Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kapitalistická přestavba státu a její právní rámec

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kapitalistická přestavba státu a její právní rámec"— Transkript prezentace:

1 Etapy a základní rysy hospodářského vývoje na území Československa v letech 1848-1945

2 Kapitalistická přestavba státu a její právní rámec
integrační síly - jednotný měnový systém a celní sjednocení (1850) Síly odstředivé - živené národnostními spory a nerovnoměrným vývojem jednotlivých oblastí Průmyslový převrat - fenomén regionální Právní a institucionální změny nezbytné pro přechod k občanské společnosti a rozvoji industrializace se prosazují obtížně, pomalu s přeryvy a regresy Hospodářský liberalismus se prosazuje v době Bachova politického neoabsolutismu

3 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 Předení bavl. Předení vlny Tkaní - vlna Řepný cukr Válcování Fe Výr. sur. Fe Potisk bavl. Strojírenství Těžba uhlí Předení lnu Tkaní - bavl. Tkaní - len

4 Sociální vývoj - specificky profilovaná komponenta vývoje hospodářského
přechod k modernímu demografickému režimu emancipační proces českého národa – fáze jazykově kulturní – fáze politická – fáze hospodářská – strategie hospodářského nacionalismu 1848 – venkovská společnost, 1900 – úplná sociální struktura

5 Hospodářské dědictví habsburské monarchie
Předimenzovaný průmysl neúměrný redukovanému vnitřnímu trhu Kompletní odvětvová struktura průmyslu s převahou průmyslu lehkého Slabé zastoupení tzv. nových průmyslů Hustá ale problematicky orientovaná infrastrukturní síť Mírně nadprůměrné soběstačné zemědělství

6 Formování ekonomiky národního státu (ČSR
Nacionalizace státního aparátu Měnová odluka Celní odluka Nostrifikace firem a tzv. repatriace akcií Pozemková reforma Problém menší zkušenosti managementu

7 Formování ekonomiky národního státu (ČSR)
Měnová reforma (1:1), Samostatné celní území Nostrifikace firem a repatriace akcií Pozemková reforma Rub nacionalizace ekonomiky: - Malá zkušenost managementu - Neschopnost bank dostatečně investičně zabezpečit své koncernové podniky

8 Etapy a hlavní rysy hospodářského vývoje meziválečného období
Dva hosp. cykly , Deflační měnová politika – deflační krize – stabilizace Investiční vlna + racionalizace Růst koncentrace výroby a kapitálu Krize a protikrizová opatření Zastaralost fixního kapitálu Nevýhodná struktura průmyslové výroby Dvojaký charakter zahraničního obchodu

9 Místo Československa ve světovém hospodářství
ČSR: 0,1 % pevniny, 0,7 % na světové populaci, člen skupiny zemí, kde průmysl převažuje jako zdroj obživy nad zemědělstvím Podíl ČSR na světové prům. výrobě: ,7 %, 1937 již jen 1,3 % Zemědělská výroba - produkce na hlavu o 5 % vyšší než evropský průměr Průmyslová výroba - produkce na hlavu o 13 % nižší než evropský průměr

10 ND na hlavu průměru let 1925-1934
Stát Na obyvatele v USD Stát Na obyvatele v USD USA Španělsko 620 Kanada Belgie 600 Velká Británie Norsko 539 Švýcarsko Rakousko 511 Nový Zéland ČSR 455 Austrálie Řecko 397 Nizozemsko Finsko 380 Irsko Maďarsko 359 Švédsko Polsko 352 Francie Itálie 338 Dánsko Rumunsko 243 Německo

11 Výroba železných ingotů a slitin v tis. tun 1937/ výroba oceli 1937
Německo SSSR Velká Británie USA Francie Evropa Belgie Svět Lucembursko ČSR Itálie Polsko Švédsko Rakousko

12 Počet registrovaných automobilů na 10 000 obyvatel v roce 1928
Velká Británie 289,9 Německo 95,2 Francie ,0 Finsko ,7 Dánsko ,2 Island ,1 Švédsko ,1 Gdaňsk ,9 Lucembursko Itálie ,0 Švýcarsko 157,5 Portugalsko 43,5 Belgie ,0 Rakousko 43,3 Irsko ,5 Řecko ,7 Norsko ,9 Československo 27,1 Španělsko 119,4 Rumunsko 22,3 Nizozemsko 107,0 SSSR ,4 USA ,9

13 Průměrná výše celních tarifů evr. zemí 1927-1931 v % ceny
Belgie ,0 17,4 Švýcarsko 16,8 26,4 Rakousko 17,5 36,0 Švédsko ,0 26,8 Německo 20,4 40,7 Francie ,0 38,0 Itálie ,8 48,3 Maďarsko 30,0 46,0 Československo 31,3 50,0 Jugoslávie 32,0 46,0 Rumunsko 42,3 63,0 Polsko ,5 67,5 Bulharsko 67,5 96,5

14 Podíl vybraných zemí na světovém ochodu 1929 v % (podle hodnoty dovozu a vývozu)
Vývoz Dovoz USA , Velká Británie 15,19 Velká Británie 10, USA ,19 Německo 9, Německo ,00 Francie , Francie ,41 Kanada , Kanada ,65 Indie , Itálie ,20 Japonsko 2, Nizozemsko ,11 Argentina 2, Japonsko ,81 Belgie , Belgie ,77 Nizozemsko 2, Indie ,54 Itálie , Argentina ,30 Čína , Čína ,27 Československo 1, Austrálie ,98 Austrálie , Československo 1,66

