Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI pořádá: z pověření kraje Vysočina poradenská firma FI Konsult, s.r.o. a firma ODAS informace na www.tridime-vysocina.cz ODPADOVÉ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI pořádá: z pověření kraje Vysočina poradenská firma FI Konsult, s.r.o. a firma ODAS informace na www.tridime-vysocina.cz ODPADOVÉ."— Transkript prezentace:

1 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI pořádá: z pověření kraje Vysočina poradenská firma FI Konsult, s.r.o. a firma ODAS informace na www.tridime-vysocina.cz ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI Seminář pro obce kraje Vysočina zaměřený na řešení problémů komunálního odpadového hospodářství a systému třídění využitelných složek Ing. Milan Tomík pořádá: z pověření kraje Vysočina poradenská firma FI Konsult, s.r.o. a firma ODAS informace na www.tridime-vysocina.czwww.tridime-vysocina.cz

2 Program semináře  Povinnosti a práva obcí  Povinnosti a práva obcí v odpadovém hospodářství vyhlášky obcí o nakládání s odpady  Obecně závazné vyhlášky obcí o nakládání s odpady zpoplatněníodpadové hospodářství  Možnosti zpoplatnění občanů za odpadové hospodářství a vymáhání poplatků sběr využitelných složek  Oddělený sběr využitelných složek odpadů, třídění nápojových kartonů  Ekonomika  Ekonomika odpadového hospodářství obcí Přestávka  Možnosti nakládání s bioodpady  Možnosti nakládání s bioodpady v obci  Zpětný odběr použitých elektrozařízení  Zpětný odběr použitých elektrozařízení a dalších výrobků a odměňování obcí  Zpětný odběr baterií  Zpětný odběr baterií a dalších vybraných komodit  Stavební odpady  Stavební odpady v obci  Systém EKO-KOM  Systém EKO-KOM, zapojení a odměňování obcí

3 Co je komunální odpad veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu (katalog odpadů) s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání

4 Vybraná legislativa ČR v odpadovém hospodářství  Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech + řada novel – poslední č. 314/2006 Sb. (je přiravena další novela)  novela zákona o odpadech č. 7/2005 Sb. - autovraky, elektrozařízení,  novela zákona o odpadech č. 314/2006 Sb.- biodpady, komunitní kompostování, sankce, přestupky  Novela zákona o odpadech č. 34/2008 Sb. – problematika PCB + přeshraniční přeprava odpadů  Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  Vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu  Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další seznamy odpadů  Vyhláška č. 352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady  Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR

5 Novela zákona o odpadech  oficiálním důvodem novely je uvedení zákona o odpadech do souladu se směrnicemi EU o bateriích (2006/66/ES) a skládkách (1999/31/ES)  novela předložena do vnějšího připomínkovacího řízení v březnu 2008  očekává se složité další projednávání, ostatní resorty a odborné asociace vznesly velké množství zásadních připomínek

6 Novela a obce  Obec je povinna zajistit místa pro odkládání minimálně pro papír, sklo, plast, nápojové kartony a biologicky rozložitelný komunální odpad (od 1.1.2010)  Poplatky za odstraňování odpadů ─nárůst poplatků za skládkování ─zavedení poplatků pro technologické materiály na skládkách ─zavedení poplatků za spalování odpadů ─jiná distribuce vybraných poplatků (obec/kraj)  Zvýšení horní hranice místního poplatku - 750 Kč/občana/rok

7 Obec jako původce odpadů  Obec je dle Zákona o odpadech původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území  Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy občan tento odpad odloží na místě k tomu obcí určeném (např. popelnice, kontejner na separovaný odpad, sběrný dvůr)  Obec se současně stává i vlastníkem komunálního odpadu  Obec má dle Zákona o odpadech všechny povinnosti původce odpadu  Občan jako fyzická osoba není původcem komunálních odpadů  Občan je vázán dodržováním obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady na území obce a obecně musí s odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech §12 odst.1 a §37 odst.1

