Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní řád a stavební zákon

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní řád a stavební zákon"— Transkript prezentace:

1 Správní řád a stavební zákon
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

2 Prameny a literatura Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon (novela provedená zákonem č. 350/2012 Sb. (tzv. velká) a zákonem č. 257/2013 Sb. (nový zákon o KN)) + prováděcí vyhlášky Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (novela provedená zákonem č. 303/2013 Sb.) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) Roztočil, A. a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013 – „judikatura“ Machačková, J. a kol. Stavební zákon. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2013 – „teoretický“ Plos. Stavební zákon. Komentář. Praha : Grada Publishing, 2013 – „technický“ Malý, S. Stavební zákon. Komentář. Praha : Wolters Kluwer, 2013 – „právnický“ Mareček, J. a kol. Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013 Bulletin Stavební právo

3 89/2012 Sb., NOZ Změny obecně (pro výkon veřejné správy): (§ 5), § 8, § 45 (podpůrce v (územní, stavebním) řízení – novela SpŘ), § 80, § 88/2, § 163 a PO, § 3029/1 Změny v NOZ a „stavební právo“ (pro hmotněprávní oblast): Přechodná ustanovení § 3054 – 3061 Věci (pozemky a stavby) § 506 – 512 Stavba § 1083 – 1087 (Společné části bytu § 1160) Právo stavby § 1240 – 1256 (Služebnost inženýrské sítě § 1267, …)

4 Přechodná ustanovení NOZ
§ 3054 – „stejný vlastník“ pozemku a stavby: stavba, která není součástí pozemku se stává od součástí pozemku a přestává být samostatnou věcí § 3055 – „různý vlastník“ pozemku a stavby: stavba (i budoucí) spojená se zemí pevným základem, která není součástí pozemku, nestává se součástí pozemku a je i nadále nemovitou věcí (§ 498) … potom ale: § 3056 – vzájemné předkupní právo, vlastník pozemku vůči stavbě a vlastník stavby vůči pozemku § 3057 – věcné právo k pozemku s tím, že jeho součástí je i stavba – stavba se považuje za součást pozemku inter partes § 3058 – kdy se stavba stane součástí pozemku (x výjimky)

5 NOZ - Věci (pozemky a stavby)
§ 498 – stavba může být nemovitostí i nadále a nemusí být součástí pozemku (lex specialis) § 506 – stavba je součástí pozemku (lex generalis) (x § 509 sítě nejsou součástí pozemku) (např. § 1019 – 1022)

6 NOZ - Stavba Odlišné pojetí od StavZ (činnost), NOZ jako výsledek činnosti (předmět dispozice a vlastnického práva) § 1083 stavba je součástí pozemku, proto § 1084 stavba na cizím pozemku je součástí „cizího“ pozemku – náhrady § 1087 přestavek – přesahy staveb – přechází VP k té části pozemku, na který stavba přesahuje

7 NOZ - Právo stavby § Věcné právo (přechází), nemovitá věc (§ 498) § Zapisuje se do KN (vznik) § 1244 – dočasné (99let) § 1250 – stavebník (tj. oprávněný) má stejná práva jako vlastník vůči pozemku § 1254 – vzájemné předkupní právo, stavebníka k pozemku a předkupní právo vlastníka k právu stavby

8 StavZ a SpŘ § 1 odst. 2 SpŘ – lex generalis
§ 192 odst. 1 StavZ – lex specialis (nemuselo by být) PS MV č. 3/2005 Přednostně se použije zvláštní zákon (StavZ) Poté se použije (ve zbytku) obecný předpis (SpŘ), ledaže je SpŘ vyloučen (x pak ale § 177/1 SpŘ – zásady) StavZ upravuje: a) správní řízení – č. II + III SpŘ, b) tzv. jiné úkony (stanoviska a závazná stanoviska) - § 149 a č. IV SpŘ), c) VŘPS – č. V SpŘ, d) OOP – č. VI SpŘ SpŘ pro tyto procesní postupy a řízení představuje obecný právní rámec, pokud není lex specialis stanoveno jinak, nebo není lex generalis (SpŘ) vyloučen z aplikace

