Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009"— Transkript prezentace:

1 Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009
For information on applying this template onto existing presentations, refer to the notes on slide 2 of this presentation. The Input area of the Beam can be customized to reflect the content of the presentation. The Input area is an AutoShape with a picture fill. To change this, ensure you have the image you wish to use (ideally a .jpg or a .png file) in an accessible folder. The image should have a ratio of 1:1 to ensure it does not appear distorted. Acceptable images for importing into the Input area of the Beam are the three approved graphics (lines), and black and white photography or illustrations which follow the principles laid out on The Branding Zone. Color images should never be imported into this area. To create a thank you slide with a picture in the Input area of the Beam, duplicate this master slide and create a new master slide. If using the graphic on the title slide the same should be used on the thank you slide. If using a picture in the Input area of the Beam in the title slide, the same or different but related picture can be used on the thank you slide. Customize the Input area of the Beam as described below. Click on the View tab from the menu bar and select Master>Slide Master Right-click on the Input graphic and select Format AutoShape From the Fill menu, under the Color and Lines tab, click on the drop-down arrow next to Color and select the Fill Effects menu From the Picture tab, click on Select Picture. Navigate to the folder containing the image you wish to insert in the Input area. Highlight the image and tick the Lock picture aspect ratio box. Click on OK. You can now preview the image before continuing. If you are happy with how it looks, click Ok to continue. Otherwise, repeat the process until you are happy with your selected image To exit from Master View, click on View>Normal. The change you made to the Input graphic should now be visible on the title slide

2 Obsah Definice a cíle auditu Regulační rámec
Rozsah a chronologie auditorských prací Plán auditu Stanovení hladiny významnosti Auditorské riziko Procesy Testy spolehlivosti Testy věcné správnosti Zpráva auditora Typy výroku

3 Definice a cíle auditu “Agency theory”
Informační asymetrie mezi vlastníky a vedením Představenstvo Dozorčí rada Management Podnik Vlastníci Auditor účetní závěrka

4 Definice a cíle auditu Definice auditu
Audit = nezávislé ověření a vyjádření názoru na účetní závěrku společnosti jako celek .... je-li účetní závěrka vyhotovena ve všech významných aspektech v souladu s používanými účetními zásadami Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Přehled o peněžních tocích Příloha

5 Představenstvo společnosti/ Dozorčí rada
Definice a cíle auditu Uživatelé finančních výkazů Státní orgány Finanční výkazy Představenstvo společnosti/ Dozorčí rada Burza Banky a finanční partneři Akcionáři Strategičtí partneři

6 Regulační rámec Legislativa Profesní regulace
České předpisy Předpisy EU SEC Profesní regulace Auditorské směrnice Profesní předpisy Vnitro-firemní procedury a postupy

7 Rozsah a chronologie auditorských prací
Výrok auditora Dopis vedení společnosti Testy spolehlivosti Testy věcné správnosti v omezeném rozsahu Zjištění a popis procesů Celkové posouzení fin. výkazů Plán auditu Hodnocení správnosti v plném rozsahu Interní kontroly Absence interních kontrol Účinné IT Experti Neúčinné

8 EY GAM Roadmap Planning and Risk Identification
Strategy and Risk Assessment Execution Conclusion and Reporting Consider Client Acceptance/ Continuance Results Identify Significant Classes of Transactions and Related Applications Execute Tests of Controls Prepare Summary of Audit Differences Understand the Business Understand Flows of Transactions, WCGWs and Controls Understand and Evaluate the FSCP Perform Final Overall Financial Statement Review Execute Test of Journal Entries and Other Mandatory Fraud Procedures Understand IT Environment Complexity and Determine IT Professional Involvement Perform Walkthroughs Prepare Summary Review Memorandum Select Controls to Test Understand ITGCs Assess Internal Control at the Entity Level Wrap-Up the Engagement Design and Execute Tests of ITGCs Update Tests of Controls Update Tests of ITGCs Understand Service Requirements, Determine Audit Scope and Establish the Team Team Planning Event Post-Interim Event Engagement Team Discussion Reassess Combined Risk Assessments Evaluate ITGCs Complete Review and Approval Summary Identify Fraud Risks and Determine Responses Make Combined Risk Assessments Perform Substantive Audit Procedures (Lead Sheets and Audit Plan) Design Tests of Controls Prepare and Deliver Client Communications Determine PM, TE and SAD Nominal Amount Design Tests of Journal Entries and Other Mandatory Fraud Procedures Perform General Audit Procedures Design Substantive Audit Procedures Design General Audit Procedures Identify Significant Accounts and Disclosures and Relevant Assertions Complete Documentation and Archive Engagement Prepare Audit Strategies Memorandum

