Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

► ZÁKLADNÍ LITERATURA: 1.Bělohlávek, F., Košťan P., Šuleť O.: Management, Rubico, Olomouc 2001. 2.Porvazník, J.: Celostní management, Sprint, Bratislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "► ZÁKLADNÍ LITERATURA: 1.Bělohlávek, F., Košťan P., Šuleť O.: Management, Rubico, Olomouc 2001. 2.Porvazník, J.: Celostní management, Sprint, Bratislava."— Transkript prezentace:

1 ► ZÁKLADNÍ LITERATURA: 1.Bělohlávek, F., Košťan P., Šuleť O.: Management, Rubico, Olomouc 2001. 2.Porvazník, J.: Celostní management, Sprint, Bratislava 2003. 3.Plamínek, J.: Synergický management, Argo, Praha 2003. ► DOPORUČENÁ LITERATURA: 1.Veber, J. a kol.: Management, Základy, Prosperita, Globalizace, Management Press, Praha 2000. 2.Donnely, J.H., Gibson, J.L., Ivancevich, J.M.: Management, Grada Publishing, Praha 1997. 3.Porvazník, J.: Management I, Studijní pomůcka pro distanční studium, UTB, Zlín 2003. 4.Zelený, M.: Cesty k úspěchu: trvalé hodnoty soustavy řízení Baťa, UTB, Zlín 2001. LITERATURA prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I.

2 prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů) I. PŘEDMĚT, KOŘENY, ŠKOLY A ROZVOJ MANAGEMENTU

3 ► pojem řízení:- tradiční přístup - kybernetický přístup - pragmatický přístup ► pojem management: - klasický přístup - celostní přístup ► předmět managementu: - jednodušší vymezení - komplexnější vymezení ► kompetentnost subjektů managementu a její hodnocení ► metody hodnocení kompetentnosti subjektů managementu 1. Předmět managementu a jeho rozvoj prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

4 ► potřeba studia – osvojování si kořenů managementu ► dělba práce a vznik managementu ► přínosy jednotlivých civilizací pro vznik managementu ► přínosy organizací a institucí pro vznik managementu ► historické osobnosti a jejich přínos pro vznik managementu 2. Kořeny managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

5 ► potřeby, důvody a období vzniku managementu jako vědy ► klasifikace škol managementu z časového hlediska jejich vývoje ► představitelé jednotlivých škol managementu a jejich přínosy 3. Vznik managementu, školy managementu a jejich představitelé prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

6 ► plánování a cíle podnikání v ponímání T. Bati ► organizace a organizační struktura Baťových podniků ► kontrola práce a jakosti ► komunikace a motivace ► vedoucí pracovníci, jejich spolupráce a porady ► příprava lidí na zaměstnání a podnikání ► služby městu, regionu - mravní síla Baťova podnikání ► budování baťových podniků na Slovensku a ve světe 4. Baťova škola managementu (podnikání) a její odkaz pro dnešek prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

7 ► vysvětlení charakteristik podle jednotlivých oblastí poznatků: - rozvojové kořeny managementu na jednotlivých kontinentech - plánování a rozhodování - organizování - kontrola - vztahy manažerů a zaměstnanců - pracovní kariéra 5. Základní charakteristiky evropského, amerického a asijského managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

8 ► 80. léta: - řízení nákladů - hodnotová analýza - portfoliová analýza - strategická konkurenční výhoda - kaizen a TQM - just in time ► 90. léta: - reenginering - shareholder value - benchmarking - balanced scorecard - globalizace - fůzie a akvizice - core business - corporate governance 6. Manažerské teorie, koncepce a metody v posledních 20 letech prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

9 ► začátek nového tisíciletí: - obchodování on-line - CRM - řízení vztahů se zákazníky - znalostní management - stakeholders view - celostní management 6. Manažerské teorie, koncepce a metody v posledních 20 letech prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

10 ► modelové směrování celostní kompetence ► vliv informačních a komunikačních technologií (homeworking) ► síťové struktury ► kompetence subjektů managementu a jejich hodnocení ► změna cílů podnikání ► změna přístupů k přípravě subjektů managementu ► potřeby vypořádat se s nepředvídatelnými změnami - přírodní, technické a společenské změny ► vyčerpatelnost zdrojů přírody a potřeba jejich nahrazování - důraz na ekologii ► budování otevřené společnosti, změna postavení mezinárodních institucí ► zvyšování výkonnosti spoluprací, nejen soupeřením 7. Předpokládané trendy rozvoje managementu v novém tisíciletí prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 1. část

