Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zadávání veřejných zakázek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zadávání veřejných zakázek"— Transkript prezentace:

1 Zadávání veřejných zakázek
Ing. Petr Vlášek Mgr. Bc. Oldřich Šulák

2 Obsah semináře 1. prameny právní úpravy veřejných zakázek
2. kategorie zadavatelů 3. veřejné zakázky dle předmětu 4. veřejné zakázky dle hodnoty 5. druhy zadávacích řízení 6. zadávací dokumentace 7. lhůty 8. průběh zadávacího řízení 9. veřejné zakázky Libereckého kraje 10. veřejné zakázky malého rozsahu 11. nabídky 12. otevírání obálek 13. jednání hodnotící komise 14. ukončení řízení 15. námitky 16. projektové řízení a veřejné zakázky

3 Prameny právní úpravy veřejných zakázek
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) Příloha č Příručky pro žadatele a příjemce - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „pokyny“) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2009 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými příspěvkovými organizacemi ve znění novelizace č. 1 ze dne

4 § 2 ZVZ – Zadavatel veřejné zakázky
Kategorie zadavatelů § 2 ZVZ – Zadavatel veřejné zakázky Veřejný zadavatel ČR, státní příspěvková organizace, územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace jím zřizovaná a jiné právnické osoby dle § 2 odst. 2 písmeno d) Dotovaný zadavatel FO nebo PO, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků poskytnutých veřejným zadavatelem (příjemce dotace z EU) a dále splňuje podmínky uvedené v § 2 odst. 3 písmena a), b). Sektorový zadavatel osoba vykonávající relevantní činnost dle § 4 (plynárenství, teplárenství, elektroenergetika, vodárenství atd.)

5 Veřejné zakázky dle předmětu
§ 8 ZVZ - Veřejná zakázka na dodávky pořízení věci („zboží“): věci movité věci nemovité ovladatelné přírodní síly (např. elektřina) koupě, koupě na splátky, nájem,leasing součástí může být umístění, montáž či uvedení do provozu, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem VZ, ale jsou nezbytné pro její provedení

6 Veřejné zakázky dle předmětu
§ 9 ZVZ - Veřejná zakázka na stavební práce definice stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ stavební práce podle přílohy č. 3 ZVZ a související projektová nebo inženýrská činnost zhotovení stavby – výsledek stavebních nebo montážních prací, příp. projektové nebo inženýrské činnosti, schopný jako celek plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci může obsahovat i dodávky a služby nezbytné k provedení VZ rovněž stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo obdobných služeb

7 Veřejné zakázky dle předmětu
§ 10 ZVZ - Veřejná zakázka na služby negativní vymezení => nejedná se ani VZ na dodávky ani VZ na stavební práce služby se dělí příloha č. 1 zákona – uveřejňují se v EU příloha č. 2 zákona – neuveřejňují se v EU kombinované VZ služby vs. dodávky – princip těžiště – tzn. to co převažuje určuje předmět

8 Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
nadlimitní veřejné zakázky dodávky a služby – (územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace jím zřizovaná a jiné právnické osoby) stavební práce Kč podlimitní veřejné zakázky stavební práce – Kč dodávky a služby Kč veřejné zakázky malého rozsahu dle ROP SV VZMR I. kategorie - dodávky a služby do Kč, stavební práce do Kč VZMR II. kategorie – dodávky a služby od Kč do Kč, stavební práce od Kč do Kč VMZR III. kategorie - dodávky a služby od Kč do Kč, stavební práce od Kč do Kč veškeré částky uvedené v zákoně jsou bez DPH

9 Dělení veřejných zakázek
Zákaz dělení veřejných zakázek zadavatel nesmí rozdělit veřejnou zakázku tak, aby tím dosáhl snížení její předpokládané hodnoty Dle článku 4, odstavce 6 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP SV Dle § 13, odstavce 3 zákona o veřejných zakázkách Posuzování zda došlo k dělení zakázky je ze 3 kritérií: čas místo předmět

10 Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
Dodávka a služby 3 782, 5 857, tis. Kč 0 Kč 2 mil. Kč Veřejné zakázky malého rozsahu Nadlimitní veřejné zakázky Podlimitní veřejné zakázky

11 Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
Stavební práce 0 Kč 6 mil. Kč 20 mil. Kč 165, 288 mil. Kč Lze použít zjednodušené podlimitní řízení Veřejné zakázky malého rozsahu Nadlimitní veřejné zakázky Podlimitní veřejné zakázky

