Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠVP - K vědění krok za krokem1 Nabídka volitelných předmětů školní rok: 2009 / 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠVP - K vědění krok za krokem1 Nabídka volitelných předmětů školní rok: 2009 / 2010."— Transkript prezentace:

1 ŠVP - K vědění krok za krokem1 Nabídka volitelných předmětů školní rok: 2009 / 2010

2 Časová dotace volitelných předmětů ŠVP - K vědění krok za krokem2 Třída 7.r.8.r.9.r základní112 s rozšířenou výukou Tv112 se žáky s SPU222

3 Výběr volitelného předmětu První kolo – žák si vybírá ze všech předmětů, které pro daný ročník škola nabízí. Druhé kolo – žák si volí z předmětů o které měli žáci v prvním kole největší zájem. ŠVP - K vědění krok za krokem3

4 Volba v 6. ročníku  žák si vybírá z volitelných předmětů skupiny A  volba je dvoukolová  po vyhodnocení dotazníků jsou žáci rozděleni do skupin  volitelný předmět navštěvuje žák v 7. a 8. ročníku. ŠVP - K vědění krok za krokem4

5 5 Volitelné předměty – skupina A 7. a 8. ročník  Konverzace v anglickém jazyce(Z, SPU)  Konverzace v německém jazyce (Z)  Přírodopisný seminář (Z, SPU)  Zeměpisný seminář(Z, SPU)  Dramatická výchova(Z)  Výtvarné projekty(Z, SPU)  Počítačová grafika(Z, SPU)  Sportovní aktivity(Z, SPU)  Volejbal, fotbal (Tv)

6 Volba v 8. ročníku  žák si vybírá po jednom předmětu z nabízených volitelných předmětů skupiny B a skupiny C  volba je dvoukolová  po vyhodnocení dotazníků jsou žáci rozděleni do skupin  volitelné předměty navštěvuje žák v 9. ročníku. ŠVP - K vědění krok za krokem6

7 7 Volitelné předměty – skupina B 9. ročník  Seminář z českého jazyka(Z, SPU)  Tvorba www stránek(Z, SPU)  Fyzikální seminář(Z, SPU)  Dramatická výchova(Z, SPU)  Výtvarné projekty(Z, SPU)  Volejbal nebo fotbal(Tv) +

8 ŠVP - K vědění krok za krokem8 Volitelné předměty – skupina C 9. ročník  Počítačová grafika(Z, SPU)  Společenskovědní seminář(Z, SPU)  Seminář z matematiky(Z, SPU)  Chemický seminář(Z, SPU)  Sportovní aktivity(Z, SPU)

9 ŠVP - K vědění krok za krokem9 Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce 1 hodinu v 7. i 8. ročníku Konverzace v Nj je nabízena pouze žákům základních tříd.

10 ŠVP - K vědění krok za krokem10 Konverzace v cizím jazyce je zaměřena na:  získávání zájmu o cizí jazyk,  osvojení si a procvičování jazykových znalostí a dovedností zejména při poslechu s porozuměním a při aktivním využití komunikace v cizím jazyce,  získávání větší samostatnosti a jistoty v užívání již známého jazykového materiálu

11 ŠVP - K vědění krok za krokem11 Při konverzaci žáci:  procvičují dovednost dorozumět se v běžných každodenních situacích,  jsou vedeni k tomu, aby dokázali vyjádřit jednoduchou formou své myšlenky za pomoci známého jazykového materiálu,  se cvičí v odhadování neznámého slovního materiálu,  získávají další informace z oblasti reálií dané země.

12 ŠVP - K vědění krok za krokem12 Přírodopisný seminář 1 hodina v 7. i 8. ročníku Seminář je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

13 ŠVP - K vědění krok za krokem13 Přírodopisný seminář je zaměřen na:  budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě,  prožitkové poznávání přírody v různých ročních obdobích,  určování rostlin, hub a živočichů,  tvorbu herbáře,  práci s mikroskopem,  chov živočichů v zajetí,  chov domácích mazlíčků,  základy ekologie.

14 ŠVP - K vědění krok za krokem14 Zeměpisný seminář 1 hodina v 7. i 8. ročníku Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

15 ŠVP - K vědění krok za krokem15 Zeměpisný seminář je zaměřen na:  orientaci v terénu s mapou i bez ní,  na práci se základními orientačními pomůckami a přístroji,  používání údajů z různých pramenů, podkladů, literatury a časopisů s geografickou tématikou,  tvorbu jednoduchých geografických projektů a jejich prezentaci,  imaginární cestovní kancelář,  regionální problémy současného světa,  zajímavá místa regionu.

16 ŠVP - K vědění krok za krokem16 Dramatická výchova 1 hodinu v 7. i 8. ročníku s možností pokračovat 1 hodinu v 9. ročníku V 7. a 8. ročníku je předmět nabízen pouze žákům základních tříd.

17 ŠVP - K vědění krok za krokem17 Dramatická výchova je zaměřena na pomoc žákovi:  při každodenním utváření praktických dovedností,  dosahování jistoty při uplatňování svých schopností, zejména v komunikaci verbální i neverbální,  plně si uvědomovat, jak funguje skupina lidí,  naučit se respektovat druhé, a je-li to potřeba, spolehnout se na ně,  tvořivě pracovat, využívat umění literárního a dramatického jako prostředků pro sebevyjádření.

18 ŠVP - K vědění krok za krokem18 Výtvarné projekty 1 hodinu v 7. i 8. ročníku s možností pokračovat 1 hodinou v 9. ročníku Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

19 ŠVP - K vědění krok za krokem19 Výtvarné projekty jsou zaměřeny na: U žáků bude rozvíjen zájem o výtvarné umění, probouzena bude chuť tvořit, objevovat, spolupracovat a hledat originální cesty pro sebevyjádření.  užití méně známých výtvarných technik,  rozvoj manuální zručnosti,  rozvoj estetického cítění.

