Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš Veřejné projednání 23. 6. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš Veřejné projednání 23. 6. 2009."— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš Veřejné projednání 23. 6. 2009

2 Struktura SP MČ Praha-Libuš  Analytická část  práce s daty s cílem zjistit podstatné informace o zájmovém území  dokončena  Návrhová část  rozvojová vize  identifikace problémů a návrh opatření k jejich řešení  před dokončením  Realizační část  organizační a procesní zajištění realizace opatření a splnění cílů  bude dokončena v srpnu 2009

3 Harmonogram zpracování strategického plánu  první průzkumy – říjen-prosinec 2008  analytická část – leden-únor 2009  návrhová část – březen-červen 2009  realizační část – červen-srpen 2009

4 Analytická část strategického plánu  cíl: shromáždit, utřídit a analyzovat informace užitečné pro přípravu návrhové části strategického plánu  zdroje informací: a.analýza na základě dostupných studií a statistik b.průzkum obyvatel (realizovalo o.s. Timur) c.průzkum podnikatelských subjektů a neziskových organizací d.anketa „10 problémů Libuše a Písnice“

5 Analýza  Vývoj počtu obyvatel Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869 - 2005, Stavy obyvatel a rozlohy katastrálních území hl. m. Praha (ČSÚ)

6 Analýza  Vzdělanostní struktura obyvatel Zdroj: SLDB 2001

7 Analýza  Struktura obyvatel dle původu Zdroj: MVČR

8 Průzkum obyvatel  Vzorek: 291 respondentů:  45,9 % mužů, 54,1% žen  63 % zaměstnaných, 24,8 % důchodců  61,7 SŠ vzdělání, 30 % VŠ vzdělání  65,1 % z Libuše, 34,9 % v Písnici

9 Průzkum obyvatel  VÝSLEDKY - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím oPrůměrná spokojenost – 76,7 % spokojených občanů oSpokojenost s jednotlivými oblastmi života

10 Průzkum obyvatel  VÝSLEDKY - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím  Hodnocení kvality vybraných složek

11 Průzkum obyvatel  VÝSLEDKY – Mobilita a místní přeprava cestujících

12 Průzkum podnikatelských subjektů  20 podnikatelů, spíše menší podniky, tradice drobného podnikání  obecně převažuje spokojenost s působením v Libuši a Písnici  převážně dobrá spolupráce se správou MČ  obecně nedostatky v informovanosti  vysoké zatížení komunikací silniční dopravou  nedostatek pracovních sil (z hlediska kvantity, ale ještě více kvality)  relativně bezproblémové soužití s asijskou komunitou, spíše však jde o koexistenci než o integraci  zanedbaný nebo nezpevněný povrch některých silnic  některé deficity v MHD (napojení na Jižní Město)  absence sálu pro pořádání kulturních a dalších akcí

13 Průzkum neziskových organizací  10 organizací, všechny jsou občanskými sdruženími  velká spokojenost s kvalifikací a ochotou samosprávy  velká spokojenost se spoluprací s místními subjekty  obecně nedostatky v informovanosti o rozvojových záměrech  potřeba systematizovat přidělování grantů  pocit „odstrčenosti“ Písnice  chybí prvek integrace mezi vietnamskou a českou komunitou, přestože soužití je bezproblémové  nedostatečné využití školních budov pro mimoškolní činnost  absence „centrálních míst“ a náměstí

14 Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“  proběhla na konci roku 2008:  říjen 2008 – veřejné fórum – identifikace problémů dle názoru 63 přítomných občanů  listopad-prosinec 2008 – 10 hlavních problémů bylo ověřeno prostřednictvím anketního lístku umístěného na webu, ve zpravodaji; schránka na vhození lístku na několika místech v Libuši – zúčastnilo se 266 občanů  leden 2009 - vyhodnocení

