Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fakulta elektrotechnická

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fakulta elektrotechnická"— Transkript prezentace:

1 Fakulta elektrotechnická
Autor prezentace: Erik Derner, student 1. ročníku magisterského studia OI Připomínky a komentáře prosím posílejte na mou ovou adresu děkuji [Pozor, dokument obsahuje vynucené řádkové zlomy (pro přemístění jednopísmenných předložek a spojek na nové řádky). Při změně velikosti fontu (která může nastat i doplněním nebo ubráním informace) může dojít k nežádoucímu řádkovému zlomu a je potřeba znaky pro řádkový zlom odstranit.] K doplnění/nápady (částečně zapracováno): výborný staff/student ratio: uvést konkrétní číslo plyne z toho lepší volba závěrečných prací, osobnější kontakt [možná jen ústně/na dotaz] srovnání s touto hodnotou pro FIT osobnosti ideálně pro každý program jedna osobnost: fotka, pár bodů – typické průchody jak to chodí přijímání na obory, rozřazení uvádět podrobnosti k rozřazení (jestli stále ještě tohle platí: přednost volby oboru mají studenti s lepším prospěchem, ale je velká pravděpodobnost, že se na svůj obor dostanete) kreditový systém, zkoušky, zápočty, projekty koleje messages ze zpětné vazby (spokojenost se studiem, ...) informace ad bakalářské práce (dobrý výběr, zajímavé projektym ...) (?) CourseWare Uvést soutěže (CTU Open, ...) (zaznělo ve zpětné vazbě prezentujících studentů) (?) Znalosti matematiky, informatiky (programování)? (?) vstupní co se zde naučí ptají se studenti třeba co se zde učí za programovací jazyky (otázka z pohledu VŠ ne zcela dobrá, ale na SŠ častá) nebo technologie? Z původní prezentace FEL od mgr. Pilarčíkové by sem ještě asi patřilo: Rˇ ádné termíny zápisu° do prvního rocˇníku bakalárˇského studia: 28.6. a "Veselý zápis" 2 Možnost úˇcasti na letních seznamovacích kurzech pro studenty, kteˇrí se zapíší v ˇcervnovém termínu. Náplˇn kurz°u (sport / matematika, fyzika) 28.6. a konec srpna / zaˇcátek záˇrí České vysoké učení technické v Praze

2 Bakalářské studijní programy
Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Softwarové inženýrství a technologie Otevřené elektronické systémy Pro bakalářské studium nabízíme šest studijních programů. Pro ak. r. 2013/14 se otevírá nový program Otevřené elektronické systémy. První krok je výběr studijního programu, které si nyní stručně představíme Studijní program si zvolíte už při vyplňování přihlášky (neboli hlásíte se na studijní program)

3 Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Technicko-ekonomické vzdělání Budoucnost je o energetických zdrojích hledání nových způsobů a cest získávání elektrické energie Naučíme vás, jak elektrickou energii vyrobit, rozvést a efektivně využívat Proniknete do principů funkce výkonových elektrických zařízení Současné i budoucí technologie jaderné elektrárny, solární články, moderní motory, lasery, nanotechnologie Velký důraz na praktické znalosti a dovednosti v projektech si můžete hrát, bastlit, programovat, tvořit

4 Elektrotechnika, energetika a management
Aplikovaná elektrotechnika Elektrotechnika a management Výuku zajišťují přední odborníci s bohatými zkušenostmi z praxe Nebudete mít nouzi o nalezení dobře placeného zaměstnání kdekoliv po světě – absolventů z našeho oboru je celosvětově velký nedostatek Absolventi se uplatní při návrhu, realizaci a řízení procesů výroby, rozvodu, přenosu a užití elektrické energie, při návrhu, realizaci a řízení technologických zařízení, výrobních procesů, výkonových elektrotechnických polovodičových systémů, elektrických strojů, pohonů a jiných elektrotechnických zařízení

