Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie ve vysokém školství – záměry a hodnocení F. Ježek Komise pro strategie a rozvoj 16. listopadu 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie ve vysokém školství – záměry a hodnocení F. Ježek Komise pro strategie a rozvoj 16. listopadu 2006."— Transkript prezentace:

1 Strategie ve vysokém školství – záměry a hodnocení F. Ježek Komise pro strategie a rozvoj 16. listopadu 2006

2 Strategie ve vysokém školství

3 DZ MŠMT DZ VŠ DZ fakulty VZČ MŠMT VZČ a VZH VŠ VZČ a VZH fakulty Hodnocení VŠ VRAS návrh DZ VŠ (rektor) SR návrh DZ fakulty (děkan) Legenda: DZ – dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VZČ – výroční zpráva o činnosti VZH – výroční zpráva o hospodaření AS – akademický senát VR – vědecká rada SR – správní rada obsahová vazba podstoupení schvaluje projednává vyjadřuje se projednání a financování VRAS návrh VZČ a VZH VŠ (rektor) ASSR návrh VZČ a VZH fakulty (děkan) AS návrh hodnocení VŠ (rektor) ASSR

4 Proč vytvářet ve vysokém školství strategické dokumenty?  Dlouhodobý záměr je svým charakterem strategický dokument. Jeho potřeba je zdůvodněna zejména těmito tezemi:  Předpoklad kvality  Předpoklad kvality (musí být definován účel, jinak nelze mluvit o kvalitě).  Strategické řízení (hektická operativa je spravedlivým trestem za zanedbanou strategii).  Plánování zdrojů (alokace financí a dalších „strategických surovin“).  Partnerství (spolupráce na základě sdílené budoucnosti).  Řízení rizik (relativně nový prvek, neúspěšné projekty, zálohové financování, kofinancování, lidé, ICT).  Infikování strategickým myšlením (firemní kultura).  Kontinuita, odolnost proti personálním změnám.  Organizační struktura  Organizační struktura (vychází ze strategie).  RLZ (lidé jsou „strategickou surovinou“).

5 Jak postupovat při vytváření strategií ve vysokém školství?  Tým (i lidé s jiným názorem).  Zhodnocení předcházejícího dokumentu (otevřenost).  SWOT analýza (interní, externí).  Vize, poslání, krédo.  Strategické cíle (co neměřím, neřídím).  Projektový rámec (zásada přiměřenosti, najít podstatné).  Ekonomická rozvaha (struktura příjmů a výdajů, náklady transformace).

6 S kým a pro koho tvoříme ve vysokém školství strategie? lidé s jiným názorem  Tým – i lidé s jiným názorem, lidé mimo řídící struktury i z nich, studenti. jak u samosprávy vzbudit zájem o strategii  Klíčová otázka: jak u samosprávy vzbudit zájem o strategii (je sice důležité, zda v dílně máme tři nebo jednoho truhláře, ale možná o budoucnosti rozhodne něco jiného).  SWOT analýza (interní, externí) – studentská SWOT analýza (diskuse o smyslu – co z toho budu mít?), externí respondenti – absolventi, zaměstnavatelé, pokus se správní radou, externí SWOT analýza byla statisticky nezpracovatelná.  Děkani jako klíčoví „adresáti“ – příprava fakultních strategií kompatibilních s univerzitní.  Strategii netvoříme pro MŠMT  Strategii netvoříme pro MŠMT, ale uvítáme, bude-li s námi vyjednáno (investice, počty studenty, rozvojové programy) i podle úrovně strategie a jejího naplňování (výroční zprávy).  MŠMT jako oponent strategie?  Strategie je důležitá pro partnerství s podnikovou sférou, s regionálními autoritami  Strategie je důležitá pro partnerství s podnikovou sférou, s regionálními autoritami atd.  Strategické týmy „emitují“ budoucí řídící pracovníky  Strategické týmy „emitují“ budoucí řídící pracovníky.  Ve strategii není místo pro opevnění vlastní pozice managementu (ta snaha existuje, ale dlouho nevydrží). cestou vnitřních vzdělávacích programů šíření informací o strategických výzvách  Nutnost např. cestou vnitřních vzdělávacích programů šíření informací o strategických výzvách.

