Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodce fakty ….. Ing.Petr Linhart

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodce fakty ….. Ing.Petr Linhart"— Transkript prezentace:

1 Průvodce fakty ….. Ing.Petr Linhart
Problematika obchodování s povolenkami skleníkových plynů z pohledu teplárenství Průvodce fakty ….. Ing.Petr Linhart

2 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Obchodování s emisními povolenkami podle Přílohy III. Směrnice 2003/87/EC je jednou z podpůrných činností pro splnění závěrů Kjótského protokolu o snižování množství vypouštěných skleníkových plynů. Směrnice 2003/87/EC zajišťuje ustavení obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů na úrovni společenství od roku 2005. Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

3 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
TEPLÁRENSKÝ SEKTOR A VEŘEJNÁ ENERGETIKA Povinnost provozovatele energetického zdroje zásobovat teplem a elektřinou vyplývá z Energetického zákona. Tepelná energie není importovatelná. Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

4 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
PROBLÉMY NOVÝCH ZAŘÍZENÍ A DISKRIMINACE SPOJENÉ S PŘIDĚLOVÁNÍM POVOLENEK VE VEŘEJNÉ ENERGETICE - Připojení lokálních zdrojů s příkonem nižším než 20 MWt na systémy CZT - Riziko studeného roku - navýšení množství CO2 - Ponechat zvýhodnění teplárenských podniků poskytujících PpS – teplárny šetří neužitečný neregulační výkon systémových elektráren Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

5 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
PROBLEMATIKA OBCHODOVÁNÍ S POVOLENKAMI - Verifikace - Cena povolenek - Převod povolenek mezi NAP I. a II. Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

6 Mezinárodní standardy jako podklad pro účtování v České republice (1)
„Do budoucna bude nutné zásadně posílit konzistentnost a srovnatelnost zveřejňovaných údajů“ Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala návrh úpravy mezinárodních účetních standardů pro účely vykazování obchodování s emisemi dle Výboru pro interpretace mezinárodních účetních standardů finančního výkaznictví (IFRS) Mezinárodní výbor pro finanční vykazování (součást IASB) vydal návrh koncepce týkající se vykazování obchodování s emisemi Draft 1 Emission Rights (D 1). - Vzhledem k dynamice vývoje obchodování lze očekávat průběžné změny. Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

7 Mezinárodní standardy jako podklad pro účtování v České republice (2)
kótované společnosti na burze musí od roku 2005 sestavovat své finanční výkazy dle mezinárodních účetních standardů nekótované společnosti tak musí následovat českou (mezinárodní) úpravu od roku 2005 účetní jednotky, které používají Mezinárodní účetní standardy jsou vymezeny v ustanoveních zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v § 19 odst. 9 a § 23a Podrobnosti a terminologie např. v publikaci zpracované společností Ernst & Young pro Ministerstvo financí: Přehled rozdílů mezi Mezinárodními standardy účetního Výkaznictví a Českou účetní legislativou – ke stažení na: Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …

8 Jakou formu mají povolenky (1) ?
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Povaha emisních povolenek z hlediska vymezení Investičních nástrojů v § 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu Z hlediska kapitálového trhu je významné jejich posouzení z hlediska investičních nástrojů. Podle názoru Komise emisní povolenky nelze zařadit mezi investiční nástroje ve smyslu zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Deriváty na emisní povolenky však mezi investiční nástroje spadají. Obchodníci s cennými papíry tedy nesmějí poskytovat služby k samotným emisním povolenkám, mohou však poskytovat služby k derivátům na emisní povolenky. Jiným osobám není poskytování služeb ohledně derivátů, včetně obchodování s nimi podnikatelským způsobem, povoleno. Stanovisko Komise pro cenné papíry, č. STAN/14/2005 z 21. Prosince 2005