5 Komunikace, multimédia a elektronika
Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Interdisciplinární program teoretický a aplikační základ komunikace – přenos informace multimédia – interakce s lidským subjektem a s fyzikální realitou elektronika – konstrukce zařízení moderní elektronické technologie zpracování informace z hlediska hardwaru i softwaru Možnost výběrového studia s individuálním přístupem pro nadané studenty

6 Komunikace, multimédia a elektronika
Síťové a informační technologie Multimediální technika Komunikační technika Aplikovaná elektronika Spolupráce na projektech s řadou významných společností v oboru, a to i v rámci řešení bakalářských a diplomových prací Absolventi bakalářského studia se uplatní především v pracovních a nižších manažerských funkcích v oblasti výroby, vývoje, řešení projektů a technické podpory prodeje podle zvoleného oboru Program poskytuje absolventům široký pohled na celou oblast, který je nezbytný pro systémového koordinátora jednotlivých technologií v reálné praxi Příprava pro navazující magisterské studium

7 Komunikace, multimédia a elektronika
Motivační předmět: Komunikace a multimédia Seznámení studentů 1. semestru bakalářského studia s oblastí komunikační a multimediální techniky a elektroniky Interdisciplinární charakter předmětu – ukazuje studentům širokou škálu možností uplatnění absolventů v celé šíři informačních, asistivních, biomedicínských a dalších technologií

8 Kybernetika a robotika
Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Propojení informatiky s reálným světem kybernetika, robotika, automatické řízení, měřicí technika, letecké a kosmické systémy Špičkový výzkum na světové úrovni Spolupráce s průmyslem i ve výuce Pevný teoretický základ Tvůrčí práce v laboratořích experimenty ovládané přes internet

9 Kybernetika a robotika
Senzory a přístrojová technika Systémy a řízení Profil absolventa vychází ze souboru zajímavých a podnětných předmětů, které připravují studenty na řešení teoretických i aplikačních úloh z oblasti využití informačních technologií v technické praxi Příprava absolventů na řešení širokého spektra úloh jednoduchou automatizací počínaje, přes sběr, měření a přenos technologických dat a jejich zpracování v systémech automatického řízení, až po projektování a aplikace robotických systémů Komparativní výhodou je interdisciplinearita absolventi se uplatní prakticky ve všech oborech, zejména technických, ale např. i v ekonomice a medicíně

10 Kybernetika a robotika
Motivační předmět: Roboti Návrh a konstrukce jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms Řešení různých úloh hledání cesty v bludišti balancování s míčky zápasy Závěrečný turnaj robotů soutěž o ceny z webu předmětu: Cílem předmětu je vzbudit zájem o obor, o jeho hlavní myšlenky, možnosti a motivovat studenty, aby se ptali a těšili na další studium. Získaná motivace jim pomůže vstřebat náročné matematické a odborné kurzy, které je později čekají. Studenti v týmech navrhnou a realizují jednoduchého autonomního mobilního robota ze stavebnice LEGO Mindstoms schopného splnit zadanou úlohu. Přitom se hravou formou prakticky seznámí se základními myšlenkami několika oborů, což jim později pomůže si lépe vybrat studijní obor a zvolit studijní plán. Hned na začátku studia studenti poznají podstatu tvůrčí inženýrské a výzkumné práce. Vyvrcholením předmětu je závěrečná soutěž robotů, v níž vyhraje ten nejlepší a nejrychlejší. Tento předmět se záměrně odlišuje od standardních předmětů, protože má spíše sloužit jako motivační aperitiv.

11 Moderní, dynamické obory
Otevřená informatika Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Orientace na výzkum Moderní, dynamické obory umělá inteligence, počítačové vidění, grafika, softwarové inženýrství, vestavěné systémy Tým kvalitních odborníků s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi Silný teoretický základ, univerzální matematické znalosti doplněné praktickými předměty

12 Volitelnost a univerzálnost
Otevřená informatika Softwarové systémy Informatika a počítačové vědy Počítačové systémy Volitelnost a univerzálnost prostor pro profilování volbou volitelných předmětů, minor obory široký základ pro možnost pokračovat magisterským studiem kdekoli v ČR i v zahraničí Kompatibilita se standardem GRE/CS GRE/CS = Graduate Record Examinations, Subject Test – Computer Science: více informací zde , další informace můžou poskytnout studenti, kteří test po dokončení bc. studia již absolvovali, např.

