Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"— Transkript prezentace:

1 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín Název školy MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín Předmět Ekonomika Tematický okruh Oběžný majetek v podniku Téma Plánování zásob Označení DUMU VY_32_INOVACE_233 Jméno autora Ing. Vladimíra Veselá Datum vytvoření 17. listopadu 2012 Anotace Průběh pořizování zásob, vzorové dokumenty

2 Navázání kontaktu s dodavatelem
a) poptávka (dotaz) – oslovíme několik možných dodavatelů, zjišťujeme, zda a za jakých podmínek budou schopní dodávat požadované zásoby b) nabídka – odpověď dodavatelů na naši poptávku po možnosti dodání zásob, Na základě toho provedeme výběr dodavatele (nejvhodnějšího) nebo několika dodavatelů (nezávislost pro případ výpadku dodávek) schopnost dodávat požadované množství schopnost dodržet požadovanou jakost spolehlivost dodávat v dohodnutých lhůtách výše prodejní ceny (včetně nákladů na pořízení – doprava apod.) c)sjednáme podmínky s dodavatelem uzavřeme kupní smlouvu (objednávku, smlouvu o dílo)

3 Moravské tiskařské závody Slezská 4, 567 89 Zlín, tel
Moravské tiskařské závody Slezská 4, Zlín, tel./fax: 0645/ , Grafotechny, s. r. o. Nezvalova Kolín Poptávka po perforovacích strojích a pojízdných regálech Vážený pane řediteli, z Vašich informačních materiálů jsme se dověděli, že vyrábíte perforovací stroje a pojízdné regály. Naše firma v nedávné době přijala mnoho nových zaměstnanců, a proto potřebuje nové zařízení do našich tiskařských závodů. Obracíme se tedy na Vás s těmito požadavky na perforovací stroje a pojízdné regály. Potřebujeme 20 kusů perforovacích strojů, které mají přídavná zařízení na drážkování, umožňující všechny druhy řádkové perforace a také kulatou a obdélníčkovou perforaci. Délka perforace do 65 mm, výkon stroje 120 zdvihů za minutu a průměr jehel od 1 do 3 mm. Cena jednoho kusu do tisíc korun. A dále potřebujeme 100 kusů pojízdných regálů na odkládání potištěného materiálu v ceně do 10 tisíc korun. Uvítáme, když nám s Vaší nabídkou, v níž uvedete cenu strojů a pojízdných regálů, zašlete také více informačních materiálů o vašich výrobcích. S pozdravem :30

4 http://www.vzorydokumentu.cz/2008/05/nabidka_01.html 17.11. 2012 15:07
KOPERSTIVA Jesenické pohostinské družstvo, Jesenice Vážený pan Oskar Troska Svitavská Třebová Nabídka provozoven Vážený pane, děkujeme za zaslání poptávky a zejména Vám doporučíme naše nejlepší provozovny v podhůří Jeseníku. Nabízíme tyto druhy provozoven: - Chata Orlí hnízdo ve Stříbrnici s ubytovací kapacitou 25 osob, jídelnou a výčepem. Chata byla v roce 1995 renovována. - Hotel Sněžník v Kunčicích, který má 20 dvoulůžkových a deset třílůžkových pokojů se sociálním zařízením. Dále pak dvoupokojový byt, více účelovou prostornou jídelnu, noční bar a parkoviště. - Motorest vidlička situovaný u křižovatky dvou velmi frekventovaných silnic. Má 50 míst u stolu a jeho součástí je i samoobslužná prodejna smíšeného zboží. Všechny objekty, které Vám nabízíme, prodáme včetně veškerého zařízení a všech zásob zboží. Podrobnější údaje budou projednány v konkrétním místě. Žádáme vás tedy, abyste urychleně navrhl datum setkání. S pozdravem :07

5 Smlouva o smlouvě budoucí
dohoda mezi dodavatelem (prodávajícím) a odběratelem (kupujícím), že spolu v budoucnosti uzavřou obchod dodavatel má jistotu, že předmět smlouvy prodá odběratel má jistotu, že předmět smlouvy získá Kupní smlouva dohoda mezi dodavatelem (prodávající) a odběratelem (kupující)o tom, že prodávající dodá kupujícímu smluvenou věc (předmět smlouvy) a kupující za to zaplatí smluvenou cenu. Uzavírá se na věc, kterou můžeme před smlouvou vidět. Smlouva obsahuje. povinně: předmět smlouvy (co bude dodáno) cenu (za kolik) ostatní náležitosti dodací podmínky (způsob balení, termín dodání……) přepravní podmínky (způsob dopravy…) platební podmínky (způsob zaplacení, kdo zaplatí přepravu apod.) sankční podmínky (za nedodržení podmínek smlouvy – pro obě strany nutno vyrovnat) Objednávka v podstatě jednodušší forma kupní smlouvy, používá se především u jednorázových dodávek v malém objemu, často prostřednictvím internetu, objednávkových kuponů z inzerátů apod. a ve vztahu podnik – občan

