Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ 20. 3. 2008. Program: Úvod, obsah výzvy, druhy soc.služeb - karty soc.služeb, nejčastější dotazy (shrnutí), hodnocení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ 20. 3. 2008. Program: Úvod, obsah výzvy, druhy soc.služeb - karty soc.služeb, nejčastější dotazy (shrnutí), hodnocení."— Transkript prezentace:

1 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ 20. 3. 2008

2 Program: Úvod, obsah výzvy, druhy soc.služeb - karty soc.služeb, nejčastější dotazy (shrnutí), hodnocení IP, žádost, informace krajů o plánovaných IP a termínu předložení (cca 1,5 hod.) Přestávka na občerstvení (cca 30 min.) Otázky, diskuze (max. 1,5 hod.)

3 Výzva -Globální a specifické cíle Začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením nebo vyloučením ze společnosti a z trhu práce. Podpora zajištění dostupnosti a kvality poskytování sociálních služeb. Podpora vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

4 Výzva - Podporované činnosti 1)Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování 2)Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňován cílových skupin 3)Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni

5 Výzva - Cílové skupiny A)osoby:  osoby se zdravotním postižením  děti, mládež a mladí dospělí  etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí  imigranti a azylanti  osoby bez přístřeší  osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody  oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, komerčně zneužívané  osoby pečující o osobu blízkou nebo jinou osobu B) organizace :  zadavatelé sociálních služeb  poskytovatelů sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

6 Podpora soc.služeb a dalších nástrojů ve prospěch soc.začleňován cílových skupin  Cíl. podpory – zajištění dostupnosti vybraných soc.služeb na území kraje v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje  Podpora poskytování a rozvoje soc.služeb, včetně doprovodných aktivit zaměřených na soc.začleňování a návrat uživatelů na trh práce  Podpora sociální práce s uživateli služby  zejména těchto druhů služeb - azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová denní centra pro děti a mládež (s důrazem na osoby ve věku 15-26 let), intervenční centra, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení druhy sociálních služeb – viz Karty sociálních služeb  Důraz na sledování a hodnocení efektivity služeb – uvést popis v projektu

7 Karty sociálních služeb Podporované sociální služby Azylové domy pro jednotlivce Azylové domy pro rodiny s dětmi Domy na půl cesty Intervenční centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Nízkoprahová denní centra Podpora samostatného bydlení Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Terénní programy

8 Příklad: Azylové domy pro jednotlivce

9 Karty sociálních služeb Primárně nepodporované sociální služby (sekundárně lze v IP podpořit rozvoj těchto služeb) Kontaktní centra Krizová pomoc Raná péče Služby následné péče Tlumočnické služby Sociální poradenství Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením

10 Karty sociálních služeb Nepodporované sociální služby Noclehárny Sociálně aktivizační služby pro seniory Telefonická krizová pomoc Terapeutické komunity

11 Dotazy - obecně  platnost výzvy, dokdy podat projekt - otevřená výzva, s platností do 31. 12. 2013  max. délka trvání projektů – 2 roky, 4 roky v případě oblasti č.2 (služby), přičemž projet musí být uzavřen nejpozději do 30. 6. 2015, v řádně odůvodněných důvodech lze prodloužit, a to v rozsahu max.délky trvání projektu (podstatná změna projektu)  Zahájení projektu – den zahájení projektu = den zahájení projektových aktivit = den uvedený v rozhodnutí, pozn. změna dne ukončení projektu je podstatnou změnou projektu lze podat více projektů v rámci jednotlivých projektů (zvážit náročnost administrace)  Zahájení podpory služeb v rámci projektu– optimální prosinec 08/leden09  forma podpory – dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace, ve 100% uznatelných nákladů,  Výdaje vzniklé před předložením a schválením projektu nedoporučujeme zahrnovat do projektu – budou schváleny pouze výjimečně  projekt nelze předložit formou partnerství s finančním příspěvkem (pouze partner bez finančního příspěvku na projektu)  rozpočet projektu – nestanoven limit na „nákup služeb“

12 Dotazy - obecně  nestanovena – min./max. hranice podpory – dle projektových aktivit – nutná konzultace projektového záměru – schválení projektu  Křížové financování - Viz. metodika způsobilých výdajů, max. 14% prostředků alokovaných na výzvu, garantovaný max. podíl způsobilých výdajů projektu hrazených křížovým financováním činí 5%, max. 20%  Režim záloh – dle harmonogramu IP – 1. záloha na administraci projektu do 30 dnů po podpisu R,  Režim plateb dodavateli – lze zálohově/na základě faktury – dle režimu stanoveného krajem – popis nutný v IP nebo v příloze  projekt podléhá auditu (není stanoven žádný limit jako u GP, na způsobilost výdajů v rámci projektu a vedení účetnictví – viz „náklady vyplývající přímo ze smlouvy“)  Indikátory – stanovit „reálně“, naplňování indikátorů je závazné - možnost sankcí za neplnění indikátorů, možnost úpravy před vydáním rozhodnutí  Realizační tým – pouze zaměstnanci žadatele, v případě, že projekt bude „administrován“ dodavatelsky – uvádět v jiné části projektu