13 Programování zajímavých úloh, velká volnost v řešení Praktické úlohy
Otevřená informatika Motivační předmět: Řešení problémů a hry Programování zajímavých úloh, velká volnost v řešení Praktické úlohy hledání nejkratší cesty v bludišti spam filtr s učením hráč pro reversi Předmět naučí studenty přemýšlet o problémů inženýrským způsobem

14 Softwarové inženýrství a technologie
Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Nově akreditovaný program připravující odborníky s dobře vybalancovanými teoretickými i praktickými schopnostmi a znalostmi Program se nedělí na obory je tvořen početnou základní skupinou povinných předmětů, které pokrývají všechny důležité oblasti ze softwarového inženýrství další, specializované znalosti lze získat volbou předmětů z několika zaměření nebo prohlubujících teoretických předmětů ekonomické a právní základy

15 Softwarové inženýrství a technologie
Webové technologie Počítačové sítě Informační systémy Multimediální technologie Každý absolvent programu získá dostatečně široké zázemí k přímému úspěšnému uplatnění na trhu práce Výzkumné a vývojové zázemí na odborných katedrách Studenti se mohou podílet na vývoji a výzkumu Projektově orientovaná výuka napříč celým studiem Plnohodnotný softwarový „inženýr“ za 3 roky

16 Otevřené elektronické systémy
Předměty obecného základu Předměty profesních základů Humanitní a soft-skills předměty Nový výběrový studijní program pro nadané studenty Oblast moderní elektroniky, komunikační techniky, rádiových a elektronických systémů a progresivních technologií Bakalářská etapa – univerzálně průpravná pro širokou škálu navazujících magisterských programů Navazující magisterské studium v oborech Komunikace a zpracování signálu Vysokofrekvenční a digitální technika Integrované elektronické systémy Odlišnost od prakticky-profesních programů

17 Otevřené elektronické systémy
Koncepce programu Proč být studentem OES? Univerzitní hloubka a excelence nadčasové znalosti teoretických základů Pyramida vzdělání široký základ a hodinová dotace pro základní patra vzdělání vyšší patro může stát jen nad širším a bytelnějším nižším patrem Mezinárodní otevřenost otevřené a společné pro místní i zahraniční studenty a učitele

18 Otevřené elektronické systémy
Koncepce programu Proč být studentem OES? stát se exkluzivním a žádaným na trhu práce obstát v mezinárodní soutěži být mezi svými – nadaní menší počet studentů umožňuje individuální přístup start pro kariéru v high-tech průmyslu příprava pro vědeckou práci a doktorské studium podílet se na projektové práci vědeckých týmů během studia bakalářský studijní program vytvoří bytelný základ pro následující oborovou specializaci

19 Magisterské studijní programy
Elektrotechnika, energetika a management Komunikace, multimédia a elektronika Kybernetika a robotika Otevřená informatika Otevřené elektronické systémy Biomedicínské inženýrství a informatika Inteligentní budovy pouze pro přehled, představu Po dokončení bakalářského studia můžete pokračovat v navazujících programech, kde navíc nabízíme Inteligentní budovy a Biomedicínské inženýrství a informatiku. (doplnit stručné informace o programech IB a BMI+I (?))

20 Přijetí na studijní program
Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba Přijetí na studijní program první ročník společný pro všechny obory daného programu od druhého ročníku volba studijního oboru obory se liší skladbou povinných předmětů Pro případný dotaz: při zájmu o více studijních programů je třeba podat více přihlášek, pro každý program jednu.

