Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka

2 Základní informace Účinnost od 19. srpna 2013 Transpoziční charakter => implementace směrnic EU z oblasti kolektivního investování Vychází z nařízení EP, Rady i Komise Nahrazení dosavadní úpravy Obecnější charakter Vyhláška 247/2013 ČNB

3 Zákon v číslech ZoISaIF-182 stran, 676 paragrafů,16 částí ZoKI-2004. 141 paragrafů ZoB-48 stran, 48 paragrafů Složitost?

4 Regulace a dohled Ministerstvo financí ČNB Povolení (=licence)

5 Náležitosti žádosti Forma Informace o žadateli, rozsah činnosti, den začátku platnosti oprávnění, různé doklady (posouzení znalostí a zkušeností a o splnění podmínek), údaje o kapitálu, seznam vedoucích osob Splnění zákonných podmínek  Výše základního kapitálu (50, 125, 300 k vs 5/1 milion eur vs 500 mil)  Řídící a kontrolní systém  Personální vybavenost  Systém řízení rizik  Odměňovací systém  Obchodní plán na 3 roky (podložen)  Vnitřní předpisy+jejich kontrola  Vedené účetnictví  Vnitřní audit  Odborná způsobilost  ……

6 Další oblasti, o kterých zákon pojednává Délka řízení (=banky) Obhospodařovatel Administrátor Depozitář Subjekty z jiných států Přeměny, změny, zánik…

7 Počty subjektů na českém trhu Zdroj-Česká národní banka Skupina30.09.201330.06.201331.12.201230.06.201231.12.201130.06.2011 Investiční společnosti dle vlastnictví24 21202122 -- Investiční společnosti s převážně českou účastí na zákl. kapitálu19 1615 16 -- Investiční společnosti s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu ze zemí EU555555 -- Investiční společnosti s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu ze zemí EHP (bez EU) 000000 -- Investiční společnosti s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu z ostatních zemí 000011 Investiční společnosti, které vykonávají činnost portfolio management776665 Investiční fondy s právní osobností dle vlastnictví858177695853 -- Investiční fondy s právní osobností s převážně českou účastí na zákl. kapitálu827874665651 -- Investiční fondy s právní osobností s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu ze zemí EU 333322 -- Investiční fondy s právní osobností s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu ze zemí EHP (bez EU) 000000 -- Investiční fondy s právní osobností s převážně zahr. účastí na zákl. kapitálu z ostatních zemí 000000 Zahraniční standardní fondy veřejně nabízející CP v ČR116500000 Zahraniční speciální fondy veřejně nabízející CP v ČR2800000 Zahraniční investiční společnosti z EU poskytující přeshraniční služby na území ČR 4746 454746

8 Investiční společnost PO se sídlem v ČR na základě povolení uděleného ČNB: oprávněna obhospodařovat investiční fond nebo zahraniční investiční fond, popřípadě provádět administraci investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční nástroje na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management) provádět úschovu a správu investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, avšak pouze ve vztahu k cenným papírům a zaknihovaným cenným papírům vydávaným investičním fondem nebo zahraničním investičním fondem přijímat a předávat pokyny týkající se investičních nástrojů poskytovat investiční poradenství týkající se investičních nástrojů Příklady: Conseq, Pioneer Investments, ČP Invest, AXA, ČSOB, ČS, KB, …

9 Členění investičních fondů (nově) - fondy kolektivního investování - standardní fondy - speciální fondy - fondy kvalifikovaných investorů

10 Fondy kolektivního investování PO se sídlem v ČR, oprávněna shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti vydáváním akcií a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií, a dále spravovat tento majetek Fondem kolektivního investování může být: a) podílový fond b) akciová společnost

11 Standardní fondy a speciální fondy Standardní fond je fond kolektivního investování, který splňuje požadavky práva Evropské unie a jako takový je zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou (§ 511). Speciální fond je fond kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva Evropské unie a jako takový není zapsaný v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou (§ 511).