13  žádost na www.eu-zadost.cz, e-mailová adresa pro dotazy ohledně nejasností při vyplňování žádosti benefit7@mpsv.czwww.eu-zadost.czbenefit7@mpsv.cz  Povinné přílohy - Plán rozvoje sociálních služeb nebo jiná analýza či dokument; Tabulka – Přehled sociálních služeb – v případě činnosti II. (uveřejněna na www.esfcr.cz)www.esfcr.cz  Finalizace žádosti – klíč žádosti (Hash) – 6 znaků + klíč verze (4 znaky)  Vytištění finální žádosti a její předložení/odeslání na MPSV - 3x v listinné podobě (1x originál a 2x kopie, listy musí být sešity a přelepeny páskou s podpisem představitele žadatele v levém horním rohu) Náležité označení obálky Dotazy - obecně

14  Podporovaná činnost 1 (vzdělávání) – povinnost akreditace vzdělávacího programu, akreditace MPSV – v těch případech, které řeší ZSS, v ostatních případech možná i akreditace od jiného subjektu (např. MŠMT). Bude-li projekt zaměřen na vytvoření vzdělávacího programu/kurzu – podání žádosti o akreditaci je nezbytným výstupem projektu  Projekt v rámci oblasti 1 a 3. by neměl být „duplicitní“ k IP MPSV – konzultace projektového záměru  Zaměření IP i na „příslušníky soc.vyloučených romských komunit“ – výhradně v rámci oblasti podpory 3.2. Dotazy – obsahové zaměření projektů

15 Indikátory Seznam a definice viz. Metodika monitorovacích indikátorů OP LZZ Indikátory pro oblast 3.1.: výstupu 07.41.00 – počet podpořených osob celkem členění: 07.41.10. - klienti služeb (tj. uživatel soc.služby) – jednotka dle „karty služeb“ 07.41.20. – osoby poskytující služby nebo podporující poskytování služeb (tj. poskytovatelé soc.služby) Platí, že každá podpořená osoba je v rámci projektu započtena pouze 1x. 07.45.00 – počet podpořených organizací (tj. žadatel) 07.57.00 – počet nově vytvořených/inovativních produktů (např. vzdělávací program, metodika, kurz atd.) výsledku 07.46.13 – počet úspěšných absolventů kurzů (tj. těch, kteří ukončili kurz a získali osvědčení) členění: 07.46.10 - klienti služeb 07.46.20 – osoby poskytující služby nebo podporující poskytování služeb

16 Proces schvalování IP 1. Individuální konzultace před podáním žádosti 2. Předložení žádosti o finanční podporu včetně příloh 3. Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti žádosti – do 15 dnů 4. Výzva k případnému doplnění a zpřesnění údajů – bezodkladně mailem/telefonicky, do 3 pd dopisem 5. Žadatel – náprava nedostatků max. do 10 dnů 5. Věcné hodnocení žádosti – hodnotící komise max. do 60 dnů od registrace žádosti 6. Výzva k případnému přepracování žádosti – písemně 7. Žadatel – předkládá přepracovanou žádost max. do 30 pd od výzvy k přepracování 8. Opětovné hodnocení přepracované žádosti v HK – max. do 15 pd od registrace přepracované žádosti 9. Schválení projektu – žádost získá alespoň 65 bodů a HK ji doporučí k financování 10. Odsouhlasení „Žádosti o souhlas se schválením návrhu IP zprostředkujícím subjektem“ – ŘO 11. Souhlasné stanovisko ŘO – do 5 pd 12. Písemné vyrozumění žadatelů o schválení žádosti – včetně infce o věcném hodnocení IP 13. Rozhodnutí o poskytnutí dotace

17 Věcné hodnocení IP  Příručka pro hodnotitele projektů OP LZZ  Hodnocení v rámci hodnotící komise (min. 5 osob)  Max. počet bodů dle obecných kritérií – 100, minimálně nutno získat 65 bodů !  Max. počet bodů dle specifického kritéria 15 bodů  1 spec. kritérium – „Soulad projektu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje či jiným strategickým dokumentem v oblasti sociálních služeb/sociálního začleňování“

18 Otázky ? Plánované IP ? Schválení záměru projektu/zpracované žádosti radou/zastupitelstvem kraje ? Předpokládaný termín předložení


Stáhnout ppt "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ 20. 3. 2008. Program: Úvod, obsah výzvy, druhy soc.služeb - karty soc.služeb, nejčastější dotazy (shrnutí), hodnocení."

Podobné prezentace


Reklamy Google