Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Úvod do ekonomie. 1.Proč existuje hospodářství 2.Předmět a metody ekonomie 3.Hospodářský mechanismus a jeho funkce. 4.Základní souvislosti vývoje makroekonomie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Úvod do ekonomie. 1.Proč existuje hospodářství 2.Předmět a metody ekonomie 3.Hospodářský mechanismus a jeho funkce. 4.Základní souvislosti vývoje makroekonomie."— Transkript prezentace:

1 1 Úvod do ekonomie. 1.Proč existuje hospodářství 2.Předmět a metody ekonomie 3.Hospodářský mechanismus a jeho funkce. 4.Základní souvislosti vývoje makroekonomie.

2 2 Proč existuje hospodářství, Potřeba ‑ pocit, že se něčeho nedostává Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit Důležité vlastnosti potřeb: je to subjektivní pocit chtění něčeho  motivuje mění se – vnímáme v různých podmínkách různě naléhavost potřeby  chování kupujících

3 3 Statek – používáme k uspokojení potřeby Dělíme podle různých kriterií

4 4 Výroba statků předpokládá využití zdrojů. tzv. výrobních faktorů Ekonomie zavádí výrobní faktory (zdroje): Půda + práce + kapitál jsou vzácné.jsou k dispozici v omezeném množství  jsou vzácné. Výrobní faktory dělíme na  Prvotní, původní – práce, půda  Druhotný, odvozený - kapitál

5 5 Co je hospodářství? Je to soustava tvořená  daným množstvím výrobních faktorů  danou kvalitou VF  danými technologiemi Proč existuje? Hospodářství slouží k tvorbě statků, kterými se uspokojují stále rostoucí potřeby obyvatelstva

6 6 Nesoulad mezi zdroji a potřebami Zdroje jsou vzácné = v omezeném rozsahuZdroje jsou vzácné = v omezeném rozsahu Omezenost zdrojů limituje velikost výstupu – produktu Potřeby jsou širšíPotřeby jsou širší než ekonomické statky mohou uspokojit. Potřeby jsou různě naléhavé  není lhostejné jak se budou zdroje používatNaléhavost potřeb  není lhostejné jak se budou zdroje používat

7 7 Konflikt zdrojů a potřeb: Hospodářský mechanismus

8 8 Předmět a metody ekonomie Počátky ekonomického myšlení  Xenofón, Aristoteles 14. století je obdobím zlomu - merkantilismus Přelom 17. – 18. století: nástup liberalismu v ekonomického myšlení  "laissez faire" Vznik ekonomie „1776“ – A. Smith

9 9 Xenofón (430 – 355 př. n.l.). Oikonomikos (oikos – dům, nomos – pravidlo, zákon) předurčil název jakým způsobem vést domácnost a hospodářství. na dlouhá staletí zůstane representativním pohledem trh a směna.jeho pozornost přitahoval i trh a směna. dělba práce a produktivita.

10 10 Aristotelés (384 – 322 př.n.l.) Etika Nikomachova Princip ekvivalence ve směně  Směna je rovnost   Souměřitelnost  Co je tím společným?  Peníze a jejich funkce  Soukromé vlastnictví  Motivace + hodnoty

11 11 Merkantilismus vyhraněně ekonomický  první vyhraněně ekonomický směr myšlení tržně orientovanou  první tržně orientovanou soustavu názorů  Výchozí idea  Výchozí idea: ztotožnění bohatství s peněžní formou  Důsledek:  Důsledek: zvyšovat bohatství země znamená zvyšovat množství drahého kovu v zemi  především těžbou drahého kovu  koloniální expanzí a anexí území těžby  zahraničním obchodem  zahraničním obchodem – je-li aktivní obchodní bilance.

