Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přezkumy OOP krajským úřadem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přezkumy OOP krajským úřadem"— Transkript prezentace:

1 Přezkumy OOP krajským úřadem
příklady

2 OOP Pec pod Sněžkou Zrušeny tyto části:
Část textu: „Vzhledem k významu místa v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu je nutné, aby veškeré projektové dokumentace byly zpracovány výhradně autorizovanými architekty.“, Důvod zrušení: V čem zpracovatel Územního plánu Pec pod Sněžkou spatřoval uvedenou účelnost, když v návrhu územního plánu stanovil, že veškeré projektové dokumentace budou zpracovány výhradně autorizovanými architekty s odkazem na ustanovení § 17 písm. d) a § 18 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, však z předložených materiálů nevyplývá.

3 -v textové části – textu: „Zařazení lokality do režimu ………
-v textové části – textu: „Zařazení lokality do režimu ……….vylučuje uplatnění zjednodušeného územního řízení (§ 95 stavebního zákona), jakož i vydání územního souhlasu (§ 96 stavebního zákona). Pro provedení záměrů v územích zelených a žlutých lokalit nelze užít ustanovení § 103 a § 104 až 108 stavebního zákona, a to ani za předpokladu, že takový postup dle podmínek stanovených stavebním zákonem charakter záměru umožňuje.“,

4 Důvod zrušení: obsahové náležitosti územního plánu stanoveny zejména § 43 stavebního zákona a dále zpřesněny § 13 vyhlášky a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Vyloučení uplatnění zjednodušujících postupů v následných řízeních vedených stavebním úřadem při umisťování a povolování staveb ve výše citovaných ustanoveních obsažena nejsou.

5 - Zrušení ustanovení „Vzhledem k charakteru území mají v umisťování zvláštní postavení bytové domy. Na základě celkového fungování území je jejich výstavba v podstatě nežádoucí a budou povolovány zcela výjimečně a pouze v územích a plochách v přímé vazbě na celoroční horizontální dopravu. Pro takovou výstavbu bude nutné souhlasné stanovisko Zastupitelstva města Pec pod Sněžkou ve smyslu ustanovení § 136 odst. 2 správního řádu.“

6 Důvod: podle § 136 odst. 2 správního řádu mají postavení dotčených orgánů územně samosprávné celky, jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu. Obecně lze říci, že ustanovení § 136 odst. 2 správního řádu je v případě územních samosprávných celků vůči § 27 správního řádu subsidiární, tzn., že územní samosprávné celky mají postavení dotčených orgánů jen tehdy, pokud nemají postavení účastníků řízení. V daném případě, kdy se jedná o umisťování bytových domů, bude v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, mít postavení účastníka územního řízení, a dotčení práva územně samosprávného celku na samosprávu tak nelze předpokládat.

7 Další části územního plánu obsahující způsob regulace na principu tzv
Další části územního plánu obsahující způsob regulace na principu tzv. regulačního vzorce, Jedná se o tzv. regulační vzorec založený na výpočtu prostřednictvím software s tím, že ač podmínky zůstávají stejné, mění se tzv. potenciál využití území (dochází k postupnému „naplňování naplňování předpokládaného rozvoje a další výstavba není možná, pokud jsou rozvojové záměry naplněny. Jedná se proto o naprosto běžný způsob regulace zástavby v řešeném území v souladu s výše citovaným ustanovením přílohy č. 7 s požadavkem na obsah územního plánu, byť je v daném případě stanoven formou netradiční, neobvyklou – regublinou.“

8 Důvod: MIMO JINÉ - v daném případě mechanismus - nástroj (počítačový program) průběžně (v čase) mění stanovená pravidla. V konstrukci regulačních bublin připouští zablokování (znemožnění) umístění záměru na pozemek, který je součástí plochy pro konkrétní využití s odkazem na to, že jiné stavby nebo záměry uvažované nebo realizované na sousedních pozemcích vyčerpaly potenciál daného území, resp. zablokovaly využití tohoto pozemku pro daný účel. Podle stavebního zákona tak způsob regulace území musí být po celou dobu platnosti územního plánu neměnný, neboť měnit se může pouze zákonem stanoveným způsobem.

