Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příležitost pro podnikatele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příležitost pro podnikatele"— Transkript prezentace:

1 Příležitost pro podnikatele
Konference SPaD a ISP „Příležitosti a ohrožení firem v EU“ 4. – 5. května Panelová diskuse Operační program Rozvoj lidských zdrojů: Příležitost pro podnikatele PhDr.Miroslava Kopicová ředitelka Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25, Praha 1

2 Národní vzdělávací fond - NVF
obecně prospěšná společnost vzniklá z nadace založené v r MPSV a Delegací EK pro: rozvoj a využívání lidských zdrojů všechny formy dalšího vzdělávání proces evropské integrace působí jako agentura technické pomoci pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů a pro Jednotný programový dokument, cíl 3

3 Evropský sociální fond - ESF
strukturální fond EU podporuje rozvoj trhu práce a lidských zdrojů prostřednictvím podpory: Aktivní politiky na trhu práce Rovných příležitostí pro všechny při přístupu na trh práce Celoživotního vzdělávání Kvalifikované a adaptabilní pracovní síly Modernizace organizace práce a podpory podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce

4 Oblasti politiky Evropského sociálního fondu
Aktivní politika na trhu práce určena těm, kterým hrozí nezaměstnanost umožňuje nezaměstnaným vrátit se brzy do práce Rovné příležitosti pro všechny podpora rovných příležitostí mužů a žen při přístupu na trh práce zvláštní důraz na ty, kterým hrozí vyloučení ze společnosti Celoživotní vzdělávání podpora a zlepšování vzdělávání a poradenství prosazování politiky celoživotního vzdělávání Kvalifikovaná a adaptabilní pracovní síla modernizace organizace práce a podpory podnikání podpora kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly podpora flexibilní organizace práce, podpora rozvoje podnikání podpora podmínek umožňujících vytváření nových pracovních míst Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce opatření ke zlepšení přístupu žen na trh práce a jejich účasti na něm

5 ESF v ČR Národní Evropská strategie zaměstnanosti
Národní rozvojový plán / Referenční rámec politiky zaměstnanosti Rámec podpory Společenství Operační programy a dodatky k programům (OP RLZ, SROP, JPD Cíl 3, EQUAL) Projekty

6 Podpora z ESF Vzdělávání a odborné školení Zaměstnanost
Odborné vzdělávání, zaškolení, osvojení základních dovedností, pracovní rehabilitace, odborné vedení a dozor, poradenství, další vzdělávání, podpora vzdělávání pracovníků ve výzkumu a vývoji Zaměstnanost Podpora při získávání zaměstnání, při zahájení samostatně výdělečné činnosti, rozvoj nových pracovních příležitostí Struktury a systémy Rozvoj systémů vzdělávání a získávání kvalifikace, vč. rozvoje vzdělavatelů, zlepšování přístupu zaměstnanců ke vzdělávání Modernizace a zlepšení účinnosti služeb zaměstnanosti Rozvoj vazeb mezi trhem práce a vzdělávacími institucemi Předpovídání změn ve struktuře kvalifikačních potřeb trhu práce Doprovodná opatření Poskytování služeb, vč. pečovatelských a provoz zařízení pro závislé osoby Podpora rozvoje osobnosti - usnadnění přístupu na trh práce

7 Globální cíl OP RLZ Vysoká a stabilní úroveň zaměstnanosti založená na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. JPD3: EFEKTIVNÍ TRH PRÁCE ZALOŽENÝ NA KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍ SÍLE, KONKURENCESCHOPNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ, VYUŽITÍ VÝZKUMNĚ-VÝVOJOVÉHO POTENCIÁLU REGIONU, SOCIÁLNÍ INTEGRACI OHROŽENÝCH SKUPIN A ROVNOSTI PŘÍLEŽITOSTÍ PŘI RESPEKTOVÁNÍ ZÁSAD UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

8 Specifické cíle Priority
Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce P1 Aktivní politika zaměstnanosti Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví P2 Sociální integrace a rovnost příležitostí Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání P3 Rozvoj celoživotního učení Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí v rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu P4 Adaptabilita a podnikání