7 Časté chyby, aneb hříchy tvorby strategií ve vysokém školství  Postoj k dlouhodobým záměrům jako k nutnému zlu.  Chybějící analýzy podle stabilní metodiky  Chybějící analýzy podle stabilní metodiky.  Chybějící vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů a vyhodnocování realizačních projektů  Chybějící vyhodnocení předcházejících strategických dokumentů a vyhodnocování realizačních projektů.  Strategický dokument není většinou chápán jako otevřený a živý.  Strategické dokumenty a kvalita strategického managementu není zpravidla nijak zohledněna při akreditaci.  Chápání strategie jako „koše“, do kterého se v budoucnu vejde jakýkoliv postup či projekt.  Úloha výročních zpráv je v podstatě formální a jen velmi málo je využito možnosti vytěžení informace z těchto dokumentů.  Reprezentace vysokých škol a senáty se relativně málo věnují strategickým záležitostem  Reprezentace vysokých škol a senáty se relativně málo věnují strategickým záležitostem.  Správní rady veřejných vysokých škol nejsou v řadě případů aktérem či účastníkem strategických úvah  Správní rady veřejných vysokých škol nejsou v řadě případů aktérem či účastníkem strategických úvah.  Závislost strategie na stávajícím vedení; pokud je postaven požadavek konkrétnosti, často je obsah konkrétní oblasti přímým odrazem schopností jednotlivého zpracovatele (týká se patrně především fakultní úrovně).  Dlouhodobý záměr je spíše jen „výkladní skříní“ a reklamním dokumentem, byť hodnotným a čtivým. Skutečné strategické úvahy se však dějí jinde.

8 Doporučení  Vazba mezi financováním vysoké školy a jejím dlouhodobým záměrem je nevýrazná  Vazba mezi financováním vysoké školy a jejím dlouhodobým záměrem je nevýrazná až (v některých případech) zřejmě záporná. Vazba na kvalitu a propracovanost dlouhodobého záměru by se měla projevit alespoň při přidělování rozvojových projektů. Naprosto chybí vazba k programovému financování investiční výstavby.  Dlouhodobý záměr MŠMT a výroční zpráva MŠMT by měly být plnohodnotně projednávány v reprezentaci vysokých škol  Dlouhodobý záměr MŠMT a výroční zpráva MŠMT by měly být plnohodnotně projednávány v reprezentaci vysokých škol (např. na společném zasedání ČKR a předsednictva RVŠ).  Ze zákona není zcela jasné, jak má být připravováno hodnocení činnosti. Zpravidla je zahrnuto do výroční zprávy o činnosti. V osnově vydávané MŠMT by ovšem pak měla být hodnotící složka podstatně zvýrazněna.  Dlouhodobý záměr fakulty má podle zákona vycházet z dlouhodobého záměru vysoké školy, ale v zákoně není uveden mechanismus projednání nebo schvalování na úrovni vysoké školy.  Zvláštní je, že fakultě není uložena roční aktualizace jejího dlouhodobého záměru.  Nejasný je vztah zprávy o činnosti, zprávy o hospodaření a hodnocení činností. Bylo by vhodné vyjasnit, zda má jít o samostatné dokumenty, zejména u prvních dvou (taková je dnes většinou praxe).  Nejasný je vztah výročních zpráv fakulty (podle zákona není vůbec projednávána na úrovni vysoké školy) a výročních zpráv vysoké školy.  Považujeme za důležité, aby i na soukromých VŠ se odpovídající orgány rovněž podílely na posuzování dlouhodobých záměrů a výročních zpráv v souladu se zákonem a vnitřními předpisy vysoké školy.

9 Hodnocení (kvality) ve vysokém školství Zdroje: Výstupy projektu LS0316 „Hodnocení kvality vysokých škol“ (CSVŠ) Příspěvek ke způsobům hodnocení ve výzkumu a vývoji (Česká společnost pro nové materiály a technologie)

10 Cíle hodnocení  Cílem hodnocení je a musí být zlepšení, nikoliv nespravedlivé ostouzení či naopak neoprávněné vyvyšování apod.  Osvědčenou metodou je hodnocení multikriteriální, v němž „vítězů“ je velice mnoho.  Obecně ale platí, že velice opatrně je nutné propojovat výsledek hodnocení s otázkou financování.

