Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů."— Transkript prezentace:

1 APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů

2 Základy geologie Hlavním cílem předmětu je definování a objasnění základních geologických termínů a procesů. Osnova: Geologie v rámci přírodních věd. Dílčí disciplíny. Historie geologického poznávání. Čas a prostor v geologii. Relativní a radiometrické stáří. Stratigrafické principy. Mezinárodní stratigrafická škála. Planeta Země a vesmír. Geneze vesmíru, naší sluneční soustavy a planety Země. Stavba zemského tělesa na základě studia seismických vln. Kontinentální a oceánská kůra. Vývoj kontinentů a oceánů. Kratony a orogeny. Hlavní geotektonické hypotézy. Představy o geosynklinálách. Principy tektoniky litosférických desek. Endogenní geologické procesy. Exogenní geologické procesy. Vliv živých organismů a člověka.

3 Exogenní geologické procesy – sesuvy Brumov

4 Mineralogie Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními vlastnostmi minerálů, jejich vnějším tvarem i vnitřní stavbou a naučit je základní informace o důležitých minerálech a minerálních skupinách. První část předmětu je věnována výuce obecné mineralogie, druhá část předmětu je zaměřena na zvládnutí mineralogického systému.

5 Petrologie Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní petrologické základy. Výuka bude rozdělena do tří hlavních částí, a to na petrologii magmatickou, sedimentární a metamorfní.   Příklad - magmatická petrologie Úvod - definice a postavení petrologie a petrografie. Základní klasifikace, minerální a chemické složení plutonických, vulkanických a žilných hornin. Stavby magmatických hornin – struktury, mikrostruktury, genetický význam. Vznik magmatických hornin v zemské kůře a plášti, fyzikální vlastnosti magmatu, geotektonické postavení magmatických hornin. Podmínky tvorby a výstupu intruzívních a efuzívních hornin. Diferenciace a krystalizace magmatu. Zpracování výsledků celohorninových geochemických analýz.

6 Práce s kompasem

7 Vápenec s makrofaunou

8 Paleontologie Paleontologie je věda o životě v minulých geologických dobách, přispívá k poznání vývoje života na Zemi. Je protějškem věd o dnešní živé přírodě, zabývá se studiem někdejších živých soustav, zejména jejich schránek a stop po činnosti, dále tafonomií – vznikem, způsobem zachováním a uložením fosílií a biostratigrafií, která využívá fosílií k zařazování vrstev do stratigrafických jednotek. Primárním cílem je rekonstrukce života na Zemi. Paleontologii dělíme na fytopaleontologii a zoopaleontologii a řadu dalších podoborů, zabývajících se konkrétní skupinou organismů (paleopalynologie, paleoosteologie apod.).

9 Společenstvo foraminifer s ostny ježovek (vrt Vranovice -1)

10 Geofyzikální metody pro geologii malých hloubek
seznámení se základním dělením geofyzikálních metod fyzikální vlastnosti horninového materiálu jako podkladu pro geofyzikální měření změny fyzikálních vlastností v důsledku geologických procesů fyzikální principy geofyzikálních metod (gravimetrie, seismika, magnetika, geoelektrika, radiometrie, termika) dělení geofyzikálních metod z hlediska původů polí a geometrie měření dálkové geofyzikální měření a geofyzikální měření na povrchu geofyzikální měření ve vrtech a geofyzikální měření v systému vrt-povrch použití geofyzikálních metod pro zjištění geologické stavby, pro inženýrskou geologii, hydrogeologii a geochemii

11 Základy matematiky a statistiky pro geology
Cílem matematiky je seznámit studenty se základními pojmy lineární algebry, vektorového počtu, funkcí a jejich vlastností, posloupností a jejich aplikací. Hlavní témata: opakování středoškolské matematiky, determinanty a způsoby jejich výpočtu, řešení soustav lineárních rovnic, maticový počet, vektorová algebra, funkce. Cílem statistiky je naučit studenty základním praktickým dovednostem při získávání, zpracování, tabulkové nebo grafické prezentace a nejjednodušších analýzách statistických údajů geologické povahy. základní statistické pojmy a charakteristiky, grafické metody popisné statistiky, statistické závislosti a jejich měření, časové srovnávání, měření vývoje.

