Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogika 9 Příprava katechety a učitele náboženství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogika 9 Příprava katechety a učitele náboženství"— Transkript prezentace:

1 Pedagogika 9 Příprava katechety a učitele náboženství
PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

2 Podstata pedagogického i katechetického působení
Záměrná osobnostní změna žáka Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace K zamýšlené změně dojdeme jen promyšlenou přípravou situace, kterou má žák zažít a která jej má v žádoucím ohledu změnit V situaci jsou aktivní (a „svobodní“) žák i učitel

3 Každý plán vyučování by měl obsahovat všechny komponenty vyučovacího procesu
(PRŮCHA, 2009)

4 Klíčový význam cíle „Vyučování, jako každá smysluplná lidská činnost, má vždy k cíli zaměřený průběh. Cílem vyučování chápe zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků, utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji“ (SKALKOVÁ, 1999) Spiritualita je podmínka celistvosti osobnosti

5 Hierarchie, taxonomie a konkretizace cílů
Obecné cíle vyšší Hierarchie cílů (obecný cíl křesťanské výchovy , cíl výuky, cíl ročníku, cíl tématu, cíl hodiny) Některé cíle v hodině naplňuji zcela, některé plním dílčím způsobem (aktivita v hodině přispěla k perspektivnímu dosažení cíle … Cíle blízké x cíle perspektivní Taxonomie cílů (např. Bloomova) Ne každý cíl lze taxonomicky stupňovat Konkrétní specifické cíle

6 Didaktická analýza učiva
Řešení vztahu obsahu a cíle, hledání vhodných způsobů dosažení cíle (tj. metod, forem, prostředků) „Jak z obsahu udělat učivo a z učiva udělat cíl?“ Teoretický vhled učitele do obsahu vyučování (Učitel musí být alespoň mírně nad cílovou úrovní žáků!) Znalost možností žáků „Redukce a transformace“ obsahu na učivo Formulace cíle – cíl vyvozuji z učiva a současně i učivo vybírám se zřetelem na cíl

7 Při didaktické analýze učiva beru na zřetel:
Potřeby žáků – proto cíl formuluji z hlediska žáka Cíle vyšší úrovně (tematického celku, ročníku, výuky jako takové …) konkretizuji do dílčích cílů Rozbor učiva – výběr pojmů, faktů, teorií a struktur Otázka klíčového učiva (prof. Chlup) Méně může znamenat více!!! Vymezení učebních činností žáků („Jak se to žáci naučí?“) Výběr metod, forem a prostředků Formulace učebních úkolů (Co zadám za činnost v hodině žákům, aby se učili …) Dle VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ a kol. (2007)

8 Konkrétní podoby plánování výuky
Explicitní x implicitní Psaná x mentální Záměna cíle, obsahu a formy; účelu a prostředku

9 Účel a funkce přípravy na hodinu (Kyriacou, 1996)
Stanovuje cíle a vymezuje učivo Určuje učební činnosti (resp. situace), kterými se dosáhnou cíle a ve kterých se prezentují obsahy– vše s ohledem na potřeby žáka (nutná jejich znalost) Strukturuje vyučovací hodinu na fáze – časový plán Předem vyřeší řadu otázek, což umožní soustředění se jen na ty, které nelze předvídat Inventář další přípravy (pomůcky, technika,…) Slouží i pro další použití, proto může obsahovat včetně reflexi (poznámky, opravy,…)

10 Vyučovací jednotku časově členíme a výukové aktivity střídáme podle poznatků psychologie učení
In Petty (2002)

11 „Množství“ přípravy Každá činnost trvá dvakrát déle, než plánujete
Může nastat situace, kdy skončíte dříve a nemáte nic připraveno „Doplněk“ - závěrečná činnost, která nemá ohraničený konec „Odbočky“ pro ty, co skončí dříve

12 Improvizace „Vždy mějte hlavní plán a v případě potřeby jej použijte.“
Umění reagovat na aktuální situaci Vědět, kdy je vhodné se přípravy držet a kdy ji částečně nebo zcela opustit.

13 Účel a funkce plánu ročníku
Charakteristika kurzu Návaznost ke kurzu předchozímu a následujícímu Charakteristika skupiny žáků a podmínek vyučování Stanovuje cíle dosahované za školní rok Některé nelze členit na cíle nižšího řádu – dosahují se postupně Některé se člení na konkrétní cíle jednotlivých hodin Rámcově vymezuje obsah učiva Chronologické rozvržení – většinou dle učiva – tematický plán Kurikulum nebo tematický plán?

14 Kurikulum curriculum – běh, oběh [z latiny]
Nejširší význam – veškerá zkušenost, kterou ve výuce a v souvisejících činnostech žáci zažijí Užší vymezení – průběh vzdělávání (v kurzu, ve stupni studia, v katechetické skupině, …) Nejužší význam – obsah dokumentu, který popisuje průběh vzdělávání

15 Kurikulum Formální x neformální x skryté
Zamýšlené (doporučené x předepsané) Realizované x hodnocené x dosažené

16 Systém dvou- (tří-) úrovňového kurikula v ČR

17 Klíčové kompetence kompetence k učení kompetence k řešení problémů
kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence občanské kompetence pracovní

18 Osnovy - dílčí část ŠVP Předmět je volba školy (z oblastí – oborů a průřezových témat RVP) Název vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové (RVP), časové a organizační vymezení (počty hodin týdně) Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy), jakými tento předmět přispěje dosažení klíčových kompetencí Vzdělávací obsah – vlastní „osnovy“ Očekávané výstupy a učivo RVP – začlenění průřezových témat Konkretizace do očekávaných výstupů a učiva ŠVP Distribuce do ročníků Vazby k jiným částem ŠVP To celé v tabulce

19 Potřeba plánování „Neplánovat znamená plánovat neúspěch“
Eliminace a minimalizace neefektivních postupů Racionalizace Nutná podmínka pro zhodnocení Vazba na koncepci

20 Chybami (a úspěchy) se člověk učí
Chytrý z chyb vlastních, nejchytřejší z chyb druhých Příprava – realizace hodiny - reflexe

21 Literatura Kyriacou, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, s. Pedagogická praxe. ISBN Pasch, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, © s. ISBN Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN Průcha, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, s. ISBN Skalková, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, s. Pedagogika. ISBN Vališová, Alena a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, s. Pedagogika. ISBN


Stáhnout ppt "Pedagogika 9 Příprava katechety a učitele náboženství"

Podobné prezentace


Reklamy Google