Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

2 Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

3 Prvotní impuls- konference Nisa Invest – říjen 2006 Radou LK schválen záměr zpracovat RIS LK – 13.2.2007 Konference s prezentací úspěšných RIS – 9.5.2007 Projektový tým (PT) vytvořil analytickou část dokumentu a navrhl 6 prioritních témat => 6 odborných skupin Konference s výzvou k zapojení do práce odborných skupin (OS) – 28.2.2008 OS se scházely od března 2008 Přehled tvorby RIS LK

4 6 odborných skupin: Priorita 1: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Priorita 2: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Priorita 3: Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání Priorita 4: Podnikové inovace Priorita 5: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Priorita 6: Meziregionální a mezinárodní spolupráce přes 60 zapojených osob Přehled tvorby RIS LK

5 Spolufinancování projektu z ROP NUTS II SV 30.5.2008 projekt předložen do 5. kola výzvy – oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu 22.9.2008 projekt (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/05.00396) schválen VRR a realizace podpořena dotací 92,5 % Celkové způsobilé výdaje projektu:2 482 132 Kč Celková dotace:2 295 972 Kč Datum zahájení realizace projektu: 2. 6. 2008 Datum ukončení realizace projektu:31.10.2009 Přehled tvorby RIS LK

6 Organizační schéma RIS KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM Odborná skupina 1 Odborná skupina 6 Odborná skupina 5 Odborná skupina 4 Odborná skupina 3 Odborná skupina 2

7 Členové koordinačního výboru JménoFunkce MUDr. Přemysl SobotkaPředseda Senátu Parlamentu ČR Bc. Stanislav EichlerHejtman Libereckého kraje RNDr. Vít PříkaskýNáměstek hejtmana LK pro rozvoj Ing. Jiří KittnerPrimátor Statutárního města Liberec Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc.Rektor Technické univerzity v Liberci Mgr. Kateřina SadílkováŘeditelka Úřadu práce v Liberci Ing. Jiří UrbanPředseda Podnikatelské rady LK Jednání 21.1.2008, 28.7.2008, 8.4.2009, 23.9.2009

8 Členové projektového týmu InstituceJméno Liberecký kraj (koordinátor týmu)RNDr. Vít Příkaský Krajský úřad Libereckého kraje Mgr. Michael Otta, Ing. Martina Hozáková, Ing. Petra Vrzáčková, Ing. Ivana Ptáčková Zastoupení Libereckého kraje v BruseluIng. Pavel Branda Krajská hospodářská komora LiberecIng. Jaroslav Kopta, Ing. Martin Procházka ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - zpracovatel RIS LK Ing. Martin Dušek, RNDr. Zdeněk Kadlas, RNDr. Robert Rölc, Ph.D.- manažer RIS LK Regioinfo, spol. s r.o.Ing. Vladimíra Žďárská, Ing. Petr Dvořáček Technická univerzita v LiberciProf.Dr.Ing. Zdeněk Kůs, Ing. Adéla Zemanová Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Agentura CzechinvestMgr. Jan Marek

9 Úvod - zdůvodnění, přehled tvorby, organizační struktura, metodika Analytická část - socioekonomická charakteristika LK, SWOT analýza Návrhová část - východiska, vize, cíle, 6 priorit a 22 opatření Akční plán - 27 projektových námětů (16-3-5-[3]) Monitoring RIS LK - vč.aktualizace Závěr Struktura dokumentu RIS LK

10 Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK Vytvoření technologického a ekonomicko-společenského profilu LK Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji inovačního prostředí v LK Vznik stálé pracovní skupiny pro rozvoj inovací (Rada Libereckého kraje pro inovace, udržitelnou spotřebu a výrobu) Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP Vznik dotačního programu kraje na podporu inovací Vybrané projektové náměty z RIS LK

11 Informační portál LK pro inovace Informace, komunikace Kalendář akcí Financování inovací – aktuální výzvy, plán výzev Mezinárodní spolupráce Udržitelná výroba a spotřeba Technologický profil LK - aktuální statistická data z oblasti ekonomiky, trhu práce, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje www.portal-inovace.cz

12 Pracovní skupina pro rozvoj inovací v LK Liberecký kraj Krajský úřad Hospodářská komora Czechinvest Technická univerzita v Liberci Úřad práce Liberec Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. VÚTS a.s. Membrain Klastr technických textilií CLUTEX Podnikatelská rada Libereckého kraje Regioinfo s.r.o. Svaz průmyslu a dopravy

13 Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (TUL, 960 mil. Kč) Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie (TUL, 816 mil. Kč) Centrum rozvoje strojírenského výzkumu (VÚTS, a.s., 745 mil. Kč) Membránové inovační centrum „MemBrain“ (MEGA, a.s., 182 mil. Kč) Vybudování technologického parku (podnikatelského inkubátoru) Vybrané projektové náměty z RIS LK

