Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodaření VVI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodaření VVI."— Transkript prezentace:

1 Hospodaření VVI

2 Právní úprava

3 Právní úprava Zákon 341/2005 Sb. o VVI, část sedmá
Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví Vyhláška 504/2001 Sb. ČÚS 401 – 414 Obchodní zákoník Občanský zákoník Daňové zákony …..

4 Právní úprava Zákon 563/1991 Sb. o účetnictví
Určen všem účetním subjektům Vymezuje pravidla hospodaření obecně (pro všechny) Specifická úprava – prováděcí předpisy

5 Právní úprava Účetní subjekty rozděleny:
Podnikatelé Banky Pojišťovny Zdravotní pojišťovny Účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem není podnikání ÚSC, SPO, SF a OSS Každá skupina má svojí vyhlášku a ČÚS

6 Právní úprava Občanský zákoník Zákon o účetnictví Zákon o VVI
Obchodní zákoník Vyhláška 504/2002 Vyhláška o FKSP ČÚS

7 Zákon o VVI

8 Vymezení činnosti Zákon o VVI vymezuje: Vyhláška 504/2002 vymezuje:
Hlavní činnost Další činnost Jinou činnost Vyhláška 504/2002 vymezuje: Hospodářskou činnost

9 Vymezení činnosti Hlavní činnost Další činnost Jiná činnost Výzkum
Zajišťování infrastruktury výzkumu Podporována převážně z veřejných prostředků Další činnost Prováděná na základě OSS nebo ÚSC Ve veřejném zájmu Podporována z veřejných prostředků Jiná činnost Hospodářská činnost Prováděná za účelem dosažení zisku

10 Vymezení činnosti Podmínky pro realizaci další a jiné činnosti
Navazují na hlavní činnost Prováděny za účelem účinnějšího využití majetku a lidských zdrojů Neohrožují hlavní činnost Náklady a výnosy každé z činností jsou vedeny odděleně Předmět a podmínky jsou stanoveny ve zřizovací listině Nejsou ztrátové! (ztrátové činnosti musí být ukončeny)

11 Vymezení činnosti Členění dle zákona o VVI HLAVNÍ DALŠÍ JINÁ
Vykazování dle účetních předpisů HLAVNÍ HOSPODÁŘSKÁ

12 Zisk VVI Další a jiná činnost nesmí být ztrátová
Hlavní činnost – může vykazovat zisk i ztrátu Zisk po zdanění K úhradě ztráty z minulých období K podpoře hlavní činnosti prostřednictvím fondů

13 Rozpočet VVI sestavuje vyrovnaný rozpočet na kalendářní rok
Součástí jsou náklady a výnosy související s HČ, DČ a JČ Výnosy – zejména finanční prostředky z: Podpory VO na základě jí dosažených výsledků (dotace) Podpory HČ nebo DČ z jiných než veřejných prostředků Majetku Přijatých darů a dědictví Dotací na DČ z veřejných prostředků Jiné činnosti Náklady: Náklady na HČ Náklady na DČ Náklady na JČ

14 Rozpočet Rozpočet je plán, ne skutečnost Rozpočet není dogma
Rozpočet je živý instrument

15 Fondy VVI Rezervní fond Fond reprodukce majetku
Fond účelově určených prostředků Sociální fond

16 Rezervní fond Fond je tvořen: Fond může být použit:
Přídělem finančních prostředků nejméně ve výši 5% ze zisku běžného účetního období po zdanění Peněžními dary (kromě darů účelově určených) Fond může být použit: K úhradě ztráty K úhradě sankcí Ke krytí dočasného nedostatku finančních prostředků K úhradě nákladů hlavní činnosti nezajištěných výnosy K doplnění FRM (po schválení radou instituce) K jiným výdajům, které v mimořádných případech schválí zřizovatel a dozorčí rada

17 Fond reprodukce majetku
Fond je tvořen: Finančními prostředky ve výši účetních odpisů dlouhodobého majetku Přídělem ze zisku Peněžními dary určenými na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku Peněžními prostředky přijatými na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku (dotace) Peněžními prostředky přijatými na sdružení prostředků k pořízení dlouhodobého majetku Peněžními prostředky rezervního fondu (po schválení radou instituce)

