Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S TATUS PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ SPRÁVY. P RÁVNÍ ÚPRAVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S TATUS PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ SPRÁVY. P RÁVNÍ ÚPRAVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování."— Transkript prezentace:

1 S TATUS PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ SPRÁVY

2 P RÁVNÍ ÚPRAVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) – zákon č. 218/2002 Sb. v platném znění doposud není účinný Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – č. 312/2002 Sb. v platném znění – řídí se zákoníkem práce

3 P RINCIPY PRÁCE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ princip demokratického a právního státu – tzn. že např. zaměstnanci musí dodržovat právní a služební předpisy princip politické nestrannosti a zdrženlivosti – tj. omezení některých politických práv státních zaměstnanců po dobu výkonu služby princip nestrannosti a bezúhonnosti – tj. výkon státní služby musí být nezávislý na vnějších tlacích princip otevřenosti – tzn. že státní služba musí zajistit všem zájemcům o službu, kteří splňují dané požadavky pro její výkon, stejné podmínky princip stability – právní úprava státní služby má být nastavena tak, aby v úřadech pracovali kvalifikovaní státní zaměstnanci. Je tedy zapotřebí vytvořit státním zaměstnancům podmínky, aby byli motivováni k setrvání ve službě co nejdéle. Stabilní státní služba na druhou stranu zvyšuje riziko uzavřenosti a izolovanosti.

4 K ARIÉRNÍ SYSTÉM Tento systém spočívá na zákonné úpravě služebních vztahů – jedná se o právně garantovaný trvalý služební pomě, který spočívá v celoživotní profesionální dráze ve státní službě, a také o garantovaný služební a platový postup. Kariérní systém je koncipován tak, že je výhodné setrvat ve veřejné službě jako v celoživotním zaměstnání. Výhodou tohoto systému je poměrně profesionální, loajální a zkušený aparát. Nevýhodou tohoto systému může být uzavřenost a strnulost prostředí

5 P RACOVNÍ POMĚRY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Pracovní poměr Služební poměr

6 P RACOVNÍ POMĚR Pracovní smlouva Výše úvazku, náplň práce, mzdový výměr, místo výkonu práce Smlouva o pracovní činnosti Maximálně 20 hodin týdně/80 hodin měsíčně, hrazeno pojistné i daně, dovolená a další výhody jsou v rozsahu uvedeném ve smlouvě Dohoda o provedení práce Maximálně 150h (300) u jednoho zaměstnavatele ročně, není hrazeno pojistné – jen daně. Od ledna bude pojistné odváděno z dohod, jejichž výše přesáhne 10.000,-Kč měsíčně

7 S LUŽEBNÍ POMĚR  Zaměstnanci  Zaměstnanci státní správy, příslušníci ozbrojených sil v policejní správě, celní správě, vězeňské a justiční stráži, armádě  Osoby starší 18 let, bezúhonné, uzavřené dobrovolně a po složení přísahy  Zaměstnavatelé  Prezident republiky, ministr obrany, vnitra a spravedlnosti, velitelé  Zákon o státní službě

8 P OŽADAVKY NA PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ SPRÁVY Vzdělání Všeobecná praxe Odborná praxe Formální spolehlivost Schopnosti (držitel řidičského průkazu, cizí jazyky) Dovednosti (komunikační dovednosti) Profesionální požadavky – chování, vzhled, etika

9 Č INNOSTI VYKONÁVANÉ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Administrativní Odborné Komunikativní

10 S TŘET ZÁJMŮ, NESLUČITELNOST FUNKCÍ Jako střet zájmů jsou označovány situace, kdy se veřejný zájem střetává při výkonu veřejné správy se zájmy soukromými. Účelem právní úpravy střetu zájmů je proto zajistit, aby byl v situacích, kdy dochází ke střetu zájmů, upřednostňován veřejný zájem. Pokud se veřejní funkcionáři dostanou do situace, ve které se střetává veřejný zájem s jinými soukromými zájmy, jsou povinni upřednostnit tento veřejný zájem, a to přede všemi ostatními možnými soukromými zájmy, včetně zájmů vlastních.

11 P RÁVNÍ ÚPRAVA STŘETU ZÁJMŮ Střet zájmů je upraven převážně v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů

12 V EŘEJNÝMI FUNKCIONÁŘI PODLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ poslanci a senátoři Parlamentu České republiky; členové vlády (ministři), vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a další vedoucí fyzické osoby v zákoně o střetu zájmů výslovně vyjmenované; soudci a státní zástupci; zastupitelé obcí, měst, statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou dlouhodobě uvolnění pro výkon své funkce; starostové, primátoři, členové rady obce, města, statutárního města, kraje a hlavního města Prahy; členové statutárních, řídících, kontrolních a dozorčích orgánů právnických osob vzniklých ze zákona a vedoucí zaměstnanci těchto osob; vedoucí státní zaměstnanci; vedoucí zaměstnanci obcí, krajů a hlavního města Prahy policisté za předpokladu naplnění podmínek stanovených zákonem o střetu zájmů.

13 N ESLUČITELNOST FUNKCÍ Neslučitelností funkcí se rozumí situace, kdy je veřejnému funkcionáři zákonem výslovně zakázáno, aby působil současně ve více veřejných funkcích. Zákon o střetu zájmů stanoví neslučitelnost některých funkcí pro poslance a senátory. Omezením činností veřejných funkcionářů se rozumí situace, kdy je výkon některých činností veřejným funkcionářům přímo zakázán nebo je pro ně ve srovnání s ostatními lidmi, kteří nevykonávají veřejné funkce, podstatně omezen.

14 O MEZENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH ČINNOSTÍ ministrům, vedoucím ústředních správních úřadů a některým dalším veřejným funkcionářům zákaz podnikat nebo provozovat samostatnou výdělečnou činnost, působit v řídících, kontrolních či dozorčích pozicích podnikajících právnických osob a být v pracovněprávním či obdobném vztahu odlišném od vztahu, ve kterém vykonávají svoji veřejnou funkci poslancům a senátorům zákaz pobírat odměnu za zastupování státu v podnikajících právnických osobách, ve kterých má stát svůj podíl dlouhodobě uvolněným zastupitelům obcí, krajů a hlavního města Prahy zákaz pobírat odměnu za zastupování příslušné obce, kraje či hlavního města Prahy v jimi vlastněných podnikajících právnických osobách převážné většině veřejných funkcionářů zákaz působit po dobu 1 roku od zániku výkonu veřejné funkce jakýmkoliv způsobem v podnikající právnické osobě, které byla za přispění dotčeného veřejného funkcionáře přidělena nadlimitní veřejná zakázka


Stáhnout ppt "S TATUS PRACOVNÍKA VEŘEJNÉ SPRÁVY. P RÁVNÍ ÚPRAVA ZAMĚSTNÁVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování."

Podobné prezentace


Reklamy Google