9 Důvod – pokračování: Argumentace stavebního úřadu při územním řízení je založena na tiskovém výstupu ( který si pro svoji potřebu opatřil.“ Jak z výše uvedeného vyplývá, vychází tak způsob regulace obsažený v Územním plánu Pec pod Sněžkou z principu volné soutěže v čerpání potenciálu území, lidově řečeno „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

10 Důvody – pokračování - Podle ustanovení § 90 odst. 1 stavebního zákona tak stavební úřad sám posuzuje a v odůvodnění územního rozhodnutí zdůvodňuje podle ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu mimo jiné i soulad záměru s vydanou územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. To vyžaduje volné správní uvážení konkrétního stavebního úřadu nad konkrétní žádostí.

11 Důvody – pokračování: Vymezení zastavitelných ploch v územním plánu a stanovení jednoznačných mantinelů územního rozvoje musí dávat vlastníkům pozemků a budoucím investorům jasný signál a jistotu jejich následně vynaložených investic. V souvislosti s výše citovaným je nezbytné připomenout, že jednotlivé podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití musí poskytovat jednoznačnou a srozumitelnou instrukci pro rozhodování stavebních úřadů i pro rozhodování jiných správních úřadů, aniž by takové podmínky připouštěly pochybnosti při jejich aplikaci.

12 OOP – ÚP Rokytnice v OH Zrušeny část ÚP s funkčním využitím konkrétního pozemku, který byl v původní ÚPD určen k zastavění a novým ÚP změněn jako „nezastavitelná plocha zeleně uvnitř zastavěného území“ bez možnosti výstavby. Důvody zrušení: Nezdůvodněné přerušení kontinuity předchozí koncepce využití pozemků, opírá se o judikaturu soudu ze s.zn. 30A 3/ a dále judikaturu z s.zn. 30A 83/

13 Důvody – pokračování: I přes koncepční charakter opatření obecné povahy musí být z jeho odůvodnění zřejmé, proč a na základě jakých podkladů k určité změně funkčních ploch dochází, a to bez ohledu na to, o jakou změnu funkčních ploch se jedná. Základní odůvodnění změny funkčního využití musí být v opatření obecné povahy obsaženo vždy, bez ohledu na to, zda k takové změně byly uplatněny námitky či připomínky. Pořizovatel územního plánu musí znát navrhované změny a důvod změn musí řádně odůvodnit způsobem odpovídajícím požadavkům stavebního zákona a správního řádu.

14 Důvody – pokračování: Lze jistě rozumět tomu, že ne každé části územního plánu bude v jeho odůvodnění věnována stejná pozornost. Určitá řešení však vyžadují pečlivé odůvodnění vždy a mezi ně zcela zákonitě patří právě změny, které se dotýkají vlastnických práv dotčených subjektů chráněných ústavním pořádkem. Uplatní-li fyzická či právnická osoba proti navrhované změně ve funkčním využití jejího pozemku námitky, není pochyb o tom, že v takovém případě musí být rozhodnutí o nich odůvodněno ve směru ke konkrétním pozemkům. Pokud však daný subjekt v průběhu pořizování územního plánu neuplatní námitku proti řešení územního plánu, není třeba odůvodňovat změnu ve vztahu ke konkrétnímu pozemku, ale musí se spokojit s odůvodněním směřovaným pouze k ploše, v níž se jeho pozemek nachází.