8 Hlavní povinnosti obce vyplývající ze Zákona o odpadech  Shromažďovat odpady podle druhů (povinná separace odpadů!)  Odpady, které nemůže sama využít, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí (přebírající musí mít souhlas k provozování zařízení dle § 14 zákona)  Určit pro občany místa pro odkládání komunálních odpadů  Zajistit pro občany místa pro odkládání nebezpečných složek komunálních odpadů  vést průběžnou evidenci odpadů a plnit ohlašovací povinnost  zpracovat plán odpadového hospodářství (jen při produkci větší než 10 tun nebezpečných nebo 1000 tun ostatních odpadů ročně)  ustanovit odpadového hospodáře (jen pokud je roční produkce nebezpečných odpadů větší než 100 tun)

9 Práva obce vyplývající ze Zákona o odpadech  Stanovit obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním odpadem včetně stavebního odpadu, kterým jsou občané povinni se řídit  Stanovit pro občany způsob úhrady nákladů za systém nakládání s komunálním odpadem  Možnost zařadit do systému obce na základě smlouvy i firmy a organizace působící v obci, které produkují odpady podobné komunálním  Kontrolovat, zda občané se zbavují odpadu v souladu se Zákonem o odpadech  Kontrolovat, zda firmy a organizace na území obce mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se Zákonem o odpadech  Udělit pokutu do výše 300.000 Kč pokud firmy a organizace využívají systém obce bez uzavřené smlouvy  Udělit pokutu za přestupek do výše 20.000 Kč, pokud se občané zbaví autovraku a elektrozařízení jinak než podle Zákona o odpadech  Zřídit sběrná místa (pouze pro občany) – ohlásit ORP do 2 měsíců  (Upravit vyhláškou kompostování bioodpadů v obci – sběr, shromažďování, úprava, zpracování biodpadů)

10 Nezákonné odkládání odpadů - podnikatelé  Sankce dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ─Pokud podnikatel či firma nedodržuje pořádek a čistotu na svém nebo užívaném pozemku, tak že naruší vzhled obce – pokuta až 100 000 Kč ─Pokud podnikatel či firma znečistí veřejné prostranství, naruší ŽP nebo odloží věci mimo vyhrazená místa – pokuta až 200 000 Kč ─Uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla pokuta uložena, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí ─Řeší se formou správního deliktu ve správním řízení

11 Nezákonné odkládání odpadů - občané  Sankce dle § 47 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ─občan neoprávněně založí skládku odpadu, nebo odkládá odpady či odpadky mimo vyhrazená místa – 50 000 Kč  Sankce dle § 47 b písm. d) ─Pokud občan nedodržuje pořádek a čistotu na svém nebo užívaném pozemku, tak že naruší vzhled obce – 10 000 Kč ─Uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla pokuta uložena, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí  Řeší přestupková komise obce  Sankce dle § 69 odst.2 zák.č.185/2001 Sb.,o odpadech pro občana ─pokud převezme odpad do svého vlastnictví ─pokud provádí nezákonnou přeshraniční přepravu ─soustřeďuje odpad nebo s ním jinak nakládá v místech která nejsou zákonem určena nebo místa k těmto účelům pronajímá jiné osobě  Řeší ČIŽP v rámci zák.č. 200/1990 Sb., sankcí do 1 000 000 Kč

12 Legislativa na úrovni obce Obecně závazná vyhláška o systému Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (na základě § 17 Zákona o odpadech) (Stanoviska MVČR na www.mvcr.cz/sprava/mistni ) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (dle § 10b Zákona o místních poplatcích) Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad Obecně závazná vyhláška o poplatku za komunální odpad (dle § 17a Zákona o odpadech)

13 Úhrada občanů za systém hospodaření s odpadem - možnosti  MÍSTNÍ POPLATEK  MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů (dle § 10b Zákona o místních poplatcích) ─max. výše 500 Kč/rok na osobu nebo rekreační objekt ─platí jen občané s trvalým pobytem a vlastníci rekreačních objektů  POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD  POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD (dle § 17a Zákona o odpadech) ─max. výše dle předpokládaných oprávněných nákladů ─platí každý, jehož činností vzniká komunální odpad  SMLOUVA NA ÚHRADU SYSTÉMU známkový systém  SMLOUVA NA ÚHRADU SYSTÉMU shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů – tzv. známkový systém (dle § 17 Zákona o odpadech) ─výše stanovena smluvně ─platí každý, kdo uzavře smlouvu ─podle frekvence vývozu odpad. nádoby ZPŮSOBY ZPOPLATNĚNÍ NELZE KOMBINOVAT !!!

