Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie"— Transkript prezentace:

1 Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie
Hospodářský mechanismus a jeho funkce. Základní souvislosti vývoje makroekonomie.

2 Proč existuje hospodářství
Potřeba ‑ pocit, že se něčeho nedostává Pocit nedostatku bychom chtěli odstranit Důležité vlastnosti potřeb: je to subjektivní pocit chtění něčeho  motivuje mění se – vnímáme v různých podmínkách různě naléhavost potřeby  chování kupujících

3 Statek – používáme k uspokojení potřeby
Dělíme podle různých kriterií

4 Výroba statků předpokládá využití zdrojů. tzv. výrobních faktorů
Ekonomie zavádí výrobní faktory (zdroje): Půda + práce + kapitál jsou k dispozici v omezeném množství  jsou vzácné. Výrobní faktory dělíme na Prvotní, původní – práce, půda Druhotný, odvozený - kapitál

5 Co je hospodářství? Je to soustava tvořená
daným množstvím výrobních faktorů danou kvalitou VF danými technologiemi Proč existuje? Hospodářství slouží k tvorbě statků, kterými se uspokojují stále rostoucí potřeby obyvatelstva

6 Nesoulad mezi zdroji a potřebami
Zdroje jsou vzácné = v omezeném rozsahu Omezenost zdrojů limituje velikost výstupu – produktu Potřeby jsou širší než ekonomické statky mohou uspokojit. Potřeby jsou různě naléhavé Naléhavost potřeb  není lhostejné jak se budou zdroje používat

7 Konflikt zdrojů a potřeb: Hospodářský mechanismus

8 Předmět a metody ekonomie
Počátky ekonomického myšlení Xenofón, Aristoteles 14. století je obdobím zlomu - merkantilismus Přelom 17. – 18. století: nástup liberalismu v ekonomického myšlení "laissez faire" Vznik ekonomie „1776“ – A. Smith

9 Xenofón (430 – 355 př. n.l.). Oikonomikos (oikos – dům, nomos – pravidlo, zákon) předurčil název jakým způsobem vést domácnost a hospodářství. na dlouhá staletí zůstane representativním pohledem jeho pozornost přitahoval i trh a směna. dělba práce a produktivita. Antika 1

10 Aristotelés (384 – 322 př.n.l.) Etika Nikomachova
Princip ekvivalence ve směně Směna je rovnost  Souměřitelnost Co je tím společným? Peníze a jejich funkce Soukromé vlastnictví Motivace + hodnoty

11 Merkantilismus první vyhraněně ekonomický směr myšlení
první tržně orientovanou soustavu názorů Výchozí idea: ztotožnění bohatství s peněžní formou Důsledek: zvyšovat bohatství země znamená zvyšovat množství drahého kovu v zemi především těžbou drahého kovu koloniální expanzí a anexí území těžby zahraničním obchodem – je-li aktivní obchodní bilance. 11

12 Klasická škola politické ekonomie
Vznik spojován s rokem 1776 Adam Smith (1723 – 1790) vydal Pojednání o podstatě a původu bohatství národů vysvětluje mechanismus fungování tržního hospodářství jako řešení problému co vyrábět

13 Předmět ekonomie Ekonomie zkoumá:
jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných zdrojů, které mají alternativní užití, za účelem výroby různých statků a služeb jak jsou tyto komodity rozdělovány pro současnou i budoucí spotřebu mezi jednotlivé osoby a skupiny

14 Metody ekonomie Pojetí ekonomie – je jeden univerzální výklad? NE z mnoha důvodů, zejména: Předmět zkoumání má dimenzi technickou, společenskou, sociální … Mikroekonomie x makroekonomie NORMATIVNÍ EKONOMIE POZITIVNÍ

15 Metody ekonomie - b Abstrakce, zobecnění, analýza a syntéza
Experiment a ceteris paribus - „za jinak stejných okolností“  Předpoklady = zdroj omylů a dezinterpretací Faktor času krátké a dlouhé období časová posloupnost není kauzalitou

16 Hospodářský mechanismus a jeho funkce
člověk je výrobce i spotřebitel  konflikt konflikt je pro člověka jako jednotlivce (izolovaný subjekt) neřešitelný Řešení: člověk musí vyrábět pro jiné, aby mohl spotřebovávat produkci jiných. Rozvoj = zvyšování nároků na rozsah a kvalitu interakce mezi částmi celku.

17 Co budeme rozumět hospodářským mechanismem?
mechanismus, kterým se v hospodářství rozhoduje o tom co, jak a pro koho vyrábět. Tzn. Jak budou omezené zdroje rozděleny mezi výroby jednotlivých druhů statků Fungování může být založeno na principu: tradice (zvykový princip) příkaz cena (princip tržní)

18 Funkce HM zabezpečit usměrnění zdrojů vzhledem k potřebám
přednostně užívat zdroje pro výrobu statků uspokojujících nejnaléhavější potřeby nutit výrobce k efektivnímu chování z daných zdrojů dosáhnout na největší výstup zavádět způsoby snižující nároky na množství zdrojů

19 Tržní mechanismus Proces ve kterém dochází k vzájemnému ovlivňování nabídky, poptávky a ceny na trhu

20 Tržní koordinace předpokládá: cenová liberalizace + soukromé vlastnictví + existence trhu VF

21 Makroekonomie zkoumá chování ekonomiky jako celku
odlišuje se od mikroekonomie přístupem umožňuje poznat souvislosti prostředí Nutné pro kvalifikované rozhodování ekonomických subjektů

22

23 Vývoj makroekonomie Tradice klasické politické ekonomie – nauka o růstu hmotného bohatství Neoklasická ekonomie – mikroekonomie opírající se o motivaci subjektů Nárůst makroekonomických problémů se vstupem do XX. století hospodářské cykly, inflace, měna, problém efektivnosti, řešení sociálních otázek

24 Základní okruhy problémů, na které makroekonomie odpovídá
výkonnost ekonomiky zejména souvislosti hospodářského růstu úroveň zaměstnanosti vysvětlení příčin vzniku nezaměstnanosti a její úrovně inflace vysvětlení jejího vzniku a dopadů na hospodářství Ale také vztah státu a hospodářství, vlivy vnějšího prostředí na ekonomiku atd.

25 Makroekonomie - alternativní přístupy
Rozdíly jsou: v metodách zkoumání šíři pojetí kontextu ekonomických procesů především v otázce, zda ekonomika je soustava vnitřně stabilní Tzn., zda je schopen mechanismus tržní autoregulace obnovovat rovnováhu systému.

26 J.M.Keynes - makroekonomie
Změna podmínek na počátku 20. století Makroekonomické problémy – měna, cykly Konkurence a trh – nedokonalá konkurence 1929 – 1933 krize  zdůvodnění nutnosti státní intervence

27 Renesance liberální ekonomie
Liberalismus na půdě 3. generace rakouské školy L. von Mieses F. A. Hayek

28 Makroekonomie založená na neoklasické tradici
Hospodářství je soustava vnitřně stabilní Je nutno pečovat o to, aby byly splněny podmínky pro účinnou tržní regulaci cenová liberalizace volná soutěž (ekonomické svobody) Státní intervence vytváří překážky autoregulace a vyvolává poruchy

29 Monetarismus a škola racionálních očekávání
Milton Friedman Robert Lucas (1937)


Stáhnout ppt "Úvod do ekonomie. Proč existuje hospodářství Předmět a metody ekonomie"

Podobné prezentace


Reklamy Google