11 II. MANAGEMENT JAKO VĚDA poznatky o požadavcích na odbornou zdatnost subjektů managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů)

12 ► klasifikace objektů a klasifikace věd ► smysl vědy a jeho naplňování. krize vědy ► metody vědy ► cíl managementu jako vědy ► mechanistický (fragmentaristický) a systémový přístup ve vědě 8. Věda, její místo při poznávání a využívání objektů. Mechanistický a systémový přístup ve vědě. prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část

13 ► tři podmínky definování systému na objekt ► subjekt v systémovém a manažerském pojímání ► objekt jako předmět poznávání a využívání subjektu ► systém - abstraktní pojem ► model - vyjadřovací, zobrazovací prostředek 9. Základní předpoklady definování systému na objekt. Subjekt, objekt, systém a model v systémovém myšlení. prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část

14 ► určování (vymezování) častí v celku a budování celku ► charakter a typy vztahů mezi částmi celku ► charakter a typy vazeb ve struktuře systému ► stabilita a rovnovážný stav systému ► udržitelný rozvoj systému 10. Problémy určení části v celku při systémovém zkoumání, typy vazeb a vztahů ve struktuře systému, stabilita a rovnovážný stav při fungování systému prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část

15 ► smysl klasifikace a popisu systémů a modelů ► všeobecná teorie systémů, její vznik a rozvoj ► druhy systémů ► modely podle formy zobrazení ► modely podle zobrazovaného obsahu 11. Druhy systémů a modelů - klasifikace a její význam v systémovém poznávání a využívání objektů prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 2. část

16 ► vymezení podnikání ► marketingová, manažerská a ekonomická podstata podnikání, podnikatelské projekty ► podnikatel a živnostník ► podnikatelská charakteristika práce lidí ► cíle podnikání 12. Podnikání jako objekt řízení, jeho vymezení a cíle prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část

17 ► části (zdroje) hospodářského objektu a jejich modelové zobrazení ► změny ve vývoji jednotlivých částí (zdrojů) a jejich vliv na rozvoj hospodářského objektu ► vznik a klasifikace aktivit a činností hospodářského objektu ► změny a vliv jednotlivých aktivit a činností na rozvoj hospodářského objektu ► tvorba hospodářského celku 13. Části a činnosti hospodářského objektu a tvorba hospodářského celku prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část

18 ► vymezení charakteristik hospodářského celku ► klasifikace charakteristik hospodářského celku a její vyjadření příklady ► sukcesivní (postupná) návaznost hospodářského objektu ► faktory vyvolávající změny charakteristik hospodářského celku a jejich důsledky ► potřeba komplexního a celostního řešení změn charakteristik hospodářského objektu 14. Charakteristiky hospodářského celku (podniku), jejich vymezení a využívání v managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část

19 ► klasický přístup k vymezení principů řízení ► systémový přístup k vymezení principů řízení ► vymezení pojmu metoda řízení podniku ► klasifikace metod řízení podle exaktnosti ► klasifikace metod řízení podle věcnosti ► popis uplatňování jednotlivých metod řízení podniků 15. Principy a metody řízení hospodářskych celků (podniků) prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část

20 ► vymezení pojmu vlastnictví ► druhy vlastnictví ► způsoby nabývání vlastnictví ► vliv jednotlivých druhů vlastnictví na udržitelný rozvoj podniků ► nové formy vlastnictví v informační společnosti 16. Vlastnictví, jeho vymezení, druhy, způsoby nabývání a vliv na udržitelný rozvoj hospodářských celků (podniků) prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 3. část

21 ► funkce řízení - vymezení ► rozlišení funkcí řízení H. Fayolem ► američtí autoři rozlišují čtyři funkce řízení ► rozlišení základních funkcí řízení ► rozlišení rozvojových (doplňkových) funkcí řízení 17. Funkce řízení - podstata a přístupy k jejímu vymezení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

22 18. Modelové zobrazení základních a rozvojových funkcí řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

23 19. Modelové zobrazení orgánů podniku a státu ve vztahu k základním funkcím řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část VALNÁ HROMADA VLASTNÍCI - VŠICHNI PŘEDSTAVENSTVO, VÝKONNÉ ORGÁNY, MANAŽEŘI PRODUKCE ZAMĚSTNANCI DOZORČÍ RADA ROZHODUJÍCÍ VLASTNÍCI ZÁKONODÁRNÁ MOC NR (PARLAMENT) (CÍLE) VÝKONNÁ MOC VLÁDA (IMPLEMENTACE) MINISTERSTVA PŘEŽÍVÁNÍ (PRODUKOVÁNÍ) OBJEKT SOUDNÍ MOC HIERARCHIE (HODNOCENÍ) SOUDŮ

