Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM JAK SPRÁVNĚ ŽÁDAT O DOTACI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM JAK SPRÁVNĚ ŽÁDAT O DOTACI."— Transkript prezentace:

1 PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM JAK SPRÁVNĚ ŽÁDAT O DOTACI

2 O programu Podpora úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie v obytných budovách Jedinečná možnost v historii České republiky Dotace může být až 100 % nákladů na opatření Pro rodinné, bytové domy (panelové i nepanelové) Dotační bonus na vybrané kombinace opatření Trvání programu: 1. 4. 2009 - 31. 12. 2012 Možnost podání žádosti před realizací, v průběhu realizace nebo do roka po ukončení realizace opatření

3 Souhrnný přehled žádostí (k 12. květnu 2010) 3

4 Oblasti podpory A.Úspora energie na vytápění –A.1. Celkové zateplení –A.2. Dílčí zateplení B.Výstavba v pasivním energetickém standardu C.Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody –C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla –C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb –C.3. Instalace solárně-termických kolektorů D. Dotační bonus na vybrané kombinace opatření

5 Žadatelé O podporu z programu ZÚ mohou žádat vlastníci bytových domů (RD nebo BD). Fyzické osoby nepodnikající –V domě sám bydlí a nepronajímá dům / byty v domě Fyzické osoby podnikající –Dům / byty pronajímá k bydlení, (tj. podniká v oblasti bydlení) Právnické osoby –Společenství vlastníků bytových jednotek –Bytové družstvo –Obec –Podnikatelský subjekt = podnik z hlediska veřejné podpory (!)

6 Doporučený postup Najít odborníka na zpracování projektu Vybrat dodavatele a výrobky/technologie Zajistit si požadované přílohy Vyplnění žádosti o dotaci Podání žádosti (SFŽP, banky) Vyrozumění o poskytnutí podpory Ukončení realizace (ve správném termínu) Smlouva a vyplacení dotace

7 Jak správně žádat? 1.Najděte si odborníka na zpracování projektové dokumentace Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků (www.ice-ckait.cz)www.ice-ckait.cz Česká komora architektů (www.cka.cz)www.cka.cz seznam Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo- enex.cz/experti/) – energetické výpočty (např. odborný posudek)www.mpo- enex.cz/experti/ Viz autorizované osoby (web, sekce Dokumenty ke stažení)autorizované osoby Projekt Odborný posudek Krycí list

8 Jak správně žádat? Minimální rozsah projektové dokumentace v oblasti A (www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke stažení)www.zelenausporam.cz Technická zpráva –Identifikace stavebníka/žadatele –Údaje o stavbě a její stručný popis –Stavebně technický posudek (pouze BD) –Položkový rozpočet Výkresová část Odborný posudek –Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění [KWh/m 2.a] –Tepelně technické posouzení vlastností konstrukcí

9 Jak správně žádat? Minimální rozsah projektové dokumentace v oblasti B (www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke stažení)www.zelenausporam.cz Technická zpráva –Identifikace stavebníka/žadatele –Údaje o stavbě a její stručný popis –Stavebně technický posudek (pouze BD) Výkresová část Odborný posudek –Výpočet požadavků, které se týkají pasivních domů

10 Jak správně žádat? Minimální rozsah projektové dokumentace v oblasti C.1, C.2 (www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke stažení)www.zelenausporam.cz Technická zpráva –Identifikace stavebníka/žadatele –Údaje o stavbě a její stručný popis –Popis technického zařízení Výkresová část –Základní orientační schéma otopné soustavy –TČ: zakreslení umístění zdroje Odborný posudek –Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění –Výpočet tepelných ztrát pro návrh zdroje

11 Jak správně žádat? Minimální rozsah projektové dokumentace v oblasti C.3 (www.zelenausporam.cz, Dokumenty ke stažení)www.zelenausporam.cz Technická zpráva –Identifikace stavebníka/žadatele –Údaje o stavbě a její stručný popis –C3.2. údaje o podlahové ploše –Popis technického zařízení Výkresová část –Schéma zapojení systému na stávající rozvody Odborný posudek –Výpočet potřeby tepla na přípravu teplé vody + úspory –Výpočet solárních zisků soustavy –C3.2.Výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění + úspory

12 Podpora na projekt lze žádat i po 31. 3. 2010 zažádat současně s podáním žádosti o investiční podporu z programu formulář žádosti na www.zelenausporam.cz, sekce Dokumenty ke staženíwww.zelenausporam.cz vyplácí se po obdržení rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory (tedy ne až po ukončení realizace)* výše podpory na projekt: - v rozmezí 5 000 – 40 000 Kč (dle opatření)

13 Jak správně žádat? 2. Vyberte si dodavatele a výrobek (www.zelenausporam.cz)www.zelenausporam.cz Seznam odborných dodavatelů (SOD) Seznam výrobků a technologií (SVT) Pro oblast B (domy v pasivním energetickém standardu) není nutné. Dodavatel i výrobek lze do seznamů nechat bezplatně zapsat.

