Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace"— Transkript prezentace:

1 Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace
vstupní školení pro advokátní koncipienty Praha, 15. září 2014

2 Obsah přednášky Advokát - „zahraniční advokát“ - evropský advokát dle zákona č. 85/1996 Sb. Dočasné poskytování právních služeb českými advokáty na Slovensku Ad hoc zastupování českými advokáty v Německu Usazený evropský advokát v ČR Mezinárodní advokátní organizace

3 Advokát § 4: „Advokátem je ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.“ § 2 - Advokát je oprávněn poskytovat právní služby na území ČR za podmínek stanovených zákonem o advokacii a způsobem v tomto zákoně uvedeným (především v oblasti českého práva)

4 Tzv. „zahraniční advokát“ - § 5a
Pouze pracovní označení. Zákon tento termín nezná. Ten, kdo je zapsán v seznamu advokátů vedeném ČAK, avšak je oprávněn (na území ČR) poskytovat právní služby pouze v oblasti práva státu, v němž získal oprávnění k poskytování právních služeb, a v oblasti práva mezinárodního. Dnes zpravidla advokáti ze zemí mimo EU, EHP či Švýcarsko, před často Němci, Rakušané.

5 Tzv. „zahraniční advokát“ - § 5a
Adepti na „zahraniční advokáty“ musí mimo jiné a) prokázat, že jsou oprávněni poskytovat právní služby jako nezávislí advokáti, kteří jsou vázáni právními předpisy a v jejich mezích příkazy klienta, ve všech věcech v jiném státě za podmínek slučitelných se zákonem o advokacii a b) složit uznávací zkoušku (viz § 54 odst. 3 zákona o advokacii – ověřují se jí jen znalosti právních předpisů o poskytování právních služeb, včetně stavovských předpisů, a základní znalosti o právním řádu ČR, může se skládat i v angličtině, němčině či francouzštině)

6 Evropský advokát § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii:
Občan EU, země EHP nebo Švýcarska, anebo jiného státu, pokud je v některé z těchto zemí trvale usazen, který získal v tzv. „domovském státě“ oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením svého domovského státu. Profesní označení advokátů v zemích EU, EHP a ve Švýcarsku vypočítává sdělení MSp č. 121/2007 Sb..

7 Směrnice ES Směrnice Rady ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (77/249/EHS) → hostující evropský advokát Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace → usazený evropský advokát

8 Hostující evropský advokát v ČR
§ 35f – 35k, § 35o – 35r zákona o advokacii Evropský advokát, který poskytuje právní služby na území ČR dočasně nebo příležitostně, a to pod označením, které získal ve svém domovském státě (např. Rechtsanwalt, Avocat, Solicitor apod.). Mohou poskytovat (na území ČR) právní služby i v oblasti českého práva, nesmí však: - sepisovat smlouvy o převodu nemovitostí, - sepisovat zástavní sml., jejichž předm. je nemovitost - sepisovat smlouvy o převodu nebo nájmu podniku nebo jeho části, pokud se týkají nemovitosti a - činit prohlášení o pravosti podpisu.

9 Hostující evropský advokát v ČR
Při poskytování právních služeb se řídí předpisy svého domovského státu. Český zákon o advokacii, resp. jiné české právní předpisy upravující poskytování právních služeb advokáty se použijí subsidiárně. VÝJIMKA!! Zastupování v řízeních před soudy nebo jinými orgány – hostující evropský advokát má v zásadě povinnosti (českého) advokáta, předpisy domovského státu se použijí subsidiárně.

10 Hostující evropský advokát v ČR
Nemusí se registrovat u ČAK. Pokud poskytuje na území ČR právní služby bez podstatnějších přerušení po dobu 1 měsíce, je povinen oznámit ČAK adresu místa v ČR pro doručování písemností ČAK. Nemůže být společníkem sdružení ani společnosti. Nemůže být činný ve volených orgánech ČAK ani se účastnit sněmu.