24 ► obsah funkce plánování a její vztah k strategickému managementu ► vztahy rovnosti ► druhy plánů ► principy a metody využívané v plánování ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro plánování ► požadavky na subjekty, které zabezpečují funkci plánování 20. Funkce plánování a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

25 ► obsah funkce organizování - vztahy nadřízenosti a podřízenosti ► činnosti a úlohy spojené s organizační strukturou: A. 1. tvorba organizační struktury 2. zdokonalování organizačních struktur B. implementace, realizace plánů – vedení lidí ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro organizování ► požadavky na subjekty, které zabezpečují funkci organizování 21. Funkce organizování a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

26 ► obsah funkce kontroly ► vztahy kontroly ► různá interpretace funkce kontroly ► principy a druhy kontroly ► metody kontroly ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro kontrolu ► požadavky na subjekty managementu vykonávající kontrolu 22. Funkce kontroly a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

27 ► obsah funkce rozhodování ► principy a kritéria rozhodování ► rizika v rozhodování, druhy rizik ► metody rozhodování ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro rozhodování a požadavky na subjekty, které rozhodují 23. Funkce rozhodování a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

28 ► obsah funkce regulace ► principy regulace a její základní vzorec ► metody regulace ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro regulaci ► požadavky na subjekty managementu zabezpečující regulaci 24. Funkce regulace a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

29 ► obsah funkce koordinování ► principy koordinace ► metody koordinace ► druhy, zdroje a vlastnosti informací pro koordinaci ► požadavky na subjekty managementu zabezpečující koordinaci 25. Funkce koordinování a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 4. část

30 ► informační působení v řízení - vznik a rozvoj informační teorie ► architektura informačních pojmů ► informační fondy ► informační systémy ► semiotická koncepce informací 26. Podstata informačního působení v řízení, architektura informačních pojmů, fondů a systémů využívaných v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část

31 ► klasifikace druhů informací ► klasifikace zdrojů informací ► metody zaznamenávání informací 27. Druhy, zdroje a metody zaznamenávání informací pro řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část

32 ► informace jako funkce systému definovaném subjektem na objektu ► subjektivní vlastnosti informací ► objektivní vlastnosti informací ► vědomé zneužívání informací ► nevědomé zneužívání informací 28. Vlastnosti informací a problémy jejich využívání a zneužívání v organizacích prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 5. část

33 III. MANAGEMENT JAKO FILOZOFIE poznatky o požadavcích na sociální zralost subjektů managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů)

34 ► vnímání sociální zralosti subjektů managementu různými autory ► význam a potřeba vymezení sociální zralosti subjektů managementu ► struktura vlastností subjektů managementu ► získávání vlastností subjektů managementu ► potřeby a možnosti ohodnocování vlastností subjektů managementu 29. Vnímání a význam sociální zralosti subjektů managementu a struktura jejich vlastností prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

35 ► vymezení charakteru různými autory a jeho význam pro řízení ► klasifikace projevů charakteru -aktivizační charakterové vlastnosti -pudové charakterové vlastnosti -lidské (humánní) charakterové vlastnosti -biologicko-konzumní charakterové vlastnosti ► formování a rozvoj charakteru 30. Charakterové vlastnosti subjektů managementu, jejich rozlišení a popis prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

36 ► vymezení poznávacích - tvořivých vlastností a jejich význam pro management ► typy poznávacích vlastností ► typy kreativních vlastností ► charakteristika chování se kreativních lidí ► formování a rozvoj poznávacích a kreativních vlastností 31. Poznávací-tvořivé vlastnosti subjektů managementu, jejich popis a význam pro řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

37 ► vymezení vlastností temperamentu a jejich význam pro řízení ► klasifikace vlastností temperamentu ► modelové směrování využívaní temperamentu v řízení ► charakteristika pracovníků s přímým a nepřímým temperamentem s orientací na úlohy a vztahy 32. Vlastnosti temperamentu a jejich význam v managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

38 ► vymezení somatických vlastností a jejich význam pro řízení ► projevy somatických vlastností v manažerské praxi ► životospráva a její význam pro řízení ► přístupy a metody zvyšování výkonnosti 33. Somatické vlastnosti, jejich podpora a rozvoj prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

