Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál

2  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme jen promyšlenou přípravou situace, kterou má žák zažít a která jej má v žádoucím ohledu změnit  V situaci jsou aktivní (a „svobodní“) žák i učitel

3

4  „Vyučování, jako každá smysluplná lidská činnost, má vždy k cíli zaměřený průběh. Cílem vyučování chápe zamýšlený a očekávaný výsledek, k němuž učitel v součinnosti se žáky směřuje. Tento výsledek je vyjádřen ve změnách, jichž se prostřednictvím vyučování dosahuje ve vědomostech, dovednostech, vlastnostech žáků, utváření jejich hodnotové orientace i v jejich osobnostním rozvoji“ (SKALKOVÁ, 1999)  Spiritualita je podmínka celistvosti osobnosti

5  Hierarchie cílů (obecný cíl křesťanské výchovy, cíl výuky, cíl ročníku, cíl tématu, cíl hodiny)  Některé cíle v hodině naplňuji zcela, některé plním dílčím způsobem (aktivita v hodině přispěla k perspektivnímu dosažení cíle …  Cíle blízké x cíle perspektivní  Taxonomie cílů (např. Bloomova)  Ne každý cíl lze taxonomicky stupňovat Obecné cíle vyšší Konkrétní specifické cíle

6  Řešení vztahu obsahu a cíle, hledání vhodných způsobů dosažení cíle (tj. metod, forem, prostředků)  „Jak z obsahu udělat učivo a z učiva udělat cíl?“ ◦ Teoretický vhled učitele do obsahu vyučování (Učitel musí být alespoň mírně nad cílovou úrovní žáků!) ◦ Znalost možností žáků ◦ „Redukce a transformace“ obsahu na učivo ◦ Formulace cíle – cíl vyvozuji z učiva a současně i učivo vybírám se zřetelem na cíl

7  Při didaktické analýze učiva beru na zřetel: ◦ Potřeby žáků – proto cíl formuluji z hlediska žáka ◦ Cíle vyšší úrovně (tematického celku, ročníku, výuky jako takové …) konkretizuji do dílčích cílů ◦ Rozbor učiva – výběr pojmů, faktů, teorií a struktur  Otázka klíčového učiva (prof. Chlup)  Méně může znamenat více!!! ◦ Vymezení učebních činností žáků („Jak se to žáci naučí?“) ◦ Výběr metod, forem a prostředků ◦ Formulace učebních úkolů (Co zadám za činnost v hodině žákům, aby se učili …) Dle VALIŠOVÁ, KASÍKOVÁ a kol. (2007)

8  Explicitní x implicitní  Psaná x mentální  Záměna cíle, obsahu a formy; účelu a prostředku

9  Stanovuje cíle a vymezuje učivo  Určuje učební činnosti (resp. situace), kterými se dosáhnou cíle a ve kterých se prezentují obsahy– vše s ohledem na potřeby žáka (nutná jejich znalost)  Strukturuje vyučovací hodinu na fáze – časový plán  Předem vyřeší řadu otázek, což umožní soustředění se jen na ty, které nelze předvídat  Inventář další přípravy (pomůcky, technika,…)  Slouží i pro další použití, proto může obsahovat včetně reflexi (poznámky, opravy,…)

10 In PETTY (2002)

11  Každá činnost trvá dvakrát déle, než plánujete  Může nastat situace, kdy skončíte dříve a nemáte nic připraveno  „Doplněk“ - závěrečná činnost, která nemá ohraničený konec  „Odbočky“ pro ty, co skončí dříve

12  „Vždy mějte hlavní plán a v případě potřeby jej použijte.“  Umění reagovat na aktuální situaci  Vědět, kdy je vhodné se přípravy držet a kdy ji částečně nebo zcela opustit.

13  Charakteristika kurzu  Návaznost ke kurzu předchozímu a následujícímu  Charakteristika skupiny žáků a podmínek vyučování  Stanovuje cíle dosahované za školní rok ◦ Některé nelze členit na cíle nižšího řádu – dosahují se postupně ◦ Některé se člení na konkrétní cíle jednotlivých hodin  Rámcově vymezuje obsah učiva  Chronologické rozvržení – většinou dle učiva – tematický plán  Kurikulum nebo tematický plán?

14  curriculum – běh, oběh [z latiny]  Nejširší význam – veškerá zkušenost, kterou ve výuce a v souvisejících činnostech žáci zažijí  Užší vymezení – průběh vzdělávání (v kurzu, ve stupni studia, v katechetické skupině, …)  Nejužší význam – obsah dokumentu, který popisuje průběh vzdělávání

15  Formální x neformální x skryté  Zamýšlené (doporučené x předepsané)  Realizované x hodnocené x dosažené

16

17  kompetence k učení  kompetence k řešení problémů  kompetence komunikativní  kompetence sociální a personální  kompetence občanské  kompetence pracovní

18  Předmět je volba školy (z oblastí – oborů a průřezových témat RVP)  Název vyučovacího předmětu  Charakteristika vyučovacího předmětu ◦ Obsahové (RVP), časové a organizační vymezení (počty hodin týdně) ◦ Výchovné a vzdělávací strategie (metody a formy), jakými tento předmět přispěje dosažení klíčových kompetencí ◦ Vzdělávací obsah – vlastní „osnovy“  Očekávané výstupy a učivo RVP – začlenění průřezových témat  Konkretizace do očekávaných výstupů a učiva ŠVP  Distribuce do ročníků  Vazby k jiným částem ŠVP  To celé v tabulce

19  „Neplánovat znamená plánovat neúspěch“  Eliminace a minimalizace neefektivních postupů  Racionalizace  Nutná podmínka pro zhodnocení  Vazba na koncepci

20  Chytrý z chyb vlastních, nejchytřejší z chyb druhých  Příprava – realizace hodiny - reflexe

21  KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele: cesty k lepšímu vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-022-7.  PASCH, Marvin et al. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Vyd. 2. Praha: Portál, 2005, ©1998. 416 s. ISBN 80-7367-054-2.  PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0.  PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.  SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 292 s. Pedagogika. ISBN 80-85866-33-1  VALIŠOVÁ, Alena a kol. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 402 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1734-0.  www.rvp.cz


Stáhnout ppt "PhDr. Mgr. et Mgr. Filip Dostál.  Záměrná osobnostní změna žáka  Osobnostní změna je výsledkem zkušenosti z životní situace  K zamýšlené změně dojdeme."

Podobné prezentace


Reklamy Google