12 12 Klasická škola politické ekonomie Vznik spojován s rokem 1776 Adam Smith (1723 – 1790) vydal Pojednání o podstatě a původu bohatství národů vysvětluje mechanismus fungování tržního hospodářství jako řešení problému co vyrábětvysvětluje mechanismus fungování tržního hospodářství jako řešení problému co vyrábět

13 13 Předmět ekonomie Ekonomie zkoumá: jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny

14 14 Metody ekonomie Pojetí ekonomie – je jeden univerzální výklad? NE z mnoha důvodů, zejména: Předmět zkoumání má dimenzi technickou, společenskou, sociální … Mikroekonomie x makroekonomie POZITIVNÍ NORMATIVNÍ EKONOMIE

15 15 Metody ekonomie - b Abstrakce, zobecnění, analýza a syntéza Experiment a ceteris paribus - „za jinak stejných okolností“  Předpoklady = zdroj omylů a dezinterpretací Faktor času  krátké a dlouhé období  časová posloupnost není kauzalitou

16 16 Hospodářský mechanismus a jeho funkce  člověk je výrobce i spotřebitel  konflikt  konflikt je pro člověka jako jednotlivce (izolovaný subjekt) neřešitelný  Řešení: člověk musí vyrábět pro jiné, aby mohl spotřebovávat produkci jiných.  Rozvoj = zvyšování nároků na rozsah a kvalitu interakce mezi částmi celku.

17 17 Co budeme rozumět hospodářským mechanismem?  mechanismus, kterým se v hospodářství rozhoduje o tom co, jak a pro koho vyrábět.  Tzn. Jak budou omezené zdroje rozděleny mezi výroby jednotlivých druhů statků  Fungování může být založeno na principu:  tradice (zvykový princip)  příkaz  cena (princip tržní)

18 18 Funkce HM 1.zabezpečit usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám  přednostně užívat zdroje pro výrobu statků uspokojujících nejnaléhavější potřeby 2.nutit výrobce k efektivnímu chování  z daných zdrojů dosáhnout na největší výstup  zavádět způsoby snižující nároky na množství zdrojů

19 19 Tržní mechanismus Proces ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování nabídky, poptávky a ceny na trhu

20 20 cenová liberalizace + soukromé vlastnictví + existence trhu VF Tržní koordinace předpokládá: cenová liberalizace + soukromé vlastnictví + existence trhu VF

21 21 Makroekonomie  zkoumá chování ekonomiky jako celku  odlišuje se od mikroekonomie přístupem  umožňuje poznat souvislosti prostředí  Nutné pro kvalifikované rozhodování ekonomických subjektů

22 22

23 23 Vývoj makroekonomie  Tradice klasické politické ekonomie – nauka o růstu hmotného bohatství  Neoklasická ekonomie – mikroekonomie opírající se o motivaci subjektů  Nárůst makroekonomických problémů se vstupem do XX. století  hospodářské cykly, inflace, měna, problém efektivnosti, řešení sociálních otázek

24 24 Základní okruhy problémů, na které makroekonomie odpovídá  výkonnost ekonomiky  zejména souvislosti hospodářského růstu  úroveň zaměstnanosti  vysvětlení příčin vzniku nezaměstnanosti a její úrovně  inflace  vysvětlení jejího vzniku a dopadů na hospodářství Ale také vztah státu a hospodářství, vlivy vnějšího prostředí na ekonomiku atd.

25 25 Makroekonomie - alternativní přístupy Rozdíly jsou:  v metodách zkoumání  šíři pojetí kontextu ekonomických procesů  především v otázce, zda ekonomika je soustava vnitřně stabilní  Tzn., zda je schopen mechanismus tržní autoregulace obnovovat rovnováhu systému.

26 26 J.M.Keynes - makroekonomie  Změna podmínek na počátku 20. století  Makroekonomické problémy – měna, cykly  Konkurence a trh – nedokonalá konkurence  1929 – 1933 krize   zdůvodnění nutnosti státní intervence

27 27 Renesance liberální ekonomie Liberalismus na půdě 3. generace rakouské školy L. von Mieses F. A. Hayek

28 28 Makroekonomie založená na neoklasické tradici  Hospodářství je soustava vnitřně stabilní  Je nutno pečovat o to, aby byly splněny podmínky pro účinnou tržní regulaci  cenová liberalizace  volná soutěž (ekonomické svobody)  Státní intervence vytváří překážky autoregulace a vyvolává poruchy

29 29 Monetarismus a škola racionálních očekávání Milton Friedman Robert Lucas (1937) 1912 -2006


Stáhnout ppt "1 Úvod do ekonomie. 1.Proč existuje hospodářství 2.Předmět a metody ekonomie 3.Hospodářský mechanismus a jeho funkce. 4.Základní souvislosti vývoje makroekonomie."

Podobné prezentace


Reklamy Google