12 Fondy kvalifikovaných investorů PO se sídlem v ČR oprávněna shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jejími společníky, a provádět společné investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravovat tento majetek

13 Fondem kvalifikovaných investorů může být: a) podílový fond, b) svěřenský fond, c) komanditní společnost, d) společnost s ručením omezeným, e) akciová společnost, f) evropská společnost, g) družstvo

14 Zahraniční investiční fond PO mající sídlo v jiném státě, než je Česká republika, srovnatelná s investičním fondem nebo zařízení vytvořené podle práva cizího státu srovnatelné s podílovým fondem nebo se svěřenským fondem

15 Řídící fond x Podřízený fond Řídící fond Řídícím fondem je fond kolektivního investování, do jímž vydávaných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů investuje podřízený fond alespoň 85 % hodnoty svého majetku. Podřízený fond Podřízeným fondem je fond kolektivního investování, který investuje alespoň 85 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných jedním řídícím fondem.

16 Fondy kvalifikovaných investorů nadále nejsou řazeny mezi fondy kolektivního investování Vedle standardních korporátních forem (a.s., s.r.o., k.s., družstvo,..) a institutů kolektivního investování (otevřený či uzavřený podílový fond) umožňuje nový zákon formu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV), komanditní společnosti na investiční listy (SICAR) či svěřenského fondu.

17 Administrátor a obhospodařovatel fondu Zákon umožňuje, aby administraci fondu prováděla entita odlišná od obhospodařovatele. Předpokládá se, že vznikne kategorie nezávislých administrátorů investičních fondů bez oprávnění k obhospodařování. Přechodná ustanovení počítají s tím, že stávající investiční společnosti budou mít od účinnosti zákona licenci k oběma uvedeným činnostem. Administrátor – vede účetnictví, zajišťuje právní služby, atd. (§38) Obhospodařovatel – správa majetku, investice, řízení rizik (§5)

18 Depozitář Zákon stanoví různou úroveň regulatorních podmínek a kvalifikačních požadavků podle toho, pro jaké typy fondů depozitář svou činnost vykonává. Depozitář = vždy PO, zřizuje a vede peněžní účty a eviduje pohyb na nich. Depozitářem nesmí být obhospodařovatel. (§60, §61)

19 Co dalšího se změnilo? Byla zrušena podrobná ustanovení upravující investování fondů. Tato oblast je nově regulována v příslušném nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Nové názvosloví: Dříve: fondy kolektivního investování -investiční fondy -podílové fondy Nově: investiční fondy rozděleny -fondy kolektivního investování (standardní fondy a speciální fondy) -fondy kvalifikovaných investorů

20 Co dalšího se změnilo? Změnu pocítí ti, kteří spravují majetek více investorů, který dále investují podle určitých strategií za účelem dosažení společných zisků. V novém zákonu je totiž zapracovaná také směrnice EU, která upravuje investování do alternativních investičních fondů (AIFMD). Důležité je, zda firma spravuje majetek v hodnotě do 100 milionů euro. Pokud nad tuto hodnotu, musí získat povolení od ČNB a splnit další náležitosti.

21 Co dalšího se změnilo? U fondů kvalifikovaných investorů došlo ke změně týkající se minimální investice, která bude po novém alespoň 125 000 eur. Ke snížení z 50 milionů korun na ekvivalent odpovídající 1 250 000 eur došlo u povinnosti dosáhnout velikosti základního kapitálu do 12 měsíců od vytvoření fondu.

22 Shrnutí změn Největší změny se soustředily na skupinu fondů kvalifikovaných investorů = rozšíření právních norem. Vznik nových právních forem Nové názvosloví Snížení minimální počáteční investice Snaha o zatraktivnění trhu pro investory

23 Zdroje: Zákon č. 240 / 2013 Vyhláška č.247/2013 www.cnb.cz http://www.mfcr.cz/cs/soukromy- sektor/regulace/kapitalovy-trh/investicni- fondy/2013/informativni-elektronicke-brozury-k-nove- 13894 http://www.mfcr.cz/cs/soukromy- sektor/regulace/kapitalovy-trh/investicni- fondy/2013/informativni-elektronicke-brozury-k-nove- 13894 http://cfoworld.cz/legislativa/co-rika-novy-zakon-o- investicnich-spolecnostech-a-investicnich-fondech-2568 http://cfoworld.cz/legislativa/co-rika-novy-zakon-o- investicnich-spolecnostech-a-investicnich-fondech-2568 http://www.investujeme.cz/zisif-je-tady/

24 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "ZÁKON č.240 ze dne 3. července 2013 o investičních společnostech a investičních fondech Martin Jonáš Jana Kubínová Martin Koudelka."

Podobné prezentace


Reklamy Google