12 Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
Veřejná zakázka malého rozsahu dle ZVZ podle § 18 odst. 3 není zadavatel povinen zadávat podle zákona – ale musí se řídit interními směrnicemi zadavatele (veřejný zadavatel by měl mít na VZMR interní směrnici) a/nebo dotačními tituly (např. ROP) veřejný zadavatel musí dodržet zásady podle § 6 ZVZ transparentnost rovné zacházení zákaz diskriminace

13 Veřejné zakázky dle hodnoty § 12 ZVZ
Zásady dle § 6 Zásada transparentnosti => co největší průhlednost písemná dokumentace o všech významných úkonech v rámci VŘ jasně vymezená hodnotící kritéria již před hodnocením nabídek všechna rozhodnutí řádně zdůvodnit Zásada rovného zacházení => stejný přístup ke všem dodavatelům definovat přesné podmínky VŘ tak, aby uchazeči předem znali jeho průběh Zásada zákazu diskriminace stanovit podmínky účasti ve VŘ tak, aby umožňovaly výběr nejvhodnějšího uchazeče, zároveň ale nesmí uzavřít přístup do VŘ jinému dodavateli používání českého jazyka ( v písemnostech apod. ) není porušením této zásady

14 Druhy zadávacích řízení
§ 21 ZVZ - Druhy zadávacích řízení otevřené řízení užší řízení jednací řízení s uveřejněním jednací řízení bez uveřejnění soutěžní dialog zjednodušené podlimitní řízení

15 Druhy zadávacích řízení
Způsoby zahájení zadávacích řízení Každé řízení se zahajuje: Uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení oznámení otevřeného řízení, užšího řízení, jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu Odesláním (nikoliv doručením) výzvy o zahájení zadávacího řízení k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zahájí-li zadávání podlimitní veřejné zakázky postupem platným pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky, musí postupovat podle ustanovení platných pro zadávání nadlimitní veřejné zakázky až do ukončení řízení. Zahájí-li veřejný zadavatel zadávání veřejné zakázky malého rozsahu postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, musí postupovat podle ustanovení platných pro zadávání podlimitní veřejné zakázky až do ukončení řízení.

16 Druhy zadávacích řízení
§ 27 ZVZ – Otevřené řízení Oznámení otevření řízení Vyzvednutí či žádost o zadávací dokumentaci Podání nabídky Otevírání obálek Posouzení nabídek zda je vhodnou, vyloučení nevhodných uchazečů Hodnocení nabídek Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Sdělení důvodu pro rozhodnutí Uzavření smlouvy Odeslání oznámení o uzavření smlouvy a zpracování písemné zprávy

17 Druhy zadávacích řízení
§ 28 ZVZ – Užší řízení Oznámení užšího řízení Zájemci podají žádost o účast v užším řízení Posouzení kvalifikace zájemců a případný výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky Výzva kvalifikovaným zájemcům k podání nabídky Přijetí nabídek Posouzení nabídek Hodnocení nabídek Výběr nejvhodnější nabídky Sdělení důvodů pro rozhodnutí Uzavření smlouvy Odeslání oznámení o uzavření smlouvy

18 Druhy zadávacích řízení
§ 22 ZVZ - Jednací řízení s uveřejněním v předchozím řízení byly podány pouze neúplné nebo nepřijatelné nabídky Podmínka: nelze měnit zadávací podmínky a řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího řízení Neúplná nabídka – nevyhověla při otevírání obálek Nepřijatelná nabídka: nevhodná – nesplňuje požadavky na předmět nesplňuje další požadavky zadavatele (smluvní podmínky, atd.) uchazeč neprokázal kvalifikaci v rozporu s právními předpisy mimořádně nízká nabídková cena veřejný zadavatel služby z přílohy č.2 – i bez naplnění podmínek

19 Druhy zadávacích řízení
§ 29 – Jednací řízení s uveřejněním Oznámení řízení Zájemci podají žádost o účast v jednacím řízení Posouzení kvalifikace zájemců a případný výběr zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky Výzva kvalifikovaným zájemcům k podání nabídky Výzva všech či vybraných uchazečů k jednání o nabídkách Hodnocení finálních (konečných) nabídek Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Sdělení důvodů pro rozhodnutí Uzavření smlouvy Odeslání oznámení o výsledku zadávacího řízení