18 Fond reprodukce majetku
Fond může být použit: Na pořízení dlouhodobého i krátkodobého majetku (investice i neinvestice) K financování oprav a udržování dlouhodobého i krátkodobého majetku Na technické zhodnocení dlouhodobého majetku Na sdružování prostředků na pořízení dlouhodobého majetku s jinou institucí K úhradě splátek úvěrů a půjček na pořízení dlouhodobého majetku včetně úroků z těchto úvěrů a půjček

19 Fond účelově určených prostředků
Fond je tvořen: Účelově určenými dary (kromě darů na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku) Účelově určené peněžní dary ze zahraničí Účelově určené veřejné prostředky včetně prostředků účelové a institucionální podpory výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků, které nemohly být VVI efektivně použity v rozpočtovém roce, ve kterém jí byly poskytnuty Do výše 5% objemu účelově určených prostředků na jednotlivé projekty

20 Fond účelově určených prostředků
Prostředky fondu musí VVI použít k tomu účelu, ke kterému jí byly poskytnuty Prostředky musí být vyčerpány po dobu trvání projektu POZOR – některé výzkumné záměry končí v roce – fond z nich vytvořený musí být vyčerpán

21 Sociální fond Fond je tvořen:
Základní příděl ve výši 2% z ročního objemu nákladů VVI na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost Příděl ze zisku Fond je použit v souladu s pravidly pro hospodaření s fondy VVI Pro vymezení způsobilých nákladů se považuje za FKSP (řídí se vyhláškou 114/2002Sb.)

22 Fondy VVI Zisk po zdanění Max. 5% RF FRM FÚUP SF

23 Majetek VVI Vložen zřizovatelem při vzniku VVI
Zřizovatel může vložit i po vzniku změnou zřizovací listiny Pořízen v době trvání VVI Z dotací Z vlastních prostředků VVI je povinna majetek využívat k realizaci hlavní činnosti Volné kapacity majetku je možné využít pro realizaci další a jiné činnosti

24 Vklad majetku zřizovatelem
Na základě zřizovací listiny nebo její změnou Převádí majetek potřebný k zajištění účelu, pro který byla VVI zřízena Závazky související s majetkem (max. do 20% hodnoty majetku) Nevyžaduje se souhlas věřitele Nabytí vlastnických práv Nemovitosti evidované v katastru nemovitostí dnem zápisu vkladu Ostatní majetek dnem vzniku nebo dnem zápisu změny zřizovací listiny

25 Nakládání s majetkem Předchozí písemný souhlas zřizovatele
Předchozí písemný souhlas dozorčí rady Nabytí nebo zcizení nemovitého majetku Nabytí nebo zcizení movitého majetku nad 8 mil. Zřízení zástavního nebo jiného věcného práva k majetku VVI Založení jiné PO Vklad majetku do jiné PO Nabytí majetkové účasti v existující PO Sjednání či změny nájemní smlouvy na dobu delší než 3 měsíce Předchozí písemný souhlas dozorčí rady

26 Založení jiné právnické osoby
VVI může: Sama nebo s jinými osobami založit Vstoupit do již existujícího sdružení pouze za účelem využívání výsledků své výzkumné činnosti Provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do jiné PO Vložit do jiné PO nemovitý majetek získaný od zřizovatele Jinak nabýt úplatně majetkovou účet v jiné PO pokud tato PO provádí výzkum nebo využívá výsledky HČ VVI

27 Založení jiné právnické osoby
VVI nesmí: Stát se společníkem VOS nebo komplementářem KS Neomezené ručení veškerým majetkem Vkládat do jiné PO prostředky z poskytnuté podpory nebo dotace Výjimka! Institucionální podpora podle zhodnocení dosažených výsledků Vstupem do jiné PO ohrozit svojí HČ Zajišťovat závazky jiných osob Zřizovat zástavní právo k nemovitostem (hypotéka) Nabývat jiné CP než vydané státem nebo ÚSC