9 StavZ a SpŘ a) institut je upraven SpŘ a zcela stejně je upraven StavZ - je v zásadě lhostejné, zda se aplikuje přímo SpŘ, nebo StavZ, neboť právní úprava je shodná. Procesně správnější je aplikovat StavZ. Aplikovat SpŘ by bylo možné tehdy, pokud by StavZ úpravu vůbec neobsahoval. Nutno kriticky poznamenat, že „legislativa“ by neměla zbytečně opisovat SpŘ do zvláštních zákonů. b) institut je upraven SpŘ a je rovněž upraven StavZ; zde však „jinými slovy“. V takových případech buďto dospějeme k výše naznačené variantě, že obě úpravy jsou zcela shodné, nebo uplatněná formulace neznamená totéž a představuje procesní odchylku. Potom je nutno aplikovat pravidlo o specialitě a subsidiaritě a přednostně aplikovat zvláštní právní úpravu. I zde by „legislativa“ měla důkladně vážit, zda a nakolik jsou odchylky od SpŘ nezbytné. Procesní režim se stává komplikovanějším. Přehlednosti nepřidá, pokud je celý procesní postup obsažen ve zvláštním zákoně, je-li možné subsidiárně aplikovat SpŘ. c) určitý institut je upraven pouze ve zvláštním zákoně. Potom se subsidiarita SpŘ neuplatí a aplikuje se toliko StavZ. Zohlednit ale bude třeba zásady podle § 2 až 8 SpŘ d) část institutu je upravena specificky StavZ a ve zbytku je třeba aplikovat SpŘ s jeho obecnou právní úpravou.

10 Struktura SpŘ 8 částí (184 ustanovení)
Je lex generalis, nemá vliv „není-li stanoveno jinak“ Odkazy na „přiměřené“ a „obdobné“ použití ostatních částí SpŘ Č. II + III Správní řízení Č. IV tzv. jiné úkony - § 154 (č. I, obdobně § č. II a č. III, přiměřeně celý SpŘ), jde-li o závazná stanoviska + § 149 Č. V VŘPS - § 170 (obdobně část I, přiměřeně č. II, přiměřeně NOZ – povaha a účel VŘPS) Č. VI OOP - § 174/1 (obdobně č. I a přiměřeně č. II)

11 Struktura StavZ Kombinuje oblast územního plánování (koncepční) a stavebního řádu (realizační), vyvlastnění řešeno VyvlZ č. 184/2006 Sb. (novely) Č. I. – úvod (pojmy), pro celý StavZ i prováděcí předpisy Č. II. – výkon VS (zásady, organizace, obce a kraje, ministerstva) pro územní plánovaní i stavební řád Č. III. – územní plánování (ČR/kraj/obec), § 76 a násl. územní rozhodování – „mezifáze“ Č IV. – stavební řád Č. V. společná ustanovení (delikty) Č. VI. – „přechodňáky“ a „zmocňováky“ Č. VII. - účinnost

12 Zásady § 2/1 SpŘ – vyhlášky, využití formulářů, kde to StavZ umožňuje (§ 196 StavZ) § 2/3 ochrana práv 3. osob – účastenství v řízení Legitimní očekávání – i nečinnost (6 Ads 88/2006) § 2/4 veřejný zájem – podkladová stanoviska DOSSů (§ 4 a násl. StavZ) § 4/2 poučení – KONCENTRACE řízení (§ 87/1, § 89/5 a § 114 StavZ), ale i při vydání OOP připomínky, námitky, vyjádření, stanoviska, …; 5 As 1/2010 (1 As 51/2010) – limity poučovací povinnosti § 6/1 lhůty, obecně § 71 SpŘ, § 87/2 a 112/3 StavZ pro správní řízení a § 78a/3 a § 116/3 pro VŘPS

13 Zásady Principy dobré správy
závazné – jsou v zákoně, jejich porušení = porušení zákona (nezákonnost) § 177 odst. 1 – „použije se správní řád, i když je správní řád vyloučen“ V případě kolize s ustanovením zákona by měly mít přednost – odůvodnit proč! NSS, , sp. zn. 5 Ans 4/2012 [2871/2013 Sb.NSS], „žádost o vydání územního rozhodnutí či o stavební povolení, která v rozporu s § 196 odst není podána na stanoveném formuláři, je sice žádostí vadnou, nicméně přesto způsobilou zahájit ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu ... územní či stavební řízení. Je tedy na stavebním úřadu, aby v takovém případě vyzval žadatele o vydání územního rozhodnutí či stavebníka k doplnění žádosti a současně přerušil do doby odstranění vad žádosti řízení [§ 86 odst. 5 a § 111 odst. 3 stavebního zákona ..., § 45 odst. 2 a § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu]“.

