Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teze expertní skupiny KA6 k jednotlivým opatřením Projednáno a doporučeno ES KA6 na společném jednání 14.1.2010 v sídle IFER, Jílové u Prahy 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teze expertní skupiny KA6 k jednotlivým opatřením Projednáno a doporučeno ES KA6 na společném jednání 14.1.2010 v sídle IFER, Jílové u Prahy 1."— Transkript prezentace:

1 Teze expertní skupiny KA6 k jednotlivým opatřením Projednáno a doporučeno ES KA6 na společném jednání 14.1.2010 v sídle IFER, Jílové u Prahy 1

2 6. 1. Pěstovat prostorově a druhově rozrůzněné porosty s co největším využitím přírodních procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené obnovy a variability pěstebních postupů Stručná charakteristika problému – Současná stabilita porostů je snížena především v důsledku nepříznivé druhové a věkové a prostorové skladby. – Stavy zásob (se za stávající druhové a věkové skladby) v lesích se blíží svému produkčnímu optimu, a to za cenu značné lability (ad vysoký podíl smrku na nevhodných lokalitách – 3-5 LVS). Pro zachování stavu zásob, dynamiky přírůstu a zvýšení ekologické stability je nutno porosty diverzifikovat a přizpůsobit druhovou skladbu růstovému prostředí – (PO pouze za předpokladu geneticky kvalitního mateřského porostu)‏ – (Rozdíl dle kategorie lesa – rozpad lesa není všude negativní)‏ 2

3 6. 1. Pěstovat prostorově a druhově rozrůzněné porosty s co největším využitím přírodních procesů, pestré dřevinné skladby, přirozené obnovy a variability pěstebních postupů Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Kde to stanovištní podmínky umožňují (konkretizovat ostatní stanoviště), pěstovat les tvořený minimálně třemi druhy dřevin s minimálním zastoupením 20 %. Obecně usilovat o věkovou a prostorovou diverzitu. Uplatňovat ve větším rozsahu podrostní hospodaření s dlouhou obnovní dobou, zvýšit podíl uplatnění výběru na úkor holosečného hospodářství. Větší prostor pro uplatnění sukcesních procesů. (ad KA 7.1)‏ Legislativa, finance, osvěta, organizace – Zákonná a finanční podpora implementace výběrných, maloplošných a podrostních způsobů hospodaření (KA 9 – Legislativu zaměřit na vytvoření stejných podmínek pro různé hospodářské způsoby a jejich formy + dopracování nástrojů HÚL) – Provést komplexní ekonomickou analýzu výběrných, podrostních a holosečných způsobů hospodaření (KA 2 - spolupráce)‏ 3

4 6. 2. Zabránit degradaci půd a stabilizovat množství uhlíku. Změna názvu opatření: změna struktury lesů v důsledku probíhající klimatické změny a opatření na ní reagujících může vést ke snížení zásob půdního uhlíku. Změna názvu opatření proto vypouští maximalizaci množství půdního uhlíku, neboť jeho zvyšování je vázáno na nevhodně vysoký podíl SM. Stručná charakteristika problému – Většina lesních půd v ČR obsahuje značné množství labilní formy nadložního humusu – Rychlý rozpad nadložního humusu, případně eroze, na kalamitních holinách a nevhodně provedených holosečích (ad KA 9, KA 17), který je provázen změnami druhové skladby půdních organismů s akcentem na druhy podporující mineralizační procesy – Odvodněním půd dochází k dlouhodobým respiračním ztrátám půdního uhlíku – Rozpadem (a náhradou) nepůvodních SM porostů dochází k uvolnění uhlíku z nadložního humusu 4

5 6. 2. Zabránit degradaci půd a stabilizovat množství uhlíku. Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Druhová a prostorová diverzita shodně s Op. 6.1, tj. větší zastoupení listnáčů – Zásadní omezení odvodňování lesních půd (zejména organogenních)‏ Legislativa, finance, osvěta, organizace – Zákonná a finanční podpora výběrných, maloplošných a podrostních způsobů hospodaření (KA 9 – omezení holosečí)‏ – Legislativní omezení odvodňování lesních půd – Finanční podpora sanace nevhodných odvodnění z minulosti a revitalizace vodních toků a mokřadů 5

