Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Majetková a kapitálová struktura podniku. Obecná struktura rozvahy: ROZVAHA K... AKTIVAPASIVA Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Oběžný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Majetková a kapitálová struktura podniku. Obecná struktura rozvahy: ROZVAHA K... AKTIVAPASIVA Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Oběžný."— Transkript prezentace:

1 Majetková a kapitálová struktura podniku

2 Obecná struktura rozvahy: ROZVAHA K... AKTIVAPASIVA Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Oběžný majetek Cizí zdroje (cizí kapitál) Časové rozlišení AKTIVA = PASIVA

3 MAJETEK PODNIKU Dlouhodobý majetek Oběžný majetek Hmotný dlouhodobý majetek nemovitý  Pozemky  Budovy Nehmotný dlouhodobý majetek Finanční dlouhodobý majetek věcný peněžní Zásoby Pohledávky Finanční majetek  Krátkodobé  Dlouhodobé  Peníze  Cenné papíry  Materiál  Nedokončená výroba  Hotové výrobky  Zboží  Cenné papíry  Majetkové účasti  Půjčky  Ocenitelná práva  Software movitý  Stroje, zařízení  Dopravní prostředky

4 Koloběh oběžného majetku

5 Aktiva vážou peníze Podnik se je snaží co nejdříve opět přeměnit na peníze (OM) Podnik se je snaží co nejdříve opět přeměnit na peníze (OM) Předmětem finančního řízení podniku tudíž je: Předmětem finančního řízení podniku tudíž je: –Měřit využití OM (rychlost obratu) –Sledovat přeměnu OM na peníze (likvidita) Likvidnost podniku = schopnost majetkové složky (OM) přeměnit se na hotové peníze Likvidnost podniku = schopnost majetkové složky (OM) přeměnit se na hotové peníze Likvidita podniku (ukazatel míry likvidnosti – 3 stupně): Likvidita podniku (ukazatel míry likvidnosti – 3 stupně): –Porovnání likvidity aktiv se splatnými závazky –Schopnost podniku uhradit své závazky (v brzké budoucnosti) rychlost – riziko - efektivnost

6 Členění majetku podle likvidnosti 1. stupeň likvidnosti peníze v hotovosti, peníze v hotovosti, nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech. nevázané bezhotovostní peníze na bankovních účtech. 2. stupeň likvidnosti splatné krátkodobé pohledávky, splatné krátkodobé pohledávky, termínované vklady, termínované vklady, krátkodobé cenné papíry. krátkodobé cenné papíry. 3. stupeň likvidnosti zásoby všeho druhu. zásoby všeho druhu.

7 Členění majetku podle likvidnosti Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je považován za téměř nelikvidní.

8 Práce s pohledávkami Řízení pohledávek – další důležitá složka finančního řízení podniku Řízení pohledávek – další důležitá složka finančního řízení podniku Práce s pohledávkami může mít tyto formy: Práce s pohledávkami může mít tyto formy: –Pasivní – prodej špatně vymahatelných pohledávek po době splatnosti –Živá – prodej pohledávek s delší dobou splatnosti před jejich splatností (forfeiting, factoring)

9 Oceňování složek oběžného majetku Zásoby nakupované (materiál, zboží) Zásoby nakupované (materiál, zboží) jsou oceňovány v jejich pořizovacích cenách. Zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba) Zásoby vlastní výroby (výrobky, polotovary, nedokončená výroba) jsou oceňovány na úrovni vlastních nákladů (tzn. výrobních nákladů). Pohledávky Pohledávky při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, popř. jejich pořizovací cenou (v případě nabytí za úplatu). Cenné papíry k obchodování Cenné papíry k obchodování při nákupu se oceňují pořizovací cenou, v rozvaze reálnou hodnotou Peněžní prostředky Peněžní prostředky jsou oceňovány jejich jmenovitými hodnotami.