21 Předměty přednášky, cvičení a laboratoře
Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba Předměty přednášky, cvičení a laboratoře individuální tvorba rozvrhu podle časových preferencí rozdělení do skupin – různé typy společné předměty pro studijní program povinné předměty studijního oboru volitelné, humanitní a manažerské, tělesná výchova ohodnoceny kredity, které odpovídají náročnosti kreditní systém ECTS – přenositelnost kreditů v EU (více rozvést kreditní systém? (30 na semestr, 1 kredit = 25 až 30 hodin práce, atd.))

22 Předměty hodnocení zakončení Informace o studiu
Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba Předměty hodnocení individuální a týmové úlohy semestrální práce testy, zkouška zakončení zkouškou, klasifikovaným zápočtem – známka A–F zápočtem

23 Anketa hodnocení výuky
Informace o studiu Studijní programy a obory Předměty Zpětná vazba Anketa hodnocení výuky studenti mají možnost anonymně ohodnotit předměty a vyučující po každém semestru výstupy se zabývá vedení FEL Možnost podílet se na podobě a průběhu studia Další dotazníky a ankety v rámci studijních programů

24 Podmínky pro přijetí přihláška – do 31. 3.
Přijímací řízení Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky Podmínky pro přijetí přihláška – do podává se elektronicky na SŠ vzdělání zakončené maturitní zkouškou přijímací zkouška test z matematiky (informace a vzor na webu FEL) 10 bodů z 20 garantuje přijetí do zvoleného programu přípravné kurzy – únor až květen Přijímací zkouška - pro případný dotaz: 5–9 bodů – rozhoduje děkan na základě návrhu přijímací komise, méně než 5 bodů – nepřijetí Informace k přípravným kurzům - (hodí se i pro snazší nástup na studium VŠ matematiky)

25 Přijetí bez přijímací zkoušky
Přijímací řízení Podmínky pro přijetí Prominutí přijímací zkoušky Přijetí bez přijímací zkoušky 1 z maturity z matematiky průměr známek z matematiky nebo fyziky do 1,5 SCIO test MAT nebo OSP R – percentil 90 a výše úspěch v olympiádách z matematiky či fyziky olympiády vyhlášené MŠMT, kategorie A, B, C, D, P úspěšní řešitelé v okresním nebo vyšším kole středoškolská odborná činnost 1 z maturity z matematiky: maturitní zkouška z matematiky může být složena formou povinné či nepovinné zkoušky. ve společné (státní) části maturitní zkoušky průměr známek z matematiky či fyziky do 1,5: podmínka pro fyziku neplatí pro Otevřenou informatiku, tam jde jen o známky z matematiky [asi docela důležité říct, nebo alespoň uvést obecné, že podrobné podmínky jsou na webu FEL] počítají se známky na výročním vysvědčení, tj. za druhé pololetí, s výjimkou posledního ročníku, pokud jej student aktuálně studuje, kde se bere 1. pololetí SCIO test MAT nebo OSP R – percentil 90 a výše MAT = Národní srovnávací zkoušky z matematiky OSP R = Národní srovnávací zkoušky z obecných studijních předpokladů – rozšířené středoškolská odborná činnost: technické, matematické, informatické obory umístění na předních místech regionální přehlídky

26 Volitelná tělesná výchova
Sporty Široká nabídka sportů pro celé ČVUT Volitelná tělesná výchova výběr z více než 40 druhů sportu florbal, tenis, squash, budo, geocaching, lukostřelba, posilování, lezecká stěna, plavání, stolní tenis, badminton, jóga, irské tance, ... Volitelné tělovýchovné kurzy turistické, cyklistické, vodácké, lyžařské, ...