11 Dispozice směrnice 77/249/EHS
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce Dispozice směrnice 77/249/EHS Článek 5 Pro výkon činností zastupování a obhajoby klienta v soudním řízení může členský stát uložit advokátům uvedeným v článku 1, aby - byli představeni předsedovi soudu a případně příslušnému předsedovi advokátní komory v hostitelském členském státě v souladu s místními předpisy nebo zvyklostmi,

12 Dispozice směrnice 77/249/EHS
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce Dispozice směrnice 77/249/EHS Článek 5 (pokračování) - spolupracovali s advokátem, který působí u dotyčného soudu a který by byl popřípadě odpovědný vůči tomuto soudu, nebo s "avoué" nebo "procuratore", kteří u soudu působí.

13 Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce
V České republice povinnost ustanovit zmocněnce (advokáta) pro doručování písemností při povinném zastoupení v řízení advokátem nebo pokud zástupcem může být jen advokát, povinnost ustanovit konzultanta (advokáta) v otázkách procesního práva (po dohodě s klientem) Na Slovensku povinnost spolupracovat se slovenským advokátem („spolupracující advokát“) při zastupování v řízení před soudem, v němž je povinné zastoupení advokátem nebo v němž zástupcem může být jen advokát, a při obhajobě v trestním řízení písemná smlouva

14 Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce
V České republice povinnost oznámit soudu/jinému orgánu adresu sídla zmocněnce/konzultanta při 1. úkonu, který vůči němu činí důsledky nečinnosti: - uložení písemnosti (Z) - nesmí právní služby dále poskytovat (K) Na Slovensku není výslovně upraveno, v jakém okamžiku řízení se má osoba spolupracujícího advokáta nahlásit soudu důsledek nečinnosti: není oprávněn účastníka řízení/obviněného zastupovat/obhajovat doručovací adresou je sídlo spolupracujícího advokáta

15 Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce
Dispozice směrnice 77/249/EHS Článek 7 odst. 1 Příslušný orgán hostitelského členského státu může poskytovatele služby požádat, aby prokázal své oprávnění vykonávat činnost advokáta.

16 + doložit pojištění odpovědnosti za újmu.
Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce V České republice Na požádání ČAK/soudu/jiného orgánu povinnost prokázat dokladem vydaným v domovském státě oprávnění působit doma jako „advokát“. Na Slovensku Na požádání SAK/soudu/jiného orgánu povinnost prokázat oprávnění působit doma jako „advokát“ + doložit pojištění odpovědnosti za újmu.

17 Hostující evropský advokát jako zástupce v řízení před soudem, jiným orgánem, obhájce
V České republice Na Slovensku Doklad musí být předložen s jeho překladem do češtiny. Důsledek nečinnosti: - nesmí právní služby dále poskytovat. Doklady musí být opatřeny úředně ověřenými překlady do slovenštiny + nesmí být v době předložení starší 3 měsíců. Důsledek nečinnosti: - nesmí poskytovat právní služby na Slovensku

18 Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR)
§ 30 písm. a) a b) (definice) + § 31 – 37 zákona č. 586/2003 Z.z., o advokácii Poskytuje právní služby na území SR dočasně nebo příležitostně za podmínek a způsobem stanoveným zákonem o advokácii. Musí přitom používat profesní označení v češtině, tj. „advokát“.

19 Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR)
Nesmí sepisovat pouze listiny o převodu nemovitostí. Je povinen dodržovat povinnosti advokáta, které má (slovenský) advokát při poskytování právních služeb podle zákona o advokácii ad. slovenských právních i stavovských předpisů. Vedle toho musí dodržovat i právní předpisy ČR.

20 Hosťujúci euroadvokát (Čech v SR)
Nemusí se registrovat u SAK, ani se jí jinak nahlašovat. Nesmí být ve sdružení, ani společníkem advokátní společnosti. Nemůže být činný ve volených orgánech SAK, ani hlasovat na konferenci advokátů (sněmu).

21 Čech-advokát hostující v Německu
§ 25 – 34a zákona o činnosti evropských advokátů v Německu (EuRAG) Používá profesní označení „advokát“! Nemusí být registrován u německé advokátní komory, ani u soudu či jiného orgánu v Německu. Nemusí mít v Německu sídlo. Je dozorován Saskou advokátní komorou.

22 Čech-advokát hostující v Německu
Má při zastupování před soudy/jinými orgány a při obhajobě v trestním řízení stejné postavení jako německý advokát – stejná práva a povinnosti. Na požádání musí doložit své oprávnění působit ve své zemi jako advokát, jinak není oprávněn právní služby poskytovat.

