Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním."— Transkript prezentace:

1 JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.

2 základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním odpadem předmět úpravy: Odpad : - každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl, nebo povinnost se jí zbavit Nebezpečný odpad 1) odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů 2) odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností (např. výbušnost, hořlavost, toxicita, karcinogenita, infekčnost, mutagenita a další) Komunální odpad - veškerý odpad vzniklý na území obce při činnosti fyzických osob, pokud je uležen na místech k tomu určených A) NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

3 1) Prevence vzniku odpadů (omezování jejich množství a nebezpečných vlastností) 2) Opětovné použití (k původnímu účelu) 3) Recyklace (k jinému účelu) organická materiálová 4) Energetické využití (získávání energie spalováním odpadu) 5) Ekologické odstranění (snížení objemu a nebezpečných vlastností spálením, ukládáním na skládky) HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

4 právní nástroje 1) Plány odpadového hospodářství - stanovují pravidla pro předcházení vzniku odpadů a cíle nakládání s nimi, standardy (limity), podmínky nakládání ČR POH krajské původců odpadů (produkují-li alespoň 10t nebezpečného odpadu nebo 1000t ostatního odpadu) Plán nižšího stupně musí být v souladu s vyšším

5 2) Povinnosti původce odpadu (osoba při jejímž podnikání odpad vznikl, v případě komunálního odpadu obec) - třídit odpady - přednostně využívat - ověřovat nebezpečné vlastnosti - zabezpečit odpady před únikem - vést evidenci odpadů - nevyužitý odpad převést do vlastnictví oprávněné osoby provozující zařízení k nakládání s odpady 3) Souhlas s provozem zařízení k nakládání s odpady - tj. zejména pro sběrny, skládky, spalovny, přepravce 4) Přeshraniční pohyb odpadů: dovoz a vývoz odpadů je zakázán, nebylo-li rozhodnuto o výjimce

6 B) EKOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝROBKY základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. předmět úpravy: vybrané výrobky, tj. ty které představují výrazné riziko pro ŽP, a proto je třeba upravit nakládání s nimi v celém životním cyklu: - vyjmenované PCB (polychlorované bifenyly) a zařízení je obsahující - oleje - baterie a akumulátory - kaly z ČOV - oxid titaničitý - azbest - auta - el. spotřebiče

7 právní nástroje 1) povinnosti při výrobě: například: předcházet vzniku nevyužitelných odpadů povinnosti při spotřebě: například: uvést na obalu/dokumentaci způsob využití a odstranění výrobku povinnosti konečného uživatele: například: předat výrobek oprávněným osobám k opětovnému použití/odstranění

8 2) zákaz uvádět některé výrobky k uvedenému datu na trh 3) zpětný odběr = oprávnění konečného uživatele vrátit použitý výrobek bezplatně povinné osobě - povinnými osobami jsou ti kdo vybrané výrobky vyrábějí/ dovážejí - formy zajištění zpětného odběru samostatně smluvním přenesením povinnosti na jinou osobu -zásadní povinnost povinných osob: Zajistit dostupnost míst zpětného odběru. Měřítkem dostupnosti je dostupnost míst prodeje. - Zásadní nedostatek: !!! Chybí stanovení kvóty (%) zpětného odběru !!!

9 C) NAKLÁDÁNÍ S OBALY základní právní prameny: zákon č.477/2001 Sb., o obalech, v p. z. předmět úpravy: obal - výrobek, který slouží k pojmutí a ochraně jednoho nebo více jiných výrobků spotřebitelské – např. PET láhev druhyskupinové - přebal na skupinu lahví přepravní - paleta

10

11 právní nástroje: ¨ 1)prevence vzniku odpadu z obalů povinnost snížit hmotnost a objem obalů do hranice dodržení požadovaných vlastností a funkcí obal musí splňovat požadavky na obsah těžkých kovů a jiných nebezpečných látek obal musí být recyklovatelný nebo energeticky využitelný