10 Majetková struktura Poměr DM x OM ??? Poměr DM x OM ??? Faktory ovlivňující majetkovou strukturu: Faktory ovlivňující majetkovou strukturu: –Odvětví a typ podniku –Finanční politika podniku –Výnosnost a likvidnost jednotlivých složek majetku Výnosnost = možná míra zhodnocení původně vložených prostředků (obecně platí: dlouhodobý majetek je výnosnější než majetek oběžný) Likvidnost = rychlost a nákladnost zpětné přeměny na peníze Příklad 1A

11 KAPITÁL P ODNIKU Vlastní kapitál Cizí zdroje Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy tvořené ze zisku Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky  Bankovní úvěry  Podnikové obligace  Závazky k dodavatelům  Závazkyk zaměstnancům  Závazky vůči státu  Bankovní úvěry  Zákonné  Ostatní  Minulých let  Běžného období  Rezervní fond  Statutární a ostatní fondy  Emisní ážio Výsledek hospodaření

12 Vlastní kapitál podíl VK na celkovém kapitálu - finanční jistota (nezávislost) podniku VK = f(t) VK v podniku jednotlivce = peněžité + nepeněžité vklady VK obchodní společnosti 1. základní kapitál 2. kapitálové fondy emisní ážio ostatní kapitálové fondy 3. fondy ze zisku (rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy) 4. nerozdělený zisk (výsledek hospodaření) nerozdělený zisk minulých let neuhrazená ztráta minulých let 5. výsledek hospodaření běžného účetního období Příklad 1B

13 Základní kapitál Peněžní i nepeněžní vklady majitelů podniku Peněžní i nepeněžní vklady majitelů podniku Minimální hodnota – OZ Minimální hodnota – OZ (ocenění nepeněžních vkladů - zařízení, budovy, know-how) Optimální výše základního kapitálu?! Optimální výše základního kapitálu?! (dlouhodobý finanční zdroj - cíl = dosahovat zisk) Zvýšení ZK nové vklady společníku, emise nových akcií, zvýšení nominální hodnoty vydaných akcií, příděly z nerozděleného zisku Snížení ZK jen do výše ZK (podle zákona), a.s. – snížení nominální hodnoty akcií, vyjmutím části akcií z oběhu,.. akcie - dividenda – –akcie základní (možná různá hlasovací práva) – –prioritní (pevná dividenda) – –zaměstnanecké hodnota akcie – –jmenovitá – –účetní ( VK / počet akcií) – –vnitřní hodnota – podle odhadu budoucích dividend – –tržní hodnota – cena na burze – –výnos akcie = dividenda + kapitálový výnos

14 Základní kapitál – a.s. = počet akcií * nominální hodnota akcie Akcie vyjadřuje podíl majitele akcie na základním kapitálu Akcie vyjadřuje podíl majitele akcie na základním kapitálu Suma nominálních hodnot všech vydaných akcií se musí rovnat základnímu kapitálu Suma nominálních hodnot všech vydaných akcií se musí rovnat základnímu kapitálu Akcie = cenný papír Akcie = cenný papír Hlasovací práva Hlasovací práva Majetková práva Majetková práva Práva na dividendu Práva na dividendu (zákon stanovuje podmínky, kdy lze dividendu vyplatit) Právo na likvidační podíl při zániku Právo na likvidační podíl při zániku Emise nových akcií (emitent) Emise nových akcií (emitent) Emisní ážio (rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a prodejní cenou nově vydané akcie) Emisní ážio (rozdíl mezi nominální hodnotou akcie a prodejní cenou nově vydané akcie) Tržní cena akcie (sjednané ceny mezi účastníky obchodování na burze, …) Tržní cena akcie (sjednané ceny mezi účastníky obchodování na burze, …)

15 Další složky vlastního kapitálu 2. Kapitálové fondy = VK, který nezvyšuje ZK – – emisní ážio = cena akcií prodejní – cena nominální (při emisi akcií) – – ostatní kapitálové fondy = rozdíly z přecenění závazku a majetku 3. Fondy ze zisku = vytvářeny ze zákona, pojistka proti nepříznivému vývoji – –!!! pohyb v rozvaze – položka pasiv !!! – – zákonný rezervní fond (a.s. (až 20 %), s.r.o. (10%)) / nedělitelný fond (družstva) – – statutární a ostatní fondy = podle stanov (sociální fond) 4. Nerozdělený zisk = část zisku po zdanění (ZISK – daně), – –zisk nerozdělený mezi majitele ( zůstává v podniku) !!! opět neznamená CF !!! – –výsledek hospodaření minulých let – –nerozdělený zisk minulých let – –neuhrazená ztráta minulých let – –výsledek hospodaření běžného účetního období