14 § 4 StavZ Zjednodušení (spojení zemního a stavebního řízení § 78/3)
Co nejméně zatěžovat – základní registry pro aktuální údaje, veřejně dostupné evidence KN Jedno rozhodnutí VŘPS místo rozhodnutí (§ 78a a § 116) Vzájemná součinnost – stanoviska a závazná stanoviska

15 Stanoviska a závazná stanoviska
Závazná stanoviska – NSS – sp. zn. 2 Ao 2/2008, 5 As 56/2009 a 2 As 75/2009 („Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti.“) Závazná stanoviska – závazný podklad, úkon podle části IV SpŘ + § 149 SpŘ, ale může být rozhodnutím 2. Stanoviska – nejsou podle § 149 SpŘ, ale přesto mohou být závazná, mimo správní řízení DOSSy § 136 SpŘ a NSS sp. zn. 1 As 68/2008 Požadavek řádného odůvodnění

16 Stanoviska a závazná stanoviska
Část IV SpŘ – procesní postup § 149 SpŘ – rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem § 136 SpŘ – DOSSy Zvláštní zákony Zákon č. 185/2006 Sb. – změny závazných stanovisek PS MV č. 71, 122 a 129

17 Správní řízení Legální definice v § 9, tomu odpovídá § 67 odst. 1
Postup Správní orgán * účastníci (je povinností správních orgánů po celou dobu správního řízení (tzn. i povinností v odvolacím řízení) ověřovat okruh účastníků řízení a jednat jako s účastníkem s tím, komu toto postavení svědčí) Rozhodnutí (nezáleží na konkrétním označení – souhlas, stanovisko, výměr, licence, povolení, koncese) Určitá věc (konkrétní práva a povinnosti) Jmenovitě určená osoba (účastník) Materiální vymezení: o správní řízení a vydání rozhodnutí jde vždy, rozhoduje-li se o právech a povinnostech konkrétních subjektů (*jiné úkony, OOP)

18 Správní řízení Podmiňuje/následuje nejrůznější aktivity, povolovací/sankční, … Konkrétnost řešené věci a adresátů (tzv. dvojí konkrétnost) Správní řízení obecné: část II a III Správní řízení zvláštní (≠ část III „zvláštní ustanovení o správním řízení), obsaženo výlučně v zákonech (viz § 1 odst. 2) Zásady zachovány, některé totožné s § 2 až 8, některé lze dovodit nepřímo z textu správního řádu

19 Podjatost NSS, č.j. 1 As 89/ : Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky. NSS, č.j. 1 As 89/ : Formulaci „k námitce se nepřihlédne“ obsaženou v § 14 odst. 2 správního řádu … je nutno vykládat tak, že o námitce podjatosti úřední osoby, která nebyla účastníkem řízení uplatněna bez zbytečného odkladu, se nerozhoduje samostatným usnesením. To však neznamená, že by se skutečnostmi, které jsou v ní uvedeny, neměl příslušný správní orgán vůbec zabývat. Pochybnosti o nepodjatosti úředních osob orgánu územního samosprávného celku (§ 14 odst. 1 správního řádu) ve správním řízení ve věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, může za určitých okolností vyvolat již jen samotný politický význam či kontroverznost určité stavby, v souvislosti s níž se dané správní řízení vede, aniž by účastník správního řízení musel uvádět nějaké konkrétní skutečnosti, které by relevantním způsobem svědčily o politické „citlivosti“ věci. Přitom je však třeba rozlišovat mezi různými řízeními týkajícími se takové stavby, politická „citlivost“ zpravidla nebude z povahy věci zřejmá ve všech těchto řízeních.