12 Geochemie Geochemie představuje interdisciplinární nauku ze souboru geologických věd. Pojednává o chemickém složení Země, zkoumá obsah zemských sfér, distribuci a procesy migrace chemických prvků a jejich izotopů ve složkách geologického (horninového) a životního prostředí na Zemi. Zabývá se výzkumem látkových a energetických toků, transportem chemických komponent v čase a prostoru a jejich interakcí s hydrosférou, atmosférou a biosférou. Využívá poznatků celé řady dalších disciplín, například všeobecné geologie, petrografie, mirelalogie, historické geologie, paleontologie, organické i anorganické chemie, biologie, geofyziky, petrofyziky atd. Při výuce a cvičeních bude hlavní pozornost zaměřena na prezentaci možností využití geochemie při řešení naléhavých praktických úloh současnosti s využitím dílčích oborů geochemie.

13 Historická a stratigrafická geologie
Předmětem historické a stratigrafické geologie jsou zákonitosti geologického vývoje zemské kůry. Historická geologie vnáší do systému věd o Zemi zejména pojetí geologického času a posloupnosti geologických pochodů. Stěžejním oborem je stratigrafie, která se zabývá určením časové posloupnosti geologických jevů. Historická geologie také zkoumá vývoj zemské kůry, sepětí endogenních i exogenních procesů, využívá poznatků geotektoniky. Nedílnou součástí nauky je rovněž téma vzniku a vývoje života na Zemi. Pomocí biostratigrafie je určováno stáří a superpozice jednotlivých vrstev.

14 Jílovce se schránkami měkkýše Pirenella picta (vídeňská pánev)

15 Strukturní geologie Předmět je členěn na:
V úvodních blocích přednášek budou studenti seznámeni se základní strukturní terminologií a principy. Pozornost bude věnována základům geotektoniky, koncepci geosynklinál a deskové tektoniky. Předmět je členěn na: všeobecnou strukturní geologii (strukturotvorné procesy a metody jejich studia, orientace struktur, procesy a mechanismy deformace), systematickou strukturní geologii (primární struktury, deformační netektonické struktury, tektonické struktury).

16 Synklína Grygov

17 DPZ a GIS Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními principy a aplikacemi dálkového průzkumu Země (DPZ), s prací s prostorovými daty a s aplikacemi osvojených dovedností v geologické praxi za pomoci geografických informačních systémů GIS. Základem předmětu je poskytnout přehled postupů a metod, které jsou stále častěji využívány pro rychlé získávání základních informací o povrchu planety.

18 DPZ a GIS (příklady témat)
Letecké snímky a jejich využití v geologii Využití leteckých snímků při analýze exogenní dynamiky zemského povrchu Elektromagnetické spektrum – spektrální pásma: viditelné, IC a termální Pořizování dat DPZ Digitální analýza a interpretace obrazu DMT a jeho využití v geologii Analýza prostorových charakteristik a vztahů Prezentace vlastních výsledků

19 Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů
Cíle předmětu Předmět seznamuje studenty se základními horninotvornými a důležitými vedlejšími, akcesorickými a technickými minerály. Na základě mikroskopického pozorování se studenti naučí poznávat základní typy hornin, jejich modální minerální složení a mikrostrukturu.

20 Cizí jazyk I (angličtina)
Cílem výuky je zvládnutí základní slovní zásoby z oblastí každodenního života a ovládnutí základních gramatických struktur a základní všeobecné odborné terminologie v souladu se studijním oborem. Gramatické struktury: přítomný čas prostý a průběhový, pasivum, vyjadřování minulosti, modální slovesa, vyjadřování nutnosti a povinnosti, vyjadřování budoucnosti Verbs be and have, Present Tenses, Making Questions, Word order, Articles, Pronouns, Adjectives, Comparison, Past Tense, Present Perfekt, Modal verbs, First Conditional Expressing present time, Expressing future time, Infinitive of purpose, Question forms, Adverbs and adjectives, Passive voice, Future time clauses with before, after, when, If clauses.

21 Metody praktické geologie a geologického mapování
Součásti teoretické přípravy bude zvládnutí práce s geologickým kompasem, GPS, postupem času i PDA, event. tablet PC, zvládnutí strukturních programů, základů poznávání hornin, minerálů, fosílií, práce s mapou jak topografickou, tak geologickou, naplňování databází, práce s literaturou, rešerše dosavadních poznatků. Techniky digitálního mapování odkrývají nové možnosti kvantifikace mnoha neurčitých (proměnných) vstupů spojených s mapovacím procesem, což vede ke kvalitnějšímu vyhodnocení validity soutěžících (konkurenčních) interpretací.