20 Druhy zadávacích řízení
§ 23 - Jednací řízení bez uveřejnění Krajně naléhavý případ – nepředvídaný a nezaviněný stav a zároveň časová tíseň Z technických či uměleckých důvodů – pouze 1 dodavatel V předchozím řízení nebyly podány žádné nabídky nebo byly podány pouze nevhodné nabídky nebo nebyly podány žádné žádosti o účast podmínka: nelze podstatně měnit zadávací podmínky a řízení musí být zahájeno bezodkladně po zrušení předchozího řízení Nové stavební práce témuž dodavateli možnost zahrnuta v původních zadávacích podmínkách cena nových prací zahrnuta do původní předpokládané hodnoty do 3 let ode dne uzavření původní smlouvy na VZ

21 Druhy zadávacích řízení
§ 23 - Jednací řízení bez uveřejnění Dodatečné stavební práce (vícepráce) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností jsou nezbytné k provedení původních stavebních prací budou zadány témuž dodavateli nemohou být technicky či ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky

22 Druhy zadávacích řízení
§ 35 – Soutěžní dialog Oznámení soutěžního dialogu Zájemci podají žádost o účast Posouzení kvalifikace zájemců a možný výběr zájemců Výzva kvalifikovaným či vybraným zájemcům k účasti Jednání s pozvanými zájemci Výběr řešení pro realizaci veřejné zakázky Výzva zájemcům k podání nabídek Hodnocení nabídek Rozhodnutí o výběru Sdělení důvodů pro rozhodnutí Uzavření smlouvy Odeslání oznámení

23 Druhy zadávacích řízení
§ 38 - Zjednodušené podlimitní řízení Pro podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby a stavební práce do 20 mil. Kč bez DPH písemná výzva nejméně 5 dodavatelům k podání nabídky a prokázání kvalifikace uveřejnění výzvy vhodným způsobem po celou dobu lhůty pro podání nabídek zákaz opakovaného vyzývání stejného okruhu dodavatelů povinnost přijmout nabídky i od uchazečů, kterým nebyla výzva zaslána

24 § 44 – Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace vs. Výzva
Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace vs. Výzva Tam kde je dáno, že musí být výzva je nutné dokument nazvat výzva i když obsahuje kompletní zadávací dokumentaci

25 Zadávací dokumentace Zadávací podmínky vymezeny v oznámení o zakázce nebo výzvě Podrobně vymezeny v zadávací dokumentaci identifikace zadavatele podrobný popis předmětu plnění (a technické podmínky) - CPV kód doba a místo plnění požadavky na kvalifikaci obchodní a platební podmínky požadavky na varianty a subdodavatele (využití lze omezit) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny a možnost jejího překročení podmínky a požadavky na zpracování nabídky způsob hodnocení nabídek lhůta a místo pro podání nabídky, dodatečné informace k zadávací dokumentaci prohlídka místa plnění jistota – částka do 2 % předpokládané hodnoty zakázky zadávací lhůta jiné požadavky ZD na stavební práce navíc - projektová dokumentace stavby a výkaz výměr

26 Odkazy na obchodní názvy v zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace Odkazy na obchodní názvy v zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace a zejména technické podmínky nesmí obsahovat odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, patenty, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu – pokud by to vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výrobků Výjimečně lze – není-li standardní popis přesný a srozumitelný – vždy však musí být umožněno kvalitativně a technicky obdobné řešení

27 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
Zadávací dokumentace Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Žádost musí být doručena nejpozději 12 (5) dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek Zadavatel doručí dodatečné informace nejpozději 6 (3) dnů od dne doručení žádosti dodavatele Dodatečné informace musí doručit včetně přesného znění žádosti také všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace. Pokud poskytuje ZD na webové stránce, zveřejní tam i dodatečné informace Prohlídka místa plnění – nejpozději 12 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, termín určuje zadavatel. Zúčastnit se může dodavatel, který má zájem na podání nabídky.