39 ► vymezení charisma a jeho význam pro řízení ► možnosti ohodnocování charisma jako rozvinuté celostní kompetentnosti ► využívaní charismatických osobností v managementu 34. Charisma, jeho vymezení, dosahování a využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 6. část

40 IV. MANAGEMENT JAKO UMĚNÍ poznatky o požadavcích na praktickou zručnost subjektů managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů)

41 ► vymezení komunikace ► význam komunikace ► úlohy komunikace ► rizika v komunikaci ► klasifikace druhů komunikace 35. Vymezení, význam, úlohy, rizika a klasifikace druhů komunikace v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

42 ► vymezení aktivních forem verbální komunikace, jejich význam a rizika v řízení ► příležitosti a problémy účinného verbálního vystupování ► pravidla (principy) účinného vystupování ► druhy písemných řídících dokumentů a problémy jejich účinného psaní ► pravidla (principy) účinného psaní řídících dokumentů 36. Aktivní formy verbální komunikace a jejich využívání v řizení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

43 ► vymezení pasivních forem verbální komunikace, jejich význam a rizika v řízení ► příležitosti a problémy účinného poslouchání ► pravidla (principy) účinného poslouchání ► příležitosti a problémy účinného čtení ► pravidla (principy) účinného čtení 37. Pasivní formy verbální komunikace a jejich využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

44 ► vymezení neverbální komunikace a její význam pro řízení ► vizuální komunikace, bariéry a možnosti jejího využití v řízení ► formy vizuální komunikace a jejich možná interpretace ► vokální komunikace, bariéry a možnosti jejího využití v řízení ► charakteristiky vokální komunikace a jejich možná interpretace 38. Neverbální komunikace a její využívaní v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

45 ► vymezení konfliktu ► druhy konfliktů ► pozitiva a negativa konfliktů pro řízení ► přístupy a metody řešení konfliktů 39. Konflikty v komunikaci, jejich důsledky a přístupy k řešení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

46 ► základní problémy v komunikaci uvnitř organizací ► audit komunikace uvnitř organizace ► formy komunikace uvnitř organizace ► organizační a personální řešení komunikace uvnitř organizace 40. Řízení komunikace uvnitř organizace prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

47 ► praktické problémy komunikace organizace s vnějším prostředím ► audit komunikace organizace s vnějším prostředím ► formy komunikace organizace s vnějším prostředím ► organizační a personální zabezpečení komunikace organizace s vnějším prostředím 41. Řízení komunikace organizace s vnějším prostředím prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 7. část

48 ► vymezení, podstata motivace ► význam motivace ► druhy motivace ► úlohy motivace ► školy motivace 42. Vymezení, význam, druhy, úlohy a školy motivace v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část

49 ► mzda ► odměny ► prémie ► vlastnictví akcií ► podíly na zisku ► další hmotné motivační nástroje 43. Hmotná motivace a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část

50 ► pochvaly a uznání ► zvyšování kvalifikace ► dobré pracovní podmínky ► image a goodwill organizace ► možnosti povýšení ► další nehmotné motivační nástroje 44. Nehmotná motivace a její využívání v řízení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 8. část

51 ► vymezení týmové práce a týmu ► vymezení pracovní skupiny ► efekty (synergie) týmové práce ► bariéry týmové práce ► druhy týmů a pracovních skupin 45. Vymezení a význam týmů (pracovních skupin) v řízení a jejich druhy prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část

52 ► vlastnosti týmů (pracovních skupin) ► role (pozice) členů týmu (pracovních skupin) ► formování týmů podle Belbina ► pravidla práce týmů ► týmová komunikace 46. Vlastnosti týmů (pracovních skupin), role (pozice) jejich členů. Formování týmů (skupin) a pravidla jejich práce prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část

53 ► vymezení stylu vedení týmu (skupiny) ► druhy stylů vedení týmu (skupiny) ► vymezení metody vedení týmu (skupiny) ► druhy metod vedení týmu (skupiny) ► metody motivace výkonnosti týmů (skupin) 47. Styly a metody vedení týmů (pracovních skupin) a metody motivace jejich práce prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část

54 ► vymedzenie porady tímu (skupiny) ► vymezení porady týmu (skupiny) ► poslání porad ► problémy při organizování a vedení porad ► principy a pravidla účinného vedení porad 48. Pracovní porady týmů (pracovních skupin), jejich vymezení, poslání, problémy, pravidla účinného vedení prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 9. část

55 ► vymezení self managementu ► vymezení time managementu ► vznik a význam self a time managementu ► funkce self managementu ► modelové vyjádření funkcí self managementu 49. Vymezení self a time managemntu. Funkce self managemntu. prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