22 Inženýrská geologie Předmět „Inženýrská geologie“ se zabývá přírodními a antropogenními jevy v nejsvrchnější části zemské kůry. Zkoumá vztahy mezi stavebním dílem a horninovým prostředím, povrchovým reliéfem a chováním podzemních vod a endogenními a exogenními geologickými procesy. Studuje a charakterizuje vzájemné vztahy mezi složkami geologického prostředí (horniny, podzemní voda, reliéf), jejich příčinné podmíněnosti, způsoby jejich zjišťování a technického upravování. Využívá terénních a laboratorních metod i metody dálkového průzkumu Země. Speciální inženýrská geologie aplikuje poznatky a metody oboru při řešení specifických problémů v pozemním, průmyslovém, dopravním, vodohospodářském a podzemním stavitelství a při těžbě surovin.

23 Sesuv u Slavičína

24 Hydrogeologie Hydrogeologické pojmy – podzemní voda Koloběh vody
Hydrogeologie je jedním z velmi významných oborů aplikované geologie. Význam oboru stoupá s rostoucími nároky na životní prostředí a spotřebu vody. Představuje obor interdisciplinární. Konkrétní náplň předmětu: Hydrogeologické pojmy – podzemní voda Koloběh vody Úvod do hydrauliky Hydrogeologické charakteristiky hornin a struktur Základy hydrogeochemie Využívání podzemní vody Hydrogeologické mapy Základy regionální hydrogeologie České republiky

25 Studánka v zimě

26 Základy archeologie Předmět je koncipován jako úvod do studia archeologie a pravěkých dějin českých zemí. Posluchači se seznámí se základními archeologickými výzkumnými metodami (absolutní a relativní chronologie, způsoby datace, stratigrafie, dendrochronologie, typologie, analogie) a s některými pomocnými vědami archeologie, jak z oblasti přírodovědné i humanitní (antropologie, trasologie, paleobotanika, numismatika, etnologie atd.). Dále se výklad zaměří na kulturní, technologický a sociální vývoj pravěkých komunit od paleolitu až po časný středověk. Zvláštní pozornost bude věnována problematice využívání krajiny a přírodních zdrojů v pravěku a rané době dějinné.

27 Geotektonika Definice. Litosféra, astenosféra, kůra, plášť.
Vznik a zánik oceánské a kontinentální kůry. Historie geotektonických představ: neptunismus – plutonismus, evolucionismus – katastrofismus, kontrakční a expanzní hypotézy, aktualismus a uniformismus, fixismus a mobilismus. Geosynklinální hypotéza, typy geosynklinál, etapy jejího vývoje. Kontinentální drift. Představy A. Wegenera. Vznik tektoniky litosférických desek. Hlavní argumenty pro její definici. Divergentní rozhraní, jeho typy. Kontinentální, interkontinentální a oceánský rifting. Konvergentní rozhraní s probíhající subdukcí a jeho typy. Kolizní rozhraní a jeho typy. Aplikace deskové tektoniky v geologické minulosti ČR.

28 Regionální geologie světa
Regionální geologie světa se zabývá geologickou historií, horninami a tektonickými strukturami jednotlivých oblastí světa. Měřítka se různí a mohou zahrnovat celé kontinenty, země, nebo jejich části. Cílem přednášky je ukázat studentům hlavní rysy geologické stavby kontinentů a zákonitosti hlavních proterozoických a fanerozoických orogenezí. Součástí přednášek budou praktické ukázky závěrečných zpráv reálně odevzdaných a obhájených geologických mapovacích projektů českých geologů v zahraničí.

29 Ložisková geologie Cílem předmětu je poskytnout základy v oboru ložiskové geologie. Předmět je rozčleněn na obecný úvod, kdy budou studenti seznámeni se základními ložiskovými termíny a principy. Jde zejména o tyto fenomény: historické základy, význam a cíl ložiskové geologie, základní pojmy a jejich souvislosti, úvod do legislativy, ekonomické aspekty v ložiskové geologii, environmentální aspekty spojené s exploatací ložisek, metody výzkumu a průzkumu ložisek nerostných zdrojů.

30 Environmentální geologie
Environmentální geologie představuje součást věd o životním prostředí. Jde o klasickou interdisciplinární nauku. Environmentální geologie se zabývá řešením interakcí lidské populace a geologického prostředí. Studenti se na přednáškách seznámí se základy environmentální geologie v rámci čtyř hlavních tématických bloků: využívání přírodních zdrojů (fosilní paliva, nerostné suroviny, podzemní vody), včetně řešení s tím spojených důsledků, pochopení a přizpůsobení se limitům plynoucích z geologického prostředí pro rozvoj průmyslu, výstavby, přiměřené využívání geologického prostředí pro ukládání odpadů, minimalizace rizik kontaminace, zjišťování a hodnocení přírodních rizik a snížení jejich dopadů na populaci.