20 Ústní jednání Nahrávky – správního orgánu (NSS, sp. zn. 4 As 28/2013) * účastníků (obrana, NSS, sp. zn. 1 Aps 2/2004) Správní řád nezakazuje účastníku správního řízení pořídit si zvukový záznam průběhu ústního jednání. Pořizování zvukových záznamů ústního jednání totiž nijak neupravuje ani ve vztahu ke správnímu orgánu, ani ve vztahu k účastníkům řízení či jiným zúčastněným osobám. To však neznamená, že pro nedostatek právní úpravy je takové jednání účastníka řízení bez dalšího nepřípustné, respektive zakázáno. Jen v pořizování zvukového záznamu výpovědi svědka v průběhu ústního jednání účastníkem správního řízení, k němuž svědek nedal souhlas, nelze bez dalšího spatřovat rušení pořádku odůvodňující vykázání účastníka správního řízení z místa jednání a pokračování v jednání v jeho nepřítomnosti (blíže srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne , č.j. 5 As 37/2009 – 94, publikovaný pod č. 2097/2010 Sb. NSS) Lze si pořídit záznam z ÚJ Není důvodem k vykázání

21 Doručování do DS zákon č. 300/2008 Sb. „o datových schránkách“
Základní pravidlo: je-li datová schránka, doručuji do datové schránky, výjimky: neumožňuje-li to povaha dokumentu/nedoručuje-li se na místě NSS sp. zn. 1 As 90/2010 – adresa pro doručování (§ 19/3 SpŘ) nemůže vyloučit doručování do datové schránky! – „DS zavazuje“ DODÁNÍ DO DS – je v systému DS, předpoklad doručení/splývá s doručením (jde-li o podání vůči SO, PS MV 84/ NSS sp. zn. 9 Afs 28/2010) DORUČENÍ: Dodán + přihlášením se do DS Dodán + nepřihlásí se do DS ve lhůtě 10 dnů od dodání – FIKCE (náhradní) doručení, posledním dnem lhůty Neúčinnost doručení podle § 24/2 SpŘ § 17/6 doručení do DS má stejné účinky jako doručení do vlastních rukou

22 Doručování do DS Konec lhůty/nastoupení fikce doručení: PS MV č. 93/ NSS sp. zn. 5 Afs 76/2012 „Na počítání lhůty podle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb. …, se nevztahuje pravidlo pro počítání času (uvedené v § 33 odst. 4 … daňového řádu). Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty, a to i v případě, že konec lhůty připadne na sobotu, neděli nebo svátek.“ – zřejmě i pro SpŘ X obecně platí pravidla pro posun na nejbližší příští pracovní den!

23 Doručování do DS Je-li DS, ale není do ní doručováno – NESPRÁVNÝ POSTUP - NEMŮŽE nastat fikce doručení (doručováno do nesprávné DS) PS MV č. 86/ NSS, sp. zn. 4 As 6/2013 „Pokud správní orgán účastníku řízení, který měl zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku …, nesprávně doručoval prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je vyloučeno uplatnění fikce doručení dle § 24 odst. 1 správního řádu …“ NSS, sp. zn 7 Afs 73/2012 „Má-li zástupce účastníka datovou schránku, je povinností … doručovat mu do datové schránky, je-li to možné. Vada spočívající v opomenutí tohoto postupu nemůže být zhojena doručením písemnosti samotnému účastníkovi ani tím, že zástupci je doručováno poštou do jeho sídla.“ Nesprávná DS (má více DS)

24 Doručování Primát: do DS (§ 19/1 SpŘ), nelze-li – jiné možnosti („pošta“) Adresa pro doručování (§ 19 odst. 3) – lze zvolit (i elektronickou adresu), nelze vyloučit doručování do DS (NSS sp. zn. 1 As 90/2010 ) 2x adresa pro doručování: 1) evidovaná v evidenci obyvatel, 2) ad hoc Do vlastních rukou (§ 19/4 SpŘ) – doporučeně – obyčejně Doručování FO/PO/do ciziny Posloupnost kam doručovat (NSS sp. zn. 2 As 68/2009 – trvalý pobyt), § 20 SpŘ NSS, sp. zn. 8 As 31/2011 Je-li účastníku řízení, který má zřízenu datovou schránku, doručováno správní rozhodnutí prostřednictvím držitele poštovní licence a účastník je skutečně převzal, bylo tím rozhodnutí oznámeno ve smyslu … § 72 odst. 1 správního řádu …, přestože správní orgán posléze zaslal takové rozhodnutí i prostřednictvím datové schránky.

