Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A FUNKCE PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A FUNKCE PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."— Transkript prezentace:

1 PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A FUNKCE PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2010

2 Slovo psychologie je řeckého původu (psyché – duše, logos – rozum, slovo, nauka) a připomíná nám, že již antický svět se zajímal o duševní život člověka. Původně byla součástí filosofie. Nejčastěji kladené otázky byly: ▫ Co je život a smrt? ▫ Co jsou sny? ▫ Co je po smrti? ▫ Proč je jeden takový a druhý jiný? + PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

3 Za jejího zakladatele považován Aristoteles (spis „O duši“, „O vnímání“, „O snech“). Považuje duši a tělo za dva jevy téže podstaty, tj. živého organismu. + PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

4 V tomto pojetí pokračovali i další antičtí filozofové – opírali se o jiné řecké slovo „psycheiu – dech“. První vdechnutí novorozence právě tak jako další dýchání až do úmrtí člověka je vlastně důkazem života. Ztotožnění pojmu psyché s pojmem život byl další krok ve filozofickém uvažování. + PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

5 Platón zastával idealistickou koncepci udávající, že duše pochází z jiného světa a je spojena s tělem jen za trest. PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

6 Filozofové středověku toto pojetí přejali a považovali duši za prvotní podstatu živé lidské bytosti. (Tomáš Akvinský) PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

7 Teprve v 16. století užil Philipp Melanchthon pro tematiku o duševním životě pojem psychologie. Tento výraz přejal Rudolf Goclenius a nazval svou publikaci z r. 1590 „Psychologia“. + PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

8 Počátky psychologie jako samostatné vědní disciplíny se odvíjejí od poloviny 19. století. Průkopníky byli mj.: J. E. Purkyně CH. Darwin I. P. Pavlov PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

9 Za oficiální vznik psychologie je považováno založení první experimentální psychologické laboratoře v roce 1879 v Lipsku a jejím zakladatelem byl Wilhelm Wundt. Založením Wundtovy laboratoře započal rozvoj tzv. experimentální psychologie. W. Wundt zavedl do psychologie experiment. + PSYCHOLOGIE A JEJÍ VZNIK

10 Jednoduchá definice psychologie: „Psychologie je věda o lidské psychice.“ Předmětem zkoumání psychologie jsou zákonitosti lidské psychiky. Psychika je duševní život člověka. + PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE

11 Další vymezení pojmu může znít takto: „Psychologie je věda, která chce porozumět chování, prožívání a jednání lidí, předvídat je a pomoci je formovat.“ Prožívání: o vnitřní subjektivní procesy a stavy, které si člověk uvědomuje jen do určité míry o vjemy, představy, emoce, rozhodování, vybavování z paměti Chování: o vnější projevy, které jsou zpracováním a vyjádřením vnitřní situace člověka (prožívání) o zahrnuje všechny činnosti, pohyby, úkony, jednání, reakce, řeč, výrazy člověka - pocení pláč, rudnutí, blednutí, smích, mimika, změny v dýchání, držení těla atd. + PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE

12 základní (teoretické) – mají nejobecnější charakter, popisují nejzákladnější hlediska psychologických jevů speciální - zaměřují se na konkrétní obory lidské činnosti aplikované (užité) – zaměřují se na praxi, využívají poznatky v určitých konkrétních oblastech života společnosti + SYSTÉM PSYCHOLOGICKÝCH VĚD

13 Obecná psychologie o zpracovává nejzákladnější poznatky a základy teoretické otázky o uskutečňuje vlastní výzkum o zobecňuje poznatky ve všech ostatních psychologických odvětvích Dějiny psychologie o zkoumají vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob + ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

14 Sociální psychologie o zkoumá projevy psychologických jevů v sociální interakci ( vzájemné působení na sebe) Vývojová (ontogenetická) psychologie o studuje zákonitosti sociální podmíněnosti psychiky (čím je ovlivněná v určitém období), zkoumá zákonitosti vývoje duševního života od početí do smrti + ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