16 Cizí kapitál dluh podniku – musí být v dané době splacen 1. rezervy (zákonné a ostatní) 2. krátkodobé závazky (t < 1 rok) – –závazky z obchodních vztahu – –závazky ke společníkům, členům družstva – –závazky k zaměstnancům – –závazky ze sociálního a zdravotního pojištení – –závazky ke státu – daňové, dotace … – –krátkodobé přijaté zálohy – –vydané dluhopisy 3. dlouhodobé závazky (t > 1 rok) – –závazky z obchodních vztahu – –závazky ke společníkům, členům družstva … – –dlouhodobé přijaté zálohy – –vydané dluhopisy, dlouhodobé směnky k úhradě 4. bankovní úvěry a výpomoci – –dlouhodobé bankovní úvěry – –krátkodobé bankovní úvěry

17 Podnikový kapitál velikost podniku (optimální velikost podniku) překapitalizovaný podnik podkapitalizovaný podnik ukazatel překapitalizování vlastní kapitál / dlouhodobá aktiva = 1 obchodní majetek = veškerý majetek, který patří podniku (věci, pohledávky, práva a jiné penězi ocenitelné hodnoty) Pro účely oceňování podniku (určování tržní ceny akcií) obchodní jmění = obchodní majetek + závazky (dle OZ) čistý obchodní majetek = obchodní majetek – závazky Důvody rozdílu mezi obchodním majetkem a jměním: Důvody rozdílu mezi obchodním majetkem a jměním: –Historické x tržní ceny –Hodnota obchodní značky –Účetní x reálná hodnota pohledávek

18 Kapitálová struktura podniku = struktura kapitálu, tedy zdrojů, z nichž je financován majetek podniku Peníze jsou jednou ze složek majetku podniku. Kapitál představuje celkovou výši prostředků vynaložených na celkový majetek podniku. Faktory ovlivňující kapitálovou strukturu:  velikost podniku  předmět podnikání  rychlost obratu kapitálu  organizace nákupu a prodeje atd. Kritéria pro výběr kapitálu:  dostupnost kapitálu  bezpečnost  výše a stabilita výsledků podnikání  časová potřeba kapitálu  cena (náklady kapitálu)

19 Vlastní x cizí kapitál Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb Podnik nemá dostatek vlastních zdrojů k financování svých potřeb Cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Cizí kapitál umožňuje podniku realizovat podnikatelské záměry, které by jinak neuskutečnil Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Při použití cizího kapitálu nevznikají poskytovateli práva podnik přímo řídit Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena Důvodem pro používání cizího kapitálu je i jeho cena (!!! Náklady na kapitál) Za určitých předpokladů je pro podnik levnější financování prostřednictvím cizího kapitálu Za určitých předpokladů je pro podnik levnější financování prostřednictvím cizího kapitálu Stálý poměr? (1:1) Stálý poměr? (1:1) podkapitalizace (insolvence) x překapitalizace podkapitalizace (insolvence) x překapitalizace

20 Náklady kapitálu Faktory ovlivňující výši nákladů na kapitál: Faktory ovlivňující výši nákladů na kapitál:  faktor času – doba vázanosti kapitálu  rizikovost investice  daňový aspekt (jedná se o daňově účinné náklady?) Náklady vlastního kapitálu Náklady vlastního kapitálu = požadovaný výnos vlastníků (dividendy, podíly na zisku) (jsou vypláceny ze zisku po zdanění ) !!! Vlastní kapitál je zpravidla nejdražší (investoři jdou do velkého rizika, nemají nárok na vrácení kapitálu) nemají nárok na vrácení kapitálu) Náklady cizího kapitálu Náklady cizího kapitálu = úrok upravený o úrokový daňový štít Náklady na cizí kapitál = úroková míra * (1 – sazba daně)  s rostoucím podílem cizího kapitálu poskytují banky zpravidla úvěr s vyšší úrokovou mírou → snižuje se finanční stabilita podniku, zvyšuje se riziko bankrotu !!! Dlouhodobý cizí kapitál je dražší než kapitál krátkodobý