28 Poskytování zadávací dokumentace
Pomocí neomezeného a přímého dálkového přístupu (na webových stránkách) Žádost uchazeče musí být doručena před uplynutím lhůty pro podání nabídek nejpozději: 12 dnů v otevřeném řízení 5 dnů ve zjednodušeném podlimitním Předá nebo zašle v listinné nebo elektronické podobě do: 6 dnů od doručení žádosti v otevřeném řízení 2 dnů ve zjednodušeném podlimitním Nabídku může podat i uchazeč, který nepožádal o zadávací dokumentaci Zadavatel může požadovat pouze úhradu nákladů na reprodukci, balné a poštovné, které nepřesahují obvyklé náklady

29 Kvalifikační předpoklady
Zadávací dokumentace Kvalifikační předpoklady základní - § 53 profesní - § 54 ekonomické a finanční - §55 technické - § 56 výslovný zákaz směšování kvalifikace a hodnotících kritérií finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady nemohou být předmětem hodnotících kritérií (jediná výjimka – vzorky)

30 Základní kvalifikační předpoklady
Zadávací dokumentace Základní kvalifikační předpoklady trestní bezúhonnost insolvence neexistence daňových nedoplatků – prokazování dokladem od FÚ, uvspotřební daně čestným prohlášením pokud je jejím plátcem neexistence nedoplatků na pojistném veřejného zdravotního pojištění – čestným prohlášením neexistence nedoplatků na pojistném sociálního zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti – dokladem od ČSSZ

31 Profesní kvalifikační předpoklady
Zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán doklad o oprávnění k podnikání, zejména živnostenské oprávnění, atd. doklad vydaný profesní samosprávnou komorou či jinou profesní organizací je-li to nezbytné pro plnění veřejné zakázky doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

32 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Zadávací dokumentace Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady pojistná smlouva – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě poslední zpracovaná rozvaha dle zákona o účetnictví nebo její část údaj o celkovém obratu dodavatele nebo obratu vztahujícím se k předmětu plnění veřejné zakázky za poslední 3 účetní období jiné doklady prokazující splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů je nutné stanovit způsob prokázání a minimální úroveň jednotlivých požadavků

33 Technické kvalifikační předpoklady
Zadávací dokumentace Technické kvalifikační předpoklady seznam významných dodávek/služeb za 3 roky seznam techniků a technických útvarů popis technického vybavení + opatření k zajištění jakosti (certifikát ISO) provedení kontroly kapacity vzorky, popisy, fotografie, doklad o shodě osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, přehled počtu zaměstnanců, přehled nástrojů a zařízení pro plnění veřejné zakázky nutné stanovit způsob prokázání a minimální úroveň jednotlivých požadavků

34 Prokazování kvalifikace
Zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace povinnost požadovat prokázání kvalifikace doklady – originály nebo úředně ověřené kopie, zadavatel se může spokojit s prostými kopiemi, čestná prohlášení podepsané oprávněnou osobou stáří dokladů – 90 dnů u výpisu z OR a dokladů pro základní kvalifikaci prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele (mimo základ. kvalifikačních předpokladů a výpisu z OR) – v takovém případě musí být v nabídce smlouva mezi dodavatelem a subdodavatelem kvalifikace u podlimitní veřejné zakázky veřejný zadavatel je povinen požadovat prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů; ekonomické a finanční a technické požadovat může uchazeč může prokázat základní kvalifikaci pouze čestným prohlášením; zadavatel může požadovat doklady dle § 53 odst. 2 zákona

35 Zadávací dokumentace Prokazování kvalifikace sdružením dodavatelů
každý sám v plném rozsahu základní kvalifikační předpoklady a výpis z obchodního rejstříku ostatní jako u subdodavatele předložení smlouvy – solidární odpovědnost, není-li zákonem nebo zadavatelem stanoveno jinak Zahraniční dodavatelé doklad podle země sídla nevydává-li se doklad nebo povinnost neexistuje – čestné prohlášení původní jazyk s úředním překladem do češtiny

36 Zadávací dokumentace Seznam kvalifikovaných dodavatelů
zapisují se dodavatelé, kteří prokázali splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů výpis nahrazuje základní kvalifikační předpoklady v plném rozsahu, profesní kvalifikační předpoklady v rozsahu dle požadavků zadavatele seznam je veřejně přístupný – výpis ze seznamu ne starší než 3 měsíce Systémy certifikovaných dodavatelů zapisují se dodavatelé, kteří prokázali splnění základních a určitých profesních, ekonomických a finančních a/nebo technických kvalifikačních předpokladů systém provozován ve vztahu k předem určeným kategoriím VZ(např. stavební, IT) platnost certifikátu 1 rok

