Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Etapy a základní rysy hospodářského vývoje na území Československa v letech 1848-1945.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Etapy a základní rysy hospodářského vývoje na území Československa v letech 1848-1945."— Transkript prezentace:

1 Etapy a základní rysy hospodářského vývoje na území Československa v letech

2 Kapitalistická přestavba státu a její právní rámec integrační síly - jednotný měnový systém a celní sjednocení (1850) Síly odstředivé - živené národnostními spory a nerovnoměrným vývojem jednotlivých oblastí Průmyslový převrat - fenomén regionální Právní a institucionální změny nezbytné pro přechod k občanské společnosti a rozvoji industrializace se prosazují obtížně, pomalu s přeryvy a regresy Hospodářský liberalismus se prosazuje v době Bachova politického neoabsolutismu

3 Předení bavl.████ Předení vlny███ Tkaní - vlna██████ Řepný cukr█████ Válcování Fe████ Výr. sur. Fe█████ Potisk bavl.███ Strojírenství██████ Těžba uhlí███████ Předení lnu███ Tkaní - bavl.██ Tkaní - len███

4 Sociální vývoj - specificky profilovaná komponenta vývoje hospodářského přechod k modernímu demografickému režimu emancipační proces českého národa – fáze jazykově kulturní – fáze politická – fáze hospodářská – strategie hospodářského nacionalismu 1848 – venkovská společnost, 1900 – úplná sociální struktura

5 Hospodářské dědictví habsburské monarchie Předimenzovaný průmysl neúměrný redukovanému vnitřnímu trhu Kompletní odvětvová struktura průmyslu s převahou průmyslu lehkého Slabé zastoupení tzv. nových průmyslů Hustá ale problematicky orientovaná infrastrukturní síť Mírně nadprůměrné soběstačné zemědělství

6 Formování ekonomiky národního státu (ČSR Nacionalizace státního aparátu Měnová odluka Celní odluka Nostrifikace firem a tzv. repatriace akcií Pozemková reforma Problém menší zkušenosti managementu

7 Formování ekonomiky národního státu (ČSR) Měnová reforma (1:1), Samostatné celní území Nostrifikace firem a repatriace akcií Pozemková reforma Rub nacionalizace ekonomiky: - Malá zkušenost managementu - Neschopnost bank dostatečně investičně zabezpečit své koncernové podniky

8 Etapy a hlavní rysy hospodářského vývoje meziválečného období Dva hosp. cykly , Deflační měnová politika – deflační krize – stabilizace Investiční vlna + racionalizace Růst koncentrace výroby a kapitálu Krize a protikrizová opatření Zastaralost fixního kapitálu Nevýhodná struktura průmyslové výroby Dvojaký charakter zahraničního obchodu

9 Místo Československa ve světovém hospodářství ČSR: 0,1 % pevniny, 0,7 % na světové populaci, člen skupiny zemí, kde průmysl převažuje jako zdroj obživy nad zemědělstvím Podíl ČSR na světové prům. výrobě: ,7 %, 1937 již jen 1,3 % Zemědělská výroba - produkce na hlavu o 5 % vyšší než evropský průměr Průmyslová výroba - produkce na hlavu o 13 % nižší než evropský průměr

10 ND na hlavu průměru let Stát Na obyvatele v USD USA 1397 Španělsko620 Kanada 1380 Belgie600 Velká Británie 1069 Norsko539 Švýcarsko 1039 Rakousko511 Nový Zéland 1000 ČSR 455 Austrálie 956 Řecko397 Nizozemsko 855 Finsko380 Irsko 770 Maďarsko359 Švédsko 695 Polsko 352 Francie 694 Itálie 338 Dánsko 680 Rumunsko243 Německo 646

11 Výroba železných ingotů a slitin v tis. tun 1937/ výroba oceli 1937 Německo SSSR Velká Británie USA Francie Evropa Belgie Svět Lucembursko ČSR Itálie Polsko Švédsko Rakousko 389 -

12 Počet registrovaných automobilů na obyvatel v roce 1928 Velká Británie 289,9Německo95,2 Francie 272,0Finsko 87,7 Dánsko 254,2Island 71,1 Švédsko 209,1Gdaňsk 55,9 Lucembursko213.0Itálie 46,0 Švýcarsko157,5Portugalsko43,5 Belgie 151,0Rakousko43,3 Irsko 142,5Řecko 31,7 Norsko 131,9Československo27,1 Španělsko119,4Rumunsko22,3 Nizozemsko107,0SSSR 1,4 USA 2040,9

13 Průměrná výše celních tarifů evr. zemí v % ceny Belgie 11,017,4 Švýcarsko16,826,4 Rakousko17,536,0 Švédsko 20,026,8 Německo20,440,7 Francie 23,038,0 Itálie 27,848,3 Maďarsko30,046,0 Československo31,350,0 Jugoslávie32,046,0 Rumunsko42,363,0 Polsko 53,567,5 Bulharsko 67,596,5

14 Podíl vybraných zemí na světovém ochodu 1929 v % (podle hodnoty dovozu a vývozu) Vývoz Dovoz USA 15,61 Velká Británie15,19 Velká Británie10,74 USA 12,19 Německo 9,72 Německo 9,00 Francie 5,95 Francie 6,41 Kanada 3,71 Kanada 3,65 Indie 3,54 Itálie 3,20 Japonsko 2,93 Nizozemsko 3,11 Argentina 2,74 Japonsko 2,81 Belgie 2,68 Belgie 2,77 Nizozemsko 2,43 Indie 2,54 Itálie 2,42 Argentina 2,30 Čína 1,97 Čína 2,27 Československo 1,83 Austrálie 1,98 Austrálie 1,79 Československo 1,66