14 Jak správně žádat? 3. Vyplňte žádost a opatřete si nutné přílohy FO nepodnikající Podání před realizací (oblast A, B, C) Krycí list technických parametrů Projekt včetně odborného posudku List vlastnictví k nemovitosti Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti Plná moc Stavebně technické posouzení budovy (pouze BD) Stanovisko poradenského a informačního střediska programu Nový panel (pouze panelové domy) - originály / úředně ověřené kopie

15 Jak správně žádat? 3. Vyplňte žádost a opatřete si nutné přílohy FO nepodnikající Podání po realizaci (oblast A, B, C) předchozí plus navíc: Doklad o ukončení realizace opatření Faktury včetně potvrzení o zaplacení Protokol z blower-door testu (oblast B) - originály / úředně ověřené kopie

16 Jak správně žádat? 3. Vyplňte žádost a opatřete si nutné přílohy FO podnikající + právnické osoby Před realizací (oblast A, B, C) Krycí list technických parametrů Projekt včetně energetického posudku List vlastnictví k nemovitosti Souhlasné prohlášení vlastníků nemovitosti Plná moc Stavebně technické posouzení budovy (pouze BD) Stanovisko poradenského a informačního střediska programu Nový panel (pouze panelové domy) Doklady týkající se tzv. veřejné podpory - originály / úředně ověřené kopie

17 Jak správně žádat? 3. Vyplňte žádost a opatřete si nutné přílohy FO podnikající + právnické osoby Podání po realizaci (oblast A, B, C) předchozí plus navíc: Doklad o ukončení realizace opatření Faktury včetně potvrzení o zaplacení Protokol z blower-door testu (oblast B) - originály / úředně ověřené kopie

18 4. Podání a administrace žádostí Oblast podpory A, B - FO nepodnikající Krycí list (2x) Odborný posudek a projekt (oboje 2x) Žádost včetně zmíněných příloh (1x) po realizaci opatření zbývající dokumenty (1x) Jak správně žádat? kontrola na krajském pracovišti SFŽP podání na bance banka

19 4. Podání a administrace žádostí Oblast podpory C - FO nepodnikající Krycí list (1x) Odborný posudek a projekt (oboje 1x) Žádost včetně zmíněných příloh (1x) po realizaci opatření zbývající dokumenty (1x) - originály / úředně ověřené kopie Jak správně žádat? podání na bance banka

20 4. Podání a administrace žádostí Oblasti A,B,C - FO podnikající a PO Krycí list (1x) Odborný posudek a projekt (1x) Žádost včetně zmíněných příloh (1x) Po realizaci opatření zbývající dokumenty (1x) Jak správně žádat? podání na krajském pracovišti SFŽP krajské pracoviště SFŽP

21 Lhůty pro realizaci opatření Program podpoří opatření ukončená po 1. 4. 2009, v případě panelových domů po 1. 9. 2009. Po obdržení vyrozumění o poskytnutí podpory máte na provedení opatření tyto lhůty: oblast A:18 měsíců oblast B:24 měsíců oblast C:9 měsíců V případě kombinace opatření platí delší lhůta Program končí k 31. 12. 2012

22 Po realizaci opatření 1. Zajděte tam, kde jste podávali žádost a doložte: Vyrozumění o poskytnutí podpory (pokud žádost podána před realizací) Doklad o ukončení realizace opatření Faktury včetně potvrzení o zaplacení Protokol z blower-door testu (oblast B) - originály / úředně ověřené kopie 2. Smlouva ve třech vyhotoveních –Smlouvy podepište. Jeden podpis nechte úředně ověřit notářem. Dvě kopie smlouvy (jednu s ověřeným podpisem) zašlete SFŽP (úsek GIS) 3. Podpora na účet žadatele

23 Obce,města 1. Informace (semináře, propagační materiály) 2. Žadatel (na bytové domy ve vlastnictví obce)

24 Veřejná podpora Pravidla veřejné podpory platí pro subjekty: Podnikatelé (PO i FO) Sdružení vlastníků jednotek (SVJ) Bytová družstva Municipality Obce Fyzické osoby vlastnící bytový dům a pronajímající byty Režimy veřejné podpory: De minimis Dočasný rámec Bloková výjimka

25 Veřejná podpora De minimis – bytové domy (vztahuje se k IČ) Podpora malého rozsahu - dle „Nařízení Komise č.1998/2006 ze dne 15.12.2006, o použití článků 87 a 86 Smlouvy o ES na podporu de minimis max. výše podpory je 200 000 EUR v průběhu tří kalendářních let (současné + dvě předchozí období) Rozhodující je datum poskytnutí podpory Vztahuje se na všechna opatření v programu ZÚ Čerpání před i po realizaci opatření. Typický žadatel: SVJ / BD v jednom bytovém domě Výše podpory: Opatření A: výše podpory podle vypočtené úspory energie na m 2 vytápěné podlahové plochy Opatření B: 150 000 * počet b.j. Opatření C: výše podpory na konkrétní zdroj * počet b.j.