28 Výroční zpráva VVI zpracovává, DR se vyjadřuje, RI schvaluje
Zveřejnění do ve sbírce listin rejstříku VVI Co obsahuje: Informace o orgánech VVI: O jejich složení O jejich činnosti O jejich změnách Informace o změnách zřizovací listiny Hodnocení hlavní činnosti Hodnocení další a jiné činnosti Jsou-li nedostatky v hospodaření . Informace o opatřeních k jejich odstranění, případně odstranění Stanoviska dozorčí rady Informace o významných skutečnostech po skončení roku Informace o předpokládaném vývoji činností Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích Účetní závěrku a zprávu auditora

29 Účetní předpisy

30 Kdo vytváří účetní předpisy
MF ČR Národní účetní rada Komora auditorů Svaz účetních Komora daňových poradců VŠE - FFÚ

31 Základní zásady Účetnictví musí být: Správné Úplné Průkazné
Srozumitelné

32 Základní zásady Akruální princip Věrný a poctivý obraz
účtujeme do období, se kterým účetní případy časově a věcně souvisí Věrný a poctivý obraz Věrné – obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je zobrazen v souladu s účetními metodami Poctivé . Účetní metody jsou použity způsobem, který vede k dosažení věrnosti Předpoklad nepřetržitého trvání Účetnictví vedené v české měně Účetnictví vedené v českém jazyce Dodržování směrné účtové osnovy, uspořádání položek výkazů

33 Účetní závěrka Základní členění: Součástí účetní závěrky je: Řádná
Mimořádná Součástí účetní závěrky je: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách ve vlastním kapitálu Vymezeno vyhláškou

34 Uživatelé účetní závěrky
Zřizovatel Poskytovatelé dotací Banka Věřitelé Obchodní partneři

35 Vyhláška 504/2002 Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky
Uspořádání, označení a obsahové vymezení: Majetku a jiných aktiv Závazků a jiných pasiv Nákladů Výnosů Vysvětlující a doplňující informace v příloze Směrnou účtovou osnovu Účetní metody

36 Účetní závěrka Rozvaha Výkaz zisku a ztrát
Dvousloupcový výkaz – aktuální a srovnatelné období Položky aktiv brutto (neupravené a OP a oprávky) Nulové řádky se neuvádějí V tisících Kč Zaokrouhlovací rozdíly Výkaz zisku a ztrát Základní členění: Hlavní činnost Hospodářská činnost Jen údaje za aktuální období

37 Účetní závěrka Příloha obsahuje informace o: Účetní jednotce
Zřizovateli, vkladech do vlastního jmění Účetním období a použitých účetních metodách Významných událostech po konci roku Způsobech oceňování Jiné PO, ve kterých má VVI podíl Přehled splatných závazků pojistného na SZ a příspěvku na SPZ Majetkových nebo dluhových CP Výsledku hospodaření v členění na hlavní a hospodářskou činnost Průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců Výši odměn členům statutárních orgánů a dozorčí rady Způsob zjištění základu daně a výši již zaplacené daně Přijatých darech Způsobu vypořádání výsledku hospodaření z minulých let Každé významné položce rozvahy nebo výkazu zisku a ztrát

38 Účetní metody Vymezení pořizovací ceny:
Majetku Cenných papírů a podílů Zásob Pohledávek Postup tvorby a použití opravných položek Odepisování majetku Postup tvorby a použití rezerv Vzájemné zúčtování Kurzové rozdíly Metoda oceňování souboru majetku

39 České účetní standardy
401 Účty a zásady účtování na účtech 402 Otevírání a uzavírání účetních knih 403 Inventarizační rozdíly 404 Kurzové rozdíly 405 Deriváty 406 Operace s cennými papíry a podíly 407 Opravné položky k pohledávkám, rezervy a pohledávky po lhůtě splatnosti 408 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 409 Dlouhodobý majetek 410 Zásoby 411 Zúčtovací vztahy 412 Náklady a výnosy 413 Vlastní zdroje a dlouhodobé závazky 414 Přechod z jednoduchého účetnictví na účetnictví

40 Úschova účetních záznamů
10 let: Účetní závěrka a výroční zpráva Doklady hrazené z dotací 5 let: Účetní doklady Účetní knihy Odpisové plány Inventurní soupisy Účtová rozvrh