9 Finanční rámec OP RLZ Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti ,8 M€ Op. 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání ,4 M€ Op. 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanost ,4 M€ Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí ,3 M€ Op. 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí ,9 M€ Op. 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce ,1 M€ Op. 2.3 Globální grant ,3 M€ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení ,6 M€ Op. 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních 73,0 M€ Op. 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje ,3 M€ Op. 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ,3 M€ Priorita 4 Adaptabilita a podnikání ,3 M€ Op. 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti ,9 M€ Op. 4.2 Specifické vzdělávání (MPO, MMR, MŽP) ,4 M€

10 Finanční rámec JPD3 Priorita 1 Aktivní politika zaměstnanosti 18,8 M€
Op. 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti ,8M€ Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí ,2 M€ Op. 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí ,5 M€ Op. 2.2 Sladění rodinného a pracovního života ,5 M€ Op. 2.3 Globální grant ,2 M€ Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení ,2 M€ Op. 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí 17,1 M€ Op. 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání ,1 M€ Priorita 4 Adaptabilita a podnikání ,5 M€ Op. 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti ,2 M€ Op. 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací ,2 M€ Op. 4.3 Rozvoj cestovního ruchu ,1 M€

11 Operační program Rozvoj lidských zdrojů
1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Specifické vzdělávání OP RLZ Opatření 2.3 Globální grant zaměstnavatelé, podniky instituce výzkumu a vývoje vzdělávací instituce

12 OP RLZ – Grantová schémata
GS=121,5 M€ 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ 1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 1.1 pověřené úřady práce 32 M€ SSZ 8 M€ Opatření 2.1 Opatření 3.1 MŠMT ? Opatření 4.1 pověřené úřady práce 31,2 M€ SSZ 6,7 M€ MPO (CzInv) 1,1 M€ SSZ 5,3 M€ Opatření 2.2 SSZ 10,1 M€ Opatření 3.2 MŠMT ? Opatření 1.2 Opatření 4.2 MPO (CzInv) 8,5 M€ MŽP 11,4 M€ Opatření 2.3 Opatření 3.3 Kraje 23,9 M€  OP RLZ=422,4 M€ SSZ - Správa služeb zaměstnanosti zaměstnavatelé, podniky instituce výzkumu a vývoje vzdělávací instituce

13 JPD3 – Grantová schémata
1. PRIORITA AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 2. PRIORITA SOCIÁLNÍ INTEGRACE A ROVNOST PŘÍLEŽITOSTÍ 3. PRIORITA ROZVOJ CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 4. PRIORITA ADAPTABILITA A PODNIKÁNÍ Opatření 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti ÚPP Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělávání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí MHMP Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti MPSV Opatření 2.1 Integrace specif. skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí MHMP Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání MHMP Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života MPSV Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací MPSV Opatření 2.3 Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu MHMP  JPD3 = 117,6 M€ MHMP – Magistrát hl. m. Prahy, ÚPP = Úřad práce hl. m. Prahy zaměstnavatelé, podniky instituce výzkumu a vývoje vzdělávací instituce

14 Činnosti pro cílové skupiny
Opatření 1.1 rekvalifikace; motivační aktivity; bilanční a pracovní diagnostika; poradenství a zprostředkování na trhu práce; podpora vytváření nových pracovních míst; podpora ohrožených pracovních míst (vč. podpory na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům); podpora vytváření pracovních míst pro sebezaměstnání; doprovodná opatření na získání a udržení zaměstnanosti (podpora osob se pečujících o závislé členy rodiny, asistenční služby a další doprovodné sociální aktivity umožňující začlenění na trh práce) Opatření 2.2 analýzy a monitorování trhu práce z hlediska rovných příležitostí; rozvoj programů pro získávání pracovních dovedností v netradičních oborech pro ženy; další vzdělávání, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace pro ženy; poradenství; programy pro změnu profese nebo pro zahájení podnikání; rozšiřování nabídky pracovních míst s pružnou pracovní dobou, na částečný pracovní úvazek, pracovních míst sdílených více zaměstnanci nebo pracovních míst s možností neplaceného volna v době prázdnin, práce z domova