6 Smlouva o budoucí smlouvě kupní
uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: dále jen „budoucí kupující“, dále jen „budoucí prodávající“, uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o budoucí smlouvě kupní Článek I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní smlouvy budoucí. Článek II. Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy 1. Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do mezi sebou uzavřou kupní smlouvu k předmětu koupě uvedeném níže (dále jen „Kupní smlouva“). 2. Předmětem kupní smlouvy bude 3. Kupní cena za předmět koupě bude Kč (korun českých) Článek III. Podmínky uzavření kupní smlouvy Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou následující: Článek IV. Záloha kupní ceny 1. Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši . Kč (korun českých), a to do vření této smlouvy. 2. V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 této smlouvy kupní smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena. Článek V. Náležitosti budoucí kupní smlouvy 1. Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání. 2. Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem. Článek VI. Platnost smlouvy 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. Článek VII. Závěrečná ustanovení 1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. 4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle. V  ..dne     podpis budoucího kupujícího  podpis budoucího prodávajícího :16

7 http://www.euroekonom.cz/vzor-kupni-smlouva.php 17. 11. 2012 18:30
Kupní smlouva (podle §588 občanského zákoníku) Josef Navrátil, trvale bytem ……… (prodávající) a Petr Novotný, trvale bytem ……… (kupující) uzavírají tuto kupní smlouvu: I. Předmět koupě, doba a způsob dodání Prodávající se zavazuje na základě této kupní smlouvy dne osobně předat kupujícímu benzínovou sekačku na trávu značky Gardena v.č. ………. (stáří 4 roky) včetně technické dokumentace. II. Kupní cena Kupující se zavazuje zaplatit do tří dnů od dodání sekačky kupní cenu ve výší 3 000,- Kč na bankovní účet prodávajícího číslo ………. III. Prohlášení kupujícího Kupující tímto prohlašuje, že byl detailně seznámen s technickým stavem sekačky i s jejím stářím. IV. Možnost odstoupení od smlouvy Jestliže jedna ze stran poruší některé z ustanovení této smlouvy, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit. V. Prohlášení stran Obě strany prohlašují, že si kupní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. V Praze dne Petr Novotný   Josef Navrátil   (prodávající)   (kupující)   :30

8 Smlouva o dílo dohoda mezi dodavatelem (zhotovitel) a odběratelem (objednatel), že zhotovitel pro objednatele provede určité dílo (např. opravu věci, montáž, postavení domu, projekt na stavbu apod.) a objednatel za to zaplatí dohodnutou cenu. Uzavírá se na věc, která bude teprve vznikat dle požadavků objednatele Smlouva obsahuje povinně: předmět smlouvy (co bude zhotoveno) cenu (nebo alespoň způsob jejího stanovení) ostatní podmínky způsob předání díla platební podmínky (zda budu platit po předání, nebo zálohy apod.) sankční podmínky( za nedodržení podmínek smlouvy – pro obě strany nutno vyrovnat)

9 http://www.euroekonom.cz/vzor-smlouva-o-dilo.php 17. 11. 2012 19:50
Smlouva o dílo (podle občanského zákoníku) Josef Navrátil, trvale bytem ………. (objednatel) a Petr Novotný, IČ: ………. , se sídlem ………. (zhotovitel)  uzavírají tuto smlouvu o dílo:    I. Předmět smlouvy  Předmětem smlouvy je zhotovení parkovací plochy (dále jen „dílo“) dle technické dokumentace (příloha č. 1 této smlouvy) na pozemku objednatele. II. Cena a způsob placení Celková cena díla činí Kč. Objednatel do pěti dnů od podepsání smlouvy zaplatí zálohu ve výši Kč na účet zhotovitele č. ………. . Zbývající část ceny díla ( Kč) zaplatí do 15 dnů po doručení daňového dokladu. Daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném předání zhotoveného díla objednateli. Pokud dojde k prodlení v platbě záloh nebo zbývající části ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli 200 Kč za každý den prodlení. III. Termín provedení a předání Dílo bude zhotoveno do K předání a převzetí díla dojde do dvou dnů od zhotovení díla. Převzetí díla bude potvrzeno písemně. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení. Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta ve výši 200 Kč za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno. IV. Záruka, odstranění vad  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dobu 24 měsíců od předání díla. Pakliže objednatel v průběhu záruční doby objeví na díle závažné vady narušující vzhled i technický stav díla a oznámení o těchto vadách písemně (včetně jejich fotografické dokumentace) zašle zhotoviteli, zavazuje se zhotovitel vady do 15 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit. V. Možnost odstoupení od smlouvy  Účastníci smlouvy si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od smlouvy. V případě, že od smlouvy odstoupí objednatel, propadá zaplacená záloha ve prospěch zhotovitele. Zhotovitel je následně oprávněn odvézt si z pozemku objednatele veškeré nepoškozené součásti díla, nebo požadovat po objednateli finanční kompenzaci do výše vzniklých nákladů přesahujících zaplacenou zálohu. V případě, že od smlouvy odstoupí dodavatel, je povinen vrátit objednateli zálohu za provedení díla, a to do 15 dnů od odstoupení od smlouvy, zaplatit jednorázové odškodné za neprovedení díla ve výši Kč (do 15 dnů od odstoupení od smlouvy) a na vlastní náklady odvézt z pozemku objednatele veškeré součásti rozestavěného díla. VI. Prohlášení stran  Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. :50


Stáhnout ppt "DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL"

Podobné prezentace


Reklamy Google