25 Doručování Vyzvedne při pokusu o doručení
Nezastižen: Uložení – lhůta 10 dnů Výzva k vyzvednutí + poučení Vyzvedne v průběhu úložní lhůty Marným uplynutím 10 denní lhůty - FIKCE Poté se vhazuje do domovní schránky, není-li to vyloučeno – zvýšení informovanosti i při fikci doručení (7 As 53/2011) Neplatnost/ neúčinnost doručení § 24 odst. 2 Doručeno při zmaření pokusu o doručení (předchozí poučení) Elektronické doručování § 19 SpŘ

26 Doručování 1 As 90/2010 – adresa pro doručování nemůže vyloučit doručování do datové schránky 4 Ads 83/2008 – posun fikce doručení na pracovní den, ne u datových schránek 5 As 44/2010 – sdělení adresy pro doručování jen u téhož správního orgánu ??? 8 As 65/2009 – obstrukce při doručování (opakovaně uvádí adresu, pak změní trvalý pobyt) 5 As 44/ Doručení správního rozhodnutí podle § 24 odst. 1 správního řádu nastává marným uplynutím desetidenní lhůty; pozdější faktické převzetí rozhodnutí nemá na právní účinky doručení již žádný vliv. Důkazní břemeno ohledně tvrzení o nemožnosti vyzvednout si písemnost ve stanovené lhůtě, o jejímž běhu a právních důsledcích jejího marného uplynutí byl účastník v oznámení o uložení písemnosti poučen, stíhá účastníka řízení, nikoli správní orgán. Zdržoval-li se účastník řízení na dané adrese od zahájení řízení, v jeho průběhu prokazatelně přebíral písemnosti správním orgánem mu tam doručované, přitom nic nenasvědčovalo tomu, že by hodlal místo pobytu změnit a ani jinou doruční adresu správnímu orgánu nesdělil, a teprve po vyzvednutí písemnosti, u níž již nastalo doručení fikcí, tvrdí, že v době doručování bylo místo jeho pobytu odlišné, nemůže taková námitka účinky doručení zvrátit.

27 Doručování NSS sp. zn. 5 As 26/2009
Splnění podmínek pro uložení doručované písemnosti dle § 23 správního řádu, a tudíž i pro její doručení na základě fikce dle § 24 odst. 1 téhož zákona, pokud si ji adresát ve lhůtě 10 dnů od uložení nevyzvedne, prokazuje správní orgán obvykle tím, že založí do spisu vrácenou obálku s nevyzvednutou písemností, včetně předtištěné doručenky, na níž je zaznamenáno a stvrzeno podpisem doručovatele, že byla tato zásilka určitého data uložena a že bylo v místě doručování zanecháno oznámení o tomto uložení a rovněž poučení o následcích nevyzvednutí zásilky. Pokud takový doklad chybí, je třeba splnění podmínek pro doručení písemnosti na základě fikce prokázat jiným způsobem, a není-li to možné, je nutno vycházet z toho, že k doručení písemnosti na základě fikce nedošlo. NSS sp. zn. 1 As 43/2009  Má-li účastník správního řízení zmocněnce podle § 33 správního řádu, neuplatní se § 20 odst. 2 téhož zákona upravující tzv. zmocněnce pro doručování. Plná moc podle § 33 odst. 1 správního řádu nevyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitele.