6 6. 3. Podporovat druhy a ekotypy lesních dřevin lépe snášejících klimatickou změnu. Stručná charakteristika problému – Člověkem obhospodařované lesní ekosystémy a rychlost změn růstového prostředí vytváří riziko, že dřeviny nebudou schopny adekvátně reagovat na klimatickou změnu. Rizikové jsou především monokultury na nepůvodních stanovištích (zejména smrk)‏ Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Druhová a prostorová diverzita shodně s Op. 6.1, tj. větší zastoupení listnáčů – Maximálně využívat dřeviny s širokou ekologickou valencí včetně introdukovaných dřevin (vazba na KA 7) – Zaměřit pozornost na perspektivní ekotypy dřevin rostoucí v okrajových podmínkách (např. původní ekotypy smrku v inverzních podmínkách nižších poloh)‏ Legislativa, finance, osvěta, organizace – Podpora širšího uplatnění dřevin s širokou ekologickou valencí (pionýrské a sukcesní dřeviny)‏ 6

7 6.4. Optimalizovat uhlíkový cyklus v půdních horizontech, zásobách dřeva stojících porostů a výrobcích ze dřeva Stručná charakteristika problému – Les a lesnictví je z hlediska uhlíkového cyklu stále nedostatečně akcentován. – Využití dřeva ve výrobcích dlouhodobé spotřeby je nedostatečně prosazováno. Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Stabilní lesní ekosystém s dlouhodobě udržitelnou výší produkce. – Cílový stav se shoduje se stavem uvedeným ad. 6.1 – Zvýšení podílu dřeva v produktech dlouhodobé spotřeby Legislativa, finance, osvěta, organizace – Potřebná široká osvěta za účelem zvýšeného uplatnění dřeva ve výrobcích dlouhodobé spotřeby, osvěta o uplatnění lesa a lesnictví z hlediska mitigace (uhlíkový cyklus, voda v lese)‏ – Adekvátní směřování dotační politiky 7

8 6.5. Uplatňovat opatření udržující optimální a stabilní produkci dřevní hmoty. Změna názvu opatření: maximalizace produkce se dostává do protikladu s ekologickou stabilitou. Stručná charakteristika problému – Současná produkce dřevní hmoty se blíží únosnému maximu, do určité míry na úkor její stability. Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Opatření je nutno směřovat do stabilizace lesních ekosystémů. V tomto smyslu se shoduje s doporučeními ad. 6.1 – Porosty s nepravidelnou (až bohatou) strukturou ve vazbě na podmínky prostředí Legislativa, finance, osvěta, organizace – Ad. 6.1 – Studie k problematice optimální produkce v kontextu s ostatními funkcemi lesa 8

9 6.6. Prodloužit zákonné lhůty k zalesnění a zajištění porostů ve vazbě na přirozenou obnovu lesa Stručná charakteristika problému – Striktní uplatňování zákonné doby zalesnění (2 roky) a zajištění (5 let) lesa vede k nadměrnému uplatňování umělé obnovy na úkor obnovy přirozené, což je nežádoucí Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Přiměřeným prodloužením zákonné doby vzniku a zajištění obnovy dosáhnout zvýšeného podílu přirozené obnovy a její vyšší diverzity Legislativa, finance, osvěta, organizace – Legislativně prodloužit zákonné lhůty na 5 + 5 let (výjimky možné v rámci LHP) – Pro lesy výběrného charakteru zákonné lhůty pro zalesnění a zajištění obnovy nestanovit 9

10 6.7. V rámci lesnické typologie posoudit možné změny lesních vegetačních stupňů. Stručná charakteristika problému – Statické pojetí lesnické typologie nereaguje na dynamickou změnu růstového prostředí (např. teplota, dusík)‏ Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Flexibilní systém typologie, která je vodítkem, ale ne determinantem Legislativa, finance, osvěta, organizace – Snížení závaznosti opatření vyplývající z lesnické typologie (doporučující charakter) (s varováním)‏ – Související osvěta: posílení zodpovědnosti místního hospodáře – Rovnoprávné uplatnění všech hospodářských způsobů a forem – Výzkumně řešit vazbu změny klimatu na LVS (vycházející z typologie)‏ 10