21 Náklady kapitálu !!! Každý zdroj financování je spojen s jistými náklady druh závazku fixní náklady variabilní náklad daňová uznatelnost vůči zaměstnancům (z mezd) xxx vůči dodavatelům xxx úvěry jednorázová platba za poskytnutí úvěru úrokano dluhopisynáklady spojené s emisí úrokano emise akcií náklady spojené s emisí dividenda (podíl na zisku) ne

22 Finanční páka (financial leverage) Faktory ovlivňující finanční páku: Faktory ovlivňující finanční páku: 1. Úrok 2. Dlouhodobý zápůjční kapitál 3. Výhody financování cizím kapitálem – daňový efekt Financování vlastními zdroji je nejdražší: Financování vlastními zdroji je nejdražší: Pro investory nejvíce rizikové Pro investory nejvíce rizikové V případě bankrotu jsou investoři poslední v řadě věřitelů V případě bankrotu jsou investoři poslední v řadě věřitelů Proto chtějí investoři nejvyšší výnosy Proto chtějí investoři nejvyšší výnosy

23 Optimální kapitálová struktura Optimální kapitálová struktura Optimální kapitálová struktura náklady na kapitál jsou nejnižší Průměrné kapitálové náklady (k 0 ) Průměrné kapitálové náklady (k 0 ) vyjadřují náklady celkového kapitálu: kde k i …náklady na cizí kapitál (před zdaněním) v % T … daňová sazba k e …náklady na vlastní kapitál (po zdanění) v % V …celkový kapitál (celková tržní hodnota podniku) S …tržní hodnota vlastního kapitálu B …tržní hodnota cizího kapitálu

24 Vazba mezi krátkodobým a dlouhodobým kapitálem AktivaPasiva Dlouhodobá aktiva Vlastní kapitál DlouhodobýKapitál Dlouhodobé závazky //////////////////////////////// ///// Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Příklady 2,3,4

25 Podrobnější T - tvar rozvahy: POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL VLASTNÍ KAPITÁL: DLOUHODOBÝ MAJETEK:Základní kapitál Dlouhodobý nehmotný majetekKapitálové fondy Dlouhodobý hmotný majetekFondy tvořené ze zisku Dlouhodobý finanční majetekVýsledek hospodaření minulých let OBĚŽNÁ AKTIVA:Výsledek hospodaření běžného období ZásobyCIZÍ ZDROJE: Dlouhodobé pohledávkyRezervy Krátkodobé pohledávkyDlouhodobé závazky Krátkodobý finanční majetekKrátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci ČASOVÉ ROZLIŠENÍ Příklady 5,6,7,8

26 Rozvaha Zahajovací Zahajovací Počáteční Počáteční Konečná Konečná

27 Příklad 9 Tři společníci se rozhodli založit společnost s ručením omezeným CS comp, s.r.o. Ve společenské smlouvě stanovili základní kapitál společnosti ve výši 450 000,- Kč. Všichni společníci složili rovnocenné vklady následovně:  společník A vložil do společnosti přístroj, odhadní cena byla stanovena ve výši 95 000,-Kč, a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti;  společník B vložil do společnosti osobní automobil, odhadní cena byla stanovena na 125 000,-Kč, a zbytek vkladu složil na bankovní účet společnosti;  společník C vložil do podnikání peněžitý vklad ve výši 100 000,-Kč na bankovní účet společnosti a zbytek vkladu se zavázal splatit do stanoveného termínu opět jako peněžitý vklad. Sestavte zahajovací rozvahu společnosti CS comp, s.r.o.

28 Řešení příkladu 9 AKTIVAPASIVA Pohledávka za společníkem 50 000,-Základní kapitál450 000,- Stálá aktiva: Dlouhodobý hmotný majetek 220 000,- Oběžná aktiva: Bankovní účet180 000,- Aktiva celkem450 000,-Pasiva celkem450 000,- Zahajovací rozvaha společnosti CS comp s.r.o. ke dni založení společnosti v Kč

29 PŘÍKLAD 10 Společnost ABC má k 1.1. tento stav majetku: AKTIVA tis. Kč PASIVA Dlouhodobý majetek 6 000 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 000 Závazky vůči dodavatelům 300 Peníze v pokladně 100 Běžný účet 500 CELKEM 9 600 CELKEM