28 Doručování NSS, sp. zn. 6 As 13/2013
I. Doručení náhradním způsobem (tzv. doručení fikcí dle § 24 odst. 1 správního řádu) nelze uznat za platné, jestliže již v průběhu správního řízení vznikly důvodné pochybnosti o možnostech adresáta na dosud užívané adrese zásilky přebírat a správní orgán se ani nepokusil ověřit v informačním systému evidence obyvatel, zda evidovaná adresa trvalého pobytu nebyla změněna. II. Povinnost součinnosti účastníka řízení se správním orgánem (§ 50 odst. 2 správního řádu …) se vztahuje pouze na opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí, nejde o plnou procesní součinnost. Obviněný z přestupku vzhledem k trestní povaze přestupkového řízení [čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)] navíc nemá povinnost jakkoliv spolupracovat na svém stíhání za přestupek, tudíž ani nemusí sdělovat správnímu orgánu změnu svého bydliště. Odlišně je možno posuzovat pouze situace, kdy je změna adresy součástí prokazatelných procesních obstrukcí a představuje tak zneužití práva.

29 Doručování - obstrukce
Zastoupení účastníka řízení zmocněncem ze zahraničí je přípustné, neboť každý má právo zvolit si zástupce pro řízení podle své volné úvahy, nehledě na státní příslušnost či místo trvalého pobytu zmocněnce. Pouze ve výjimečných případech, zjistí-li správní orgán, že v konkrétním případě došlo ke zneužití práva na zastoupení, není povinen přiznat takovému zastoupení účinky. Podle rozsudku NSS, sp. zn. 27/2011, č. 2452/2012 Sb. NSS „správní orgány … musí respektovat právo účastníka řízení na zastoupení. Jedině tehdy, pokud bude spolehlivě doloženo, že v daném konkrétním případě došlo ke zneužití práva na zastoupení, nemusí být takovému zastoupení přiznány účinky. Nutno zdůraznit, že takový postup je ryze výjimečný (ultima ratio); musí mu předcházet aktivita správního orgánu směřující ke zjištění, že právo na zastoupení bylo v individuálním případě skutečně zneužito, že účastník řízení de facto nemá v úmyslu být zastoupen a že zvolením svého zástupce sleduje jiné cíle (oddálit konec řízení, dosáhnout uplynutí prekluzivní lhůty apod.).“

30 Doručování - obstrukce
Ohlašovna Závěr č. 123 PS MV: Při splnění zákonem stanovených podmínek může nastat tzv. fikce doručení podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu i při doručování na adresu ohlašovny. Fikce doručení nastane, pokud správní orgán přijal oznámení o neúspěšném doručení písemnosti, a zároveň měl adresát možnost si písemnost v desetidenní lhůtě vyzvednout na místě, kde byla písemnost uložena. Po uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o neúspěšném doručení se bude písemnost považovat za doručenou. NSS, sp. zn. 1 As 106/ : Doručení písemnosti fikcí podle § 24 odst. 1 správního řádu není vyloučeno ani tehdy, pokud se doručuje na adresu trvalého pobytu adresáta, kterým je adresa ohlašovny [§ 2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech]. Doručení fikcí však není možné v situaci, kdy ohlašovna nepřebírá výzvy o uložení písemnosti (§ 23 odst. 4 a 5 správního řádu). V takovémto případě správní orgán ustanoví adresátovi opatrovníka dle § 32 odst. 2 správního řádu.

31 Veřejná vyhláška Doručovaná písemnost/oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěsí na ÚD (§ 26) - i na elektronické ÚD Vyznačit den vyvěšení Považuje se za doručenou (fikce) 15. dnem po vyvěšení (muselo být zvěřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup) (tj. den vyvěšení + 15 dní). Musí být vyvěšeno po celou dobu Výjimky: např. zákon č. 200/1990 Sb. – rozhodnutí o přestupku nelze doručit veřejnou vyhláškou NSS sp. zn. 2 Ao 2/2007, č. 1462/2008 Sb. NSS „Pokud však bylo vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu včetně dne vyvěšení a dne, kdy bylo sňato, předepsaných 15 dnů, jedná se o vyvěšení řádné. Smyslem a účelem této publikace je totiž jednak poskytnutí informace, že vůbec takový akt byl vydán a že bude mít právní účinky, jednak možnost veřejnosti seznámit se s jeho obsahem.“