11 Stručná charakteristika problému – Dotační systém dostatečně nezohledňuje zjevnou potřebu adaptačních opatření v lesích ČR Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Provázat dotační prostředky tak, aby zabezpečovaly dlouhodobé udržení MZD v porostech (podmínit dotace na výchovu účastí MZD)‏ – Neposkytovat dotace v podmínkách přemnožených stavů spárkaté zvěře (vazba na řešení KA 11) u vlastníků s majoritou v honitbách – Podpořit optimalizaci vodního režimu v lesních částech povodí – Podpořit vhodné okrajové ekotypy dřevin (včetně keřů)‏ – Podpořit dotačním opatřením včasné zahájení přeměn rizikových porostů před dosažením počátku mýtnosti 6.8. Zaměřit dotační pravidla k podpoře adaptačních opatření snižujících dopady klimatické změny. 11

12 Legislativa, finance, osvěta, organizace – Ad. doporučení 6.1. a navíc: – Dosáhnout provázanost dotačních prostředků v jednotlivých dotačních titulech (např. MZD-výchova)‏ – Zrovnoprávnit poskytování dotací pro všechny formy hospodaření – Legislativně ošetřit vyloučení dotací v podmínkách přemnožených stavů spárkaté zvěře – Vztáhnout do národního systému dotací systém podpor z Programu rozvoje venkova na zachování podílu MZD po 20 let a další – Sjednotit systém dotací na centrální úrovni – Formulovat komplex adaptačních opatření ve vztahu k dotacím 6.8. Zaměřit dotační pravidla k podpoře adaptačních opatření snižujících dopady klimatické změny. 12

13 6.9. Podporovat ekologicky vhodné zalesňování zemědělských půd. Stručná charakteristika problému – Současné využití nevyužívaných zemědělských půd není dostatečně koncepční Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Optimalizace využití neobhospodařovaných, málo produktivních a erozí ohrožených zemědělských půd – Při zalesnění uplatnit druhovou skladbu odpovídající změněným stanovištním podmínkám a očekávaným změnám růstového prostředí (umožnit využití přípravných dřevin)‏ Legislativa, finance, osvěta, organizace – Zpracování oblastních koncepcí využití málo produktivních zemědělských půd s určením vhodných ploch k zalesnění a doporučené druhové skladby 13

14 6. 10. Snížit obmýtí u dřevin nejvíce ohrožených klimatickou změnou Stručná charakteristika problému – Při současných projevech klimatických extrémů existuje obava o možnosti dožití smrkových porostů do mýtního věku Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Současný legislativní stav je pokládán za dostatečný a není nutno ho měnit. Snížení obmýtí představuje riziko rychlého růstu mýtních těžeb bez záruky toho, že budou cíleny do problémových porostů Legislativa, finance, osvěta, organizace – Bez úprav 14

15 6. 11. Podpořit pěstování porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě Stručná charakteristika problému – Rychle rostoucí dřeviny mohou být vhodným prostředkem ke snížení dopadů změny klimatu. Tato komplexní otázka však spadá mimo lesnický resort Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Neurčeno – nespadá do kompetence lesnického resortu Legislativa, finance, osvěta, organizace – ES doporučuje koordinační radě vyslovit podporu odůvodněné strategii pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské a ostatní nelesní půdě – ES doporučuje KR aktivní účast lesnického rezortu při uplatnění opatření při pěstování porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské a ostatní nelesní půdě (pozn: vyřešit kategorizace pozemků)‏ 15

16 6. 12. Umožnit obhospodařování lesů ve tvaru lesa nízkého a středního Stručná charakteristika problému – Klasicky obhospodařované pařeziny a les střední se vyskytuje pouze na nepatrných výměrách, přestože se jedná o historicky ověřené postupy (výstupy KA 7)‏ Cílový stav a stanovení kvantitativních ukazatelů – Vytvořit podmínky pro přiměřené uplatnění tvaru lesa nízkého a středního Legislativa, finance, osvěta, organizace – Legislativně podpořit/dořešit – Vytvořit hospodářsko-úpravnické nástroje 16


Stáhnout ppt "Teze expertní skupiny KA6 k jednotlivým opatřením Projednáno a doporučeno ES KA6 na společném jednání 14.1.2010 v sídle IFER, Jílové u Prahy 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google