9 Auditový tým - role Asistent/zkušený asistent Senior
Manager/Senior Manager Partner Nezávislý partner

10 Plán auditu příprava smlouvy
aktualizace znalostí o společnosti a odvětví posouzení podnikatelských rizik a jejich vlivu na účetní závěrku - odhad auditorského rizika stanovení hladiny významnosti určení významných účtů a procesů plán auditorských postupů administrativa – termíny, rozpočet, složení týmu

11 Zásada významnosti a auditorské riziko
riziko, že auditor vydá neodpovídající výrok k účetní závěrce kombinace přirozeného, kontrolního a zjišťovacího rizika AR = IR x CR X DR (auditorské riziko = přirozené riziko x kontrolní riziko x zjišťovací riziko)

12 Procesy – popis, hodnocení a testy spolehlivosti
Identifikace, popis procesu a systému vnitřních kontrol Ověření popisu procesu na jedné transakci Posouzení, zda vnitřní kontroly jsou nastaveny efektivně Rozhodnutí, zda budeme provádět testy spolehlivosti

13 Testy spolehlivosti Cíle testů spolehlivosti
K našim cílům při provádění těchto testů patří zjištění, zda kontroly: Fungují tak, jak jsme si mysleli. Kontroly působily v průběhu období s požadovanou spolehlivostí. Byly použity včas. Zahrnovaly všechny příslušné transakce. Byly založeny na spolehlivých informacích. Výsledkem je včasná oprava všech chyb zjištěných příslušnou kontrolou, na kterou se spoléháme – Dopis vedení společnosti.

14 Ujištění získaná na základě testů věcné správnosti
Testy věcné správnosti - hodnocení kombinovaného rizika a míra ujištění získaná z auditu Hodnocení kombinovaného rizika Ujištění získaná na základě testů věcné správnosti Kombinace postupů Ujištění získaná z testů spolehlivosti a hodnocení rizika 0 % Minimální Nízké Střední Vysoké Ujištění 95 %

15 Testy věcné správnosti
Testy zůstatků a operací, jejichž cílem je získat informace o úplnosti, správnosti a průkaznosti údajů v účetní závěrce Skutečnosti existence – aktivum či pasivum existuje vlastnictví – aktivum je majetkem, pasivum je závazkem se dané společnosti výskyt – transakce se vztahuje k dané společnosti úplnost – neexistují neevidovaná aktiva, pasiva či transakce ocenění - aktivum či pasivum je evidováno ve správné částce vykázání – položka je vykázána v souladu s předpisy

16 Zpráva auditora název zprávy příjemce
úvodní odstavec – určení účetní závěrky a prohlášení odpovědnosti vedení a úloze auditora odstavec o rozsahu auditu – odkaz na auditorské směrnice, popis provedených činností vlastní výrok datum jméno a sídlo auditora podpis auditora

17 Formování výroku auditora
Rozhodovací matice významná zásadní nejistota výrok s výhradou odmítnutí výroku výrok s výhradou záporný výrok nesouhlas

18 Dotazy ???


Stáhnout ppt "Audit v kostce Václav Moll 26. listopadu 2009"

Podobné prezentace


Reklamy Google