11 Formy hodnocení  Sebehodnocení – představuje základ pro většinu hodnocení ve vysokém školství.  Hodnocení akreditační komisí – v rámci akreditací, ale i v cíleném programu hodnocení, provádí Akreditační komise hodnocení činnosti vysoké školy  Hodnocení trhem práce – MPSV zveřejnilo již 10 pololetních zpráv o nezaměstnanosti absolventů vysokých škol.  Mezinárodní hodnocení – některé vysoké školy či fakulty prošly podrobným mezinárodním hodnocením.  Certifikace – nejrůznější formy certifikace mají také charakter hodnocení.

12 Kritéria UkazatelJednotkaKomentář Zájem o studiumPočet přihlášek na jedno studijní místo nebo prostý počet přihlášek. Složité je očištění od vlivu konstrukce studijních programů a od vlivů administrace přihlášek. Preference studentů Počet zapsaných z počtu přijatých.Složité je očištění od vlivu konstrukce studijních programů a od vlivů administrace přihlášek. Excelence nových studentů Podíl vynikajících středoškoláků (úspěšní řešitelé olympiád apod.), kteří se zapsali ke studiu, na celkovém počtu studentů. Datová základna je rozptýlená, ale existuje. Podíl studentů a absolventů na výzkumu a vývoji Podíl vynikajících studentů a absolventů (do 4 let od absolvování), kteří dosahují významných úspěchů ve výzkumu a vývoji. Pro studenty a absolventy bude kromě standardních ukazatelů WoS využito i národního systému hodnocení (RIV).

13 Kritéria UkazatelJednotkaKomentář Úspěšnost studiaPoměr počtu absolventů a počtu studentů. Je samozřejmě nutné provést očištění od vlivu dynamiky počtu studentů v jednotlivých ročnících. Nezaměstnaní absolventi Podíl absolventů, kteří na významnou dobu využijí podpory úřadů práce. Je možné vyjít z metodiky MPSV. Příjmová hladina absolventů Průměrné roční příjmy absolventůJde o poměrně choulostivou záležitost. Existují však již dnes závažné rozdíly, a to i mezi absolventy srovnatelných studijních programů z různých vysokých škol. Významní absolventi Absolventi ve významných pozicích (zejména ve výzkumu, ale i v průmyslu apod.) Ukazatel je nepochybně zajímavý marketingově. Obtížné je však jeho využití v hodnocení, byť mezinárodní žebříčky s tímto ukazatelem významně pracují.

14 Kritéria UkazatelJednotkaKomentář StipendiaPrůměrná hodnota stipendiaOtázkou je, která stipendia by měla být sledována (prospěchová, mimořádná, ubytovací, sociální). Výsledky v oblasti výzkumu a vývoje Možné a vhodné je případné využití metodiky Rady pro výzkum a vývoj. Sledují je zejména výstupy ve formě publikací (se zahrnutím relativního impakt faktoru), patenty, průmyslové vzory apod. Problémem je, že zatím toto hodnocení nezahrnuje evropské projekty. Kvalifikační struktura Podíl vysoce kvalifikovaných akademických pracovníků (doc. a prof.) Jde o tradiční ukazatel, ale je evidentně nutné provést očištění od „akreditačních“ a „létajících“ osobností. Věková struktura pracovníků Podíl vysoce kvalifikovaných odborníků ve věku (např.) do 40 let Jde o velice důležitý ukazatel, který by měl být ale zkonstruován nediskriminačně.

15 Kritéria UkazatelJednotkaKomentář InternacionalizacePodíl studentů ze zahraničíNutné je ovšem vyřešení specifického postavení Slovenské republiky. MobilitaPodíl studentů, kteří za dobu studia absolvují část studia na jiné instituci (zejména v zahraničí) Je vhodné sledovat jak výjezdovou, tak příjezdovou mobilitu. Otevřenost a spolupráce Rozsah zakázek (jejich podíl na celkovém rozpočtu) od externích subjektů Je asi vhodné oddělit zakázky z oblasti výzkumu a vývoje od zakázek servisní povahy (pronájmy apod.) a od zakázek z oblasti dalšího vzdělávání. Další vzděláváníRozsah dalšího vzdělávání vyjádřeny podílem příjmů z této činnosti na rozpočtu Kvalita strategického managementu Výrok poskytovatelů dotací, závěry z projednávání dlouhodobých záměrů a výročních zpráv Kvalita managementu univerzity a fakulty je stále více zdrojem diferenciace. Měření je ale složité.

