Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální inovační strategie Libereckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační program Libereckého kraje

2 Regionální inovační strategie Libereckého kraje
(RIS LK)

3 Přehled tvorby RIS LK Prvotní impuls- konference Nisa Invest – říjen 2006 Radou LK schválen záměr zpracovat RIS LK – Konference s prezentací úspěšných RIS – Projektový tým (PT) vytvořil analytickou část dokumentu a navrhl 6 prioritních témat => 6 odborných skupin Konference s výzvou k zapojení do práce odborných skupin (OS) – OS se scházely od března 2008

4 Přehled tvorby RIS LK 6 odborných skupin: Priorita 1: Rozvoj konkurenceschopnosti prostřednictvím vytváření příznivého prostředí pro inovační podnikání, zejména malých a středních firem Priorita 2: Podpora rozvoje lidských zdrojů pro inovační proces Priorita 3: Aktivní zapojení výzkumné a vývojové základny do rozvoje podnikání Priorita 4: Podnikové inovace Priorita 5: Finanční zdroje pro zajištění inovačních aktivit Priorita 6: Meziregionální a mezinárodní spolupráce přes 60 zapojených osob

5 Přehled tvorby RIS LK Spolufinancování projektu z ROP NUTS II SV
projekt předložen do 5. kola výzvy – oblast podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu projekt (č.projektu: CZ.1.13/4.2.00/ ) schválen VRR a realizace podpořena dotací 92,5 % Celkové způsobilé výdaje projektu: Kč Celková dotace: Kč Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu:

6 Organizační schéma RIS
KOORDINAČNÍ VÝBOR Garant projektu PROJEKTOVÝ TÝM Odborná skupina 1 skupina 6 skupina 5 skupina 4 skupina 3 skupina 2

7 Členové koordinačního výboru
Jméno Funkce MUDr. Přemysl Sobotka Předseda Senátu Parlamentu ČR Bc. Stanislav Eichler Hejtman Libereckého kraje RNDr. Vít Příkaský Náměstek hejtmana LK pro rozvoj Ing. Jiří Kittner Primátor Statutárního města Liberec Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Rektor Technické univerzity v Liberci Mgr. Kateřina Sadílková Ředitelka Úřadu práce v Liberci Ing. Jiří Urban Předseda Podnikatelské rady LK Jednání , , ,

8 Členové projektového týmu
Instituce Jméno Liberecký kraj (koordinátor týmu) RNDr. Vít Příkaský Krajský úřad Libereckého kraje Mgr. Michael Otta, Ing. Martina Hozáková, Ing. Petra Vrzáčková, Ing. Ivana Ptáčková Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu Ing. Pavel Branda Krajská hospodářská komora Liberec Ing. Jaroslav Kopta, Ing. Martin Procházka ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. - zpracovatel RIS LK Ing. Martin Dušek, RNDr. Zdeněk Kadlas, RNDr. Robert Rölc, Ph.D.- manažer RIS LK Regioinfo, spol. s r.o. Ing. Vladimíra Žďárská, Ing. Petr Dvořáček Technická univerzita v Liberci Prof.Dr.Ing. Zdeněk Kůs, Ing. Adéla Zemanová Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. Ing. Jaromír Ficek, Ph.D. Agentura Czechinvest Mgr. Jan Marek

9 Struktura dokumentu RIS LK
Úvod - zdůvodnění, přehled tvorby, organizační struktura, metodika Analytická část - socioekonomická charakteristika LK, SWOT analýza Návrhová část - východiska, vize, cíle, 6 priorit a 22 opatření Akční plán - 27 projektových námětů ( [3]) Monitoring RIS LK - vč.aktualizace Závěr

10 Vybrané projektové náměty z RIS LK
Vznik a zajištění dlouhodobého provozu, včetně aktualizace informačního portálu o stavu ekonomického a inovačního prostředí v LK Vytvoření technologického a ekonomicko-společenského profilu LK Zpracování propagačních materiálů o stavu a vývoji inovačního prostředí v LK Vznik stálé pracovní skupiny pro rozvoj inovací (Rada Libereckého kraje pro inovace, udržitelnou spotřebu a výrobu) Stanovení kritérií a měřítek konkurenceschopnosti MSP Vznik dotačního programu kraje na podporu inovací

11 www.portal-inovace.cz Informační portál LK pro inovace
Informace, komunikace Kalendář akcí Financování inovací – aktuální výzvy, plán výzev Mezinárodní spolupráce Udržitelná výroba a spotřeba Technologický profil LK - aktuální statistická data z oblasti ekonomiky, trhu práce, lidských zdrojů, výzkumu a vývoje

12 Pracovní skupina pro rozvoj inovací v LK
Liberecký kraj Krajský úřad Hospodářská komora Czechinvest Technická univerzita v Liberci Úřad práce Liberec Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. VÚTS a.s. Membrain Klastr technických textilií CLUTEX Podnikatelská rada Libereckého kraje Regioinfo s.r.o. Svaz průmyslu a dopravy

