Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice Brno, 20. listopadu 2008 Operační programy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice Brno, 20. listopadu 2008 Operační programy."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice Brno, 20. listopadu 2008 Operační programy přeshraniční spolupráce Cíle 3 v období 2007 - 2013 RNDr. Jiří Horáček Ředitel odboru evropské územní spolupráce

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Programy Cíle 3 - EÚS 2007 – 2013 ( OEÚS) Název programu/Iniciativy 2007 - 2013 OP přeshraniční spolupráce v rámci Cíle 3 OP nadnárodní spolupráce Střední Evropa OP meziregionální spolupráce INTERREG IV C OP ESPON 2013 OP INTERACT II

3 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků na celý Cíl 3 Evropská územní spolupráce Název programuŘO Alokace z ERDF celkem Alokace na českou část OP přeshraniční spolupráce Sasko - ČR Ministerstvo hospod. a práce Saska 207 000 000 €67 200 000 € OP přeshraniční spolupráce Bavorsko – ČR M. hosp. infra.,dopr. a techn. B. 115 510 000 €55 040 000 € OP přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR Úřad vlády D.Rakouska 107 440 000 €69 120 000 € OP přeshraniční spolupráce Slovensko – ČR M. výstavby a reg. Rozvoje SR 92 740 000 €56 550 000 € OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko MMR219 460 000 €103 680 000 € Celkem OPPS742 150 000 €351 590 000 € OP nadnárodní spolupráce OP mezireg. spolupráce Vídeň Reg. rada Sever – Pas de Calais (F) 246 011 000 € 321 321 762 € 37 460 000 € OP Espon 2013MV Lucem. 34 033 512 € OP INTERACT II Brat. s.k. 30 154 277 €

4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Srovnání alokací finančních prostředků EU na jednotlivé OPPS Cíle 3 období 2007 – 2013 s OPPS Iniciativy Společenství INTERREG IIIA období 2004 – 2006 v České republice Kriterium pro rozdělení 2007-13 : ve stejném poměru jako v období 2004 – 2006, (délka hranice a počet obyvatel v regionu, odsouhlaseno zástupci dotčených krajů a euroregionů OP v mil.€Alokace jen ČR 2004-06 Alokace jen ČR 2007-13 Alokace obou zemí 2007-13 ČR Polsko 16,50103,68219,5 Slovensko ČR 9,00 56,55 92,7 Rakousko ČR 11,00 69,12107,4 Bavorsko ČR 8,60 55,04115,5 Sasko ČR 9,90 + 3,30 67,20207,0 celkem 58, 30351,59742,1 Poznámky: 1.u OPPS Sasko-ČR dodatečně zafinancováno v období 2004-06 ještě 8 dopravních projektů za saské fin. prostředky z ERDF ve výši 3,3 mil.€ 2.EK zásadně uvádí pouze celkové alokace pro obě sousední země, viz 4. sloupec tabulky

5 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Základní charakteristika OPPS pro období 2007 - 2013  Vazba na OP Iniciativy Společenství INTERREG IIIA  Společná příprava s partnerským státem  Reflexe priorit stanovených v NSRR - podpora podnikání a cestovního ruchu - dostupnost dopravy a CR - kvalita ŽP a rozvoj venkova - sociální a kulturní rozvoj  Větší množství finančních prostředků (cca 2, 5x více na celé období)  LEAD PARTNER PRINCIP společná příprava  Splnění min. 2 ze 4 zákl. kritérií : společná realizace  Fond mikroprojektů společný personál  Monitorovací výbor (dříve i Řídící výbor) společné financování  ERDF 85% (dříve 75%), SR 5%  Regionální výbor pro FMP  Vhodní příjemci: veřejnoprávní subjekty, nestátní neziskové organizace  oprávněná území  Přeshraniční spolupráce: všechny OP 351, 6 mil. € z ERDF (celkem všechny OP včetně f. prostředků sousedních zemí 742,1 mil. €) (cca 85 % z celé Evropské územní spolupráce)