26 Veřejná podpora Dočasný rámec – bytové domy (vztahuje se k IČ) Dočasný rámec Společenství pro opatření státní podpory zlepšující přístup k financování za současné finanční a hospodářské krize (2009/C16/01) Max. výše podpory je 500 000 EUR pro jeden podnik v období od 1. 1. 2008 - 31. 12. 2010 Čerpání před i po realizaci opatření Vztahuje se na všechna opatření v programu ZÚ Typický žadatel: SVJ / BD ve větším bytovém domě Výše podpory: Opatření A: výše podpory podle vypočtené úspory energie * m 2 vytápěné podlahové plochy Opatření B: 150 000 * počet b.j. Opatření C: výše podpory na konkrétní zdroj * počet b.j. 0

27 Veřejná podpora Bloková výjimka – bytové domy (vztahuje se k IČ) Nařízení Komise (ES) č.800/2008 čl. 21 a čl. 23. Dle BV lze v programu ZÚ poskytnout podporu až do výše 100 mil.Kč Pro výpočet BV je nutno stanovit uznatelné náklady projektu a velikost podniku Výše podpory podle BV je stanovena jako procentuální výše z uznatelných nákladů BV lze kombinovat s jinou formou podpory Typický žadatel: bytové družstvo s více domy Výše podpory: Počet zaměstnanců Roční obrat Aktiva celkem Typ podniku Podpora v oblasti A a B (v % z uznat. nákladů) Podpora v oblasti C (v % z uznat. nákladů) < 50 ≤ 10 mil. € malý40 %65 % < 250 ≤ 50 mil. €≤ 43 mil. €střední30 %55 % ≥ 250> 50 mil. €> 43 mil. €velký20 %45 % nebo

28 Veřejná podpora Přílohy k žádosti DokladForma Kde získatRežim Čestné prohlášení o čerpání / nečerpání podpory de minimis F web ZÚspolečné pro všechny Prohlášení žadatele o zařazení podniku O web ZÚspolečné pro všechny Prohlášení žadatele o statutárním orgánu a jeho členech R web ZÚspolečné pro všechny Prohlášení a závazky žadatele M web ZÚspolečné pro všechny Seznam příloh – de minimis U web ZÚDe minimis Seznam příloh – Bloková výjimka L web ZÚBloková výjimka Prokázání motivačního účinku pro velké podnikatele Á web ZÚBloková výjimka Seznam příloh – Dočasný rámec Ř web ZÚDočasný rámec Čestné prohlášení pro aplikaci Českého přechodného rámce E web ZÚDočasný rámec Doklad o právní subjektivitě originál / ověř. kopie obchodní rejstřík společné pro všechny Doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se SFŽP originál / ověř. kopie žadatelspolečné pro všechny Rozpočet organizace na stávající, popř. následují rok originál / ověř. kopie žadatelspolečné pro všechny Daňové přiznání nebo roční výkaz o hospodaření originál / ověř. kopie žadatel / FÚspolečné pro všechny

29 Specifika u panelových domů Vyjádření Informačního a poradenského střediska Možnost kombinace programů ZÚ a Nový Panel Výše dotace může být limitována zvoleným režimem čerpání veřejné podpory z programu ZÚ (De minimis, bloková výjimka) Panelové domy + De minimis lze čerpat před i po realizaci opatření Panelové domy + bloková výjimka lze čerpat pouze před realizací opatření Podpora v oblasti A.1. – Komplexní zateplení Podpora v oblasti C

30 Informace, pomůcky Výpočet úspory energie www.zelenausporam.czwww.zelenausporam.cz, sekce Kalkulačky Katalog (firemních) projektů, které vám můžou pomoci v rámci programu Zelená úsporám www.zelenausporam.czwww.zelenausporam.cz, sekce Může se vám hodit - např. simulační software Hestia, který vám poskytne přehled spotřeby energie a nákladů na vytápění, ohřev vody a provoz elektrospotřebičů (srovnání variantních řešení) - nebo kalkulátor dotací ZÚ Energyrelax – počítá řešení pro konkrétní dům (tepelné ztráty, měrnou potřebu tepla + přibližné náklady a dotaci) Newsletter Zelená úsporám, chcete-li dostávat aktuální informace o programu přímo na e-mailovou adresu. www.zelenausporam.cz

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM JAK SPRÁVNĚ ŽÁDAT O DOTACI."

Podobné prezentace


Reklamy Google