12 2) NAKLÁDÁNÍ S OBALY

13

14 Za obaly z jednoho materiálu se považují takové obaly, ve kterých daný materiál tvoří alespoň 70 % hmotnosti obalu. Recyklace (B) se zahrnuje do procent využití (A) jako jedna z jeho forem. Zákon stanoví požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu >> Materiál Do 31.12. 2006 do 31.12. 2007 do 31.12. 2008 do 31.12. 2009 do 31.12. 2010 do 31.12. 2011 do 31.12. 2012 ABABABABABABAB %%%%%%% Papír a lepenka 606365676970 Sklo656667686970 Plast2425 26 27 Kovy33363941444750 Dřevo4689111315 Celkem47504950 52 54535654585560

15 zpětný odběr povinná osoba zajišťuje samostatně přenesením na další osobu prostřednictvím autorizované osoby (Eko-kom,a.s.) EKO-kom zajišťuje vybrání plateb od povinných osob a zajišťuje třídění (kontejnery) pomocí smluvních vztahů s obcemi

16

17 D) OCHRANA PŘED ZNEČIŠŤOVÁNÍM OVZDUŠÍ základní právní prameny zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v p.z. předmět úpravy: ovzduší = plynný obal Země (atmosféra) zdroje znečišťování ovzduší mobilní stacionární velké (5 - 50 MW) střední (0,2 - 5 MW) malé (do 0,2 MW) zvláště velké (příkon nad 50 MW)

18 3) vyhlášení (MŽP, ČHMÚ) smogové situace - stav mimořádně krátkodobě znečištěného ovzduší (překročení varovného limitu) + vyhlášení regulačních opatření 2) vyhlašování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší tam kde jsou překračovány imisní limity => programy zlepšování kvality ovzduší kraje obce nařízení právní nástroje 1) základní povinnosti provozovatele: měřit a monitorovat dodržovat emisní limity dodržovat emisní stropy dodržovat tmavost kouře vypracovat a dodržovat regulační řády

19 E) NAKLÁDÁNÍ S GMO základní právní prameny zákon č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty předmět úpravy: GMO - organismy, kromě člověka, jejichž dědičný materiál (DNA) byl změněn genetickou modifikací genetická modifikace - cílená změna DNA vnesením nebo vynětím části dědičného materiálu (nikoli přirozenou rekombinací)

20 právní nástroje 1) povinnosti při nakládání s GMO v uzavřeném prostoru (např. laboratořích) + stanovení seznamu GMO pro uzavřené nakládání (plísně, viry...) 2) povinnosti při uvádění do životního prostředí (zejména polní pokusy) - na základě povolení po předchozím zhodnocením rizik + seznam GMO schválených pro uvádění do ŽP (např. kukuřice, len, řepka) 3) povinnosti při uvádění do oběhu (pěstování a zpracování plodin pro komerční účely) - monitorování GMO, informování a označování obalů a pod. + seznam GMO schválených pro uvádění do oběhu (soja) 4) seznam uživatelů GMO na základě oprávnění k nakládání s GMO (nevztahuje se na uvádění do oběhu) 5) hodnocení rizika - analýza přímých /nepřímých dopadů na zdraví a ŽP, zejména s ohledem na riziko přenosu genetických informací 6) havarijní plán -> havárie = závažný nežádoucí únik GMO do ŽP, plán stanoví činnosti a opatření při vzniku havárie

21 F) NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI základní právní prameny zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, v p.z. zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, v p.z. Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (RegistrationEvaluationAutorization+restrictions ofCHemicals = REACH) předmět úpravy chemické látky - prvky a sloučeniny chemické přípravky - směsi nebo roztoky ze dvou a více chemických látek právní nástroje - povinnost výrobce/dovozce provést klasifikaci: a) podle seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek

