Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAPHNE III (2007- 2013) PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH, MLÁDEŽI A ŽENÁCH A OCHRANA OBĚTÍ A OHROŽENÝCH SKUPIN Základní informace o programu Mgr.Alena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAPHNE III (2007- 2013) PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH, MLÁDEŽI A ŽENÁCH A OCHRANA OBĚTÍ A OHROŽENÝCH SKUPIN Základní informace o programu Mgr.Alena."— Transkript prezentace:

1 DAPHNE III (2007- 2013) PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH, MLÁDEŽI A ŽENÁCH A OCHRANA OBĚTÍ A OHROŽENÝCH SKUPIN Základní informace o programu Mgr.Alena Horáková- odbor prevence kriminality MV Kontakt: horakova@mvcr.cz

2 PROGRAM DAPHNE III - na období 1.1. 2007 – 31.12.2013 - součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“  účelem přispět k vysoké úrovni ochrany před násilím s cílem zvýšit ochranu tělesného a duševního zdraví Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007

3 Historie Daphne Program Daphne II (2004 – 2008) Program Daphne (2000 – 2003) Iniciativa Daphne (1997 – 1999) = 460 projektů v celkov é č á stce 56,7 milionů EUR

4 Obecn é c í le DAPHNE III Přispět k ochraně dětí, mládeže a žen před všemi formami násilí a dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví, pohody a sociální soudržnosti Přispět k rozvoji komunitních politik (především v oblasti veřejného zdraví, lidských práv, rovnosti pohlaví, ochrany práv dětí, boj proti obchodování s lidmi a sexuálnímu vykořisťování)

5 Konkr é tn í c í le DAPHNE III Podpora aktivit NNO v této oblasti, Osvětové aktivity, podpora obětí při ohlašování násilí úřadům, Šíření výsledků získaných v rámci programů Daphne, Podpora pozitivního přístupu ke skupinám ohroženým násilím, Podpora víceoborových sítí k posílení spolupráce mezi organizacemi, Sběr empirických informací, výměna a rozšiřování dobré praxe, Příprava vzdělávacích a informačních materiálů týkajících se prevence násilí, Studium násilí a jeho dopadů na oběti i společnost, Rozvoj podpůrných programů pro oběti, ohrožené osoby i pachatele.

6 Účast třetích zemí Programu se mohou účastnit tyto země: a. země, s nimiž EU podepsala smlouvy o přistoupení b. Kandidátské země c. Státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP d. Země západního Balkánu + kandidátské země, které se programu zúčastní, pokud to přispěje k jejich přípravě na přistoupení

7 Skupiny příjemců a cílové skupiny Příjemci programu: Děti (0-18 let), mládež (13 – 19 let), mladí lidé: (12 – 25 let); ženy jako oběti násilí nebo ohrožené násilím Cílové skupiny programu: rodiny, učitelé, pedagogičtí a sociální pracovníci, policisté, vojenské orgány, lékaři a zdravotníci, pracovníci v soudnictví, nevládní organizace, odbory a náboženské obce.

8 Př í stup k programu Př í stup k programu maj í : - soukromé i veřejné instituce (příslušných místních orgánů na vhodné úrovni, univerzitní katedry, výzkumná centra), nikoli však vládní orgány, například ministerstva; - organizace, které se zabývají potíráním a prevencí násilí na dětech, mládeži a ženách

9 Druhy opatřen í - Granty na akce: specifické nadnárodní projekty v zájmu Společenství alespoň 2 členských států - Granty na provozní výdaje: podpora činnosti nevládních či jiných organizací prosazujících celoevropský zájem s ohledem na obecné cíle DAPHNE III - Smlouvy na veřejné zakázky: výdaje na doplňková opatření, pokrytí nákupu služeb a zboží souvisejících s cíli programu (výdaje na informace a komunikaci, na přípravu, provádění a hodnocení projektů, politik, programů a právních předpisů)