14 Regionální výzkumná a vývojová centra Nově budovaná regionální výzkumná a vývojová centra jsou zaměřena zejména na aplikovaný výzkum, transfer technologií, přímou spolupráci s podniky Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Nositel: Technická univerzita v Liberci Výše dotace : 800 009 500,- Kč Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Nositel.: VÚTS, a.s. Výše dotace: 745 214 853,-Kč

15 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Science Learning Center Liberec - IQLandia Cílem projektu je zábavnou formou propagovat vědu a techniku. IQLandia navazuje na stávající areál oblíbeného IQParku. Návštěvníci budou moci vyzkoušet simulátor průletu galaxií, planetární stezku, simulátor Velkého třesku anebo třeba střídání ročních období. Všechny tematicky zaměřené expozice budou založeny na vlastním prožitku. U lidského těla projdou například návštěvníci obřími lidskými orgány, černou dírou zase vstoupí do prostoru vesmíru a na simulátoru zažijí průlet sluneční soustavou, budou moci „vrtem“ sestoupit do nitra Země Nositel: Labyrint Bohemia o.p.s. Výše dotace : 381 275 000,- Kč

16 Zpracování S3 (RIS3) strategie (Smart specialization strategy - Strategie inteligentní specializace) –Ex-ante kondicionalita EU –S3 manažer pro Liberecký kraj – Mgr. Jan Marek –Vazba na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální OP Aktualizace RIS LK –2014 – 2015 Využití v rámci připravovaného Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a Regionálního intervenčního rámce Libereckého kraje Příprava na období 2014 - 2020

17 Regionální inovační program Libereckého kraje (RIP LK)

18 Curriculum vitae Regionálního inovačního programu LK Konzultace se zástupci Královéhradeckého kraje (2009,2010) Memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem – květen 2010 – příprava koordinované výzvy na inovační vouchery Regionální inovační program Grantového fondu „LK (září 2011) Veřejná soutěž ve VaVaI - Inovační vouchery 2011-2012 - Inovační vouchery 2012-2013 - Inovační vouchery 2013-2014

19 „Inovační vouchery 2011-2012“ Koordinovaná veřejná soutěž ve VaVaI v rámci dvou krajů NUTS II Severovýchod (LK + KHK) Cíl: posílení konkurenceschopnosti regionu Oprávněný žadatel: MSP se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v LK a KHK a vymezené v zadávací dokumentaci Finanční alokace v Libereckém kraji 1.500.000,- Kč Max. 150.000,-Kč/1 voucher

20 „Inovační vouchery 2011-2012“ Podáno 9 projektů, 7 projektů podpořeno Celková požadovaná částka : 1.187.200,-Kč Celková vyplacená částka: 947.200,-Kč

21 „Inovační vouchery 2011-2012“ – zaměření projektů Poskytovatel znalostíPočet projektů + jejich zaměření TUL – textilní fakulta(1) Testování, měření – textil TUL – ekonomická fakulta(3) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (2) Vývoj prototypu elektronického zařízení Nanotechnologické aplikace VÚTS a.s.(2) Vývoj strojních zařízení, výpočty statického a dynamického namáhání Membrain s.r.o.(1) Technologie čištění skládkových vod

22 „Inovační vouchery 2012-2013“ Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v České republice Finanční alokace 1.740.710,- Kč Max. 300.000,-Kč/1 voucher Maximální výše dotace – 100% uznatelných nákladů projektu Celková požadovaná částka: 4.467.090,-Kč Podáno 19 projektů, 7 projektů podpořeno

23 „Inovační vouchery 2012 - 2013“ – zaměření projektů Poskytovatel znalostíPočet projektů + jejich zaměření TUL – strojní fakulta(3) Vývoj strojních zařízení TUL – ekonomická fakulta(1) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (3) Vývoj elektronického zařízení, řídící systémy strojů, nanotechnologické aplikace VÚTS a.s.(2) Výpočty statického a dynamického namáhání, management VÚT Brno, stavební fakulta(2) Stavební technologie ČVÚT Praha, Ústav mechaniky tekutin(1) Výpočtové modely ČVÚT Praha, stavební fakulta(2) Energetická zařízení pro stavby Ústav fyziky plazmatu v.v.i.(1) Vývoj vláknového kolektoru Membrain s.r.o.(1) Membránové technologie

24 „Inovační vouchery 2013-2014“ Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v České republice Finanční alokace 1 400 000,- Kč Max. 150 000,-Kč/1 voucher Maximální výše dotace – 70% uznatelných nákladů projektu Výzva plánována na podzim 2013

25 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google