6 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní průběh u OPPS Sasko – Česká republika  OPPS INTERREG IIIA: dodatečně odsouhlaseno ze saské finanční alokace 8 českých dopravních projektů s celkovým finančním objemem 3,30 mil. €. Realizace projektů do 31.10.2008  Základní programový dokument pro OPPS Cíle 3 schválen v EK 20. 12. 2007  Vyhlášení OPPS Cíle 3 a prvního kola průběžné výzvy dne 31.7. 2008  Ukončení příjmu projektů rámci prvního kola dne 10.9.2008  Předloženo cca 70 projektů  Zasedání MV 1. 29.10.2007 – Drážďany – ustavující – schválení dokumentace OPPS Cíle 3 2. 16. 6. 2008 – Drážďany – schválení ročních zpráv za OPPS INTERREG IIIA za rok 2007 a OPPS Cíle 3 za rok 2007 ----------------------------------------------------------------------------------- 3. 9.–10.12.2008 – Boží Dar – projednání projektů OPPS Cíle 3 na MV

7 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OPPS Sasko- Česká republika pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotovaném území včetně FMP 96,63 mil. € /34,9mil. € 2.Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu: 62,21 mil. € /20,2 mil. € 3.Zlepšení situace přírody a životního prostředí 36,10 mil. € / 8,1 mil. € 4.T A : 12,50 mil. € / 4,0 mil. € celkem program : 207,4 mil. € /67,2 mil. € z Evropského fondu regionálního rozvoje

8 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Současný stav financí u OP Sasko-Česká republika Oblast podpory v rámci prioritních os Rozpočet priorit. osy Dosud navázané prostředky ERDF v € Zbývající prostředky V % 1.1 Kooperat. zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v o reg. plánování a rozvoji 96.630.626 100 1.2 Kooperat. opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokult. rozvoje a partnerské spolupráce 1.3 Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchran. služeb, ochraně proti katastrof. a požární ochrany 1.4 Společný fond malých projektů 2.1 Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur 62.219.083 100 2.2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu 3.1 Kooperace v oblasti ochrany klimatu,lesů a přírody, péče krajinu a odpadového hospodářství 36.103.419 100 3.2 Opatření v oblasti protipovodňové ochrany,vodního hospodářství, staveb a toků

9 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní průběh u OPPS Bavorsko – Česká republika  Základní programový dokument schválen v EK dne 20. 12. 2008  1. ustavující zasedání MV dne 23. 1. 2008 v Regensburgu. (Schválení Statutu a Jednacího řádu) Vyhlášení programu a 1. kola v rámci průběžné výzvy 24. 1. 2008 v Regensburgu  2. zasedání MV pro výběr projektů ve dnech 25.- 26.června 2008 v Prachaticích (schváleno cca 1/3 z celkové alokace na OPPS)  3. zasedání MV formou oběžné procedury  4. zasedání MV – 15.10.2008 – Frauenau – projednání pozastavených projektů z Prachatic a nově předložených do 9.7.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------  Ukončení předkládání projektů pro 5. zasedání MV –10.12. 2008  5. zasedání MV bude ve dnech 18. – 19.3. 2009 (Karlovarský kraj)

10 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OPPS Bavorsko- Česká republika pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě 72,22 mil. €/33,02 mil. € 2.Rozvoj území a životního prostředí 43,29 mil. €/22,02 mil. € Celkem na program 115,51 mil.€/55,04 mil. €

11 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Současný stav financí u OP Bavorsko-Česká republika Oblast podpory v rámci prioritních os Rozpočet prioritní osy ERDF v € Dosud navázané finance ERDF Zbývající finance v % 1.1 Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonom. prostoru 72.222.55938.399.79846,8 1.2 Cestovní ruch, volný čas a rekreace 1.3 Profesní vzdělávání a trh práce 1.4 Výchova,vzdělávání,věda,výzkum,kultura,zdravotn ictví,soc.péče, civil.ochrana a o. před katastrofami 1.5 Sítě (Dispoziční fond) 2.1 Životní prostředí a ochrana přírody 43.287.8907.621.13382,4 2.2 Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru 2.3 Doprava 2.4 Komunikační a informační systémy