23 Čech-advokát hostující v Německu
Při zastupování v trestních věcech a při zastupování ve věcech služebního či profesního pochybení, pokud se klient není schopen hájit sám, resp. sám vést spor, povinnost mít konzultanta (tj. německého advokáta s místní licencí). Součinnost s konzultantem musí písemně doložit při 1. úkonu vůči přísl. orgánu.

24 Čech-advokát hostující v Německu
Písemně se musí oznámit i ukončení spolupráce s konzultantem. Pokud není součinnost s konzultantem řádně doložena, jsou činěné úkony neplatné! Povinnost určit zmocněnce pro doručování písemností – německého advokáta – a to co nejdříve po zahájení řízení před soudem/jiným orgánem.

25 Klient ve vazbě v Německu
Možnost návštěvy českým obhájcem jen v doprovodu konzultanta, písemný styk s klientem rovněž jen přes konzultanta. Příslušný soud nebo orgán však může povolit návštěvu bez konzultanta nebo přímý písemný styk s klientem.

26 Usazený evropský advokát v ČR
§ 35l – 35r zákona o advokacii Evropský advokát, který je zapsán do seznamu evropských advokátů vedeného ČAK. Může poskytovat právní služby na území ČR soustavně. Musí mít v ČR sídlo. Používá domovské profesní označení (např. solicitor), přitom odkazuje na svůj zápis v seznamu evropských advokátů.

27 Usazený evropský advokát v ČR
Pro zápis do seznamu musí předložit: - písemnou žádost, - doklad prokazující státní příslušnost k zemi EU, EHP nebo Švýcarsku, resp. doklad prokazující trvalé usazení se v některé z těchto zemí, - doklad o tom, že je advokátem v domovské zemi, - doklad o uzavřeném pojištění pro případ odpovědnosti za újmu pro působení v ČR a - doklad o uhrazení poplatku ČAK.

28 Usazený evropský advokát v ČR
Může být společníkem sdružení nebo společnosti anebo vykonávat advokacii jako zaměstnaný advokát. Může se účastnit sněmu, ale nemůže být činný ve volených orgánech ČAK.

29 Usazený evropský advokát v ČR
Při povinném zastoupení v řízení advokátem nebo pokud zástupcem může být jen advokát, má i usazený evropský advokát povinnost při prvním úkonu vůči soudu/jinému orgánu ustanovit konzultanta (advokáta) v otázkách procesního práva (po dohodě s klientem).

30 Zahraniční společnost
§ 35s – 35u zákona o advokacii Podmínky, za nichž může v ČR poskytovat právní služby: - sídlo nebo organizační složku svého podniku v některém ze států EU, EHP nebo ve Švýcarsku - společníky jsou pouze advokáti nebo jiné FO oprávněné poskytovat pr. služby v EU, EHP nebo Švýcarsku pod profesním označením podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 2

31 Zahraniční společnost
Podmínky, za nichž může v ČR poskytovat právní služby (pokračování): - předmětem jejího podnikání je pouze poskytování právních služeb - zahraniční společnost nebo organizační složka jejího podniku je zapsána do obchodního rejstříku - právní služby jsou poskytovány pouze advokáty nebo usazenými evropskými advokáty

32 Zahraniční společnost
Statutárním orgánem, vedoucím organizační složky i prokuristou může být pouze advokát nebo usazený evropský advokát; statutárem a vedoucím organizační složky může být pouze společník zahraniční společnosti. Zahraniční společnost může mít v pracovním poměru advokáty, usazené evropské advokáty a advokátní koncipienty.

33 Mezinárodní advokátní organizace
Rada Evropských advokátních komor (CCBE) International Bar Association (IBA) Union Internationale des Avocats (UIA) Fédération des Barreaux d´Europe (FBE) Association Internationale des jeunes avocats (AIJA) European Criminal Bar Association(ECBA)

34 Děkuji Vám za pozornost!
Markéta Tošnerová odbor mezinárodních vztahů ČAK


Stáhnout ppt "Zahraniční advokát, mezinárodní advokátní organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google