Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická diagnostika"— Transkript prezentace:

1 Pedagogická diagnostika
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Je vědecká disciplína, která se postupně vyčleňuje z pedagogicko psychologické diagnostiky a je zaměřena na hodnocení vědomostí, dovedností, návyků, které si žáci osvojili v průběhu výchovy a vzdělání, popř. dalších oblastí, které ovlivňují efektivnost výchovného působení. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Základní pojmy, typy, úkoly a cíle diagnostiky
Pedagogická diagnostika je nedílnou součástí složitého výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je určit současný stav – stanovit diagnózu. Diagnóza je hodnotícím zjištěním aktuálního stavu úrovně žáka. Smyslem celého procesu diagnostikování je určit výchovně vzdělávací strategie, navrhnout pedagogická opatření – stanovit prognózu. Úkolem diagnostiky je rozpoznání určitého stavu, stanovení jeho příčin a návrh potřebných opatření Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 Oblasti pedagogické diagnostiky:
osobnost žáka (rozumové schopnosti, učební styl, postojové a hodnotové orientace, psychické a somatické vlastnosti atd.) školní prostředí (sociální vztahy ve třídě, struktura skupiny atd.) autodiagnostika pedagogické práce učitele diagnostika rodinného prostředí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Předmět pedagogické diagnostiky
Předmětem zkoumání je jedinec od předškolního věku do dospělosti: V předškolním věku se posuzuje dosažená úroveň vývoje dítěte v oblasti kognitivní, emocionální i sociální a zvýšená pozornost se věnuje rozvoji oblastí, které se odchylují od normy. V závěru předškolního období je diagnostikována školní zralost a školní připravenost. Ve školním věku postihuje diagnostika všestranný rozvoj žáka, především se zaměřuje na optimální využívání intelektového potenciálu žáka. V období dospívání a dospělosti diagnostika zachycuje aktuální úroveň vědomostí. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Závěry pedagogické diagnostiky
Jsou podkladem pro plánování aktivit třídy, školy a přípravu i vyhodnocování základních školských dokumentů a slouží také při hodnocení práce učitele a jeho sebehodnocení. Totéž platí pro diagnostiku dospívajících s dospělých. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Výsledky diagnostiky jsou také oporou pro zařazování do učebních skupin, přeřazování do jiných škol, studijních skupin, jiných institucí apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 Zásady pedagogické diagnostiky
poznávání žáka (třídy, kolektivu) - je dlouhodobý proces, je nutno zaznamenávat všechny změny, spolupracovat s ostatními pozorovateli (ostatní učitelé, vedoucí zájmové činnosti, trenéři, spolužáci, rodiče atd.): důsledně hledat příčiny sledovaného jevu – velmi obtížné dodržovat hledisko individuálního přístupu diagnostický závěr vždy spojit s návrhem pedagogických opatření – citlivá záležitost, ale perspektivně poskytuje učiteli zpětnou vazbu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Rysy pedagogické diagnostiky
Komplexnost – projevy diagnostikovaného subjektu je třeba interpretovat v kontextu vnějších vlivů (rodina, škola, společnost) Vývojové hledisko - tj. respektování dosavadního individuálního vývoje žáka a plánování postupů odpovídajících dané úrovni dítěte bez ohledu na jeho kalendářní věk. Dlouhodobost procesu – jde vždy o sled kroků, na základě diagnózy volí pedagog optimální metody, postupy a přístup k žákovi Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 Sledování validity diagnostických testů – testy a zkoušky musí diagnostikovat jev, na který jsou zaměřeny – např. ověřování vědomostí a dovedností u žáka Zajištění reliability – určitý jev musí být měřen s takovou přesností, aby bylo jisté, že tentýž jev se projeví i s určitým časovým odstupem Záruka objektivity – při diagnostice je třeba minimalizovat subjektivní postoje Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 Etapy diagnostického procesu
formulace diagnostické otázky a vstupní hypotéza - vzniklé problémy jsou precizovány a formulovány do otázek získávání diagnostických údajů, volba vhodných metod zpracování, analýza, vyhodnocení a interpretace diagnostických údajů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 syntéza dat, závěr, diagnóza a prognóza
diagnostický závěr - je potřeba si uvědomit, že definitivní závěr je možno vyslovit až po ověření správnosti navržených postupů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 Metody pedagogické diagnostiky
Pozorování (jedna z nejvýznamnějších metod) – umožňuje získávat údaje za delší období (vývoj žáka v průběhu školního roku), sledovat reakce na odlišné události (úspěch/neúspěch) a vnímat reakce žáka. pozorování lze rozdělit: podle vztahu k objektu pozorování na přímé a nepřímé podle délky pozorování na krátkodobé a dlouhodobé Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 Anamnéza – je předpokladem pro respektování dosavadního individuálního vývoje dítěte.