22 b) podle obecných postupů na nebezpečné látky/přípravky: výbušné oxidující extrémně hořlavé hořlavé vysoce toxické toxické zdraví škodlivé žíravé dráždivé senzibilitivní karcinogenní mutagenní toxické pro reprodukci nebezpečné pro ŽP

23 - osoba která hodlá uvést látku/přípravek na trh je povinna zajistit registraci nebezpečných látek/přípravků dle metody "od kolébky ke hrobu" - zvláštní požadavky na označování obalů a uzávěrů + povinnost vypracovat bezpečnostní list -hodnocení rizika nebezpečných látek zajišťuje MZdr ve spolupráci s MŽP - REACH zavádí povinnost substituce nebezpečné látky, je-li na trhu bezpečnější ekvivalent - provozovatel zařízení, v němž je umístěna vybraná nebezpečná látka je povinen: a) zhodnotit riziko závažné havárie b) zpracovat Bezpečnostní program prevence závažné havárie c) zpracovat havarijní plán d) zajistit pojištění odpovědnosti za škody

24 G) OCHRANA PŘED HLUKEM, VIBRACEMI, IONIZUJÍCÍM A NEIONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM, SVĚTELNÝM ZNEČIŠŤENÍM A ZÁPACHEM základní právní prameny zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v p.z. zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví, v p.z. zákon č. 22/1997 Sb., o výrobcích, v p.z. ->(NV č. 9/2002 Sb.,) zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v p.z. předmět úpravy a právní nástroje záření a) ionizující (vlnová délka<_100nm, nebo frekvence<_ 3x10na15He) =>změna energ. stavu nebo složení jádra atomu zásada: "od kolébky do hrobu", "prevence"

25 povinnost: -dodržovat expoziční limity (tj. limity ozáření) -zajistit povolení SUJB k využívání jaderné energie/ion. záření -zpracovat havarijní plány -zřídit jaderný účet pro případ škody -zajistit nakládání s radioaktivními odpady prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů b) neionizující - elektrická a magnetická pole a elektromagnetické záření (do 1,7*10na15Hz) např. lasery -povinnost dodržovat nejvýše přípustné hodnoty neionizujícího záření -výrobci a dovozci laserů jsou povinni je označit výstrahami

26 hluk - nežádoucí, rušivé nebo škodlivé zvuky =>stanovení emisních i imisních hlukových ( tj. hygienických) limitů emisní se vztahují na jednotlivé druhy zařízení a výrobků (povinnost výrobců / dovozců zajistit prohlášení o shodě s limity), např. sekačky, kompresory, vysavače vibrace -pohyb pružného tělesa nebo prostředí, jehož jednotlivé body kmitají =>stanovení přípustných limitů vibrací (jen imisní limity)

27 Světelné znečištění = viditelné záření umělých zdrojů světla, které může obtěžovat osoby nebo zvířata, způsobovat jim zdravotní újmu nebo narušovat některé činnosti a vychází z umístění těchto zdrojů ve vnějším ovzduší nebo ze zdrojů světla, jejichž záření je do vnějšího ovzduší účelově směrováno => Obec může obecně závaznou vyhláškou regulovat promítání světelných reklam a efektů na oblohu. Návrh na úpravu: Zákaz instalace veřejného osvětlení neopatřeného stínítkem zabraňujícím vyzařování světla do prostoru, který nemá být záměrně osvícen. zápach - pachovými látkami = látky nebo jejich směs, které způsobují obtěžující pachový vjem, charakterizované pachovou jednotkou Vnášení pachových látek nad přípustnou míru obtěžování zápachem není dovoleno => emisní limity pachových látek

28 DĚKUJI ZA POZORNOST www.petrzilek.cz


Stáhnout ppt "JUDr. et Ing. Petr Petržílek, Ph.D.. základní právní prameny: zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v p.z. Zákon č. …../2008 Sb., o nakládání s těžebním."

Podobné prezentace


Reklamy Google