Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Petra Michaličková Hradec Králové,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Petra Michaličková Hradec Králové,"— Transkript prezentace:

1 Ing. Petra Michaličková Hradec Králové, 15.5. 2008
Rozvoj lidských zdrojů a možnosti jeho financování Evropský sociální fond OP Lidské zdroje a zaměstnanost OP Praha Adaptabilita Ing. Petra Michaličková Hradec Králové, Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

2 Centrum andragogiky, s.r.o. Držitel certifikátu ISO 9001:2000
Komplexní služby v oblastech: Vzdělávání a rozvoj dospělých Firemní vzdělávání Řízení lidských zdrojů Vzdělávací, poradenské a tréninkové programy Otevřené semináře dle poptávky klientů Diskusní fóra, kulaté stoly, konference Dotace z fondů EU Certifikace MŠMT a MV Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

3 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Outdoor trénink outdoorové sporty lanové překážky terénní a strategické hry konstrukční úkoly modelové situace kreativní programy společenské programy outdoorové vzdělávání – vzdělávání prožitkem Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

4 Jachting ve firemním vzdělávání
Netradiční prostředí dobrodružství, romantika, volnost, cestování, sport, luxus, životní styl Omezený prostor dohody a kompromisy nutné Přirozená spolupráce pro využití živlů, získání konkurenční výhody... Možnost zdokonalovat se Ideální podmínky pro přemýšlení Pořádáme pravidelné otevřené akce využívající námořní jachting: 1. Diskusní fórum na téma Etika v podnikání 2. Relaxační plavbu na téma Zvládání a využívání stresu Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

5 Centrum andragogiky, s.r.o. - působnost po celé republice
Sídlo společnosti: Hradec Králové Kancelář: Praha Centrum andragogiky na Slovensku: Trnava Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

6 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Zaměření Podnikatelská sféra Veřejná správa Zdravotnictví Školství Speciální programy pro těhotné a matky – problematika work-life balance Antimobbingový program Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

7 Centrum andragogiky, s.r.o. připravuje
Nová, rozšířená nabídka akreditovaných kurzů Otevření nové pobočky na Moravě Příprava kreditního systému pro vzdělávání na vysokých školách Profesní rekvalifikace Oblast sociální odpovědnosti firem (CSR), firemní dobrovolnictví, Genderové audity Vlastní školící středisko Příležitosti pro setkání aktivních osobností – diskusní fóra, konference, kulaté stoly Podzim 2008 – Internet marketing, Veřejná správa, Zdravotnictví, Slaďování rodinného a pracovního života (Work-life balance) Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

8 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Dotace z fondů EU Společnost Centrum andragogiky poskytuje komplexní služby v oblasti expertní podpory při přípravě projektových žádostí a dotačního managementu. Pro klienty zajišťujeme: zpracování projektových žádostí do vyhlášených grantových programů poradenství při tvorbě plánu vzdělávání či rozvoje poradenství v průběhu realizace projektu (zpracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu) Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

9 Fondy EU 2007 - 2013 Strukturální fondy Společná zemědělská politika
Evropský fond regionálního rozvoje Evropský sociální fond Fond soudržnosti Evropský rybářský fond Evropský fond pro rozvoj venkova Regionální operační programy 7 programů Tematické operační programy 8 programů Praha 2 programy OP Rybářství Program Rozvoj venkova ČR ROP Střední Čechy OL LZZ OP Adaptabilita Územní spolupráce ROP Severovýchod To ve kterých programech bude žadatel podávat žádosti se řídí místem realizace a územím dopadu projektu. OP PI OP Konkurenceschopnost Meziregionální Regionální Přeshraniční 7 programů ROP Jihovýchod OP ŽP ROP Jihozápad… OP VZK… Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

10 Komunitární programy nástroj ES
alokace finančních prostředků není určena pro jednotlivý stát, ale pro konkrétní program, financování přímo z rozpočtu EU celoevropské dopady, celoevropská spolupráce hodnocení Brusel/Lucemburk řízeny přímo EK 7 rámcový program pro vědu a výzkum Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme) (Comenius, Erasmus, Gruntvig, Leonardo da Vinci)) Evropa pro občany (Europe for Citizens) CIP - Rámcový program Konkurenceschopnost a inovace Kultura 2007 (Culture 2007) a další….. Finanční mechanismus EHP a Finanční mechanismus Norska (do r. 2009) Kromě strukturálních fondů – programy jednotlivých ministerstev – MPO, MŽP – Státní program úspor energie a využití OZE pro rok 2007 – komplementární ke Strukturálním fondům Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