16 Hodnocení VaV 2006  Hodnocené období 2001-2005  Detailní informace na http://www.vyzkum.cz http://www.vyzkum.cz  Tři etapy: sběr a normování, verifikace poskytovateli, agregace a zveřejnění

17 Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006Bodové hodnocení výsledků Metodika hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků v roce 2006 Bodové hodnocení výsledků

18 Hodnocení výsledků VaV 2006 (zveřejněné podklady k 15. 11. 2006) Popis struktury pracovních tabulek A až D a komentáře k těmto tabulkám Seznam skupin oborů včetně hodnoty mediánu IF oboru uvedené u každé skupiny oborů - pro určení celkového bodového ohodnocení výsledků J imp (článek v impaktovaném časopise) Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení (dle Metodiky - pracovní tabulka A) Výpis všech hodnocených výsledků tak, jak byly dodány do RIV včetně jejich bodového ohodnocení - podle normalizovaného výsledku (setříděná pracovní tabulka A) Výpis návazností výsledků na hodnocené výzkumné aktivity (dle Metodiky - pracovní tabulka B) Podrobný přehled všech hodnocených projektů a výzkumných záměrů včetně údajů o hodnocení jejich výsledků (dle Metodiky - pracovní tabulka C - část 1,2) Hodnocené projekty a jejich výsledky agregované podle programů a typů grantových projektů poskytovatelů (dle Metodiky - pracovní tabulka D)

19 Hodnocení výsledků VaV 2006 (ke zveřejnění ve 3. etapě k 31. 1. 2007) Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry (označené poskytovatelem jako úspěšné nebo na světové úrovni) bez jakéhokoliv výsledku v IS VaV (dle Metodiky - tabulka č. 1) Hodnocené projekty a hodnocené výzkumné záměry s uvedeným rokem ukončení v letech 2001 - 2005 a dosud neukončené (dle Metodiky - tabulka č. 2) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí (dle Metodiky - tabulka č. 3) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce (dle Metodiky - tabulka č. 3a) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a skupin oborů (dle Metodiky - tabulka č. 3b) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle institucí či jejich částí a poskytovatelů (dle Metodiky - tabulka č. 3c) Hodnocené projekty a výzkumné záměry a jejich výsledky agregované podle poskytovatelů (dle Metodiky - tabulka č. 4)

20 Hodnocení VaV 2007  Přesné rozpočítávání u konsorciálních projektů (nikoliv ale mezi součásti u jednoho příjemce)  Zahrnutí specifického výzkumu

21 Závěry (návrh usnesení) Sněm doporučuje předsednictvu RVŠ, aby na základě jednání představitelů MŠMT, ČKR a RVŠ byl do konce roku 2006 vytvořen časový rámec přípravy a schvalování dlouhodobých záměrů a jejich aktualizací, výročních zpráv o činnosti, výročních zpráv o hospodaření a zpráv o hodnocení vysoké školy. Sněm doporučuje předsednictvu RVŠ, aby ještě v roce 2006 iniciovalo ustavení společné komise (MŠMT, ČKR, RVŠ a příp. další partneři), která by se systematicky zabývala hodnocením činnosti vysokých škol. Sněm upozorňuje na závažné změny v oblasti hodnocení VaV od roku 2007 a ukládá prof. Bednářovi, prof. Haaszovi a doc. Ježkovi, aby průběžně (na každém zasedání předsednictva a sněmu) informovali RVŠ o postupu prací. Zvláštní pozornost je nutné věnovat hodnocení výsledků dosažených s podporou dotace na specifický výzkum i konstrukci alokačního vzorce.


Stáhnout ppt "Strategie ve vysokém školství – záměry a hodnocení F. Ježek Komise pro strategie a rozvoj 16. listopadu 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google