27 Projekty Studentské projekty Eurobot CTU CarTech

28 Mimoevropské smlouvy (USA, Rusko, Asie) Další programy
Studium v zahraničí Možnosti studia v zahraničí Erasmus smlouvy se stovkami škol po celé EU předměty absolvované v zahraničí se započítají do studia přijímací řízení – prospěch, jazykové testy Mimoevropské smlouvy (USA, Rusko, Asie) Další programy např. GFPS – desítky univerzit v Německu

29 Stipendium pro přijaté studenty 7 000 Kč
Stipendia Finanční motivace Stipendium pro přijaté studenty Kč 1 z maturitní zkoušky z matematiky nebo fyziky nebo výborné umístění v olympiádách Prospěchová a ubytovací stipendia Stipendium Otevřená informatika Další speciální a účelová stipendia např. odměny za výborné bakalářské práce, ... Stipendium pro přijaté studenty 7000 Kč: úspěšně absolvují, resp. absolvovali maturitní zkoušku z matematiky nebo z fyziky ve společné (státní) části maturitní zkoušky na střední škole se sídlem v České republice se stupněm 1 (výborně) v povinné či volitelné části maturity (týká se maturantů z let 2013, resp a 2008) se umístili v letech 2008 až 2013 na 1. místě regionálního kola nebo na prvních 10 místech celostátního kola středoškolské olympiády vyhlašované MŠMT ČR v kategorii A, B, C resp. D (matematické či fyzikální) nebo v kategorii P (programování), případně soutěží srovnatelné úrovně (například regionální přehlídky Středoškolské odborné činnosti v technických, matematických či informatických oborech), a řádně doloží tuto skutečnost. Stipendium pro dívky: - Stejně jako v předchozích letech udělí Rada OI stipendium třem vybraným studentkám, které nastoupí v roce 2013 ke studiu bakalářského programu Otevřená informatika na FEL ČVUT. - Stipendium ve výši Kč bude vyplaceno v době 1. a 2. semestru bakalářského studia, tj. od září do června. Ve vyšších ročnících na toto stipendium navazuje standardní prospěchové stipendium. - Stipendium bude uděleno dle nejlepšího výsledku testu SCIO matematika, který byl dosažen v období od do Pro případný dotaz: Výše prospěchového stipendia za průměr 1.0 je kolem Kč za semestr (dále odstupňováno) (Obecně u slajdů tohoto typu – přijímačky apod. – vždy odkazovat na přesné znění podmínek na webu FEL.)

30 Špičkoví vyučující se zahraniční praxí
Proč FEL? Proč si vybrat ke studiu právě FEL ČVUT? Špičkoví vyučující se zahraniční praxí umístění na 1. místě ve srovnání výzkumu v ČR CERGE v 5 kategoriích Možnost zapojení do zajímavých projektů brigády na katedrách výzkumné projekty Vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce CERGE = Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze link na studii: Kategorie CERGE: - Teorie a systémy řízení - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika - Senzory, čidla, měření a regulace - Počítačový hardware a software - Využití počítačů, robotika a její aplikace (vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce - obecné tvrzení bez podkladů, k tomu se podle diskuze s VŠ prakticky nedají sehnat data) (zmínit „přijímací zkoušky => vysoká pravděpodobnost, že dokončíte“? Platí pro celý FEL?) (Uvést další srovnání či pozici v žebříčcích, až budou tato data k dispozici. Také sem patří student/staff ratio.)

31 Den otevřených dveří – 28. 11. 2014 a 12.2.2015
Kde nás najdete Těšíme se na Vás! Den otevřených dveří – a CERGE = Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK v Praze link na studii: Kategorie CERGE: - Teorie a systémy řízení - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika - Senzory, čidla, měření a regulace - Počítačový hardware a software - Využití počítačů, robotika a její aplikace (vysoká úspěšnost absolventů na trhu práce - obecné tvrzení bez podkladů, k tomu se podle diskuze s VŠ prakticky nedají sehnat data) (zmínit „přijímací zkoušky => vysoká pravděpodobnost, že dokončíte“? Platí pro celý FEL?) (Uvést další srovnání či pozici v žebříčcích, až budou tato data k dispozici. Také sem patří student/staff ratio.)

32 http://www.fel.cvut.cz Závěrečný slide
QR kód vede na adresu


Stáhnout ppt "Fakulta elektrotechnická"

Podobné prezentace


Reklamy Google