9 Jakou formu mají povolenky (2) ?
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Povaha emisních povolenek Emisní povolenka podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, v sobě inkorporuje (zhmotňuje) právo držitele povolenky tzv. „emisní právo“, aby v daném období vypustil příslušné množství skleníkových plynů do ovzduší. Jedná se tedy o právo, které je zpravidla volně převoditelné, obchodovatelné, a které je zaznamenáno ve zvláštním registru. Podle právní teorie bývají cenné papíry tradičně definovány jako listiny,ve kterých je inkorporováno určité majetkové právo, přičemž toto právo je s danou listinou spojeno tak úzce a neoddělitelně, že bez ní nemůže být uplatněno ani převedeno a se zánikem listiny rovněž zaniká. Emisní povolenky tedy vykazují znaky cenného papíru,o jejich zařazení se však dosud diskutuje. Stanovisko Komise pro cenné papíry, č. STAN/14/2005 z 21. Prosince 2005

10 Jakou formu mají povolenky (3) ?
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Povaha emisních povolenek Z hlediska předpisů kapitálového trhu je podstatné, že se nemůže jednat o investiční cenný papír ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Emisní povolenky totiž nepředstavují podíl na společnosti ani právo na splacení dlužné částky ani je nelze považovat za cenný papír opravňující k nabytí výše uvedených cenných papírů (srov. § 3 odst. 2 citovaného zákona). Stejně tak není možné emisní povolenky zařadit mezi deriváty, když ze samotných emisních povolenek právo na vypořádaní v penězích nevyplývá, povolenky nepřenášejí úvěrové či úrokové riziko a nepatří do žádné z kategorií derivátů podle § 3 odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Stanovisko Komise pro cenné papíry, č. STAN/14/2005 z 21. Prosince 2005

11 Jakou formu mají povolenky (4) ?
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Deriváty na emisní povolenky V souladu § 3 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu se deriváty rozumí i nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota se odvozuje od jiného libovolného instrumentu (srov. demonstrativní formulaci ustanovení). Směrnice č.2004/39/ES, o trzích s finančními nástroji, uvádí emisní povolenky výslovně mezi příklady podkladových aktiv. Jedinou podmínkou, kterou tedy musí deriváty na emisní povolenky splnit, aby se jednalo o investiční nástroje, je právo alespoň jedné strany na vypořádání derivátu v penězích. Podle zákona není nutné, aby k peněžnímu vypořádání došlo pokaždé, vždy však musí mít alespoň jedna ze stran transakce právo takové volby. Stanovisko Komise pro cenné papíry, č. STAN/14/2005 z 21. Prosince 2005

12 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Postup účtování (1) Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Postup účtování povolenek na emise skleníkových plynů podle novely vyhlášky č. 500/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů: - Povolenkou se rozumí majetková hodnota odpovídající právu provozovatele zařízení vypustit do ovzduší v daném kalendářním roce ekvivalent tuny CO2. - Vzhledem k rozdílnosti právních názorů ( nehmotný majetek, cenný papír, derivát,či jiný druh aktiv), bylo nakonec přistoupeno k právní fikci a pro účely novely vyhlášky pro podnikatele se povolenky považují za dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění i dobu použitelnosti a bude vždy vykázána v položce „B.I.6 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek“, a to jak při bezúplatném nabytí státem, tak i v případě nákupu povolenek. Stanovisko Ministerstva financí - oddělení účetnictví podnikatelů, ved. odd. Ing. Jana Svatošová

13 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Postup účtování (2) Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Účtování u prvního provozovatele při bezúplatném nabytí povolenky: 1) U prvního provozovatele se účtuje o nabytí povolenek jako o dotaci, tj. na MD Nehmotný majetek (Povolenka) a na DAL Dotace. 2) Povolenka bude oceněna reprodukční pořizovací cenou. V souladu s § 25 odst. 4 písm. b) zákona o účetnictví se reprodukční pořizovací cenou rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (povolenky se obchodují na veřejných trzích např. v Lipsku, Londýně apod). 3) Nejedná se o majetek pořízený z dotace, ale pouze o metodu účtování „o nabytí povolenek jako o dotaci“. Stanovisko Ministerstva financí - oddělení účetnictví podnikatelů, ved. odd. Ing. Jana Svatošová

