Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KATEGORIZACE HODNOT Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KATEGORIZACE HODNOT Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová"— Transkript prezentace:

1 KATEGORIZACE HODNOT Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze KATEGORIZACE HODNOT

2 Kategorizace hodnot Opakovaně se v literatuře setkáváme s pokusy hodnoty třídit a kategorizovat. Výraznou heterogennost v psychologické axiologii prozatím nelze překonat ani integrací dosavadních poznatků z jednotlivých, často protikladných koncepcí. Potřebu systematického uspořádání existujících poznatků o hodnotách v psychologii lze částečně realizovat jejich zatříděním do obecnějších celků. Hodnoty lze uspořádat použitím obecných teoretických a metodologických kritérií.

3 Kategorizace hodnot Teoretická kritéria vytvářejí nejpočetnější skupinu v psychologické klasifikaci hodnot, přičemž implikují tří dimenze formální klasifikace: - objektivnost – subjektivnost, - specifičnost – obecnost, - relativnost – univerzálnost. K uvedeným relacím náleží následující kritéria dělení hodnot. (Cakirpaloglu 2004, s. 357)

4 1. Kdo je nositelem hodnot
Toto kritérium rozděluje hodnoty na: individuální, skupinové, univerzální. Vyskytuje se v učeních, která přiznávají vliv historických, společensko-kulturních, skupinových a individuálních činitelů na fenomény lidské přirozenosti.

5 2. Podle pozice v hierarchii
Hodnoty nejčastěji tvoří individuální systém vertikálního, hierarchického uspořádání. Nejznámější teoretickou koncepcí tohoto typu hodnotové struktury je Maslowova hierarchie potřeb. (obr. č. 1) Abraham Harold Maslow ( ) rozdělil lidské potřeby (motivy) do pěti skupin, které uspořádal do vývojového pořadí. Níže umístěné potřeby (základní) musí být dostatečně uspokojovány, aby se mohly uplatnit potřeby vyšší úrovně.

6 2. Podle pozice v hierarchii
Hierarchie postupuje zdola nahoru takto: Fyziologické potřeby Potřeba jistoty a bezpečí Potřeba náležení a lásky Potřeba sebeocenění a úcty, uznání a prestiže (ocenění druhými a kladného sebehodnocení) Potřeba sebeaktualizace (seberealizace) – potřeba realizovat plně svůj potenciál produkce a tvořivosti, jakožto i „potřeby růstu“, rozumí se rozvoje osobnosti, k nimž patří i potřeby poznávání a estetických zážitků.

7 Maslowova hierarchie potřeb
5. potřeba seberealizace (např. poznávání, estetické zážitky) 4. potřeba sebeocenění a úcty, uznání a prestiže (ocenění druhými a kladné sebehodnocení) 3. potřeba náležení a lásky (např. přijetí druhými, přátelství, láska) 2. potřeba jistoty a bezpečí (např. bezpečí, ochrana, péče a pomoc) 1. fyziologické potřeby (např. potrava, nápoje, spánek, odpočinek, sex)

8 3.Dělení, jehož autorem je Józef Kozielecki
Józef Kozielecki dělí hodnoty na: Dionýské – patří sem např. konzumace, komfort, dobré živobytí, luxus, v krajním případě může tato orientace vyústit v egoismus a příživnictví. Herkulovské – sledují vlastní moc nad druhými, jejich ovládání, touhu po vládě, slávě a společenském uznání. Apollónské – týkají se tvořivosti, poznání světa, rozvoje vědy a umění. Prométheovské – vztahují se k boji za spravedlnost, proti zlu, bolesti, krutosti, za skupinovou sounáležitost. Sokratovské – zahrnují sebepoznání, porozumění sobě samému a zdokonalení vlastní osobnosti.

9 Kategorizace hodnot Uvedené kategorizace a dělení hodnot jsou pouze nástinem existujících dělení, kterých je v literatuře nespočet.


Stáhnout ppt "KATEGORIZACE HODNOT Mgr. et Mgr. Šárka Kubcová"

Podobné prezentace


Reklamy Google