14 MÍSTNÍ POPLATEK MÍSTNÍ POPLATEK za provoz systému shromažďování, sběru Poplatek obci platí:  platí fyzické osoby s trvalým pobytem v obci (za domácnost může být odveden společným zástupcem)  platí majitelé objektů určených nebo sloužící k rekreaci (není v něm nikdo hlášen k trvalému pobytu). Pokud je více vlastníků, platí poplatek společně a nerozdílně. Sazbu poplatku tvoří a)částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok, a b)částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu a kalendářní rok;

15  Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti na území obce vzniká komunální odpad.  Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad (u společenství vlastníků bytů je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky)  Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce na nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob k odkládání odpadů u jednotlivých nemovitostí nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu.  Poplatek je příjmem obce, vyhlašuje se obecně závaznou vyhláškou Poplatek za komunální odpad Poplatek za komunální odpad podle §17a zákona o odpadech

16 Výběr úhrady  U obou druhů poplatků se při výběru postupuje dle Zákona o správě daní a poplatků ─v případě, že poplatník nezaplatí včas vyměří se poplatek platebním výměrem (příklad viz. CD)  U smlouvy se při nezaplacení postupuje soudní cestou  Sankce za opožděnou úhradu ─místní poplatek: včas nezaplacený poplatek či jeho část se může zvýšit až na trojnásobek ─poplatek za komunální odpad: 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení ─smlouva: stanoveno smluvně

17 Průběžná evidence o produkci a způsobech nakládání s komunálními odpady Obce mají za povinnost:  u komunálního odpadu vést evidenci v měsíčních intervalech, u ostatních odpadů se vede evidence při vzniku, předávání nebo převzetí odpadu  Náležitosti evidence jsou uvedeny ve vyhlášce 383/2001 Sb. Evidence je vedená a archivovaná na obci pro případnou kontrolu. Evidence se nikam neposílá!!  Faktury od svozové firmy nelze považovat za evidenci. Evidence je ale dobrá pro přehled ve vztahu ke službám svozové firmy Ohlašovací povinnost Ohlašovací povinnost – mají obce s roční produkcí 50 kg nebezpečných a 50 t ostatních odpadů. Musí posílat roční hlášení na úřad ORP

18 Smlouva se svozovou firmou – příklady možných povinností firmy umístit nádoby na určených místech  Povinnost umístit sběrné nádoby na určených místech, označit nádoby nápisy, udržovat stanovený počet a provozuschopný stav sběrných nádob  Po dohodě se správci a majiteli objektů provádět zanášku (vynášku) sběrných nádob na směsný odpad, případně zajistit uzamykatelné nádoby  Vyprazdňovatnádobyve dnech příloze ke smlouvěv případě výpadku  Vyprazdňovat sběrné nádoby do sběrného vozidla ve dnech uvedených v příloze ke smlouvě a v době např. od 5.00 do 13.00 hodin, v případě výpadku svozu provést do 48 hodin náhradní svoz právo na smluvní pokutu  V případě, že není náhradní svoz proveden včas má obec právo na smluvní pokutu ve výši např. 10 000 Kč za každý den prodlení  Zajišťovat čistotu  Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob bezprostředně po jejich vyprázdnění, dále např. v den svozu zajistit úklid stanovišť sběrných nádob opravu, výměnusběrných nádob  Provádět opravu, výměnu nebo doplnění sběrných nádob např. do 5 pracovních dnů po zjištění nebo oznámení poškození, odcizení  Zajišťovat uložení sběrných nádob po vyprázdnění na určená stanoviště  Provést jednorázový odvoz na základě písemné objednávky obce za cenu podle ceníku oprávněné osoby  Vést průběžnou evidenci odpadů, případně plnit za obec ohlašovací povinnost

19 Způsob plateb svozové firmě za svoz komunálních odpadů 1. systém platby za jednotlivé služby jako celek Výhody: - poměrně přesně lze dopředu určit celkovou výši předpokládaných nákladů - obec si může v průběhu období měnit četnost vývozu nádob na separaci v závislosti na potřebě Nevýhody: - obec neplatí skutečné náklady v závislosti na produkci odpadu (cena za vývoz popelnice je vč. průměrného množství odpadu, za svoz neb. odpadů je dle kvalifikovaného odhadu apod.) Příklad pro cenovou nabídku pro tento systém:

20 Výběr firmy pro svoz komunálních odpadů

21 Způsob plateb svozové firmě za svoz komunálních odpadů 2. systém platby „na hlavu“ Výhody: - naprosto přesně lze dopředu určit celkovou výši předpokládaných nákladů Nevýhody: - obec neplatí skutečné náklady v závislosti na produkci odpadu – nemůže svým hospodařením následně ovlivnit náklady - rozsah služby je dopředu pevně stanoven a nemůže být v průběhu činnosti usměrňován v závislosti na změně potřeby Příklad pro cenovou nabídku pro tento systém:

22

23 Způsob plateb svozové firmě za svoz komunálních odpadů 3. systém platby dle skutečně vynaložených nákladů Výhody: - obec platí pouze skutečné náklady - efektivní hospodaření s odpady se přímo projevuje na výdajích (snížení množství uložené na skládce, možnost snížení četnosti vývozu SKO, větší příjem za vytříděný odpad,…) Nevýhody: - obec odhaduje celkové náklady na období pouze orientačně (po delší době fungování systému s velkou přesností) - v případě nezájmu obce o rozvoj systému nemá toto řešení smysl Příklad pro cenovou nabídku pro tento systém:

24

25 Sběr využitelných složek domovních odpadů  Jedná se zejména o papír, plasty, sklo a kovy  Donáškový systém sběru: hnízda (stání) na separovaný sběr odpadu nebo sběrné dvory – nižší výtěžnost a kvalita, nižší finanční náklady nádoby s horním výsypem nádoby se spodním výsypem (zvony) (objem 240 nebo 1100 l) objem 1,1 až 4 m 3 – cena od 10 000 Kč)  Odvozný (pytlový) systém sběru: separovaný sběr odpadu z jednotlivých domácností (pytle, volně ložený odpad) – vyšší výtěžnost (až 90 %) a kvalita, vyšší finanční náklady

26 Svoz využitelných složek domovních odpadů  Svoz prováděn na zavolání nebo pravidelně (1x týdně, 1x 14 dní, 1x měsíčně)  Je vhodnější zvolit pravidelný odvoz (snížení rizika přeplnění, jasný harmonogram pro svozovou firmu i obec)  Nevhodná četnost svozu (přeplněné kontejnery) je negativně vnímána obyvatelstvem  Každá složka musí být vyvážena samostatně !!!!  Nevhodná technika sběru a svozu často znehodnocuje vytříděné odpady (např. sklo)

27 Náklady na OH obcí 2006 (zdroj Eko-kom) (v Kč na 1 obyvat.) tříděný sběrsběrné dvory směsný odpad objemný odpad celkemprůměr96,964,9452,352,2763,6

28 Hmotnosti vyvážených kontejnerů 1,1 m3 (1 100 l) nádoba pro sběr plastů, příp. papíru objem: 1,1 m3 (1 100 l) horní výsyp PAPÍR PAPÍR od 62 do 150 kg PLAST PLAST od 15 do 44 kg 1,1 m3 (1 100 l) nádoba pro sběr skla objem: 1,1 m3 (1 100 l) spodní výsyp Váha částečně až úplně plného kontejneru 2,1 m3 (2 100 l) nádoba pro sběr skla objem: 2,1 m3 (2 100 l) spodní výsyp PAPÍR PAPÍR od 118 do 286 kg PLAST PLAST od 28 do 84 kg SKLO SKLO od 292 do 836 kg PAPÍR PAPÍR od 62 do 150 kg PLAST PLAST od 15 do 44 kg SKLO SKLO od 154 do 440 kg

29 Třídění nápojových kartonů Zahájit až po dohodě se svozovou firmou. Tři možnosti sběru nápojových kartonů: ORANŽOVOU  do kontejnerů na plasty nebo papír (kontejnery označit ORANŽOVOU samolepkou – lze získat z EKO-KOMu)  Do oranžových pytlů v domácnostech  Do speciálních kontejnerů na nápojové kartony (s oranžovým víkem) Při zahájení sběru v obci je nutné provést informační kampaň (letáčky, články v obecním zpravodaji)