41 Správní delikty Nevede účetnictví Nesestaví účetní závěrku
Vede účetnictví v rozporu se zásadou věrného a poctivého obrazu Vede účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví Účetní závěrka neobsahuje povinné součásti Účetní závěrka není ověřena auditorem Nezveřejní účetní závěrku Neuschovává účetní záznamy jak má

42 Správní delikty - pokuty
Nevede účetnictví Nesestaví účetní závěrku 6% hodnoty aktiv Vede účetnictví v rozporu se zásadou věrného a poctivého obrazu Vede účetnictví v rozporu se zákonem o účetnictví Účetní závěrka neobsahuje povinné součásti Účetní závěrka není ověřena auditorem Nezveřejní účetní závěrku Neuschovává účetní záznamy jak má 3% hodnoty aktiv

43 Správní delikty Organizace za správní delikt neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, aby porušení právní povinnosti zabránila Odpovědnost za správní delikt zaniká: Správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl Do 3 let ode dne, kdy byl spáchán

44 Interní členění v rámci AV ČR
Činnost: Hlavní Další Jiná Zdroje finančních prostředků: Institucionální Účelové Mimorozpočtové Členění dle poskytovatelů

45 Interní členění v rámci AV ČR
Možné kombinace činnosti a zdroje: Hlavní + Institucionální + Účelové + Mimorozpočtové Další + Mimorozpočtové (+ Institucionální) Jiná + Mimorozpočtové

46 Audit Ověřuje věrohodnost účetní závěrky
Zda údaje v závěrce podávají věrný a poctivý obraz finanční situace Auditora určí nejvyšší orgán nebo (není-li) dozorčí orgán Auditor musí být nezávislý na svém klientovi Auditor musí zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které nejsou veřejně známy a týkají se účetní jednotky Audit není kontrola veškerého účetnictví Auditor má získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti

47 Vnitřní kontrolní systém
tvoří soubor následujících prvků : kontrolní prostředí účetní systém kontrolní postupy

48 Vnitřní kontrolní systém
Kontrolní prostředí Příznivé organizační a administrativní prostředí Existence jasných kontrolních postupů Každou chybu je nutno opravit bezprostředně po jejím odhalení. Schvalovací procedury Schválení počtu a doby zpracování všech transakcí oprávněnými osobami Omezení přístupu k datům a k počítačovému vybavení pouze na oprávněné osoby Zpracování pouze řádně schválených vstupů Oddělení funkcí Osoby, které schvalují transakce, nebudou transakce zaznamenávat Osoby, které jsou pověřeny správou ústavních zdrojů, nebudou vést odpovídající účetní záznamy Vždy budou existovat minimálně dvě osoby, které budou kontrolovat transakce Přesnost dat Zavedení kontrolních součtů (soulad vstupů a výstupů) Porovnání výstupů s původními zdrojovými dokumenty Pravidelné vyhodnocování zůstatků jednotlivých účtů Pravidelné porovnávání skutečného stavu s evidovaným stavem Bezpečnost dat Omezení přístupu k datovým souborům na odpovědné osoby Ukládání dat na bezpečná místa

49 Vnitřní kontrolní systém
Množina vnitropodnikových pravidel, postupů, zvyklostí a pravidel Ovlivňuje ekonomické postupy uvnitř organizace Členění VKS: Řídící kontrola Interní audit

50 Vnitřní kontrolní systém
Řídící kontrola = systém, který umožňuje ovlivňovat ekonomické operace Předběžná kontrola Průběžná kontrola Následná kontrola Interní audit = ověřovací a konzultační činnost směřující k objektivnímu hodnocení rizik rizika vztahující se k činnosti jsou včas rozpoznávána a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění, zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,

51 Historické okénko – přechod na VVI
SPO VVI Fondy: 901 Fond dlouhodobého majetku 902 Fond oběžných aktiv 911 Fond odměn zrušen 912 FKSP Sociální fond 916 FRIM FRM 915 FÚUP 901 Vlastní jmění

52 Historické okénko – přechod na VVI
SPO VVI Peněžní prostředky 241 Běžný účet 243 Účet FKSP Bankovní účty 245 Ostatní běžní účty 261 Pokladna Pokladna Veškeré peněžní prostředky převedeny před na KAV a po na VVI


Stáhnout ppt "Hospodaření VVI."

Podobné prezentace


Reklamy Google