Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informační středisko města ÚL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informační středisko města ÚL"— Transkript prezentace:

1 Informační středisko města ÚL
4. veřejné projednání Strategie rozvoje města ÚL do roku a jejího vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Ing. Tereza Dostálová, Ing. David Koppitz , 16:00 Informační středisko města ÚL

2 Struktura strategického dokumentu
Úvod Analytická část (analýza strategických dokumentů, analýza Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015, výsledky kvalitativního výzkumu, analýza dostupných dat, SWOT analýza, analýza rizik, analýza cílových skupin) Návrhová část (vize, popisy cílů, sada indikátorů) Akční plán (obecná východiska a principy, akční plán v prostředí města Ústí nad Labem) Implementační pravidla Závěr Přílohy (Podrobné výsledky kvalitativního výzkumu, Složení pracovních skupin, Akční plán na rok 2014)

3 SWOT analýza Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby
1. Geografická poloha – blízkost Německa (Saska a Drážďan) a Prahy; poloha na Labi 1. Narušené životní prostředí (emise a zátěže) 1. Dostavba dálnice D8 – zlepšení dostupnosti do Prahy 1. Nedokončení dálnice D8 v blízké budoucnosti 2. Dobrá dopravní dostupnost – poloha na hlavním železničním koridoru, napojení na dálniční síť, lodní doprava 2. Selektivní emigrace vzdělané a kvalifikované pracovní síly 2. Protipovodňová opatření realizovaná státem/krajem (i mimo katastr města Ústí nad Labem) – v budoucnu zmírnění povodňových škod 2. Povodně – nedokončení opatření omezujících riziko škod v důsledku povodní – resp. následná nutnost velkých investic na řešení povodňových škod 3. Atraktivní přírodní prostředí ve městě a blízkém okolí – možnost přilákat turisty z Česka i zahraničí 3. Vysoká nezaměstnanost 3. Hospodářský růst Německa (resp. blízkého Saska) a větší intenzita vazeb mezi Ústí nad Labem a německými partnery – např. také zvýšení počtu turistů a příjmů z cestovního ruchu 3. Pokračování hospodářské recese – vysoká nezaměstnanost – pokračující odliv mladých a vzdělaných

4 Návrh struktury strategického plánu
Vize Pilíře Cíle Měřítka Projekty, opatření, aktivity Strategický plán města Ústí nad Labem. - Vazba na rozpočet bude zajištěna přes akční plán. - K plánu budou následně schválena implementační pravidla. - Bude řešena vazba na fondy EU (zejména ITI – integrované územní investice). Akční plán (bude schvalován každoročně společně s rozpočtem)

5 Návrh struktury strategického plánu
Vize Strategie rozvoje města Ústí nad Labem Vazba na rozpočet bude zajištěna přes akční plán. K plánu budou následně schválena implementační pravidla. Hlavní cíl Pilíře Prioritní cíle Cíle Měřítka Akční plán (bude schvalován každoročně společně s rozpočtem), poprvé na rok 2015. Opatření, aktivity, projekty

6 Celková vize – krátká verze
Metropole spojující přírodu a průmysl

7 Celková vize – dlouhá verze
Ústí nad Labem – živé město ve strategické poloze mezi Prahou a Drážďany, v malebné krajině Českého středohoří, konkurenceschopné krajské centrum s výbornou dopravní dostupností, s průmyslovou tradicí i rozvojovým potenciálem, s kvalitními podmínkami pro důstojný a zdravý život všech obyvatel, univerzitní město, město sportu, vzdělávání a živé kultury, místo zajímavých turistických cílů a křižovatka dějin.

8 Jak naplníme vizi města?
Město spojující přírodu a průmysl Zlepšení image a atraktivity města 1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj 1.6 Odvrátit rizikové ekonomické trendy 5.3 Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot 5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi

9 Hospodářský rozvoj města, rozvoj a řízení města, vnější vztahy
1.1 Zajistit přiměřený urbánní rozvoj (vrátit život do centra města, posílit lokální centra, zkvalitnit bydlení, vytvořit veřejná prostranství, revitalizovat brownfields, eliminovat asanační plochy a pásma 1.2 Využít potenciál spolupráce měst v Ústecké aglomeraci 1.3 Zefektivnit řízení města, městských částí, organizací a společností města 1.4 Prosazovat zájmy města na krajské a státní úrovni, budovat, rozvíjet efektivní partnerství a rozšiřovat spolupráci s NNO, ziskovým sektorem a institucemi 1.5 Zapojovat veřejnost do rozhodování a do plánovacích procesů 1.6 Odvrátit rizikové ekonomické trendy

10 Doprava 2.1 Optimalizovat a zkvalitnit dopravní infrastrukturu města a regionu 2.2 Optimalizovat dopravní systém města, posílit multimodální mobilitu 2.3 Zkvalitnit a více ekologizovat MHD 2.4 Aktivně se zapojovat do přípravy vysokorychlostní tratě Praha-Drážďany se zastávkou v Ústí nad Labem

11 Lidské zdroje, školství a sociální záležitosti
3.1 Zlepšit podmínky pro zaměstnanost a podnikání (včetně sociálního podnikání) 3.2 Zlepšit podmínky pro školství, celoživotní a mimoškolní vzdělávání 3.3 Udržet a rozvíjet kvalitní síť sociálních služeb a ostatních služeb v rámci komunitního plánování 3.4 Vytvářet podmínky pro sociální bydlení 3.5 Zvýšit bezpečnost a posílit prevenci kriminality 3.6 Aktivní práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením a se sociálně vyloučenými lokalitami

12 Životní prostředí 4.1 Zvyšovat kvalitu ovzduší a zlepšit systém hospodaření s energiemi 4.2 Iniciovat opatření vedoucí k ochraně vod 4.3 Zvýšit protipovodňovou ochranu a řešit další přírodní rizika 4.4 Odstraňovat ekologické zátěže a omezovat rizika s nimi spojená (regenerace brownfields) 4.5 Zlepšit nakládání s odpady 4.6 Využití potenciálu krajinných prvků na území města a podporovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

13 Kultura, sport a cestovní ruch
5.1 Zlepšit podmínky pro kulturní život ve městě 5.2 Zlepšit podmínky pro sport a volnočasové aktivity 5.3 Zvýšit atraktivitu města a jeho přírodních a industriálních hodnot 5.4 Oživení řeky Labe 5.5 Podporovat sounáležitost občanů s městem a jeho tradicemi

14 Hlavní role v zavádění strategie do praxe
Dílčí část implementace Zodpovědná osoba / útvar Časové vymezení Koordinace implementačních aktivit Vedoucí Odboru rozvoje města (Oddělení strategického rozvoje) Průběžně Výběr projektů do akčního plánu Pracovní skupiny Každoročně dle termínů přípravy rozpočtu Předložení akčního plánu ke schválení na následující rok Každoročně ve stejném termínu jako předložení rozpočtu města (předpoklad v prosinci) Vyhodnocení indikátorů a plnění akčního plánu za předchozí rok Správce indikátorů Každoročně v dubnu Projednání vyhodnocení indikátorů a plnění akčního plánu za předchozí rok Každoročně v květnu Předložení vyhodnocení indikátorů a akčního plánu za předchozí rok Každoročně ve stejném termínu jako je předložen závěrečný účet (předpoklad v červnu) Příprava evaluace Každoročně v červnu


Stáhnout ppt "Informační středisko města ÚL"

Podobné prezentace


Reklamy Google