37 Lhůty § 39 ZVZ § 39 - Lhůty Lhůty pro nadlimitní veřejné zakázky (nesmí být kratší než) 52 dny v otevřeném řízení pro podání nabídek 37 dnů pro doručení žádosti o účast a 40 dnů pro podání nabídek v užším řízení Lhůty podlimitní veřejné zakázky (nesmí být kratší než) 22 dny v otevřeném řízení pro podání nabídek 15 dnů pro doručení žádosti o účast a 15 dnů pro podání nabídek v užším řízení 15 dnů pro podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Běh lhůty začíná běžet vždy den následující po dni, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva k podání nabídky

38 Možnosti zkrácení lhůt
Lhůty § 39 ZVZ Možnosti zkrácení lhůt odesláním oznámení zadávacího řízení elektronickými prostředky - o 7 dnů (nadlimitní VZ) neomezený elektronický přístup k zadávací dokumentaci - o 5 dnů nepovinné předběžné oznámení - o 16 dnů (nadlimitní VZ) – uveřejnit 52 dnů až 12 měsíců předem) zkrácení lhůt lze sčítat Minimální lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení nadlimitní veřejná zakázka 24 dnů (52 – 16 – 7 – 5) podlimitní veřejná zakázka 17 dnů (22 – 5) Povinnost prodloužit lhůty došlo k nedodržení lhůt pro zaslání zadávací dokumentace nebo dodatečných informací dokumentace mohla být poskytnuta až po prohlídce místa plnění veřejné zakázky úpravy zadavatele v uveřejněném vyhlášení a změna vyžaduje prodloužení Zadávací lhůta – vázanost nabídkou povinnost stanovit délku lhůty nebo její konec datem

39 Průběh veřejné zakázky
Tvorba zadávací dokumentace Vyhlášení (výzva k podání nabídek, oznámení) Lhůty pro podání nabídek Otevírání obálek Oznámení o vyloučení při otevírání obálek Námitky Posouzení a hodnocení nabídek Oznámení o vyloučení při posouzení a hodnocení Zpráva o posouzení a hodnocení – Rozhodnutí o výběru nejlepší nabídky Uzavření smlouvy Oznámení na ISVZ

40 Veřejné zakázky Libereckého kraje
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2009: směrnice je závazná pro postup kraje a jeho příspěvkových organizací u zakázek malého rozsahu je třeba dodržovat zásady: transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky a opakovaně vyzývat stejný okruh dodavatelů zadavatel musí uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce po dobu 5-ti let odbor investic a správy nemovitého majetku: poskytuje metodickou pomoc při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, příspěvkovým organizacím i při zadávání veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních u nadlimitních a podlimitních zakázek je garanten dodržování zákona po schválení radou kraje zajišťuje další postup zadávacího řízení u nadlimitních a podlimitních VZ: rada kraje – vykonává úkony zadavatele hejtman – rozhoduje o poskytnutí dodatečných informací, o vyloučení uchazeče a o námitkách

41 Veřejné zakázky malého rozsahu
Příloha č. 11 - Pokyny pro zadávání veřejných zakázek ROP SV Směrnice Rady Libereckého kraje VZMR I. kategorie (VZMR I) dodávky a služby – méně než Kč stavební práce – méně než Kč VZMR s hodnotou nižší než Kč VZMR II. kategorie (VZMR II) dodávky a služby – nejm. 200 tis. Kč, nedosáhne 800 tis. Kč stavební práce – nejm , nedosáhne 3 mil. Kč VZMR s hodnotou nejméně Kč a nižší než Kč VZMR III. kategorie (VZMR III) dodávky a služby – nejm. 800 tis. Kč, nedosáhne 2 mil. Kč stavební práce – nejm. 3 mil. Kč, nedosáhne 6 mil. Kč VZMR dodávky a služby – nejméně 200 tis. Kč a nižší než 500 tis. Kč stavební práce – nejméně 200 tis. Kč a nižší než 1 mil. Kč dodávky a služby – nejméně 500 tis. Kč a nižší 2 mil. Kč stavební práce – nejméně 1 mil. Kč a nižší než 6 mil. Kč

42 Veřejné zakázky malého rozsahu
VZMR I - ROP SV dodávky a služby – méně než Kč stavební práce – méně než Kč Směrnice Rady Libereckého kraje VZMR s hodnotou nižší 50 tis. Kč VZMR s hodnotou nejméně 50 tis. Kč a nižší než 200 tis. Kč písemná výzva k předložení nabídky nejméně jednomu dodavateli nebo písemná objednávka písemná smlouva s vítězným dodavatelem nebo doručení potvrzené písemné objednávky dodavatelem Výše uvedené se nevyžaduje u VZ, jejichž předpokládaná hodnota nepřekračuje částku Kč. zadavatele zastupují a jeho úkony vykonávají vedoucí odborů kraje hejtman zmocňuje vedoucí odborů k podpisu uzavíraných smluv vedoucí odboru informuje o takto zadávaných VZ příslušného člena rady kraje