10 Posuzování návrhů: Granty na akce soulad s obecnými a konkrétními cíli kvalita navrhované akce (koncepce, prezentace, očekávané výsledky) požadovaná částka a její nákladová efektivnost vliv očekávaných výsledků na obecné a konkrétní cíle programu inovace

11 Posuzování návrhů: Granty na provozní výdaje Soulad s cíli programu Kvalita plánovaných činností Pravděpodobný multiplikační účinek těchto činností na veřejnost Zeměpisný dopad prováděných činností Zapojení občanů do organizační struktury dotčených subjektů Nákladová efektivnost navrhované činnosti

12 Doplňkovost Snaha o součinnost s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů Snaha o součinnost s dalšími programy Společenství: - Bezpečnost a ochrana svobod - Solidarita a řízení migračních toků - 7. Rámcový program pro výzkum a rozvoj (výše uvedené včetně možnosti sdílení zdrojů za účelem provádění akcí splňujících cíle všech uvedených programů) - Zaměstnanost a sociální solidarita – PROGRES - Bezpečnější internet PLUS

13 Rozpočet Pro období 2007 – 2013: 116 850 000 EUR Celkový roční rozpočet 2007 14,2 mil.EUR Na granty a smlouvy 13,9 mil. EUR - Granty na akce: 11 mil. EUR - Granty na provozní výdaje: 1,9 mil. EUR - Smlouvy na veřejné zakázky: 1 mil. EUR (aktivity prováděné Komisí)

14 Roční pracovní program Přijímán za účelem provádění programu Určuje konkrétní cíle, tématické priority, popis doprovodných opatření Stanoví minimální podíl ročních výdajů, které mají být na granty přiděleny

15 Sledování projektů Projekty jsou průběžně sledovány s cílem asistence při obtížích Příjemce podpory předkládá technické a finanční zprávy o postupu prací Do tří měsíců od dokončení akce se předkládá závěrečná zpráva (formu a obsah zpráv stanoví Komise a Účetní dvůr) Nutné uchovávat veškerou podkladovou dokumentaci o výdajích na danou akci po dobu pěti let po provedení poslední platby

16 Monitoring a evaluace První evaluace: po obdržení návrhů projektů (kritéria jsou uvedena ve výzvě k předkládání návrhů a v pokynech pro žadatele) Nejdůležitější kritéria: - evropská přidaná hodnota, inovativní charakter - kvalitní partnerství, předpokládaný dopad, udržitelnost projektu Komise předkládá: do 31. března 2011 – střednědobou hodnotící zprávu (kvalitativní a kvantitativní aspekty implementace programu) do 31. prosince 2014 – finální vyhodnocení programu

17 Priority Výzva k předkládání projektů by se měla vždy držet priorit na daný rok. Projekty mimo priority budou také posuzovány pouze v případech, že neopakují již realizované aktivity, nabízejí nový přístup anebo jsou celoevropské povahy. Všechny projekty budou hodnoceny vzhledem k cílům programu a na základě předem daných kritérií

18 I. Granty na akce – Priority na rok 2007 1. Programy pro pachatele násilí na dětech, ženách a mládeži 2. Národní legislativa v Evropě vztahující se k násilí 3. Zacílená osvěta, vzdělávání a informovanost 4. Studie a výzkumy 5. Ukazatele a sběr dat 6. Jednotlivé používané politiky, založené na výstupech z projektů financovaných prostřednictvím DAPHNE 7. Výměna, přizpůsobení a využití dobré praxe

19 Podmínky podpory cca 400 návrhů  40-60 projektů projekty v délce trvání 12-24 měsíců Příspěvek Komise na jeden roční projekt: 75 tis. – 200 tis. EUR (nesmí přesáhnout 80 % celkových nákladů na aktivitu 12 měsíců) Platba předem ve výši 70 % celkových nákladů do 45 dnů od podepsání dohody o finanční podpoře Zbytek po předložení závěrečné zprávy a finálním finančním vypořádáním