30 1. operace: Společnost ABC nakoupila materiál za 80 tis. Kč za hotové. Rozvaha po 1. operaci: AKTIVAtis. KčPASIVAtis. Kč Dlouhodobý majetek 6 000 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 300 Peníze v pokladně 20 Běžný účet 500 CELKEM 9 600 CELKEM

31 2. operace: Společnost ABC pořídila nový přístroj za 400 tis. Kč na fakturu. Rozvaha po 2. operaci: AKTIVAtis. KčPASIVAtis. Kč Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 700 Peníze v pokladně 20 Běžný účet 500 CELKEM 10 000 CELKEM

32 3. operace: Společnost ABC uhradila dluh dodavatelům ve výši 300 tis. Kč z nově poskytnutého bankovního úvěru. Rozvaha po 3. operaci: AKTIVAtis. KčPASIVAtis. Kč Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 400 Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance 300 Běžný účet 500 CELKEM 10 000 CELKEM

33 4. operace: Společnost ABC uhradila zbývající závazky dodavatelům (převodem z bankovního účtu). Rozvaha po 4. operaci: AKTIVAtis. KčPASIVAtis. Kč Dlouhodobý majetek 6 400 Základní kapitál 9 300 Zásoby materiálu 3 080 Závazky vůči dodavatelům 0 Peníze v pokladně 20 Závazky vůči bance 300 Běžný účet 100 CELKEM 9 600 CELKEM

34 Vliv hospodářských operací na rozvahové položky Rozvaha 1. Změna v aktivecha - x a + x ------- 2. Změna v pasivechp - x p + x ------- 3. Oboustranný přírůsteka + xp + x ------- 4. Oboustranný úbyteka - xp - x -------

35 PŘÍKLAD 12 : Princip rozdělení VH AKTIVA7 940 PASIVA PASIVA 7 940 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál vlastní kapitál 5 990 budovy120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy rezervní fondy240 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 200 oběžná aktiva 480 statutární fondy a ostatní 40 zásoby130 VH z minulých let VH z minulých let - 150 pohledávky80 nerozdělený zisk z min.let 0 bankovní účet 270 neuhrazená ztráta z min. - 150 VH z běžného období VH z běžného období300 cizí zdroje cizí zdroje 1 950 krátkodobé závazky krátkodobé závazky285 závazky z obch. vztahů závazky z obch. vztahů150 bankovní úvěry bankovní úvěry 1 515

36 PŘÍKLAD 12 : Princip rozdělení VH AKTIVA7 940 PASIVA PASIVA 7 940 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál vlastní kapitál 5 855 budovy120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy rezervní fondy255 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 215 oběžná aktiva 480 statutární fondy a ostatní 40 zásoby130 VH z minulých let VH z minulých let0 pohledávky80 nerozdělený zisk z min.let 0 bankovní účet 270 neuhrazená ztráta z min. 0 VH z běžného období VH z běžného období0 cizí zdroje cizí zdroje 2 085 krátkodobé závazky krátkodobé závazky285 závazky z obch. vztahů závazky z obch. vztahů150 závazky ke společníkům závazky ke společníkům135 bankovní úvěry bankovní úvěry 1 515

37 PŘÍKLAD 12 : Princip rozdělení VH AKTIVA7 805 PASIVA PASIVA 7 805 stálá aktiva 7 460 vlastní kapitál vlastní kapitál 5 855 budovy120 základní kapitál 5 600 stroje a zařízení 5 340 rezervní fondy rezervní fondy255 dl.finanční majetek 2 000 Zákonný rezervní fond 215 oběžná aktiva 345 statutární fondy a ostatní 40 zásoby130 VH z minulých let VH z minulých let0 pohledávky80 nerozdělený zisk z min.let 0 bankovní účet 135 neuhrazená ztráta z min. 0 VH z běžného období VH z běžného období0 cizí zdroje cizí zdroje 1 950 krátkodobé závazky krátkodobé závazky285 závazky z obch. vztahů závazky z obch. vztahů150 závazky ke společníkům závazky ke společníkům0 bankovní úvěry bankovní úvěry 1 515