30 Dotřídění a úprava odděleně sebraných využitelných složek komunálních odpadů Dotřiďovací linka  Vytříděné odpady z obcí (papír, plasty, sklo) je nutné dotřídit a upravit podle požadavků zpracovatelů na obchodovatelné druhotné suroviny  Tyto požadavky mohou splnit pouze technologicky kvalitně vybavené třídící linky (pásové třídění, kontinuální lisování). Dotřiďování na ostatních zařízeních jen zvyšuje celkové náklady na úpravu odpadů  papír a plasty se dotřidují na linkách ručně  sklo se dotřiďuje strojově - v ČR pouze na dvou speciálních dotřiďovacích linkách (Příbram, Kyjov) Náklady na dotřídění a úpravu odpadů se pohybují ve stovkách až tisících Kč za tunu

31 Proč řešit bioodpady ?  obsah bioodpadů v skládkovaném TKO musí být v ČR výrazně omezen (o 50 % do roku 2013)  bioodpady jsou na skládkách zdrojem významných plynných a kapalných emisí  bioodpady jsou těžké (obsah vody), při smíchání se zbytkovým odpadem prodražují skládkování  zkrmování zbytků jídel je v rozporu se zákonem č.166/1999 Sb. o veterinární péči (riziko přenosu salmonelozy)

32 Bioodpady - možnosti řešení domácího kompostování  Propagace domácího kompostování bioplynových stanic  Regionální řešení pomocí bioplynových stanic - zařízení pro anaerobní fermentaci za vzniku bioplynu (výroba tepla a elektrické energie) a organického kompostu ─Vhodné pro zpracování „mokrých“ bioodpadů z domácností (nutnost zavedení odděleného sběru) z jídelen a restaurací z potravinářského průmyslu kompostovací plochy  Malé kompostovací plochy (do 150 t/rok odpadů) ─Zpracování trávy, listí a prořezů – ve zjednodušeném režimu – pouze se souhlasem ORP  Nakládání s rostlinnými zbytky ─Na základě obecně závazné vyhlášky ─Vyjmuto z režimu odpadů

33 ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH VÝROBKŮ  Zodpovědnost výrobců za sběr a recyklaci ─organizační ─finanční ─informační  Použité výrobky užívané v domácnostech / spotřebiteli ─baterie a akumulátory ─pneumatiky a minerální oleje ─elektrozařízení z domácností

34 Povinnosti výrobců  zajistit zpětný odběr použitých výrobků,  informovat spotřebitele prostřednictvím posledních prodejců,  zajistit využití nebo odstranění použitých výrobků v souladu s platnou legislativou,  předávat roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok na Ministerstvo ŽP ČR.

35 Závazné parametry zpětného odběru  nakládání s použitými výrobky, nikoliv s odpady  bezúplatné plnění pro spotřebitele  bez ohledu na výrobní značku  princip kus/kus (pro elektrozařízení)  nesmí být vázán na nákup nového zboží (ostatní výrobky)  předepsaná hustota sběrné sítě (jedno místo ZPO v každé obci, kde je prodejní místo daného typu výrobků)

36 Specifika zpětného odběru elektrozařízení  princip kus/kus  rozlišování EEZ ze soukromých domácností (použité zařízení) a od podnikatelů (elektroodpad)  rozlišování historického a současného elektrozařízení  možnost zavedení viditelného poplatku (maximálně na dobu 8 let, pouze na historická elektrozařízení)

37 Spolupráce obcí s výrobci  Pro obce nevyplývají z nové právní úpravy žádné povinnosti  Novou právní úpravu je třeba vnímat jak příležitost pro snížení nákladů obce na nakládání s elektroodpady (např. lednice, televize atd.)  Obec může nabídnout výrobcům nebo kolektivním systémům vytvoření místa zpětného odběru ─stabilního (sběrný dvůr, jiné) ─mobilního (mobilní sběr N odpadů)  Obec nezahrnuje zpětně odebraná zařízení do svojí evidence odpadů