12 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní průběh u OPPS Slovensko - ČR  Základní programový dokument schválen v EK 21. 12. 2007  28. 2. 2008 v Bratislavě 1. ustavující zasedání Monitorovacího výboru (MV) (schválení Statutu a Jednacího řádu a hodnotících kritérií)  Vyhlášení programu 14.dubna 2008 doprovázené veřejným seminářem v Trenčíně  30. května 2008 ukončení předkládání projektových žádostí na STS v Bratislavě a na Infobodu v Brně. Předloženo cca 130 projektových žádostí  18.-19.9. 2008 - 2. zasedání MV - Vsetín – schváleno 80 projektů (četné podmínky) – cca 38% celkové alokace programu (v oblasti podpory pro cestovní ruch a kulturní rozvoj až cca 80%)  30. 9. 2008 ukončení předkládání projektů pro 3. zasedání MV Předloženo 113 projektových žádostí -------------------------------------------------------------------------------------------  3. zasedání MV – počátkem února 2009

13 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OPPS Slovensko-ČR pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje regionu a spolupráce: 50,079 mil. /30,538 mil.€ ( v rámci toho i Fond mikroprojektů, který je dotován max. 10% z celkové alokace na program) 2.Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí : 37,096 mil./22,621 mil.€ 3.Technická pomoc : 5,564 mil. / 3,393 mil. € celkem na program : 92 740 mil. / 56,552 mil. € z Evropského fondu regionálního rozvoje

14 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Současný stav financí u OP Slovensko-Česká republika Oblasti podpory v rámci prioritních osRozpočet ERDF v € Navázané finance Zbývající finance v % 1.1 Kulturní rozvoj a zachování tradic 5.211.244 4.843.849 7,1 1.2 Spolupráce a síťování 7.419.211 2.271.34069,4 1.3 Vzdělávání, trh práce a zaměstnanost 7.627.179 1.579.43679,3 1.4 Rozvoj podnikatel. a inovačního prostředí 8.137.007 2.189.20173,1 1.5 Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu 12.411.021 9.141.98526,3 1.6 Fond mikroprojektů 9,274.014 5.113.77444,9 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti 16.693.225 535.13196,8 2.2 Zachování ŽP a rozvoj krajiny 11.128.818 2.790.28474,9 2.3 Zlepšení inform. a komunikační dostupnosti 9,274.01412.585.25782,9

15 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní průběh u OPPS Rakousko - ČR  Základní programový dokument schválen v EK 20. 12. 2007  1.ustavující zasedání Monitorovacího výboru (MV) dne 1. 2. 2008 v Laa an der Thaya (schválení Statutu a jednacího řádu a hodnotících kritérií)  Vyhlášení programu 27. března 2008  Do 24. 4. 2008 bylo předloženo 45 projektových žádostí na JTS v Brně a krajích pro české žadatele  3.7. 2008 - 2. zasedání MV - Brno – schválena cca 1/3 celkové alokace na program  2.10.2008 – Jihlava – Výroční konference  3.10.2008 – ukončení předkládání projektů pro 3. zasedání MV ------------------------------------------------------------------------------------  3. zasedání MV ve dnech 15.-16.12.2008 ve Vídni  27. 2. 2009 - ukončení předkládání projektů pro 4. zasedání MV  4. zasedání MV ve dnech 12. – 13. 5. 2009 v Č. Budějovicích  22.9.2009 – ukončení předkládání projektů pro 5. zasedání MV  5. zasedání MV ve dnech 1.- 2. 12 2009 (kraj Vysočina nebo H. Rakousko)

16 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OPPS Rakousko - ČR pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how: 47,476 mil. € /27,648mil. € 2.Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj : (v rámci toho i FMP, 53,513 mil. €/37,324 mil. € 10% z celkové alokace) 3.T A : 6,446 mil. €/ 4,147 mil. € celkem na program : 107,435 mil. €/ 69,120 mil. € z Evropského fondu regionálního rozvoje