20 Kritéria pro výběr projektů Vylučovací: bezúhonnost, nezadluženost, právní subjektivita Kvalifikační: splnění podmínek výzvy k předkládání návrhů Výběrová: cíle, rozpočet, projektový koordinátor Hodnotící: bodová evaluace projektu cíle, cílové skupiny, podoba a udržitelnost projektu, očekávané výstupy, evropská přidaná hodnota

21 Časový harmonogram Zveřejnění výzvy 3. čtvrtletí 2007 Termín pro podávání návrhů 4. čtvrtletí 2007 Vyhodnocení 1. čtvrtletí 2008 Názor programového výboru1. čtvrtletí 2008 Rozhodnutí Komise 2. čtvrtletí 2008

22 II. Granty na provozní výdaje podpora aktivit zahrnutých do ročního pracovního programu pro rok 2008 vhodných organizací Cca 40 návrhů  10 organizací Grant max. 250 tis. EUR Max. podíl Komise: 80 % celkových nákladů Předběžná platba (70%) po podepsání grantové dohody, zbytek po obdržení výdajů a schválení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování Komisí

23 Kritéria pro výběr grantů na provozní výdaje Vylučovací: bezúhonnost, nezadluženost, právní subjektivita Kvalifikační: splnění podmínek výzvy k předkládání návrhů Výběrová: dostatečné operační, finanční a profesionální kapacity Hodnotící: posouzení povahy navrhovaných opatření

24 Časový harmonogram Zveřejnění výzvy 3. čtvrtletí 2007 Termín pro podávání návrhů 3. čtvrtletí 2007 Vyhodnocení 1. čtvrtletí 2008 Názor programového výboru1. čtvrtletí 2008 Rozhodnutí Komise 2. čtvrtletí 2008

25 III. Akce prováděné Komisí Veřejné zakázky 2007: organizace Daphne konference (10. výročí programu) – 200 tis. EUR třetí řada tématických brožurek k „dobré praxi“: shrnutí výstupů z projektů financovaných z Daphne pro širší publikum – 300 tis. EUR design a údržba webových stránek o právech dětí – 400 tis. EUR Technická údržba webové stránky Daphne Toolkit – 50 tis. EUR podpora akcí v rámci Předsednictví Rady – 50 tis. EUR

26 Administrace programu Program je administrován přímo Evropskou komisí v Bruselu Projekty se podávají přímo do Bruselu!!! Role orgánů národních států – pouze politická a informační

27 Informace obecné Informace na webu Evropské komise http://ec.europa.eu/justice_home/funding/200 4_2007/daphne/funding_daphne_en.htm http://ec.europa.eu/justice_home/funding/200 4_2007/daphne/funding_daphne_en.htm http://ec.europa.eu/justice_home/funding/dap hne3/funding_daphne3_en.htm http://ec.europa.eu/justice_home/funding/

28 Informace pro žadatele http://www.daphne-toolkit.org/ Zatím pouze informace o DAPHNE II Aktualizováno před rokem

29 Úspěšné české projekty v roce 2005 občanské sdružení Vzájemné soužití - Prevence nuceného odnětí romských dětí rodičům pomocí podpory rodin a dialogu se státními institucemi proFem o.p.s. - Kongres o právní situaci a aplikaci práva v oblasti násilí v domácnosti v Evropě z pohledu ženských organizací La Strada Česká republika, o.p.s. - Prevence obchodování s lidmi v ohrožených skupinách se speciálním zaměřením na zařízení ústavní péče v ČR a na Slovensku Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže - Dětské linky v partnerství se školami


Stáhnout ppt "DAPHNE III (2007- 2013) PREVENCE A POTÍRÁNÍ NÁSILÍ NA DĚTECH, MLÁDEŽI A ŽENÁCH A OCHRANA OBĚTÍ A OHROŽENÝCH SKUPIN Základní informace o programu Mgr.Alena."

Podobné prezentace


Reklamy Google