Anamnestické metody se zaměřují na získávání životopisných dat jedince. Lze provádět rodinnou anamnézu, osobní anamnézu, anamnézu životního prostředí, katamnézu a školní anamnézu. Vždy jde o velmi citlivou záležitost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 Rodinná anamnéza je zaměřena na zjišťování všech údajů o rodičích, prarodičích a sourozencích se zřetelem na možný vliv dědičnosti, výskytu chorob, patologických úchylek, vrozených vývojových vad, nadání, sklonů, výskyt laterality, specifických chorob apod. Je nutno dát pozor na ukvapené závěry, mnoho získaných údajů má velmi intimní charakter. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Osobní anamnéza je pokračováním anamnézy rodinné
Osobní anamnéza je pokračováním anamnézy rodinné. Zjišťuje údaje od prenatálního věku až po současnost. Zkoumá vývoj jedince, navazuje zpravidla na odborné lékařské a psychologické posudky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Anamnéza životního prostředí se týká zjišťování materiálních podmínek v rodině, vztahy mezi členy, způsob trávení volného času, hygienické a estetické podmínky života, míra vlivu okolí apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 Katamnéza se zabývá zkoumáním příčin opakovaného objevení nežádoucích jevů – recidivy
Školní anamnéza zahrnuje hodnocení žákových projevů ve vztahu ke všem pedagogickým pracovníkům, případně institucím v minulosti (mateřská škola, I. stupen ZŠ, školní družina, učitelé, vychovatelé, spolužáci, rodiče). Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Rozhovor – jako součást edukační reality poskytuje bezprostřední (někdy i důvěrné) odpovědi, odhaluje aktuální prožívání žáka (rodičů). Druhy rozhovorů: podle počtu účastníků - individuální skupinový podle struktury otázek - standardizovaný nestandardizovaný Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Fáze rozhovoru: Úvodní fáze - navázání kontaktu, určení tématu a času, zajištění bezpečí zneužití informací. Vedení rozhovoru – kladení připravených otázek, odstup a zároveň zaujetí pro problém. Závěr – shrnutí poznatku, uvolnění atmosféry, doporučení dalšího postupu. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 Techniky kladení otázek
přímé otázky - uzavřené (ano-ne, jedna odpověď) např.: „Unavuje tě vyučování?“ nepřímé – otevřené a polootevřené (naznačující), např.: „Jak se cítíš na konci vyučování?“ projektivní – otevřené, např.: „Jak se asi cítí děti na konci vyučování?“ otázky lze také dělit na primární (jasné cílené na začátku) a sekundární otázky (vyplývají z rozhovoru) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Zásady pro vedení rozhovoru:
nejméně 60% aktivity ponechat na straně žáka sledovat emoční projevy neklást více otázek najednou přizpůsobit tempo možnostem žáka přísně dodržovat trpělivost a pedagogický takt neklást doplňující sugestivní otázky dobře vyslovovat zajistit pocit bezpečí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Techniky užívané při rozhovoru: akceptace objasnění parafrázování
interpretace ujištění mlčení registrace rozhovoru a řízení času: papír, rozhovorový list, diktafon, videokamera Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 Otázky musí být stylisticky promyšlené a gramaticky správné.