31 Ochrana zdrojů vod

32 Vývoj cen komodit na světových trzích
Předmět představuje interdisciplinární nauku v návaznosti na předmět „Ložisková geologie“. Komodity zde můžeme jednoduše definovat jako suroviny. Na využívání nerostných surovin je v předmětu nahlíženo jak z hlediska historického a současného, tak i z hlediska výhledů do budoucnosti. Předmět tak podává základní informace o historii využívání minerálních surovin jako platidla od pravěku. Předpokládaný vývojem cen komodit po odeznění světové finanční krize.

33 Profesní etika Studenti jsou seznámeni s předmětem, metodami, vznikem, vývojem, aktuálními problémy a vývojovými tendencemi etiky. Důraz je položen na praktická uplatnění etického tázání a hodnocení, které prochází napříč různými oblastmi společenského života i paradigmaty jednotlivých společenskovědních disciplín. Příklady probíraných témat: Etika jako filosofická disciplína - Pojem etiky, pojem dobra a zla. Pojmy svědomí, ideál, hodnota, hodnoty absolutně dobré, etické ideály. Motivace lidského jednání, vášně, ctnosti. Zlaté pravidlo etiky. Kultura a kulturní vzorce - definice kultury, explicitní a implicitní kultura, kulturní vzorce.

34 Cizí jazyk II (španělština, ruština)
Studium poskytne základní znalosti z předmětu, které budou dále rozšiřovány tak, aby postupně bylo možno přistoupit k zařazování odborné slovní zásoby. Cílem je upevnění zvládnuté základní slovní zásoby z oblastí každodenního života a jazykové kompetence a dále zvládnutí základní všeobecné odborné terminologie v souladu se studijním oborem.

35 Ročníkový projekt Cílem ročníkového projektu je prohloubit poznatky o teoretických, metodických a organizačních požadavcích na zpracování bakalářské práce. Obsahem ročníkového projektu, jako vlastně první části bakalářské práce, je popis cíle práce, metod zpracování a současný stav řešení problematiky včetně odkazu na to, co bylo o problému uvedeno v literatuře. Student se v rámci tohoto předmětu učí vyhledávat a třídit potřebné informace v relevantní literatuře.

36 Mapovací kurz Teoretické a praktické studium moderních metod geologického mapování a dokumentace má za cíl rozvinout u studentů schopnosti rozpoznat v terénu geologicky zásadní informace, kvantifikovat je, správně je uložit a interpretovat. Kvalitně vyškolený student bude schopen orientovat se geologicky v jakémkoliv terénu a odvést kvalitní terénní práci na zahraničních expedicích i doma. Tradiční metody mapování jsou prověřeny více než dvěma stoletími zkušeností a jsou postaveny především na zhodnocení petrografických, mineralogických, strukturních, sedimentologických, stratigrafických, paleontologických a geomorfologických znalostí a pozorovacích dovedností.

37 Regionální geologie České republiky
Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní charakteristikou hlavních geologických jednotek vystupujících na území ČR. Osnova (úvodní část) Základní geologické jednotky na území ČR. Postavení Českého masívu a Západních Karpat v rámci střední Evropy. Geofyzikální charakteristiky (hloubka Moho, teplotní tok, gravimetrický a magnetometrický obraz). Český masiv. Hlavní zlomové systémy a zemětřesné zóny. Rozdělení krystalinika a metamorfovaného paleozoika Českého masivu.

38 Pedologie Cílem předmětu je naučit posluchače dívat se na půdu jako samostatný přírodní útvar vzniklý zákonitým vývojem a složený z minerálních a organických částic, který je životním prostředím mikroorganismů, stanovištěm rostlin a regulátorem koloběhu látek. Posluchač se naučí přistupovat k půdě jako dynamickému a stále se vyvíjejícímu systému. Předmět seznamuje posluchače s půdou jako základním článkem potravního řetězce a současně jako s prostředím růstu rostlin.

