Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický pohled na tvorbu energetických koncepcí s využitím zahraničních zkušeností a s uplatněním principů udržitelného rozvoje Miroslav Šafařík Český.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický pohled na tvorbu energetických koncepcí s využitím zahraničních zkušeností a s uplatněním principů udržitelného rozvoje Miroslav Šafařík Český."— Transkript prezentace:

1 Strategický pohled na tvorbu energetických koncepcí s využitím zahraničních zkušeností a s uplatněním principů udržitelného rozvoje Miroslav Šafařík Český ekologický ústav

2 Trvale udržitelný rozvoj... “Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává funkce ekosystémů.” Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí

3 Principy udržitelného rozvoje 1.Využívání přírodních zdrojů nesmí dlouhodobě převyšovat míru jejich reprodukce (znovuobnovení) 2.Uvolňování látek (výpusť) do životního prostředí nesmí dlouhodobě převyšovat únosnost životního prostředí (asimilační schopnost) 3.Trvání lidských zásahů do životního prostředí musí být ve vyrovnaném poměru k době, kterou prostředí potřebuje ke své stabilizaci

4 Principy udržitelného rozvoje 4.Princip předběžné opatrnosti - zamezení nebezpečím a neobhajitelným rizikům 5.Princip přiměřeného diskontování – dle skutečné hodnoty statku (přírodního zdroje) 6.Princip „stát příkladem“ - veřejné instituce jdou příkladem v zavádění a dodržování principů udržitelného rozvoje.

5 Principy udržitelného rozvoje 7.Princip decentralizace - společenské i technologické 8.Princip preference spolupráce před soutěživostí (kooperace vs. konkurence a konfrontace) 9.Princip orientace vědy a výzkumu, výchovy a vzdělání na poznání souvislostí a hranic naší existence 10.Princip solidarity.

6 Obnovitelné zdroje energie jsou jediným východiskem udržitelného rozvoje Obnovitelné zdroje energie jsou jediným východiskem udržitelného rozvoje Ovšem zásadně v synergii se snižováním energetické náročnosti Principy udržitelného rozvoje  Pouze absolutním, nikoli relativním snížením energetické náročnosti lze dosáhnout významného podílu OZE

7 Udržitelný scénář vývoje (spotřeby PEZ)

8 Příčiny současného stavu  Pocit dostatku a hojnosti  Přitažlivá síla kapitálu  Lpění na bezcenných hodnotách (ekonomický růst – HDP)  Předsudky a pohodlnost v myšlení  Nevhodné podpory  Diskontování (výprodej) budoucnosti  Deformované povědomí  ……..

9 Tržní prostředí = virtuální iluze  ekonomická teorie = politický nástroj = axiomatické a populistické přístupy – hospodářský úspěch je zajištěn nízkými cenami energie – lidem je třeba dát energii za přijatelnou cenu (= udržet levnou energii za každou cenu) – stát se musí postarat o dostatek energie  Přírodní zdroje jsou považovány za důchod (příjem), nikoli za aktiva  Přírodní zdroje nemají „tržní“ cenu a jejich skutečná hodnota zůstává neznámá  Změna myšlení – přemýšlet více v provozních nákladech nikoli pouze v investičních

10 Model cyklické (udržitelné) ekonomiky Zero Waste

11 Co je koncepce, resp. koncepční ?  Stanovení VIZE  Definování a výběr PRIORIT  Definování CÍLŮ  Generování STRATEGIÍ  Nalézání OPATŘENÍ a NÁSTROJŮ  REALIZACE  ZPĚTNÁ VAZBA

12 Jaké mohou být priority ?  ochrana klimatu (snižování emisí skleníkových plynů)  snižování emisí ostatních znečišťujících látek (minimalizace emisí znečišťujících látek včetně odpadu),  šetrné využívání přírodních zdrojů,  bezpečnost zásobování,  sociální přínosy

13 Jaké mohou být cíle ?  snížení měrných emisí CO2 na obyvatele a rok k roku 2020 o min. 30 %,  stanovení konkrétních cílů ve snižování ostatních znečišťujících látek,  zvýšení podílu OZE na 6 % k roku 2010 a na 15 % k roku 2020,  snížení energetické náročnosti v oblasti výroby, distribuce a konečné spotřeby energie na úroveň 70 % současné spotřeby PEZ v roce 2020,  zvýšení podílu biopaliv a alternativních paliv v dopravě na úroveň 20 % v roce 2020,  zvýšení zaměstnanosti v oblasti úspor energie a OZE o 5.000 pracovních míst do roku 2020,