43 Veřejné zakázky malého rozsahu
VZMR II - ROP SV dodávky a služby – nejm. 200 tis. Kč, nedosáhne 800 tis. Kč stavební práce – nejm , nedosáhne mil. Kč Směrnice Rady Libereckého kraje VZMR Dodávky a služby s hodnotou nejméně 200 tis. Kč a nižší než 500 tis. Kč Stavební práce s hodnotou nejméně 200 tis. Kč a nižší než 1 mil. Kč písemná výzva k předložení nabídky nejm. 3 dodavatelům lhůta pro podání nabídek min. 7 dnů oznámení výběru nejvhodnější nabídky písemná smlouva s vybraným dodavatelem úkony zadavatele vykonávají vedoucí odborů po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje výběru musí předcházet poptávka či průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací hejtman zmocňuje vedoucí odborů k podpisu smluv s dodavateli podepisované smlouvy musí mít na krycím listu vyznačený souhlas a podpis příslušného člena rady kraje

44 Veřejné zakázky malého rozsahu
VZMR III - ROP SV dodávky a služby – nejm. 800 tis. Kč, nedosáhne 2 mil. Kč stavební práce – nejm. 3 mil. Kč, nedosáhne 6 mil. Kč Směrnice Rady Libereckého kraje VZMR Dodávky a služby s hodnotou nejméně 500 tis. Kč a nižší než 2 mil. Kč Stavební práce s hodnotou nejméně 1 mil.Kč a nižší než 6 mil. Kč písemná výzva k předložení nabídky nejm. 3 dodavatelům lhůta pro podání nabídek min. 10 dnů od odeslání výzvy zadavatel může výzvu vhodně uveřejnit (po celou dobu trvání lhůty pro podávání nabídek) => př. internetové stránky žadatele, úřední deska min. tříčlenná komise pro posouzení a hodnocení nabídek (alespoň 1 člen s příslušnou odborností ve vztahu k předmětu VZ) písemná smlouva s vybraným dodavatelem úkony zadavatele vykonává rada kraje písemná výzva min. 5 dodavatelům minimálně 3 členná hodnotící komise, plní zároveň funkci komise pro otvírání obálek, rada může navrhnout své zástupce do hodnotící komise rada kraje rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky

45 Veřejné zakázky příspěvkových organizací Libereckého kraje
Veřejné zakázky neinvestičního a investičního (dodávky a služby) charakteru Veřejné zakázky na stavební práce investičního charakteru VZMR s hodnotou nižší 100 tis. Kč plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace VZMR s hodnotou nejméně 100 tis. Kč a nižší než 500 tis. Kč kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu přísl. člena rady kraje poptávka či průzkum trhu nejméně u 3 dodavatelů podložená cenovou kalkulací VZMR s hodnotou nejméně 100 tis. Kč a nižší než 1 mil. Kč zadavatelem je kraj zadavatele zastupuje a všechny úkony vykonává vedoucí odboru investic na základě zmocnění hejtmana a po předchozím souhlasu příslušného člena rady kraje VZMR s hodnotou nejméně 500 tis. Kč kompetence ředitele PO po předchozím souhlasu rady kraje písemná výzva minimálně 5 dodavatelům minimálně 3 členná hodnotící komise VZMR s hodnotou nejméně 1 mil. Kč zadavatele zastupuje a všechny úkony vykonává vedoucí odboru investic na základě zmocnění hejtmana a po předchozím souhlasu rady kraje Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky zadavatelem je PO po předchozím souhlasu rady kraje úkony zadavatele vykonává rada kraje, rozhoduje také o výběru nejvhodnější nabídky materiály do rady připravuje ředitel PO ve spolupráci s vedoucím odboru investic

46 Nabídky § 68 ZVZ - Obsah nabídky identifikace uchazeče
podepsaný návrh smlouvy (klauzule, že musí strpět kontrolu) podepsané prohlášení o vázanosti obsahem nabídky další požadované dokumenty doklady o kvalifikaci (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení)