39 Kvartérní geologie Předmět kvartérní geologie poskytuje základní informace o nejmladším období geologického vývoje a vztahu ke globálním klimatickým oscilacím a o paleogeografických a paleoklimatologických změnách Země. Studenti jsou seznámeni se zákonitostmi stratigrafie a charakteristikami kvartérní sedimentace v odlišných prostředích. Základní informace o změnách přírodního prostředí v nejmladším úseku historie planety jsou spolu s použitelnými metodami výzkumu zaměřeny zejména na střední Evropu. Představen a probírán je i postupný vývoj člověka v kvartéru a jeho zvyšující se vliv na přírodní prostředí.

40 Moderní metody ve vědách o Zemi I, II
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními analytickými metodami používanými v klasické i aplikované geologii. Osnova předmětu: Odběr a příprava vzorků Makroskopické studium Optická mikroskopie Elektronová mikroskopie a mikroanalýza Difraktometrické metody Termická analýza Chemická analýza Emisní spektrální metody, RTG a IR spektrální analýza Elektrochemické a chromatografické metody Vymezení pojmu monitoringu, jeho dělení z hlediska časové osy Navrhování monitoringu, používání monitoringu

41 Informační systémy státní správy
Cílem výuky je poskytnout studentům základní orientaci ve využití informačních systémů státní správy v odborné praxi. Předmět je orientován na pochopení základních strukturálně systémových vazeb ve státní správě a na možnosti využití informačních systémů státní správy v praxi. Hlavní témata Úvod do studia předmětu Informační systémy státní správy Veřejná správa a informační systémy veřejné správy Bezpečnost ISVS, elektronický podpis Portál veřejné a státní správy Elektronické zpracování dokumentů Rozvoj ISVS

42 Ztráta vody v krajině Pochopení vztahu mezi odděleně definovanými složkami koloběhu vody – vodou srážkovou – vodou podzemní a vodou povrchovou je zásadní z hlediska řešení problematiky postupného navracení vody do krajiny. Náplň předmětu: Malý a velký vodní cyklus Bilance vody Antropogenní dopady na změnu zásob vody v krajině Technická řešení infiltrace Možnosti pozemkových úprav

43 Organizace zahraničních geologických expedic Organization of foreign geological expeditions
Cílem je seznámit studenty s nejrůznějšími v minulosti realizovanými typy zahraničních geologických expedic zorganizovaných českými podniky a jednotlivci. Informace obsáhnou rovněž výhody a nevýhody různých způsobů budování logistického zázemí. Rozvedeny budou různé způsoby komunikace s místními geology a podniky. Dalším tématickým okruhem bude stručná charakteristika různých expedic z pohledu ekonomického – tj. od akcí rozvojové pomoci, přes edukativní programy až po výslovně obchodní akce.

44 Aspekty využívání krajiny / Aspects of landscape exploitation
Série přednášek v angličtině obsáhne širší škálu aspektů využívání přírodních zdrojů krajiny. Zahrne rovněž další praktické aspekty jako využití geologických map, prevenci znečištění, odstraňování ekologické zátěže, dopravní plánování, podklady pro územní rozhodnutí, uplatnění užité geofyziky. Některá z navrhovaných témat: cíle současného rozvoje komodit, typy geologických map, způsoby použití, hydrogeologie aridních oblastí, problémy destrukce podzemních vod vzniklé neúměrným čerpáním, svahové deformace jako součást geologických rizik.

45 Staré ekologické zátěže a odpadové hospodářství
S problematikou řešení SEZ jsou úzce spojeny způsoby jejich likvidace, tj. sanační technologie a odpadové hospodářství (OH). Předmět SEZ a OH bude zahrnovat následující tématické oblasti: definice základních pojmů z oblasti ekologických zátěží a OH, typy ekologických zátěží z hlediska geneze, stáří atd., postup řešení SEZ v ČR, související legislativa a způsoby financování, současný stav, konkrétní příklady eliminace SEZ v ČR, způsoby řešení SEZ v zahraničí, legislativa v oblasti OH v ČR, typy odpadů dle geneze a dle katalogu odpadů, způsoby nakládání s odpady a jejich specifikace.

46 Bakalářský seminář Upřesnění obsahu a rozsahu bakalářské práce.
Výběr a využití metod a výpočetní techniky pro zpracování bakalářské práce. Metodika postupu vlastního zpracování bakalářské práce. Kvantifikace a výběr materiálů pro zpracování tématu bakalářské práce. Studenti jsou společně poučeni o hlavních zásadách zpracování tohoto dokumentu a dále následují periodické kontroly stavu práce a individuální konzultace min. 1 x týdně u vedoucího


Stáhnout ppt "APLIKOVANÁ GEOLOGIE Anotace předmětů."

Podobné prezentace


Reklamy Google