15 Hospodářství českých zemí za druhé světové války
Důsledky Mnichovské dohody Okupace Včlenění českých zemí do „velkoprostorového hospodářství“ Německé říše Militarizace ekonomiky „Arizace“ a germanizace hospodářství Instalace válečného řízeného hospodářství - státní řízení průmyslové výroby a oběhu zboží - centrální regulace zemědělské výroby - centrální kontrola zahraničního obchodu a platebního styku - státní řízení cen a mezd - distribuce pracovních sil - přídělový systém v zásobování

16 Hospodářský vývoj Československa 1945-1989

17 Politická východiska sociálně-ekonomického vývoje
Vláda Národní fronty Košický vládní program Národní a demokratická revoluce

18 Poválečná sociálně ekonomická změna
1. etapa znárodnění Dekret prezidenta republiky o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů Dekret o znárodnění dolů a klíčového průmyslu, Dekret o znárodnění bank, Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven, Dekret o znárodnění potravinářského průmyslu

19 1. a 2. etapa pozemkové reformy
dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců – počátek první etapy Duben 1947 Hradecký program min. Ďuriše –počátek druhé etapy Projednávání 6-ti zemědělských zákonů - zákon o revizi 1. pozemkové reformy - zbytkové statky… - zákon o zaknihování přídělu - zákon o technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací) - zákon o myslivosti - zákon o zabezpečení plnění zemědělského plánu - zákon o zamezení dělení půdy (majetkoprávní a pozůstalostní řízení)

20 Válečné škody a poválečná obnova
Tabulka škod přímých Materiální škody $ Válečné náklady $ Ztráty na životech, zdraví a pracovní síle $ Náklady německé okupace $ Ostatní nároky vůči Německu $ Celkem $

21 Tabulka škod nepřímých
Na válečné úsilí proti Německu vynaložená práce $ Ztráta pracovní síly vzniklá nucenými pracemi pro Německo $ Ztráta na příjmech způsobená invaliditou a zmenšenou výkonností $ Zvýšené náklady léčení a péče $ Ztráty na příjmech vzniklé během léčení $ Snížená pracovní schopnost $ Celkem $

22 První fáze poválečné obnovy 1945-46
nastolení stabilního hospodářského prostředí měnová reforma dosídlení českého pohraničí Druhá fáze poválečné obnovy Dvouletý plán obnovy NH

23 Druhá etapa znárodnění, třetí etapa pozemkové reformy, „generální linie budování socialismu“
Realizaci umožnil „Vítězný únor“ - jenž vyjadřuje přechod od limitované pluralitní demokracie k mocenskému monopolu KSČ Parciální zákonný podklad Postupná likvidace i drobného živnostenského podnikání IX. sjezd KSČ v květnu „generální linie budování socialismu“ Instalace centrálně plánované ekonomiky

24 Vývoj průmyslu do roku 1960 První pětiletý plán (1949-1953)
Preference průmyslů metalurgických a palivoenergetických měla přinést během vytčené etapy nárůst o 50 %, průmyslu zaměřeného na produkci výrobních prostředků a spotřebních předmětů o 70 %. - Těžké strojírenství expandovalo o 222 %, všeobecné o 83 %, ve struktuře hospodářství se propadal lehký průmysl a především sektor služeb nedostatek kvalifikovaného hospodářského managementu nedostatečné zapojení do mezinárodní dělby práce, neustálé rozšiřování sortimentu průmyslové výroby, klesající efektivnost při využívání materiálních zdrojů a spojenou s klesající produktivitou práce, morálně opotřebovaným a málo výkonným strojovým parkem, jakož i zastaralými technologickými postupy Konsolidační roční plány 1954, 1955

25 Druhý pětiletý plán - dva základní cíle - dovršit „přeměny od kapitalismu k socialismu“ a dobudovat „materiálně technickou základnu socialismu“ - návrat k preferenci průmyslu těžkého, rozvoj palivoenergetické základny a chemie - ekonomická reforma

26 Vývoj zemědělství do roku 1960
Periodizace procesu tzv. kolektivizace : první vlna stagnace a odliv kolektivizace rozvoj a dokončení zákon o JZD + vzorové stanovy 4 typy JZD

27 Třetí pětiletý plán – příčiny rozpadu:
Hospodářský vývoj v 60. letech a pokus o systémovou hospodářskou reformu Třetí pětiletý plán – příčiny rozpadu: - Vyčerpané faktory extenzívního růstu 50. let - Nízká úroveň řízení, nedostatečné zapojení do mezinárodní dělby práce a neustálé rozšiřování sortimentu průmyslové výroby, klesající efektivnost při využívání materiálních zdrojů a spojená s klesající produktivitou práce, morálně opotřebovaným a málo výkonným strojovým parkem jakož i zastaralými technologickými postupy, nízká kvalita výrobků.

28 Vklady obyvatelstva – časovaná ekonomická bomba
Nízká kvalita a technická zastaralost produkce plány mladší 3 let %, plány ve stáří 3-5 let %, plány ve stáří 5-10 let % plány starší 10 let % plány starší 15 let %.

29 Ekonomické řízení Podniková konkurence Zákon o podniku, podnikové rady

30 Hospodářský vývoj 70. a 80. let
5. PLP ( ) 6. PLP ( ) 7. PLP ( )


Stáhnout ppt "Kapitalistická přestavba státu a její právní rámec"

Podobné prezentace


Reklamy Google