15 Činnosti pro cílové skupiny
Opatření 3.3 založení systému dalšího profesního vzdělávání; vybudování infrastruktury pro další profesní vzdělávání v regionech; rozvoj podpůrných systémů pro další profesní vzdělávání (informační, analytické, poradenské, diagnostické služby); rozšiřování nabídky dalšího profesního vzdělávání podle požadavků trhu práce a potřeb rozvoje ekonomiky (vývoj nových programů dalšího vzdělávání; spolupráce podniků a vzdělávacích institucí při přípravě, vývoj,realizaci a vyhodnocování vzdělávacích programů programů ve spolupráci s podnikovou sférou a ve vazbě na systém uznávaných kvalifikací; programy druhé šance pro pracovníky s nízkou kvalifikací; distanční a kombinované formy a multimediální prostředky vzdělávání, e-learningové programy dalšího vzdělávání); vzdělávání lektorů, konzultantů, zkušebních komisařů, učitelů, metodických a řídících pracovníků působících ve sféře dalšího profesního vzdělávání

16 Činnosti pro cílové skupiny
Opatření 4.1 vzdělávání zabezpečované zaměstnavateli odborné vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů (rozšiřování a zvyšování kvalifikace, vč. oblasti informačních a komunikačních technologií) zavedení moderních způsobů řízení organizací (vč. řízení lidských zdrojů) uplatňování moderních forem a metod vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů vytváření nových pracovních míst a udržení stávajících pracovních míst (např. příspěvek na úhradu mzdových nákladů, příspěvek na rozšiřování a zvyšování kvalifikace) uplatňování pružných forem organizace práce sebezaměstnávání (prostřednictvím vzdělávání a podpůrných služeb - informativní, poradenské, analytické atd.) vzdělávání zaměstnanců, zaměstnavatelů a zájemců o zahájení podnikání (podpora ochrany zdraví a bezpečnosti práce na pracovišti)

17 Činnosti pro cílové skupiny
Opatření 4.2 specializované[1] vzdělávání pracovníků průmyslových podniků a pracovníků v oblasti služeb [1] Specializované vzdělávání – podle METODICKÉHO POKYNU Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ze dne , pro posuzování veřejné podpory pro vzdělávání pracovníků dle zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, přímo uplatnitelnou pro stávající či budoucí pozici zaměstnance v podporované firmě je spojeno se specifickou činností firmy část vzdělávání se obvykle realizuje na pracovišti zaměstnance získané dovednosti mohou být využívány pro práci v jiných firmách nebo na jiných pozicích pouze v omezeném rozsahu.

18 Příprava projektů Soulad s programovými dokumenty
- odpovídá aktivitám opatření dle dodatku OP - zahrnuje činnosti podporované ESF: Soulad s regionálními potřebami Princip partnerství Princip doplňkovosti Princip přidané hodnoty Respektování horizontálních témat rovné příležitosti udržitelný rozvoj informační společnost podpora místním iniciativám

19 Uznatelné náklady projektu
Nařízení Komise (ES) č. 1145/2003 Uznatelné výdaje musí : - být nezbytné pro realizaci projektu - vzniknout v době platnosti smlouvy o financování - skutečně vzniknout - být prokazatelné a doložitelné účetními doklady Náklady na personál - musí odpovídat reálným mzdám (ve výši nákladů v místě obvyklých) Náklady na ubytování, cestovné a stravné - zákon č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách (ev. Náklady na nákup nového vybavení a zařízení - hmotný majetek do Kč - nehmotný majetek do Kč

20 Zákon č. 59/2000 Sb. , o veřejné podpoře
Veřejná podpora Zákon č. 59/2000 Sb. , o veřejné podpoře Metodické pokyny pro posuzování veřejné podpory : pro podporu zaměstnanosti pro malé a střední podniky pro vzdělávání a školení zaměstnanců pro výzkumu a vývoje U projektu realizovaného podnikatelským subjektem v rámci opatření OP RLZ, ve kterých ÚOHS stanoví, že se řídí režimem podle zákona, bude vyžadována finanční účast žadatele. (ÚOHS měl o veřejné podpoře rozhodnout do 30. dubna 2004.)

21 www.mpsv.cz www.nvf.cz/esf/index.htm www.msmt.cz www.mmr.cz
Další informace Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příležitost pro podnikatele"

Podobné prezentace


Reklamy Google