32 Veřejná vyhláška NSS sp. zn. 1 As 86/2009
I. Pokud splnění podmínky § 25 odst. 2 věty správního řádu … (zveřejnění písemnosti nebo oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup) nebylo nikým zpochybněno, a naplnění této podmínky vyplývá též z doložky připojené k písemnému vyhotovení vyhlášky, neměl krajský soud důvod se podmínkou zveřejnění vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup výslovně zabývat. II. Účelem § 40 odst. 1 písm. c) správního řádu … je poskytnutí ochrany účastníkům řízení při provádění jejich procesních úkonů či jiné procesní aktivitě. Pravidlo počítání času tam stanovené se proto neužije pro určení dne doručení písemnosti při doručování veřejnou vyhláškou, neboť na běh této lhůty není vázáno provedení určitého úkonu (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu). PS MV č. 19/2005 Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena patnáctým dnem po vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.

33 Veřejná vyhláška NSS, sp. zn. 7 As 130/2012
I. Před tím, než správní orgán přistoupí k doručování písemností veřejnou vyhláškou podle správního řádu, musí vyvinout vyšší aktivitu ke zjištění pobytu účastníka řízení, než se toliko spolehnout na jediné sdělení poštovního doručovatele. Tak je tomu i v případě, že pro danou osobu platí zvláštní povinnost hlásit změny svého pobytu. II. Instituty doručování veřejnou vyhláškou nebo ustanovení opatrovníka (a doručování písemností jemu) jsou koncipovány jako krajní prostředek, k jehož využití lze přistoupit pouze tehdy, není-li možný postup podle § 19 až § 24 správního řádu. III. O osobu, které se prokazatelně nedaří doručovat nebo která je neznámého pobytu, se nejedná tehdy, daří-li se jí doručovat, byť fikcí podle § 24 odst. 1 správního řádu. IV. Podmínkou fikce podle § 24 odst. 1 správního řádu není, na rozdíl od předchozí právní úpravy, to, že se adresát v místě doručování zdržuje. V. Postup předcházející nastoupení fikce podle § 24 odst. 1 správního řádu oproti dřívější právní úpravě eliminuje závažné dopady případného pochybení poštovního doručovatele. Ten je totiž podle § 23 odst. 4 téhož zákona povinen i v případě, že se adresát na dané adrese dle jeho zjištění nezdržuje, vložit oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo. Adresát se tak může snáze a rychleji dovědět o neúspěšném doručení a svá práva v řízení účinněji chránit.

34 Podání vůči SO Dopis/listina vůči SO – podání, kvalifikované podání (žádost, podnět, …) Čl. 18/1 LZPS – právo obracet se na orgány veřejné moci § 37 SpŘ – odst. 2 obsahové náležitosti, odst. 4 formy (způsoby) podání Písemně (osobně * poštou) Ústně do protokolu (osobně) Elektronicky prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu (připojit § 37/5 SpŘ – certifikát) jinak (mailem, faxem), bude-li ovšem do 5 dnů potvrzeno výše uvedenou (privilegovanou formou) NSS sp. zn. 9 As 90/2008, č. 2041/2010 Sb. NSS „Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě – internetu – bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu … je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.“ – tj. počkat 5 + pár dní, pokud nic, tak nic 

35 Podání vůči SO Podání lze také učinit prostřednictvím CZECH – point (kontaktní místo veřejné správy) Podání lze rovněž učinit prostřednictvím DATOVÉ ZPRÁVY adresované do DATOVÉ SCHRÁNKY SPRÁVNÍHO ORGÁNU (SO musí mít DS) Původně s tím zákon č. 300/2008 Sb., nepočítal. Proto neupravuje, kdy je doručeno, pokud je podání učiněno vůči správnímu orgánu PS MV č. 84/2009 – DNEM DODÁNÍ DO DS NSS sp. zn. 9 Afs 28/2010, č. 2131/2010 Sb. NSS „Podání prostřednictvím datové schránky vůči orgánu veřejné moci (§ 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů) je učiněno okamžikem dodání datové zprávy do schránky orgánu veřejné moci.“.