47 Otevírání obálek dle § 71 ZVZ
veřejný zadavatel 3 čl. komise, lze použít hodnotící komisi člen komise by neměl být statutární orgán zadavatel (střet zájmů) každý člen musí mít náhradníka otevírání obálek do 30 dnů od podání nabídek účast: komise, uchazeči, další osoby stanovené zadavatelem kontrola úplnosti: jazyk, podpisy, požadované součásti (protokol o otevírání obálek) vyloučení uchazečů s neúplnou nabídkou – povinnost oznámit vyloučeným uchazečům - okamžitě

48 Jednání hodnotící komise
§ 74 – Složení hodnotící komise ustanoví veřejný zadavatel min. 5 členů; složení komise - 1/3 odborně způsobilých (pokud odůvodněno předmětem VZ), zástupce zadavatele, náhradníci usnášeníschopnost při 2/3 účasti prohlášení o nepodjatosti přizvání jiných osob, protokol o jednání může být shodná s komisí pro otvírání obálek

49 Jednání hodnotící komise
§ 76 ZVZ - Posouzení nabídek splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele lze přizvat poradce k posouzení nabídek lze žádat písemné vysvětlení nejasností vysvětlení lze doplnit na jednání komise mimořádně nízká nabídková cena: nutno písemně zdůvodnit (lze zdůvodnit i na jednání komise) možno akceptovat jen pro objektivní příčiny vyřazení nabídky → vyloučení uchazeče z účasti v řízení

50 Jednání hodnotící komise
§ 78 - Hodnotící kritéria ekonomická výhodnost nabídky – váhy v procentech či pořadí cena technická úroveň estetické a funkční vlastnosti nejnižší nabídková cena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit pouze jednu nabídku

51 Ukončení zadávacího řízení
výběr nejlépe vyhodnocené nabídky - § 81 ZVZ oznámení o výběru – odeslání do 5 pracovních dnů všem nevyloučeným uchazečům uzavření smlouvy - § 82 ZVZ lhůta pro podání námitek – do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zákaz uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty pro podání námitek po uplynutí lhůty – uzavření smlouvy do 15 dnů povinnost součinnosti uchazeče možnost vyzvat k uzavření smlouvy 2. a 3. v pořadí, pokud 1. v pořadí odmítne

52 Ukončení zadávacího řízení
oznámení o výsledku zadávacího řízení - § 83 Do 48 dnů po uzavření smlouvy je zadavatel povinen odeslat oznámení o zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení – oznámení o zadání, oznámení o zrušení otevření řízení – oznámení o zakázce, oznámení o zadání zakázky, oznámení o zrušení

53 Ukončení zadávacího řízení
§ 84 - Zrušení zadávacího řízení zadavatel zruší: nebyly podány žádné nabídky, žádosti o účast či došlo k vyloučení všech dodavatelů uchazeči na místě odmítli uzavřít smlouvu zadavatel může zrušit: nebyl naplněn minimální počet zájemců (žádostí o účast) nabídku podal menší počet zájemců než byl vyzván 1. nebo 2. uchazeč v pořadí odmítl podepsat smlouvu podstatná změna okolností důvody zvláštního zřetele hodné, pro které nelze po zadavateli objektivně požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval

54 Ukončení zadávacího řízení
§ 11 a § 89 - Rámcová smlouva smlouva s jedním nebo 3 a více dodavateli na dobu určitou upravující podmínky jednotlivých dílčích plnění (zejména množství a cenu) max. na 4 roky dílčí plnění na základě písemné výzvy k plněné či k podání nabídky

55 Námitky podmínky podání námitek (§ 110) lhůty pro podání
kterýkoliv dodavatel (i u podlimitních VZ) zájem na získání veřejné zakázky hrozba nebo vznik újmy na právech lhůty pro podání do 15 dnů, kdy se stěžovatel dozví o porušení zákona, nejpozději do uzavření smlouvy do 15 dnů od doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o vyloučení z účasti

56 Námitky do doby doručení rozhodnutí o námitkách – zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit řízení vzdání se práva na podání námitek rozhodnutí o námitkách – do 10 dnů od obdržení při nevyhovění – zákaz uzavřít smlouvu nebo zrušit řízení

57 Námitky Přezkumné řízení
zahájení na návrh nebo ex officio (z úřední moci) návrh do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o námitkách ve stejnopise pro zadavatele při nevyřízení námitek – do 25 dnů od jejich odeslání není správní poplatek kauce: 1% z ceny zakázky (min. 50 tisíc Kč, max. 2 mil. Kč) jinak paušální částka 100 tisíc Kč