13 Vybrané projektové náměty z RIS LK
Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (TUL, 960 mil. Kč) Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie (TUL, 816 mil. Kč) Centrum rozvoje strojírenského výzkumu (VÚTS, a.s., 745 mil. Kč) Membránové inovační centrum „MemBrain“ (MEGA, a.s., 182 mil. Kč) Vybudování technologického parku (podnikatelského inkubátoru)

14 Regionální výzkumná a vývojová centra
Nově budovaná regionální výzkumná a vývojová centra jsou zaměřena zejména na aplikovaný výzkum, transfer technologií, přímou spolupráci s podniky Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Nositel: Technická univerzita v Liberci Výše dotace : ,- Kč Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Nositel.: VÚTS, a.s. Výše dotace: ,-Kč

15 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky
Science Learning Center Liberec - IQLandia Cílem projektu je zábavnou formou propagovat vědu a techniku. IQLandia navazuje na stávající areál oblíbeného IQParku. Návštěvníci budou moci vyzkoušet simulátor průletu galaxií, planetární stezku, simulátor Velkého třesku anebo třeba střídání ročních období. Všechny tematicky zaměřené expozice budou založeny na vlastním prožitku. U lidského těla projdou například návštěvníci obřími lidskými orgány, černou dírou zase vstoupí do prostoru vesmíru a na simulátoru zažijí průlet sluneční soustavou, budou moci „vrtem“ sestoupit do nitra Země Nositel: Labyrint Bohemia o.p.s. Výše dotace : ,- Kč

16 Příprava na období Zpracování S3 (RIS3) strategie (Smart specialization strategy - Strategie inteligentní specializace) Ex-ante kondicionalita EU S3 manažer pro Liberecký kraj – Mgr. Jan Marek Vazba na OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost, Integrovaný regionální OP Aktualizace RIS LK 2014 – 2015 Využití v rámci připravovaného Paktu zaměstnanosti Libereckého kraje a Regionálního intervenčního rámce Libereckého kraje

17 Regionální inovační program Libereckého kraje
(RIP LK)

18 Curriculum vitae Regionálního inovačního programu LK
Konzultace se zástupci Královéhradeckého kraje (2009,2010) Memorandum o spolupráci mezi Královéhradeckým krajem a Libereckým krajem – květen 2010 – příprava koordinované výzvy na inovační vouchery Regionální inovační program Grantového fondu „LK (září 2011) Veřejná soutěž ve VaVaI - Inovační vouchery - Inovační vouchery - Inovační vouchery

19 „Inovační vouchery “ Koordinovaná veřejná soutěž ve VaVaI v rámci dvou krajů NUTS II Severovýchod (LK + KHK) Cíl: posílení konkurenceschopnosti regionu Oprávněný žadatel: MSP se sídlem nebo provozovnou v Libereckém kraji Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v LK a KHK a vymezené v zadávací dokumentaci Finanční alokace v Libereckém kraji ,- Kč Max ,-Kč/1 voucher

20 „Inovační vouchery 2011-2012“ Podáno 9 projektů, 7 projektů podpořeno
Celková požadovaná částka : ,-Kč Celková vyplacená částka: ,-Kč

21 „Inovační vouchery 2011-2012“ – zaměření projektů
Poskytovatel znalostí Počet projektů + jejich zaměření TUL – textilní fakulta (1) Testování, měření – textil TUL – ekonomická fakulta (3) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (2) Vývoj prototypu elektronického zařízení Nanotechnologické aplikace VÚTS a.s. (2) Vývoj strojních zařízení, výpočty statického a dynamického namáhání Membrain s.r.o. (1) Technologie čištění skládkových vod

22 „Inovační vouchery “ Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v České republice Finanční alokace ,- Kč Max ,-Kč/1 voucher Maximální výše dotace – 100% uznatelných nákladů projektu Celková požadovaná částka: ,-Kč Podáno 19 projektů, 7 projektů podpořeno

23 „Inovační vouchery 2012 - 2013“ – zaměření projektů
Poskytovatel znalostí Počet projektů + jejich zaměření TUL – strojní fakulta (3) Vývoj strojních zařízení TUL – ekonomická fakulta (1) Marketingové inovace TUL – Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (3) Vývoj elektronického zařízení, řídící systémy strojů, nanotechnologické aplikace VÚTS a.s. (2) Výpočty statického a dynamického namáhání, management VÚT Brno, stavební fakulta (2) Stavební technologie ČVÚT Praha, Ústav mechaniky tekutin (1) Výpočtové modely ČVÚT Praha, stavební fakulta (2) Energetická zařízení pro stavby Ústav fyziky plazmatu v.v.i. (1) Vývoj vláknového kolektoru Membrain s.r.o. (1) Membránové technologie

24 „Inovační vouchery “ Poskytovatelé znalostí: VŠ a organizace splňující definici výzkumné organizace dle zák. 130/2002 Sb. působící v České republice Finanční alokace ,- Kč Max ,-Kč/1 voucher Maximální výše dotace – 70% uznatelných nákladů projektu Výzva plánována na podzim 2013

25 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů KÚ LK Mgr. Michael Otta


Stáhnout ppt "Regionální inovační strategie Libereckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google