14 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Postup účtování (3) Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Účtování u prvního provozovatele při bezúplatném nabytí povolenky: 4) Není použita standardní metoda účtování o dotaci na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Dotace nesnižuje ocenění dlouhodobého nehmotného majetku /„vstupní cenu“/, ale rozpouští se do výnosů ve stejném okamžiku a ve stejné výši jak jsou povolenky spotřebovávány nebo z jiného důvodu účtovány do nákladů. Do nákladů a výnosů se účtuje ve stejné výši nejen při spotřebě povolenek, ale i při jiných úbytcích tohoto bezúplatně nabytého aktiva – např. při prodeji. 5) o „spotřebě povolenek“, účtuje se bez ohledu na okamžik jejich skutečného vyřazení k následujícího roku, ale při jejich spotřebě. Důvod: Alespoň k datu účetní závěrky je nutno vyjádřit, že došlo k emisím tedy i ke „snížení hodnoty“ aktiva. K tomu nelze využít ani opravnou položku ani rezervu. Stanovisko Ministerstva financí - oddělení účetnictví podnikatelů, ved. odd. Ing. Jana Svatošová

15 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Postup účtování (4) Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Účtování u prvního provozovatele při bezúplatném nabytí povolenky: 6) Povolenky se neodepisují, nelze je odepsat ani podle času ani podle výkonů /vypuštění jedné tuny CO2 se rovná spotřebě jedné povolenky/. 7) Spotřeba, případně ostatní náklady při úbytku související s bezúplatně nabytou povolenkou u prvního provozovatele, nesmějí ovlivnit výsledek hospodaření účetní jednotky; tyto zaúčtované náklady jsou „vyrovnány“ výnosem z rozpuštění „dotace“. 8) Pokud účetní jednotka vypustí více emisí CO2 než má povolenek, měla by k rozvahovému dni vytvořit rezervu na nákup povolenek, které bude k  následujícího roku vyřazovat z registru. Stanovisko Ministerstva financí - oddělení účetnictví podnikatelů, ved. odd. Ing. Jana Svatošová

16 Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami …
Postup účtování (5) Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Ve vyhlášce 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů jsou povolenkami dotčeny § 6 Dlouhodobý nehmotný majetek, § 28 Ostatní provozní náklady, § 47 Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, § 56 Odpisování majetku Stanovisko Ministerstva financí - oddělení účetnictví podnikatelů, ved. odd. Ing. Jana Svatošová

17 Obchodovat s nebo bez DPH ?
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Při obchodování s povolenkami jde o poskytnutí služby za úplatu; je uplatňována základní sazba DPH. Stanovisko Ministerstva financí z oddělení účetnictví podnikatelů, Ing. Jana Trávníčková

18 Výnosy z obchodování versus cena tepelné energie (1)
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Výnosy z obchodování versus cena tepelné energie (1) Uplatňování výnosů, spojených s obchodováním s emisními povolenkami, ve věcně usměrňované ceně tepelné energie: ….. Ekonomicky oprávněné náklady v ceně tepelné energie nejsou ponižovány o výnosy, vznikající při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Obchodování s povolenkami nepatří mezi činnosti související s výrobou a rozvodem tepelné energie, tudíž ani náklady spojené s touto činností (náklad na zajištěním rizika při obchodování apod.) Stanovisko ERÚ ze dne 11. října 2005

19 Výnosy z obchodování versus cena tepelné energie (2)
Ing. Petr Linhart: Problematika obchodování s povolenkami … Výnosy z obchodování versus cena tepelné energie (2) ….. „Ekonomicky oprávněný náklad na potřebný nákup emisních povolenek při nedostatku emisních povolenek na zařízení pro výrobu tepelné energie za regulovaný rok je možné promítnout do ceny tepelné energie až po využití přebytku přiděleného ročního limitu emisních povolenek, neupotřebených na veškerých zařízeních jednoho provozovatele, na které se vztahuje povolení k emisím skleníkových plynů a které vymezuje zvláštní právní předpis.“ Cenové rozhodnutí ERÚ č. 11/2005 ze dne 21. listopadu 2005, kterým se doplňuje cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie

20 Děkuji za pozornost Ing. Petr Linhart
Teplárenské sdružení České republiky Bělehradská 458 Pardubice


Stáhnout ppt "Průvodce fakty ….. Ing.Petr Linhart"

Podobné prezentace


Reklamy Google