56 ► obsah funkce sebeakceptování ► sebeakceptování reálného "já" v rovině psychické ► sebeakceptování reálného "já" v rovině sociální (sociologické) ► sebeakceptování chtěného "já" v rovině psychologické ► sebeakceptování chtěného "já" v rovině sociální 50. Uplatňování funkcí sebeakceptování v self managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

57 ► struktura funkcí sebeuplatňování ► obsah funkce sebeuplatňování a problémy s jejím uplatňováním ► metody a přístupy k funkci sebeplánování ► obsah a metody funkce sebeorganizování ► obsah a metody funkce sebekontroly 51. Uplatňování funkcí sebeuplatňování v self managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

58 ► obsah funkce seberozvoje v self managementu ► metody sebevýchovy ► metody samostudia ► metody sebetréningu 52. Uplatňování funkce seberozvoje v self managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

59 ► podstata time managementu ► úlohy time managementu ► problémy time managemntu subjektů managementu ► věcné a časové problémy světových a slovenských manažerů 53. Podstata, úlohy a problémy v time managementu subjektů managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

60 ► vývoj technik a generací time managementu ► známé a nejvíc využívané techniky time managementu: - Paretovo pravidlo - pohled z helikoptéry - sloní technika - delegování úloh - plánování a softwarové nástroje - určování priorit 54. Techniky a generace time managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

61 ► principy účinného řízení využívání času: - přehled aktivit - určení priorit pro aktivity - agregování příbuzných aktivit - určení času na agregované aktivity - monitorování skutečného a plánovaného času přijímání opatření - počítání s časovými rezervami - další principy a nástroje ► modelové vyjádření budoucího time managementu top manažerů 55. Principy účinného řízení a využívání času (time management) a modelové vyjádření budoucího time managemntu manažerů prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 10. část

62 V. PŘÍPRAVA LIDÍ NA MANAŽERSKOU KOMPETENTNOST prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. (struktura části předmětu a jeho tématických okruhů)

63 ► podstata procesů vzdělávání ► přístupy k přípravě subjektů managementu ► formy přípravy na manažerskou kompetentnost ► analýza potřeb přípravy subjektů managementu ► knowledge management 56. Podstata, přístupy, formy a potřeby přípravy (vzdělávání) subjektů managementu. Knowledge management. prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část

64 ► podstata a význam (potřeba) výchovy manžerů ► výchova na rozvinutou manažerskou kompetentnost jako celoživotní proces ► přístupy k výchově subjektů managementu ► metody výchovy subjektů managementu 57. Význam a metody výchovy subjektů managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část

65 ► poznatky managementu - vymezení ► přístupy osvojování si poznatků managementu ► zásady studia poznatků managementu ► metody výuky poznatků managementu 58. Přístupy, zásady a metody výuky a studia poznatků managementu prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část

66 ► vymezení pojmu tréning ► podstata tréningu ► možnosti tréningu ► metody tréningu 59. Tréning, jeho podstata, možnosti a metody při přípravě prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část

67 1. neustále se vzdělávej, a tím rozvíjej manažerské kompetence svoje a jiných 2. mysli celostně, konej systémově a dosahuj synergických efektů 3. pamatuj, že pro neustálý rozvoj a dlouhodobý úspěch jsou podstatné hodnoty, které vyznáváš a postoje, které zaujímáš 4. rozvíjej tvořivé zdatnosti, untuici a dobrou paměť svoji i jiných 5. správně využívej svůj temperament a dbej o svoje zdraví 10 deset principů rozvinuté manažerské kompetentnosti >> prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část

68 6. stanovuj sobě i jiným náročné, a přitom splnitelné cíle 7. dělej všechno pro to, aby jsi stanovené cíle každodenními aktivitami naplňoval 8. pouč se z chyb, které děláš při stanovování celků a jejich naplňování, aby ses jich opětovně nedopouštěl 9. buď důvěryhodný v komunikaci a spravedlivý v motivaci při vedení a práci v týmu 10. neustále si uvědomuj, kdo jsi, co víš a dokážeš, abys zodpovědněvyužíval příležitosti a čas a uměl to vyžadovat i od jiných 10 deset principů rozvinuté manažerské kompetentnosti prof. Ing. Ján Porvazník, CSc. Management I. 11. část


Stáhnout ppt "► ZÁKLADNÍ LITERATURA: 1.Bělohlávek, F., Košťan P., Šuleť O.: Management, Rubico, Olomouc 2001. 2.Porvazník, J.: Celostní management, Sprint, Bratislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google