15 Psychologie osobnosti o zkoumá strukturu a vývoj osobnosti, podobnosti a odlišnosti mezi lidmi o slučuje získané poznatky o člověku jako celku Psychopatologie o zkoumá psychické poruchy, jejich druhy, vznik a vývoj + ZÁKLADNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

16 Psycholingvistika o studuje vztahy mezi myšlením a řečí, psychologie řeči Zoopsychologie o srovnává psychiku zvířat a lidí (srovnávací psychologie) o zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje Psychofyziologie o zabývá se mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů, které charakterizují člověka jako společenskou bytost + SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

17 Farmakopsychologie o sleduje účinky chemických látek, léků a drog na psychiku člověka Diferenciální psychologie o studuje rozdíly mezi pohlavími a různými společenskými skupinami o studuje rozdíly mezi měřitelnými psychologickými jevy (schopnostmi a vlastnostmi) Psychometrie o orientuje se na sestavování (konstrukci) testů + SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

18 Pedagogická psychologie o sleduje člověka v zákonitostech výchovy, vyučování a vzdělání, zaměřuje se i na osobnost učitele, výchovně vzdělávací cíle a prostředky jejich dosažení Psychologie práce (průmyslová) o sleduje vliv pracovního prostředí na pracovní výkon a mezilidské vztahy na pracovišti, otázky bezpečnosti práce Inženýrská psychologie o zabývá se konstrukcí strojů ve vtahu k psychickému založení člověka, který má stroj obsluhovat + APLIKOVANÉ PSYCHOLOGICKÉ DISCIPLÍNY

19 Laická psychologie – používá ji každý člověk při hledání odpovědí na různé otázky Vědecká psychologie – je reprezentována odborným psychologem, literaturou nebo institucí Narativní psychologie – vyprávění příběhu, psychologický román, film… + PODOBY PSYCHOLOGIE

20 Pozorování o Musí mít předem daný cíl, provádí se záznam, který zachycuje a objektivizuje dané skutečnosti. o Extrospekce je pozorování vnějšího chování člověka, introspekce je sebepozorování. Může být dlouhodobé, krátkodobé apod. Rozhovor o Důležité je vzbudit v klientovi důvěru, reagovat na jeho projevy, přesně zaznamenat údaje a sestavit anamnézu. o Může být volný, řízený, tísnivý apod. + METODY ZKOUMÁNÍ

21 Dotazník o Skládá se z řady otázek, na které zkoumaná osoba odpovídá. Odpovědi se zpracovávají statisticky. o Anketa je anonymní dotazník. Experiment o Dělí se na přirozený, kdy jsou psychologické jevy zkoumány v přirozených podmínkách školy, rodiny, pracoviště, a na laboratorní, kdy v laboratoři může být určitý psychický jev záměrně vyvolán, opakován, přesně zaznamenán. o Nevýhoda - určité vytržení z přirozeného prostředí. + METODY ZKOUMÁNÍ

22 Sociometrie o používá se ke zjištění vzájemných vztahů v kolektivu, a to na základě vhodně volených dotazů Životopis o je doplňující metodou, která mívá anamnestický charakter. Může být volně zpracovaný, předem strukturovaný, psaný vlastní rukou atd. Vedle obsahové stránky životopisu se může provádět i rozbor písma. + METODY ZKOUMÁNÍ

23 Psychologické testy o odborníky vypracované testy mohou posoudit osobní vlastnosti člověka, stav jeho psychických funkcí, IQ, životní postoj atd. Rozbor výsledků činnosti o deníků, výkresů, rozbory písma, výtvorů apod. Upozornění: Je velmi riskantní utvořit názor na základě jedné metody. Je nutné použít více metod, aby stanovisko bylo komplexní a nemohlo poškodit člověka. O získaných poznatcích je třeba provést záznam. + METODY ZKOUMÁNÍ

24 poznávání lidí, jejich duševních vlastností působení na lidi (výchova, léčení, vedení lidí) uspořádání věcí a podmínek, v nichž lidé žijí (konstrukce nástrojů, strojů, osvětlení, byt, pracovní prostředí atd.) + VÝZNAM PSYCHOLOGIE