14 Úspory energie - cíle  Lidé podvědomě cítí nutnost hospodárně nakládat s energií - dostávají však matoucí (často opačné) signály  Úloha státu, resp. veřejné správy: –Podporovat společenský blahobyt –Chránit a rozvíjet ŽP a globální ekosystém –Usnadňovat rozhodování soukromým subjektům ve prospěch společnosti a ŽP –Vytvářet podmínky pro naplnění strategie trojí výhry

15 Úspory energie - cíle Vývoj standardu bytové výstavby 15

16 Vývoj měrné spotřeby energie pro vytápění v panelových domech – Berlín- Brandenburgsko 1993 / 2001

17 Obnovitelné zdroje – cíle  Lidé podvědomě cítí, že by bylo správné využívat obnovitelnou (např. sluneční) energii - dostávají však rozporuplné a tendenční informace  Úloha státu, resp. veřejné správy: –Podporovat společenský blahobyt –Chránit a rozvíjet ŽP a globální ekosystém –Usnadňovat rozhodování soukromým subjektům ve prospěch společnosti a ŽP –Vytvářet podmínky pro naplnění strategie trojí výhry

18 Obnovitelné zdroje – cíle  uplatnění technologií OZE u každé investice financované z veřejných zdrojů  osvěta a školení pracovníků stavebních úřadů…  podpora soukromým stavebníkům při realizaci využití OZE (solární systém, biomasa, TČ)  uplatnění kritéria emisí (vázaných emisí) CO2 při hodnocení projektů, investic, opatření…

19 Národní program obnovitelné zdroje energie

20 Proč Krajské územní energetické koncepce ?  Pro splnění zákona a nařízení vlády  Pro zjištění stavu nakládání s přírodními zdroji na území Kraje  Pro vytvoření prognóz budoucího vývoje  Pro vytvoření plánu(ů) nutných pro dodržení legislativních požadavků  Pro podporu regionálního rozvoje  Pro zvyšování hospodářského a sociálního blahobytu  Pro snižování zátěže životního prostředí  Pro nastavení ambicióznějších cílů

21 Nedostatky a opomenutí při tvorbě UEK  ÚEK má vycházet ze schválené Státní energetické koncepce  Namísto konkrétních údajů a podkladů (např. dle nařízení vlády č.195/2001 Sb.) jsou uváděny obecné (energetické) vztahy  Neexistence metodické práce – metodiky koncepce  Ignorování oficiálních, či obecně přijímaných definic a názvosloví  Není provedena rešerše základních dat a podkladů  Nedostatečná spolupráce s odborníky (nedostatek odborníků?)  Uvádění selektivních dat bez vzájemné vazby a bez vyjádření souvislostí  Nedostatečná metodická a syntetická práce s daty  Není poskytován návod na řešení konkrétních energetických opatření

22 Nedostatky a opomenutí při tvorbě UEK  Nejsou uváděny odkazy na zdroje dat a informací  Jsou uváděny zavádějící informace  Jsou uváděny nedostatečně podložené odhady a dohady  Převažuje tradiční přístup – snaha o zajištění zdrojové části  Podcenění potenciálu energetických úspor  Náhrada strategickým rozvojovým plánům energetických společností  Velká váha na modelování – modely omezující pohled do budoucna  Podcenění výhledu na 20 let  Velký důraz na ekonomické parametry – v dlouhodobé perspektivě nevhodné

23 Co dále s ÚEK ?  SEK  ÚEK  EA  realizace  Aktualizace ÚEK ?  Tvorba a realizace „akčních“ plánů  Příprava mikroregionálních a municipálních energ. koncepcí  Práce s veřejností – osvěta, výchova  Pečlivá a koncepční práce na nižších úrovních

24 Strategické vícekriteriální porovnání 3 primárních zdrojů energie I stupnice 1 – 5 (1=nejpříznivější, 5= nejméně příznivá)

25 Strategické vícekriteriální porovnání 3 primárních zdrojů energie II stupnice 1 – 5 (1=nejpříznivější, 5= nejméně příznivá)


Stáhnout ppt "Strategický pohled na tvorbu energetických koncepcí s využitím zahraničních zkušeností a s uplatněním principů udržitelného rozvoje Miroslav Šafařík Český."

Podobné prezentace


Reklamy Google