku - - prodejem podniku po částech dojde k prodeji za nižší cenu, než za jakou by byl podnik prodán jako celek (vč. výrobního programu) Důsledky konání insolvenčního soudce – p. Hulva 12

13 NÁŠ PŘÍKLAD PŘESNĚ VYSTIHUJE SITUACI ČESKÉ JUSTICE: - - právní nejistota při rozhodování justičních orgánů - - nepostižitelnost soudců za jejich pochybení - - libovůle soudců při výkladu právních předpisů - - nezávislost soudců je vykládána extenzivně tím způsobem, že české soudy kolikrát zasahují do moci zákonodárné výkladem právních předpisů, který je v rozporu s jazykovým vyjádřením právních předpisů SHRNUTÍ: - - české právní předpisy jsou kvalitně zpracovány - - problém spočívá v aplikaci právních předpisů, nesprávnou aplikací vzniká právní nejistota Čeho je náš příklad projevem – p. Hulva 13

14   Madison Marketing Limited („MML“) prostřednictvím svého jednatele, či zmocněnce pana Michaila Kosovského podnikala na území České republiky a měla tak na území České republiky tzv. stálou provozovnu ve smyslu zákona o daních z příjmů, a proto příjmy z obchodů se společností Mora Top podléhají dani z příjmů na území ČR.   Působení MML a pana Kosovského na území ČR tak mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle ustanovení § 240 odst. 1 trestního zákoníku v tehdy platném znění - „Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb. Možné trestněprávní následky – p. Dančišin 14

15   V současné době dluží společnost MML společnosti Mora Top cca 1,25 milionu EUR, a to:   (a) cca 600.000,- EUR z neuhrazených faktur za zboží dodané přímo společnosti MML v rámci běžného obchodního styku (rok 2010), a   (b) cca 650.000,- EUR z převzetí dluhu společnosti Allington za zboží, které bylo dodáno společností Mora Top přímo společnosti Allington, dluh společnosti Allington vůči Mora Top převzala MML v září 2010 s tím, že jej za Allington uhradí; podle informací od zástupců společnosti Allington byla dlužná částka do MML uhrazena v témže roce, do Mora Top však žádné peníze nedorazily; Možné trestněprávní následky – p. Dančišin 15

16 Máme za to, že výše uvedená jednání pana Kosovského a Ing. Vlčka naplňují skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnost při správě cizího majetku podle ustanovení § 220 odst. 1 „Kdo porušení podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoliv malou, …“, ve spojení s § 220 odst. 3 trestního zákoníku „… pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu.“ Možné trestněprávní následky – p. Dančišin 16

17   Domníváme se, že pan Kosovský a Ing. Vlček se svým jednáním, které bylo zcela zřejmě v rozporu s povinností uloženou jim příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (zejména s povinností jednat s péčí řádného hospodáře a povinností loajality ke Společnosti) a obecnou prevenční povinností předcházet vzniku škod podle občanského zákoníku, mohli:     a) dopustit porušení zákonné nebo smluvně převzaté povinnosti opatrovat nebo spravovat cizí majetek (majetek Společnosti, resp. majetek společnosti Brano ve formě obchodního podílu ve společnosti Mora Top, resp. jeho hodnoty), a   b) způsobit jinému škodu nikoliv malou (resp. škodu velkého rozsahu) – Pan Kosovský svým jednáním způsobil, že společnosti Mora Top byla způsobena škoda ve výši přesahující 30.000.000,- Kč za dodané avšak neuhrazené zboží třetím stranám, jehož úhrada zcela zřejmě nebude nikdy vymožena. Ing. Vlček svým jednáním způsobil, že společnosti Mora Top byla způsobena škoda ve výši přesahující 16.000.000,- Kč tím, že svým jednáním za společnost Mora Top umožnil převzetí dluhu za solventním obchodním partnerem zcela nesolventní osobou. Možné trestněprávní následky – p. Dančišin 17

18 Máme za to, že výše uvedené jednání pana Kosovského naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podvodu podle ustanovení § 209 trestního zákoníku „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, […] nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou …“. Možné trestněprávní následky – p. Dančišin 18

19 NOVELIZACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ - - zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích (a navazující předpisy) - - zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ZÁKON O SOUDECH A SOUDCÍCH - - zrušit tzv. soudcovskou definitivu (neodvolatelnost soudců) - - založit osobní odpovědnost soudců za excesy při rozhodování - - zřídit samostatný orgán, který bude kontrolovat činnost soudců - - zajistit kontrolu odborné způsobilosti soudců při výkonu funkce - - o kárné odpovědnosti soudců nebudou rozhodovat sami soudci Jaká opatření by měla být zvažována – p. Dančišin 19

20 INSOLVENČNÍ ZÁKON - - zkrácení tříleté lhůty pro zpětné zahrnutí do majetkové podstaty na 1 rok - - zahrnutí do majetkové podstaty bude možné pouze s předchozím souhlasem soudu - - soud bude mít lhůtu pro rozhodnutí o žalobě o vyloučení věci z majetkové podstaty 6 měsíců - - do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě nebude insolvenční správce oprávněn věc, jíž se řízení týká, zpeněžit ani s věcí jakkoli nakládat či s věcí disponovat či užívat. Jaká opatření by měla být zvažována – p. Dančišin 20

21 Děkujeme za pozornost Martin Dančišin Tomáš Hulva Pavel Juříček 21


Stáhnout ppt "1111111 PROBLÉMY FIREM S INSOLVENČNÍMI SPRÁVCI A S NEZÁKONNÝM POSTUPEM SOUDCŮ (příklady, příčiny a důsledky aplikace právních předpisů českými orgány)"

Podobné prezentace


Reklamy Google