15 OOP – Územní plán Ostravy
Zrušení části ÚP v části „ Přechodná ustanovení V zahájených správních řízeních, která zohledňují Územní plán města Ostravy *1994, schválený dne 5. 10. 1994 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 778/M, vydaný obecně závaznou vyhláškou č. 3/1994 Rady města Ostravy, ve znění schválených a vydaných změn a provedených úprav, a která nebyla pravomocně ukončena přede dnem účinnosti opatření obecné povahy, jímž je vydán ÚPO, bude postupováno podle Územního plánu města Ostravy *1994.“

16 Důvody: Nemožnost využít přechodného ustanovení v opatření obecné povahy tímtéž způsobem, jako v právním předpise, krajský úřad odůvodňuje tím, že opatření obecné povahy a potažmo i územní plán nemá normativní povahu co do věcného řešení, ale co do okruhu adresátů (opatření obecné povahy je aktem s určitým předmětem a neurčitým okruhem adresátů), tzn. že nepůsobí na právní vztahy a není nadáno toutéž působností, jako právní norma. Územní plán neobsahuje právní normy, které by měly hypotézu a dispozici, a stanovily tak podmínky, za kterých má určitý okruh osob právo nebo povinnost. Územní plán stanoví urbanistickou koncepci konkrétně vymezeného území, kterou popíše a vyjádří prostřednictvím jasných a konkrétních regulativů.

17 Důvody – pokračování: O normativní povaze věcného řešení (předmětu) územního plánu můžeme hovořit až ve chvíli, kdy správní orgán vydá rozhodnutí, jehož je územní plán podkladem, a jehož adresátům tak vznikají (nebo jsou deklarována) určitá práva nebo povinnosti.

18 Důvody – pokračování: Regulace území obsažená v územním plánu je podkladem správního rozhodnutí, a teprve až tímto rozhodnutím dochází k její aplikaci a působení na konkrétní právní vztahy prostřednictvím založení práv nebo povinností. V tuto chvíli se však nejedná o účinky („působení“) opatření obecné povahy, ale o právní moc individuálního aktu. Zatímco tedy rozsah použití právní normy je determinován její působností, u opatření obecné povahy tomu tak není.

19 Důvod – pokračování: Tím, že územní plán nemůže obsahovat právní normy, prostřednictvím kterých by svěřil neurčitému okruhu osob práva a povinnosti a působil tak přímo na právní vztahy, je vyloučeno v jeho případě hovořit o jeho působnosti nebo retroaktivitě. Procesní normy stavebního zákona i správní řád sice operují s pojmy, jako je platnost a účinnost opatření obecné povahy, ty však nelze zaměňovat s určením časové působnosti, která je definicí rozsahu možné realizace a aplikace právní normy.

20 Důvody – pokračování: Zákon neumožňuje, aby územní plán obsahoval ustanovení, kterým upraví jeho vztah s územním plánem dosavadním. Zákon upravuje použití územního plánu jakožto podkladu i jeho platnost a účinnost. Samotný územní plán nemůže obsahovat takové ustanovení, kterým se dostane s přechodným ustanovením do rozporu.

21 OOP – ÚP Dobrá Voda u Hořic
Po zrušení části územního plánu Dobrá Voda u Hořic krajským úřadem v přezkumném řízení započalo Zastupitelstvo obce Dobrá Voda u Hořic práce na pořízení změny č. 1 územního plánu Dobrá Voda u Hořic. Z důvodu ochrany území dotčeného změnou č. 1 předmětné územně plánovací dokumentace, vydalo Z.O. D.V. u H. územního opatření o stavební uzávěře.

22 Zrušení celého územního opatření o stavební uzávěře Důvod: Na místo odůvodnění vydaného opatření (k němuž navíc byly podány námitky) bylo toliko uvedeno např., že „…z důvodu zamezení nekoordinované výstavby na tomto území rozhodlo Z.O. D.V. u H. o vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře. ..“ – nepřezkoumatelnost.

23 Podnět na zrušení OOP – ÚP Zábrodí
??


Stáhnout ppt "Přezkumy OOP krajským úřadem"

Podobné prezentace


Reklamy Google