38 ZPO minerálních olejů  důvody ZPO : nebezpečné vlastnosti, náhrada primárních surovin  na trh v ČR uváděno ročně přes 100 tis.tun olejů  výrobci a dovozci zajistili zpětný odběr pouze 2,4% olejů  neexistuje kolektivní organizace, dovozci zajišťují zpětný odběr přes svoje obchodní a prodejní místa  některé firmy specializované na odběr olejů : Baufeld – ekologické služby, Remondis, Rekla, Energoinvestment, ale i ostatní odpadářské firmy  odběr olejů je prováděn zdarma, v případě větších množství se vykupují za ceny 0,40 – 2,50 Kč/kg

39 ZPO použitých pneumatik  důvody ZPO : objemnost, energetické a materiálové úspory  ročně se na trh uvádí cca 80 tis.tun pneumatik  výrobci (Barum Continental) a dovozci zajistily v roce 2006 zpětný odběr 43 tis.tun  původci a obce v roce 2006 museli likvidovali 50 tis.tun (viz centrální evidence o odpadech ISOH)  výrobci zajišťují zpětný odběr pouze v rámci svých prodejních a obchodních sítí  obce nemají dosud právní nárok na zajištění zpětného odběru  možnosti likvidace za úplatu : cementárny Mokrá, Čížkovice, firma TASY Ing.Ševčík nebo další odpadářské firmy

40 Elektrowin a.s.  kolektivní organizace oprávněná ke zpětnému odběru tzv.historických elektrozařízení - velkých domácích spotřebičů – např.chladničky (sk.1) - malých domácích spotřebičů (sk.2) - elektrické a elektronické nástroje a nářadí (sk.6)  spolupráce s obcemi -možnost 1 bezplatného svozu elektrozařízení před uzavřením smlouvy -Příspěvek 0,15-0,30 Kč/kg (6 – 12 Kč/ledničku) -Bonus dle výtěžnosti sběru (nad 4 kg/ob./rok = 1 Kč/kg) -V případě mobilního svozu bezplatný odběr elektrozařízení  kontakty Michelská 300/60, 150 00 Praha 4 Tereza Ulverová, Martin Černý sber@elektrowin, tel.: 241 091 843

41 Asekol s.r.o.  kolektivní organizace oprávněná ke zpětnému odběru tzv.historických elektrozařízení - telekomunikační, výpočetní a kancelářské techniky (skupina 3) - spotřební elektroniky – TV, audio, video (skupina 4) - hraček a zařízení pro volný čas (skupina 7)  spolupráce s obcemi -paušál 5.000 / 10.000 Kč/rok (sběrný dvůr - občané i podnikatelé) -paušál 1.700 / 3.400 Kč/rok (mobilní svoz, obce nad 2000 obyvatel) -Kromě paušálu příspěvek dle sebraného množství 0,15-0,30 Kč/kg (TV 3,- Kč/kus) -v roce 2007 zřízen speciální grantový fond (možnost čerpat prostředky na vybavení sběrných dvorů apod.) -bonusy až do výše 30 % za sběr drobného elektrozařízení  kontakty Dobrušská 1, Praha 4, 147 00 Ing. Smoter, email : obce@asekol.cz, tel.: 261 303 258

42 Ekolamp s.r.o.  kolektivní organizace oprávněná ke zpětnému odběru - osvětlovacích zařízení včetně zářivek (skupina 5)  spolupráce s obcemi ─Jednorázová odměna 1500 Kč/sběrné místo (pro svozovou oblast do 5000 obyvatel) ─trvale 2 Kč/kg odevzdaných zářivek ─bonus za překročení limitů sebraného množství (více než 300 kg/rok = 2.000 Kč/rok, více než 800 kg/rok = 4000 Kč/rok) ─bonus za zveřejnění článku o zpětném odběru zářivek : 2 x 1000 Kč/rok ─bonus za předání seznamu posledních prodejců v k.ú. = 1.000 Kč ─v případě mobilního svozu bezplatný odběr ze shromažďovacího místa (úspora nákladů na dopravu ke zpracovateli a zpracování)  kontakty - Korytná 47/3, 100 00 Praha 10 Strašnice - Ing.Přikrylová, obec@ekolamp.cz, tel. 274 810 481