36 Podklady pro rozhodnutí
§ 36 odst. 1 – činit návrhy * koncentrace § 36 odst. 2 – právo vyjádřit se § 36 odst. 3 – seznámení se s podklady PŘED vydáním rozhodnutí (MěS Praha, sp. zn. 5 Ca 117/2009; NSS, sp. zn. 6 As 81/2013) Uplatňování nových návrhů – kdy „utnout“ Pro řízení v I. i II. stupni Významné procesní pochybení

37 Podklady pro rozhodnutí
8 Afs 21/2009 – lze spojit § 36 odst. 1, 2 a 3 7 A 130/2002 5 A 152/2002 Rozpory mezi důkazy: 17 A 7/2012 (KS Plzeň) Znalec: NSS, sp. zn. 6 As 14/2013, 4 As 90/2012

38 Podklady pro rozhodnutí
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 5 As 29/ Není na libovůli správního orgánu, jakým způsobem s návrhy účastníků na provedení důkazů naloží, neboť správní orgán sice není ve smyslu § 52 správního řádu povinen všechny důkazy navržené účastníky provést, pokud však některé z nich neprovede, musí v odůvodnění rozhodnutí uvést, proč se tak stalo. Správní orgán je oprávněn, ale i povinen odpovědně vážit, které důkazy je třeba provést, zda je potřebné stav dokazování doplnit a posuzovat důvodnost návrhů stran na doplnění dokazování. Zásada volného hodnocení důkazů neznamená, že by bylo rozhodujícímu orgánu dáno na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli a o které opře skutkové závěry a které opomene.

39 Nahlížení do spisu Vztah k zákonu č. 106/1999 Sb. řešen v 2 As 38/2007 – nevztahuje se na nahlížení do spisu, komplexně upraveno správním řádem, 8 As 80/2010 Možné zneužití

40 Správní rozhodnutí Výsledek, § 67 odst. 1
Vliv na práva a povinnosti – jinak to není rozhodnutí Není tzv. jiný úkon, VŘPS, OOP, ani právní předpis Rozhodnutí – a) rozhodnutí b) usnesení Nevydává se Nevyhotovuje se - § 72 odst. 2, § 151 doklad § 143 odst. 2 – dodatečně - § 67 odst. 3 Neoznamuje se - § 72 odst. 3

41 Správní rozhodnutí Výrok – vykonatelnost, jednoznačnost, určitelnost, hlavní účastníci, proti němu jde odvolání, odlišitelnost od odůvodnění, „JAK“ Odůvodnění – nemusí být § 68 odst. 4, „PROČ“, přesvědčivost, srozumitelnost, návaznost, dokládá správnost a zákonnost, rozhodné skutečnosti, vypořádání se s návrhy a námitkami podle § 36, proč podmínky Poučení – řádný opravný prostředek (8 Afs 47/2007) „CO DÁL“

42 Správní rozhodnutí 5 As 29/2009 – uvedení podkladů a tvrzení účastníků
7 As 7/ výrok 2 As 34/ výrok o správním deliktu 9 As 71/2008 – funkce odůvodnění Podle rozsudku rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne , čj. 2 As 75/ : „Závazná stanoviska vydaná dle § 149 správního řádu nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti.“

43 Správní rozhodnutí - delikt
Desatero správního trestání: Každou pokutu řádně odůvodníš (i nízkou). Všemi kritérii zabývati se budeš. Každé kritérium řádně vyhodnotíš. Obecným pravdám se vyhneš. Dvakráte nepřičteš. Absorbovati budeš. Přitížíš, ale i polehčíš. Výpadů se vystříháš. Ctít nadřízenou stolici jakož i judikaturu budeš. Na pracnost nereptáš, a pokud, tak jen v duchu.

44 Územní řízení a rozhodnutí
§ 85 účastníci § 86 žádost § 87 poučení § 89 koncentrace a stanoviska § 92 rozhodnutí § 27 a 28 SpŘ § 44 a násl. SpŘ § 78a VŘPS

45 Stavební řízení § 103 bez povolení a ohlášení § 104 ohlášení
§ 109 účastníci § 116 VŘPS § 117 autorizovaný inspektor (není správním orgánem – NSS sp. zn. Konf 25/2012) Část V SpŘ


Stáhnout ppt "Správní řád a stavební zákon"

Podobné prezentace


Reklamy Google