17 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální stav finančních prostředků u OP Rakousko – Česká republika Oblast podporyRozpočet ERDF v €Dosud navázané prostředky v € Zbývající prostředky (%) 1.1 Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi 14.497.1281.183.24491,8 1.2 CR, kultura a ekonomika volného času 20.016.9494.563.88872,2 1.3 Rozvoj lidských zdrojů,trh práce, vzděl. 6.627.7291.413.45378,7 1.4 prevence zdr.social.rizik,soc.integ 6.334.278650.47789,7 2.1Doprava, regionální dostupnost 23.359.4204.809.30979,4 2.2 ŽP a prevence rizik12.756.8880100 2.3 Udržitelné sítě a struktury soc. spolupr. 17.396.87810.339.65440,6

18 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Dosavadní průběh u OPPS ČR - Polsko  Základní programový dokument schválen v EK 11. 12. 2007  1. ustavující zasedání Monitorovacího výboru (MV) 11. 12.2007 v Hradci Králové (schválení Jednacího řádu a hodnotících kritérií)  Vyhlášení programu 14. ledna 2008  Do 18. března 2008 předkládání projektových žádostí na STS a pobočkách pro české žadatele (134 předložených projektů-probíhá hodnocení)  9. – 10. září 2008 : 2. zasedání MV (výběr projektů předložených do 18. 3. – schválena cca 1/3 alokace na celý program – (problém : oblast podpory 1.3 – prevence rizik)  Do 31. října 2008: předkládání projektových žádostí pro následující MV ---------------------------------------------------------------------------------------  3. zasedání MV – 3/2009

19 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozdělení finančních prostředků do prioritních os u OPPS ČR - Polsko pro obě části programu/ pro českou část z ERDF 1.Posilování dopravní dostupnosti, ochrana ŽP a prevence rizik: 70,227 mil. € / 33,178 mil. € 2.Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a CR: 79,005 mil. €/ 37,325 mil. € 3.Podpora spolupráce místních společenství (FMP, 20% z celé alokace) 57,059 mil.€/ 26,957 mil. € 4.T A : 13,168 mil. €/ 6,221 mil. € celkem program : 219,459 mil. €/103,680 mil. € z Evropského fondu regionálního rozvoje

20 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální stav financí u OPPS Česká republika - Polsko Oblasti podpory v rámci prioritních osRozpočet ERDF v € Navázané finance Zbývá ERDF V % 1.1 Posilování dostupnosti 41.697.27629.491.00729,3 1.2 Ochrana životního prostředí17.556.7475.082.11371,1 1.3 Prevence rizik10,972.968426.67096,1% 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí10.972.968212.89598,1 2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu59.254.02320.196.17565,9 2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání8.778.373858.63690,2 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí6.583.780316.44295,2 3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit 6.583.7813.705.55443,7 3.3 Fond mikroprojektů43.891.869 0,0

21 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Podání, hodnocení a výběr projektových žádostí na příkladu OPPS SR-ČR LPP Projektová žádost JTS/Infobod Kontrola oprávněnosti Za koordinace JTS Věcné a obsahové hodnocení JTS Přeshr.spolupráce Přeshr. dopad VÚC v SR RK Kraje v ČR RK ITMS IISMV Formální kontrola

22 22 Příklad finančních toků při realizaci OPPS SR – ČR Certifikační orgán (Ministerstvo financí SR) EK Platební jednotka Převod podílu národního spolufinancování Řídící orgán Kontrolor první úrovně (PP) Kontrola plateb za část projektu PP Kontrolor první úrovně (LP) Kontrola plateb za část projektu LP Lead partner Projektový partner Žádost o platbu Souhrnná žádost o platbu Žádost o platbu za projekt Zaslání osvědčení z kontroly první úrovně LP a PP CRR + MVRR MMRR + MVRR CRR + MVRR Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu PP Distribuce prostředků EU za část projektu PP Výstup kontroly (kontrolní zpráva) Doklady o platbách z část projektu LP

23 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Děkuji Vám za pozornost RNDr. Jiří Horáček Ředitel odboru Evropské územní spolupráce Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 pracoviště: Na Příkopě 3-5 110 00 Praha 1 Tel.: +420 234 154 398 www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice Brno, 20. listopadu 2008 Operační programy."

Podobné prezentace


Reklamy Google