20 ŠVP - K vědění krok za krokem20 Počítačová grafika 1 hodinu v 7. i 8. ročníku s možností pokračovat 1 hodinou v 9. ročníku Předmět je vhodný pouze pro žáky, kteří zvládli uživatelské použití počítače Nabízen je žákům základních tříd SPU tříd

21 ŠVP - K vědění krok za krokem21 Počítačová grafika je zaměřena na:  tvorbu a úpravu obrázk u a animací na PC,  animované gify,  seznámení žáků s prací s digitální rastrovou a vektorovou grafikou,  osvojení práce s grafickými programy, jako je Microsoft Photodraw a Corel. Žáci jsou vedeni k využívání základních typografických pravidel a pravidel vhodného designu.

22 ŠVP - K vědění krok za krokem22 Sportovní aktivity 1 hodinu v 7. i 8. ročníku s možností pokračovat 1 hodinou v 9. ročníku Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

23 ŠVP - K vědění krok za krokem23 Fotbal 2 hodiny v 7. až 9. ročníku pouze pro žáky tříd s rozšířenou výukou Tv Volejbal 2 hodiny v 7. až 9. ročníku pouze pro žáky tříd s rozšířenou výukou Tv

24 ŠVP - K vědění krok za krokem24 Činnosti budou voleny tak, aby si žáci :  budovali kladný vztah k fyzickým aktivitám a sportu,  vytvářeli návyky zdravého životního stylu,  dodržovali sportovní etiku, sportovní pravidla a jednali v duchu fair-play,  rozvíjeli pohybové dovedností a kultivovali svůj pohybu,  kompenzovali jednostrannou zátěž způsobenou pobytem ve škole.

25 ŠVP - K vědění krok za krokem25 Seminář z českého jazyka 1 hodinu v 9. ročníku Seminář je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

26 ŠVP - K vědění krok za krokem26 Seminář z českého jazyka je zaměřen na :  procvičování a prohlubování učiva na zajímavých úkolech,  praktické využití českého jazyka v různých situacích,  rozvoj komunikačních dovedností,  práci s textem (porozumění, interpretaci a reprodukci). Žáci mohou tvořit vlastní školní časopis, připravovat materiály či webové stránky třídy. Cílem předmětu je zlepšení a prohloubení vztahu k mateřskému jazyku hravou, nenásilnou formou.

27 ŠVP - K vědění krok za krokem27 Tvorba www stránek 1 hodina v 9. ročníku Předmět je vhodný pouze pro žáky, kteří zvládli uživatelské použití počítače. Nabízen je žákům základních tříd SPU tříd

28 ŠVP - K vědění krok za krokem28 Zaměření předmětu tvorba www stránek  základní standardy použití HTML pro tvorbu internetových stránek,  základy jazyka HTML,  nástroje na tvorbu webových stránek,  nástroje HTML,  kaskádové styly CSS,  základy SEO.

29 ŠVP - K vědění krok za krokem29 Fyzikální seminář 1 hodina v 9. ročníku Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

30 ŠVP - K vědění krok za krokem30 Fyzikální seminář je zaměřen na:  rozvíjení pozorovacích schopností žáků,  užití zkušeností získaných při každodenních činnostech,  řešení fyzikálních úloh při laboratorních pracích,  měření fyzikálních veličin,  vyhledávání informací,  užívání matematických dovedností,  práci s grafy,  řešení úloh ve skupině s následnou prezentací pro ostatní.

31 ŠVP - K vědění krok za krokem31 Společenskovědní seminář 1 hodina v 9. ročníku Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

32 ŠVP - K vědění krok za krokem32 Společenskovědní seminář je zaměřen na:  témata ukazující odlišnosti i společné znaky v životě lidí v minulosti a dnes,  problémy dnešního života v obci a ve městě,  probouzení zájmu žáků o minulost svého města,  upevnění postojů žáků, které budou potřebné pro kulturně bohatý, citový a mravní život v dnešní společnosti,  rozvíjení praktických zájmů žáků v dané oblasti (např. rodina, škola, obec, region, republika), aby vyústily v sebepoznání, praktické jednání a očekávané způsoby myšlení jedince.

33 ŠVP - K vědění krok za krokem33 Seminář z matematiky Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd 1 hodina v 9. ročníku

34 ŠVP - K vědění krok za krokem34 Seminář z matematiky je zaměřen na:  nestandardní aplikační úlohy a problémy,  závislosti, vztahy,  práci s daty,  geometrii v rovině,  problémy rovnic,  objekty v prostoru,  finanční matematiku.

35 ŠVP - K vědění krok za krokem35 Chemický seminář 1 hodina v 9. ročníku Seminář je vhodný pro žáky  hravé a zvídavé,  respektující zásady bezpečnosti práce. Předmět je nabízen žákům základních tříd SPU tříd

36 ŠVP - K vědění krok za krokem36 Chemický seminář je zaměřen na:  zpracování ekologických témat formou projektů,  získávání informací,  sestrojení diagramů a grafů,  seznámení žáků s chemickými přípravky používanými v běžném životě,  poučení žáků, jak bezpečně nakládat s chemickými látkami a přípravky.

37 ŠVP - K vědění krok za krokem37 Předměty vybírej s rozvahou, poraď se s rodiči. Správnou volbu přejí učitelé ZŠ Jirkov, Krušnohorská 1675


Stáhnout ppt "ŠVP - K vědění krok za krokem1 Nabídka volitelných předmětů školní rok: 2009 / 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google