11 Evropský sociální fond
Základním posláním je podpora hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie Tento fond podporuje zejména tzv. měkké investice Finanční prostředky tohoto fondu jsou dostupné na celém území jednotlivých členských států EU bez vlivu na úroveň jejich ekonomické výkonnosti Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

12 Evropský sociální fond
Evropský sociální fond podporuje: Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce Celoživotní vzdělávání Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

13 OP Lidské zdroje a zaměstnanost Celková alokace: 1,8 mld. EUR
Globální cíl: zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí na úroveň průměru 15 nejlepších zemí EU Tento cíl zajišťuje realizaci Strategických cílů Národního strategického referenčního rámce „Otevřená, flexibilní a soudržná společnost“ a Konkurenceschopná česká ekonomika“ je plně v souladu se třetí obecnou zásadou Politiky soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti - Strategické obecné zásady společenství, ) – „Více a lepších pracovních míst a se Strategií hospodářského růstu ČR Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

14 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Specifické cíle Cíl 1. Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů Cíl 2. Zlepšení přístupu k zaměstnání a prevence nezaměstnanosti Cíl 3. Posílení integrace osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených Cíl 4. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb Cíl 5. Zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

15 OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Prioritní osa Oblast podpory 1. Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků 1.2 Zvýšení adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů restrukt. podniků 2. Aktivní politiky trhu práce 2.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti skrze rekvalifikace, motivační aktivity, poradenství, a další 2.2 Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj 3. Sociální integrace a rovné příležitosti 3.1 Podpora sociální integrace 3.2 Integrace vyloučených skupin na trh práce 3.3. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života 4. Veřejná správa a veřejné služby 4.1. Posilování institucionální kapacity a efektivnosti státní správy 5. Mezinárodní spolupráce 5.1 Mezinárodní spolupráce Vzdělávání je v mnoha firmách zatím stále opomíjenou oblastí a tento program je možností jak tuto situaci změnit. Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

16 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Vícecílovost Prioritní osy OP LZZ Aktivní politiky trhu práce Veřejná správa a veřejné služby Mezinárodní spolupráce Technická pomoc Aktivity v těchto osách budou podporovány na celém území, tj. včetně hl. města Prahy Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

17 OP Adaptabilita Celková alokace: 127,5 mld. EUR
Globální cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti Prahy posílením adaptability a výkonnosti lidských zdrojů a zlepšením přístupu k zaměstnání pro všechny Aktivity OP PA budou provázány s tématicky blízkými operačními programy (OP LZZ a OP VK) a geograficky blízkým operačním programem Praha – Konkurenceschopnost. Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

18 Kontext strategie OPPA
Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

19 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Specifické cíle Cíl 1. Zvýšení profesní mobility a adaptability pracovníků a zaměstnavatelů směřující ke zvýšení kvality a produktivity práce Cíl 2. Zlepšení dostupnosti zaměstnání pro znevýhodněné osoby a zvýšení jejich účasti na trhu práce Cíl 3. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy lidí, které odpovídají požadavkům trhu práce Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

20 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
OP Adaptabilita Prioritní osa Oblast podpory 1. Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Rozvoj a realizace dalšího vzdělávání Spolupráce podniků a pracovišť vědy a výzkumu Podpora a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí Inovace organizace práce Efektivní veřejná správa města 2. Podpora vstupu na trh práce Začleňování znevýhodněných osob Rozvoj organizací podporujících začleňování znevýhodněných osob Spolupráce se zaměstnavateli Podpora rozvoje sociální ekonomiky 3. Modernizace počátečního vzdělávání Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ Další vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství Rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách Podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami 4. Technická pomoc Podpora řízení programu Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

21 Řídící orgán Zprostředkující subjekty
OP Lidské zdroje a zaměstnanost Řídící orgán Ministerstvo práce a sociálních věcí Zprostředkující subjekty Krajské úřady Úřady práce Czechinvest OP Praha Adaptabilita Magistrát hlavního města Prahy Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