43 Zpětný odběr autobaterií  ročně se uvádí v ČR na trh 25.000 tun autobaterií  návratnost cca 90 %  výkupní ceny ve výši 8 – 13 Kč/kg (franco zpracovatelský závod)  recyklační závod Kovohutě Příbram  při množství nad 1 tunu lze objednat dopravu přímo z Kovohutí Příbram

44 ECOBAT s.r.o.  kolektivní organizace zajišťující zpětný odběr přenosných baterií (spotřebitelské baterie do 1 kg, suché články)  spolupráce s obcemi ─bezplatný odběr baterií shromážděných v systému obce ─bezplatné poskytnutí sběrných boxů pro místa ZPO ─možnost sběru na školách + uspořádání osvětového programu Hrátky s Batem ─možnost uzavření smlouvy s obcí nebo pověřenou svozovou firmou  spolupráce na sběru baterií s dalšími subjekty Prodejny elektro Maloobchodní prodejny potravin Organizace a podniky  kontakty Soborská 1302, 160 00 Praha 6 Ing.Kvapilová, ecobat@ecobat.cz, tel.: 233 332 787

45 SBĚRNÝ DVŮR - vhodná lokalita  soulad s územní plánem obce  vlastnické vztahy k pozemku  velikost pozemku (min. 750 m2)  frekventovanost lokality, dostupnost pro pěší a motorizované občany  připravenost lokality (zpevněné plochy, přístupové komunikace, inženýrské sítě – min. el. energie)  možný konflikt s vlastníky okolních pozemků (může jim vadit nakládání s odpady v sousedství)

46 Vybavení sběrného dvora sociálním zázemí stavební buňka WC  administrativní a sociálním zázemí podle hygienických a bezpečnostních předpisů (např. stavební buňka s možností vytápění a mytí a mobilní chemické WC) můstkovou váhou  přístřešek s můstkovou váhou (s váživostí alespoň do 500 kg) kontejnery na objemný odpad  2-3 kontejnery na objemný odpad (jedná se o lehký odpad, proto volíme co největší objem kontejneru) kontejnery na bioodpad  1-2 kontejnery na bioodpad a odpad ze zeleně o (jedná se o lehký odpad, proto volíme co největší objem kontejneru) kontejnery na stavební suť  1-2 kontejnery na stavební suť (jedná se o těžký odpad, proto volíme kontejner o objemu max. 3,5 m3) kontejner na kovový odpad  1 kontejner na kovový odpad kontejner na pneumatiky  1 kontejner na pneumatiky nebezpečných odpadůkontejnery  sklad nebezpečných odpadů se speciálními kontejnery na jednotlivé druhy odpadů (lze použít tzv. kontejnerový ekosklad)  kontejnery na papír, plasty, na sklo bílé a barevné  přístřešek nebo kontejner na elektrošrot

47 Zjednodušení - zpětný odběr  Administrativní zátěž zjednodušit pouze zpětný odběr použitých výrobků  Administrativní zátěž spojenou se získáváním povolení pro provozování sběrného dvora lze zjednodušit v případě, kdy je v rámci sběrného dvora prováděn pouze zpětný odběr použitých výrobků např. televizí, lednic, pneumatik, baterií a akumulátorů apod. (viz § 37f až §37o a §38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů). smlouvu s provozovatelem systému zpětného odběru použitých výrobků.  K tomu musí mít obec uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému zpětného odběru použitých výrobků. V takovém případě se na skladování a nakládání s použitými výrobky nevztahují ustanovení zákona o odpadech.

48 Kontakty www.tridime-vysocina.cz  Info k semináři: www.tridime-vysocina.cz  FI Konsult s.r.o. ─tel. 233 931 690 email: fikonsult@fikonsult.comfikonsult@fikonsult.com ─Přednášející: ing. Milan Tomík, mob. 603 530 300 RNDr. Petr Kratochvíl, mob. 605 229 440 Iva Zeroníková, mob. 603 238 245  Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod  Oblastní inspektorát ČIŽP Havlíčkův Brod (www.cizp.cz) ─tel. 569 496 111


Stáhnout ppt "ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V PRAXI pořádá: z pověření kraje Vysočina poradenská firma FI Konsult, s.r.o. a firma ODAS informace na www.tridime-vysocina.cz ODPADOVÉ."

Podobné prezentace


Reklamy Google