15 Hospodářství českých zemí za druhé světové války Důsledky Mnichovské dohody Okupace Včlenění českých zemí do „velkoprostorového hospodářství“ Německé říše Militarizace ekonomiky „Arizace“ a germanizace hospodářství Instalace válečného řízeného hospodářství - státní řízení průmyslové výroby a oběhu zboží - centrální regulace zemědělské výroby - centrální kontrola zahraničního obchodu a platebního styku - státní řízení cen a mezd - distribuce pracovních sil - přídělový systém v zásobování

16 Hospodářský vývoj Československa

17 Politická východiska sociálně- ekonomického vývoje Vláda Národní fronty Košický vládní program Národní a demokratická revoluce

18 Poválečná sociálně ekonomická změna 1. etapa znárodnění Dekret prezidenta republiky o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů Dekret o znárodnění dolů a klíčového průmyslu, Dekret o znárodnění bank, Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven, Dekret o znárodnění potravinářského průmyslu

19 1. a 2. etapa pozemkové reformy dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců – počátek první etapy -Duben 1947 Hradecký program min. Ďuriše –počátek druhé etapy Projednávání 6-ti zemědělských zákonů - zákon o revizi 1. pozemkové reformy - zbytkové statky… - zákon o zaknihování přídělu - zákon o technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací) - zákon o myslivosti - zákon o zabezpečení plnění zemědělského plánu - zákon o zamezení dělení půdy (majetkoprávní a pozůstalostní řízení )

20 Válečné škody a poválečná obnova Tabulka škod přímých Materiální škody $ Válečné náklady $ Ztráty na životech, zdraví a pracovní síle $ Náklady německé okupace $ Ostatní nároky vůči Německu $ Celkem $

21 Tabulka škod nepřímých Na válečné úsilí proti Německu vynaložená práce $ Ztráta pracovní síly vzniklá nucenými pracemi pro Německo $ Ztráta na příjmech způsobená invaliditou a zmenšenou výkonností $ Zvýšené náklady léčení a péče $ Ztráty na příjmech vzniklé během léčení $ Snížená pracovní schopnost $ Celkem $

22 První fáze poválečné obnovy nastolení stabilního hospodářského prostředí -měnová reforma -dosídlení českého pohraničí Druhá fáze poválečné obnovy Dvouletý plán obnovy NH

23 Druhá etapa znárodnění, třetí etapa pozemkové reformy, „generální linie budování socialismu“ Realizaci umožnil „Vítězný únor“ - jenž vyjadřuje přechod od limitované pluralitní demokracie k mocenskému monopolu KSČ Parciální zákonný podklad Postupná likvidace i drobného živnostenského podnikání IX. sjezd KSČ v květnu „generální linie budování socialismu“ Instalace centrálně plánované ekonomiky

24 Vývoj průmyslu do roku 1960 První pětiletý plán ( ) -Preference průmyslů metalurgických a palivoenergetických měla přinést během vytčené etapy nárůst o 50 %, průmyslu zaměřeného na produkci výrobních prostředků a spotřebních předmětů o 70 %. - Těžké strojírenství expandovalo o 222 %, všeobecné o 83 %, ve struktuře hospodářství se propadal lehký průmysl a především sektor služeb -nedostatek kvalifikovaného hospodářského managementu -nedostatečné zapojení do mezinárodní dělby práce, neustálé rozšiřování sortimentu průmyslové výroby, klesající efektivnost při využívání materiálních zdrojů a spojenou s klesající produktivitou práce, morálně opotřebovaným a málo výkonným strojovým parkem, jakož i zastaralými technologickými postupy Konsolidační roční plány 1954, 1955

25 Druhý pětiletý plán dva základní cíle - dovršit „přeměny od kapitalismu k socialismu“ a dobudovat „materiálně technickou základnu socialismu“ - návrat k preferenci průmyslu těžkého, rozvoj palivoenergetické základny a chemie - ekonomická reforma

26 Vývoj zemědělství do roku 1960 Periodizace procesu tzv. kolektivizace : první vlna stagnace a odliv kolektivizace rozvoj a dokončení zákon o JZD + vzorové stanovy 4 typy JZD

27 Hospodářský vývoj v 60. letech a pokus o systémovou hospodářskou reformu Třetí pětiletý plán – příčiny rozpadu: - Vyčerpané faktory extenzívního růstu 50. let - Nízká úroveň řízení, nedostatečné zapojení do mezinárodní dělby práce a neustálé rozšiřování sortimentu průmyslové výroby, klesající efektivnost při využívání materiálních zdrojů a spojená s klesající produktivitou práce, morálně opotřebovaným a málo výkonným strojovým parkem jakož i zastaralými technologickými postupy, nízká kvalita výrobků.

28 Vklady obyvatelstva – časovaná ekonomická bomba Nízká kvalita a technická zastaralost produkce plány mladší 3 let - 31 %, plány ve stáří 3-5 let - 25 %, plány ve stáří 5-10 let - 23 % plány starší 10 let - 10 % plány starší 15 let - 11 %.

29 Ekonomické řízení Podniková konkurence Zákon o podniku, podnikové rady

30 Hospodářský vývoj 70. a 80. let 5. PLP ( ) 6. PLP ( ) 7. PLP ( )


Stáhnout ppt "Etapy a základní rysy hospodářského vývoje na území Československa v letech 1848-1945."

Podobné prezentace


Reklamy Google