58 Projektové řízení a veřejné zakázky
Dokumenty upravující postupy Příručka pro žadatele a příjemce (PPŽP) pro dané kolo výzvy Příloha č. 11 PPŽP Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Metodický pokyn č. 1 Změna v postupu zadávání veřejných zakázek (u kola výzvy) Metodický pokyn č. 8 k možnosti změny rozpočtu v souvislosti s ukončeným zadávacím řízením (u 1. – 9. kola výzvy) Metodická informace č. 8 k úpravě podmínek pro veřejné zakázky malého rozsahu první kategorie Metodický pokyn č. 22 ke kontrole výběrových řízení před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem, k možnosti předkládat žádosti o platbu ve zkrácené lhůtě a k akceptaci Rozhodnutí o zkušebním provozu jako dokladu prokazujícího realizaci projektu

59 Projektové řízení a veřejné zakázky
Veškeré plánované/probíhající/dokončené veřejné zakázky jsou uváděny v žádosti Benefit 7 – kapitola Výběrová řízení – tj. včetně VZMR I. (zakázky od 5 000,- bez DPH Povinné údaje: název zadávacího řízení, specifikace druhu zadavatele, předmět řízení, postup (VZMR, otevřené řízení, zjednodušené podlimitní apod.), stav VŘ (plánované, ukončené, zrušené), předpokládané/skutečné datum ukončení Nepovinné údaje: předpokládaná/skutečná hodnota zakázky, předpokládané/skutečné datum zahájení (povinné u VŘ, která jsou plánovaná či právě realizovaná)

60 Projektové řízení a veřejné zakázky
Změna hodnoty veřejné zakázky kromě VZMR I Nižší hodnota než je předpokládaná: oznámit URR před dokončením VZ (tj. před podpisem smlouvy s vítězným uchazečem) a zároveň zažádat o přesun úspory do jiné nedokončené VZ s odůvodněním proč se navyšuje tato VZ, důvodem není, abychom nepřišli o peníze. Vyšší hodnota než je předpokládaná: oznámit URR před dokončením VZ a zároveň požádat o přesun navýšené částky z jiné nedokončen VZ ve prospěch probíhající zakázky (změna předpokládané hodnoty zakázky)

61 Projektové řízení a veřejné zakázky
Změny v rámci VZMR I. Změny předpokládané hodnoty veřejné zakázky se oznamují pouze v rámci monitorovací zprávy Je zde možné i vytvořit nová VZMR I. která původně nebyla plánovaná, ale musí naplňovat cíl a aktivity projektu např. Otevírání turistické sezóny a v rozpočtu projektu bylo rozpočtováno  v rámci položky Nákup služeb (marketing) Kč. Celou aktivitu příjemce naplní prostřednictvím několika plnění (spoty v rádiu, pronájem pódia, honorář moderátora…)

62 Projektové řízení a veřejné zakázky
Kontrola zadávacích řízení Pokud byla VZ ukončena již v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu smlouvy probíhá kontrola jako součást administrativní kontroly dokladů požadovaných k podpisu smlouvy Pokud nebylo VZ ukončeno v době výzvy k předložení příloh požadovaných k podpisu smlouvy může příjemce předložit VZ ke kontrole do 5 dnů po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (kromě VZMR I. a zakázek na vícepráce) Pokud příjemce nevyužije kontroly dříve, ke kontrole dochází spolu s žádostí o platbu

63 Projektové řízení a veřejné zakázky
Změny související se změnou rozpočtu projektu Některé změny v přesunech finančních prostředků mezi VZ mohou mít vliv i na změnu rozpočtu projektu Zde je nutné postupovat dle PPŽP části 6.2 změny projektu Příjemce má povinnost požádat ŘO o vyjádření ke změně pokud přesun mezi položka mi způsobilých výdajů přesáhne 15% finančního objemu buď zdrojové nebo cílové položky V případě, že je přesun nižší než 15% finančního objemu buď zdrojové nebo cílové položky postačí oznámení až v rámci monitorovací zprávy, výjimkou je případ, že se jedná o přesun mezi investičními a neinvestičními výdaji, v takovém případě je nutné změnu ohlásit Oznámením o změnách

64 Děkujeme za Vaši pozornost!


Stáhnout ppt "Zadávání veřejných zakázek"

Podobné prezentace


Reklamy Google