15 Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“  výsledky ankety – hlavní okruhy problémů (nejčetnější vytučněné):  silniční doprava  nadměrný průjezd podnikatelských (?!) aut  slabé info o trase metra D a prodloužení tramvajové sítě z Modřan  slabá informovanost občanů o řešení dopravní zátěže Libuše a Písnice po zprovoznění obchvatu Lahovice-Vestec  nezpevněné povrchy ulic  snížená bezpečnost chodců v dopravě  absence/nedokončení cyklostezek do Cholupic a Kunratic  povrch komunikace Na Losách (Písnice)  nedostatek parkovacích míst (Písnice, Mirotická)

16 Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“  infrastruktura a vybavenost  nedostatečná obchodní síť (zrušit Sapu, místo ní OC)  málo odpočinkových míst, absence náměstí/míst k setkávání  nedokončené kulturní centrum a Klub Junior  špatný stav (např. odvod dešťové vody) Libušské ul. v Písnici  slabá návaznost linek 113/165 a 198, slabá četnost spojů na 113  územní rozvoj, vzhled  výstavba výškových obytných domů  absence regulačního plánu pro omezení parametrů výstavby

17 Anketa „10 problémů Libuše a Písnice“  obyvatelstvo, sociální oblast  slabá spolupráce s vietnamskou komunitou  slabá podpora rozvoje ZŠ Meteorologická  rozrůstání vietnamské komunity+hlučné chování  správa  slabá autorita a autonomie městské části  slabý dohled městské policie na drobné přestupky (odpadky, psí výkaly, rychlá jízda)  rivalita Písnice/Libuš

18 Návrhová část strategického plánu  rozvojová vize  problémy rozvoje  priority a opatření  zdroje informací:  výstupy analytické části (vč. výsledků průzkumů a šetření)  jednání pracovních skupin  jednání strategického týmu

19 Rozvojová vize  Libuš a Písnice – živá městská část  pestrá skladba hospodářských aktivit  silná, vyvážená rezidenční i rekreační funkce  variabilní dopravní napojení  integrované skupiny obyvatel (vč. národnostních)  komunikativní městská správa  zapojení obyvatel a dalších subjektů do veřejného života  intenzivní charakter aktivit = mnoho aktivit a funkcí na malé ploše

20 Problémové oblasti  identifikováno 5 problémových oblastí, v každé z nich několik dílčích problémů  problém = rozpor mezi současným stavem (analýza) a žádoucím stavem (vize)  na problémy reaguje SP stanovením priorit a opatření

21 Priority a opatření  1. Rozvoj dopravní infrastruktury a obslužnosti  1.1. Eliminace zatížení komunikací silniční dopravou  1.2. Úpravy povrchu některých ulic  1.3. Rozšíření kapacity parkovacích míst  1.4. Optimalizace dopravní obslužnosti MHD  1.5. Další výstavba infrastruktury pro cyklisty  2. Zkvalitnění prostředí a koordinace územního rozvoje  2.1. Revitalizace veřejných prostranství  2.2. Rekonstrukce zanedbaných objektů  2.3. Vytváření míst setkávání a centrálních míst  2.4. Posílení regulace výstavby

22 Priority a opatření  3. Realizace energetických úspor  3.1. Snížení spotřeby energie  3.2. Rozšíření využití obnovitelných zdrojů energie  3.3. Zavedení energetického managementu a rozšíření osvěty  4. Posilování sociální soudržnosti a kvality života  4.1. Rozvoj možností kulturního, sportovního a volnočasového vyžití  4.2. Zlepšení soužití s cizinci a národnostními menšinami  4.3. Zkvalitnění základního školství

23 Priority a opatření  5. Zkvalitnění činnosti místní správy a komunikace s obyvateli  5.1. Optimalizace činností úřadu MČ  5.2. Posílení komunikace s jinými subjekty veřejné správy  5.3. Zlepšení spolupráce s partnerskými organizacemi  5.4. Zvýšení informovanosti obyvatel a subjektů působících v MČ  5.5. Posilování zapojení občanů do rozvoje MČ

24 Realizační část strategického plánu  soustava indikátorů  nastavení systému projektového řízení  akční plán a jeho finanční rámec  zapojení veřejnosti  aktualizace SP


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje MČ Praha-Libuš Veřejné projednání 23. 6. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google