25 psychologie přispívá k formování člověka – zkoumá sociální prostředí a vlivy na člověka pomáhá při odkrývání rezerv při zvyšování produktivity práce, zkoumá technologii práce, vývoj techniky, motivace, utváření optimálních pracovních skupin podílí se na zdokonalování systému řízení ve společnosti (rozdíly mezi lidmi, komunikace) podílí se na výchově a vzdělání nastupující generace a na dalším vzdělávání dospělých spolupracuje při realizaci sociálně politických programů (poradenská činnost, manželské poradny…) + ÚKOLY PSYCHOLOGIE

26 Experimentální psychologie o Wilhelm Wundt (1832 - 1920) o německý fysiolog, psycholog a filosof o založil v Lipsku 1879 první experimentální laboratoř o zkoumá na podkladech experimentů oblast duševních pochodů + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

27 Behaviorismus o John Watson (1878 - 1958) o psychologie je chápána jako věda o chování o snaha opustit zkoumání subjektivních pocitů a zaměřit se zkoumání chování člověka o chování člověka je chápáno jako reakce na podněty o jeden z nejvýraznějších psychologických směrů o behavioristé přeceňují roli výchovy, neuznávají vrozené psychické dispozice a zcela vyřazují z úvahy vnitřní duševní pochody jako vědou nezkoumatelné + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

28 Psychoanalýza o Sigmund Freud (1856 - 1939) o zkoumá vztah mezi minulými zkušenostmi člověka a jeho současnými problémy (upozorňuje tím na vliv nevědomí na chování člověka) o podle Freuda je člověk vystaven pudům jako základním determinantám svého chování a to zejména pudu sexuálnímu a agresivnímu o nevědomí má vliv na naše chování - mezi důležité ukazatele nevědomých procesů patří sen, vtip a tzv. chybné úkony + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

29 Analytická psychologie o Carl Gustav Jung (1875 - 1961) o vytvořil teorii o kolektivním nevědomí lidstva, jež je souborem tzv. archetypů (archetypy - předobrazy jsou chápány jako univerzální symboly a podklady, ze kterých se vytvořila naše kultura) o odklon od Freudovy teorie pudů a materialismu + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

30 Tvarová psychologie (gestaltismus) o Max Wertheimer (1880 - 1943) a Wolfgang Köhler (1887 - 1967) o teorie gestaltismu: psychologické jevy vystupují jako celek o strukturu a vlastnosti těchto celků nelze odvodit z jednotlivých částí o nelze oddělit biologické / psychologické / sociální jevy a procesy + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

31 Humanistická psychologie o Abraham Maslow (1908 - 1970) a Carl R. Rogers (1902 - 1987) o oproti behaviorismu - zdůrazňování tvořivosti o oproti psychoanalýze - zdůrazňování vědomí a sebeuvědomování + PSYCHOLOGICKÉ SMĚRY

32 Hlubinná psychologie o vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy o lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů o vychází z Freudových teorií a praxe s neurotickými pacienty + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

33 Neohumanistická psychologie o zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

34 Neobehaviorismus o Edward Tolman (1886 - 1959) o radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení, silná především v USA o na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

35 Kognitivní psychologie o George Kelly (1905 - 1967) o za rozhodující jsou považovány poznávací procesy, kterými se vytváří vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa o skrze modely je člověk schopen sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

36 Humanistická psychologie o vznikla v USA o směr v rozporu s hlubinnou analýzou o věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje (sebevyjádření, pravá identita) o potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

37 Transpersonální psychologie o Stanislav Grof (1931) - Američan českého původu o zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí vznikajícími meditací, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály o terapie byla nejprve zakládána na experimentech s LSD, po jeho zákazu bylo nahrazeno technikou holotropního dýchání + DNEŠNÍ PROUDY V PSY-II

38 PŘEDMĚT A FUNKCE PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : www.wikipedie.cz www.seminarky.cz www.imaturita.cz www.superstudent.cz http://mozek.cz/info/obecna-psychologie


Stáhnout ppt "PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PŘEDMĚT A FUNKCE PSYCHOLOGIE Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec."

Podobné prezentace


Reklamy Google