22 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Zaměření projektů Zvýšení odborných znalostí, kvalifikací a kompetencí pracovníků na všech úrovních vč. jazykových a počítačových dovedností Zvýšení dostupnosti vzdělávání v celé organizaci Zavedení systému pružných forem organizace práce a práce týmové Zavádění moderních metod řízení (EFQM, BSC,…) Zavádění inovací, inovační podnikání, průmyslové inženýrství Zvýšení povědomí pracovníků o principech a zásadách v oblastí zdraví a bezpečnosti práce Zavedení systémů řízení jakosti dle ČSN EN ISO nebo jiného standardu Příprava interních lektorů a jejich využití jako interních školitelů pro přípravu kvalifikovaných pracovníků Realizace stáží, přenos know how a dobré praxe ze zahraničí, zahraniční konference, … Vybavení školící místnosti Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

23 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Cílové skupiny Zaměstnavatelé (management, jednatelé společnosti) Zaměstnanci (nižší management, nižší řídící pozice, pracovníci přímo podporující výrobní proces, pracovníci ve výrobním procesu) Znevýhodněné skupiny (osoby se ZTP, matky s dětmi, skupina osob 50+, skupiny se specifickými požadavky) Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

24 Povinné položky projektu
Místo realizace Území dopadu Zdůvodnění potřebnosti projektu Cíle projektu Přínos pro cílovou skupinu Inovativnost Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

25 Strategické dokumenty OP LZZ
Strategické obecné zásady společenství Více a lepších pracovních míst Strategie hospodářského růstu ČR Národní program reforem Flexibilita trhu práce, začleňování na trhu práce, vzdělávání Národní akční plán sociálního začleňování 2006 – 2008 Zmírňování regionálních nerovností, usnadnění účasti na zaměstnání,usnadnění přístupu ke zdrojům, právům, zboží a službám pro všechny, prevence sociálního vyloučení, pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva Národní strategický referenční rámec Otevřená, flexibilní a soudržná společnost a Konkurenceschopná česká ekonomika Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

26 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Horizontální témata Pro OP LZZ Rovné příležitosti žen a mužů a zásada nediskriminace Udržitelný rozvoj Ostatní Informační společnost Inovace Místní iniciativy a sítě Vyvážený rozvoj regionů Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

27 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Plán vzdělávání Školení a kurzy marketing, management, komunikace, firemní kultura, týmová spolupráce, projektové řízení, nákup a logistika, finanční řízení, právo, inovační podnikání počítačové kursy jazykové kursy a další ………………………………………… Důležitou součástí projektu je plán vzdělávání. Plán vzdělávání musí být podrobně specifikován včetně časového harmonogramu a finančního rozpočtu. Příklady školení a kurzů, které lze zahrnout do plánu vzdělávání vidíte na slidu. Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

28 Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové 2
Způsobilé výdaje Nákup školicích služeb Mzdové náklady (interní, externí pracovníci) – včetně odvodů Cestovné, stravné, ubytování Zařízení a vybavení školicí místnosti Publicita Finanční objem projektu: 1 mil. – 10 mil. CZK Délka projektu: max. 3 roky Výše dotace: až 100% Režim blokové výjimky, režim de minimis, MSP/VP Způsobilé výdaje jsou vždy podrobně specifikovány ve výzvě, toto jsou příklady z minulého programovacího období. Dotace se pohybovali v rozmezí 60-80% podle kategorie podniku, MSP nebo VP. Mzdové náklady byly hrazeny 100%. Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

29 Financování (stanoveno výzvou)
EX-ANTE (obecné vzdělávání) zálohové, na měsíce Monitorovací zpráva Žádost o platbu Záloha na měsíců EX-POST (profesní vzdělávání) po ukončení projektu, etapy projektu Průběžná monitorovací zpráva Závěrečná zpráva Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

30 Formy podávání žádostí
Internetové aplikace E-Account - Czechinvest (elektronický podpis) Benefit 7+ – ostatní (zatím bez elektronického podpisu) Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

31 Překážky a chyby z pohledu realizátorů
podcenění administrativní náročnosti dotací problémy s průběžným financováním projektů časté změny v rozpočtu nedodržování harmonogramu projektu prokázání a naplnění monitorovacích indikátorů udržitelnost výstupů projektu po skončení podpory z EU Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2

32 Děkuji za pozornost Centrum andragogiky, s.r.o.
Ing. Petra Michaličková Ředitelka sekce EU t.: m.: Centrum andragogiky, s.r.o. Škroupova 631, Hradec Králové 2


Stáhnout ppt "Ing. Petra Michaličková Hradec Králové,"

Podobné prezentace


Reklamy Google