Dotazník - dotazníková metoda je určena pro hromadné získávání údajů. Jde o písemnou formu kladení otázek a získávání odpovědí. Umožňuje v poměrně krátké době získat určité množství informací od většího počtu osob. Otázky musí být stylisticky promyšlené a gramaticky správné. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 strukturovaný (uzavřené otázky) nestrukturovaný (otevřené otázky)
Dotazník může být: strukturovaný (uzavřené otázky) nestrukturovaný (otevřené otázky) kombinovaný Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 Položky dotazníku: přímé odpovědi na uzavřené otázky (ano-ne-nevím)
výběr z několika odpovědí volná odpověď (na otevřenou otázku) uvedení množství (kolikrát týdne… jak moc….) doplnění věty číselné škály ( ) slovně vyjádřená kvantita (velmi často, často, někdy, nikdy…) určování pořadí (řazení podle oblíbenosti, neoblíbenosti…) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 Zásady při sestavování dotazníku:
srozumitelnost a jasnost otázky přiměřenost věku adekvátní počet otázek jasná instrukce (kolik možných odpovědí, čas…) nedávat dvě otázky v jedné nedávat intimní otázky, pokud nemohu zajistit bezpečí zajistit anonymitu (je-li nutná) Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 Testy - obsahují vždy stejné úkoly pro všechny zkoumané osoby a mají přesně stanovený způsob hodnocení výsledku. Testy umožňují statistické zpracování výsledků a jejich názorné vyjádření. Tvorba testů je náročná práce, která vyžaduje odbornou a pedagogickopsychologickou připravenost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 Základní vlastnosti testu jsou:
objektivita – test je objektivní tehdy, když jeho výsledky nejsou závislé na osobě, která test předkládá a vyhodnocuje validita - test měří to, co měřit má reliabilita - měří přesně a spolehlivě, při opakování dává stejné výsledky standardizace (normalizace) – souhrnné označení pro zjištění reliability, pro validizaci, pro stanovení norem, prověření účinnosti jednotlivých částí testu, stanovení jednotné instrukce a způsobu administrace. Normalizací rozumíme možnost srovnání individuálních výsledků s normami. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Dělení testů: Standardizované testy jsou ověřeny na velkém množství respondentů, pro práci s nimi jsou stanovena přesná pravidla. Nestandardizované testy jsou omezeny pouze na vybranou skupinu (např. školní třídu), sestavují a používají je zpravidla pedagogové Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 Sociogram – umožňuje na základě otázek kladených žákům postihnout sociální klima ve třídě a vztahy mezi žáky, které někdy výrazně ovlivňují aktuální školní výkony. Používají se k zjišťování vztahů a jejich vývoje v rámci vybrané skupiny. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 přirozený experiment probíhá v běžném pedagogickém prostředí
Experiment - prověřuje v praxi efektivitu nově zavedených výchovně vzdělávacích opatření. Druhy experimentů: laboratorní experiment zkoumá jevy v záměrně a uměle vytvořených podmínkách přirozený experiment probíhá v běžném pedagogickém prostředí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 Kazuistika – metoda umožňující zabývat se jediným vybraným případem, sledovat a analyzovat všechny vývojové projevy, zpracovat dostupné materiály, sledovat všechny možné souvislosti a vše kvalitativně analyzovat. Analýza prací - je nezbytnou součástí pedagogické praxe, ukazuje úroveň osvojení učiva, odráží kvalitu práce pedagoga i pedagogických dokumentů. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 Analýza pedagogické dokumentace (RVP,
ŠVP, záznamy o žácích, portfolia) Analýza učebnice a učebních pomůcek Zkouška (ústní, písemná, výkonová) Hodnocení a klasifikace žáků Hra – jde o významný diagnostický prostředek, kterého lze využít nejen u dětí předškolního věku. U starších žáků sledujeme výběr her, uplatnění fantazie, soustředění, motoriku, úroveň komunikace, sociální kontakty vznikající při hře a další faktory. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 Oblasti pedagogické diagnostiky
Diagnostika psychosomatických charakteristik žáka pohybový vývoj lateralita vývoj percepce kinestetické vnímání komunikace orientace v časoprostoru školní zralost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 úroveň písemného projevu úroveň matematických dovedností
Diagnostika úrovně zvládání školních dovedností úroveň čtení úroveň písemného projevu úroveň matematických dovedností úspěšnost v naukových předmětech chování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 Diagnostika vnějších vlivů rodina společnost, sdělovací prostředky
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 Problémy diagnostické práce, diagnostické kompetence
Diagnostické kompetence učitele představují soubor vědomostí, schopností a dovedností, které umožňují diagnostikování žáka. Důležité je dodržovat etické zásady, odpovědně zvážit výběr a způsob použití diagnostiky. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 Problémy při diagnostikování :
nedostatek dovedností a nedostatečné kompetence diagnostika užívání (nevhodných) diagnostických metod povrchní interpretace (např. kresby) - dětinské nadšení z toho, co lze jednoduše z metody vyčíst haló – efekt a předem determinovaná odpověď- potvrzuji si, že můj odhad byl správný soukromé teorie osobnosti - komu nejde matematika, nemůže mu jít ani fyzika rychlé stanovení diagnózy, jednorázovost vyšetření, chybějící supervize apod. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 Děkuji za pozornost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "Pedagogická diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google