38 SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. ÚSTÍ NAD LABEM (V MIL. KČ) K 31.12. 2003 K 31.12.2004 Dlouhodobý majetek 1 900 2 221 - hmotný 1 874 1 905 - nehmotný 113 - finanční 15313 Oběžný majetek 1 117 1 321 - zásoby 309415 - dlouhodobé pohledávky 58366 - krátkodobé pohledávky 429494 - peníze 32146 Časové rozlišení 246 MAJETEK CELKEM 3 019 3 588

39 SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNÍ VÝROBU, A.S. ÚSTÍ NAD LABEM (V MIL. KČ) K 31.12. 2003 K 31.12.2004 Vlastní kapitál 2 007 1 823 - základní kapitál 1 939 - fondy 8282 - neuhrazená ztráta minulých let -15-14 - výsledek hospodaření 1-184 Cizí zdroje 991 1 757 - rezervy 37 - dlouhodobé závazky 55132 - krátkodobé závazky 384912 - bankovní úvěry 549706 Časové rozlišení 218 PASIVA CELKEM 3 019 3 588

40 5. POZNÁMKY K ROZVAZE (1) Rozvaha je vždy pouze statickým pohledem na stav majetku a jeho zdrojů financování. Rozvaha je vždy pouze statickým pohledem na stav majetku a jeho zdrojů financování. Umožňuje posoudit ekonomickou situaci podniku. Informuje o finančním zdraví podniku a o schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Umožňuje posoudit ekonomickou situaci podniku. Informuje o finančním zdraví podniku a o schopnosti podniku zhodnocovat vložený kapitál. Ukázka rozvahy konkrétního chemického podniku (viz dále). Ukázka rozvahy konkrétního chemického podniku (viz dále).

41 POZNÁMKY K ROZVAZE (2) Každá složka majetku musí být vyjádřena peněžně, tj. musí být oceněna. Každá složka majetku musí být vyjádřena peněžně, tj. musí být oceněna. Na způsobu ocenění závisí vypovídací schopnost rozvahy. Na způsobu ocenění závisí vypovídací schopnost rozvahy. Podle pravidel platných v České republice vychází ocenění majetku v rozvaze z historických (pořizovacích) cen. Podle pravidel platných v České republice vychází ocenění majetku v rozvaze z historických (pořizovacích) cen.

42 POZNÁMKY K ROZVAZE (3) Dvojí pohled, dvojí souběžná klasifikace majetku, představuje základní kámen systému účetnictví. Dvojí pohled, dvojí souběžná klasifikace majetku, představuje základní kámen systému účetnictví.

43 POZNÁMKY K ROZVAZE (4) Sestavuje se: Zahajovací rozvaha – ke dni založení podniku Zahajovací rozvaha – ke dni založení podniku Počáteční rozvaha – na počátku účetního období Počáteční rozvaha – na počátku účetního období Konečná rozvaha – na konci účetního období, popř. při ukončení činnosti podniku a při mimořádných okolnostech Konečná rozvaha – na konci účetního období, popř. při ukončení činnosti podniku a při mimořádných okolnostech Pro potřeby řízení podniku je však rozvaha sestavována i v průběhu roku (např. k poslednímu dni každého měsíce). Pro potřeby řízení podniku je však rozvaha sestavována i v průběhu roku (např. k poslednímu dni každého měsíce).

44 Rozvaha Zahajovací Zahajovací Počáteční Počáteční Konečná Konečná

45 Rozvaha V plném rozsahu V plném rozsahu Ve zjednodušeném rozsahu – mohou ji sestavovat pouze účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem (s výjimkou a.s., které sestavují rozvahu vždy v plném rozsahu) Ve zjednodušeném rozsahu – mohou ji sestavovat pouze účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenu auditorem (s výjimkou a.s., které sestavují rozvahu vždy v plném rozsahu)

46 Ověření auditora A.s., pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií (aktiva celkem více než 40 mil.Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil.Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50) A.s., pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií (aktiva celkem více než 40 mil.Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil.Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců více než 50)

47 Ověření auditora Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Zahraniční osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Zahraniční osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Fyzické osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií Fyzické osoby, pokud ve dvou po sobě jdoucích obdobích překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií


Stáhnout ppt "Majetková a kapitálová struktura podniku. Obecná struktura rozvahy: ROZVAHA K... AKTIVAPASIVA Dlouhodobý majetek Vlastní zdroje (vlastní kapitál) Oběžný."

Podobné prezentace


Reklamy Google