Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Outsourcing IS/ICT Voříšek, J. a kol.: Aplikační služby IS/ICT, Grada Praha, 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Outsourcing IS/ICT Voříšek, J. a kol.: Aplikační služby IS/ICT, Grada Praha, 2004."— Transkript prezentace:

1 Outsourcing IS/ICT Voříšek, J. a kol.: Aplikační služby IS/ICT, Grada Praha, 2004

2 „Outside resource using“ Smluvní vztah, který má za úkol přenesení odpovědnosti za určitou část funkční oblasti na externí zdroje Firma předává veškerou zodpovědnost za firemní aktivitu externímu dodavateli Definice pojmu outsourcing 2

3 Vývoj řešení podnikových IS 1960-70 Externí dávkové zpracování 1970-85 Vlastní vývoj a provoz IS 1985-2000 Externí dodavatel ERP a vlastní provoz 2005 Aplikační služby (ASP) 2000-2004 Klasický outsourcing 2010 Cloud Computing

4 Tradiční cesta řešení Uživatelská organizace: –vlastní a udržuje všechny potřebné zdroje (HW, SW, lidé) –vysoké náklady

5 Argumenty pro opuštění tradiční cesty Vysoké náklady tradiční cesty –velké globální banky vynakládají na IT 15-20% svých celkových nákladů [Gartner, 2002] –i přes mnohaleté zkušenosti se nesnižuje % neúspěšných projektů –průzkum v 117 firem v USA [CW, 2002]: 25% nedodržen rozpočet 20% zastaveno před ukončením 40% nedosaženo stanovených cílů  Tradiční cesta je v současné době příliš nákladná a příliš riziková

6 Argumenty pro opuštění tradiční cesty vlastnosti klasických ERP –obtížná customizace –vysoká složitost i v případě podpory jednoduchých podnikových procesů –nízké využití celkové funkcionality –vysoké náklady na zaškolení pracovníků –stále rostoucí nároky na hardwarové zdroje rychlý vývoj technologií –pro podniky je obtížné vývoj sledovat –řada změn technologie nepřináší obchodní přínosy vysoké nároky na interní IT specialisty

7 Argumenty pro opuštění tradiční cesty nevhodná struktura investic vede k vysokým režijním výdajům [Inside, 2002 ]

8 Hlavní důvody outsourcingu: (dle Outsourcing Institute http://www.outsourcing.com) Soustředění na hlavní činnost podniku Přístup k možnostem a schopnostem na světové úrovni Standardizace řešení IS/IT Rozšíření přínosů restrukturalizace (reengineering)podnikových procesů Sdílení rizik Uvolnění zdrojů pro jiné účely Uvolnění kapitálových prostředků Snížení operativních nákladů Předvídatelné náklady a kontrolované výdaje na danou oblast Podnik nedisponuje dostatečnými lidskými zdroji

9 Tradiční outsourcing snižuje náklady a umožňuje koncentraci na hlavní předmět činnosti, ale: bariéry –převod vysoce customizovaných aplikací vede ke vztahu 1:1 –vztah 1 : 1 neumožňuje vyšší využití zdrojů –nemožné vyzkoušení –téměř nemožný návrat do původního stavu

10 Otázka nejčastější: Co nám to přinese ? Konkurenční výhoda Finanční efekty Kvalita služeb Organizační aspekty Udržet krok s rozvojem Zprůhlednění a transparentnost IT Zaměření se na klíčové oblasti podnikání Úspora nákladů Rozložení investičních výdajů v čase Přesun investičních prostředků do provozních výdajů Přísun prostředků pro investice Garance kvality – dostupnosti Oblast je klíčovou pro dodavatele Změna způsobu řízení této oblasti Uvolnění manažerských kapacit

11 Trendy v outsourcingu – Co je vhodné řešení pro outsourcing Outsourcing vývoje software, operačn í ch syst é mů a dal ší ho software formou ASP Outsourcingu koncových zařízení a údržby hardware. Disaster Recovery Správa tiskových řešení Provoz helpdesku Business process outsourcing Správa počítačové sítě, operačního systému, databáze, aplikací Offshore outsourcing

12 Outsourcing IS/IT Výhody: možnost soustředění na hlavní předmět činnosti, odbourání investic do IT, přístup ke světoví úrovni, odpadá odpovědnost za řízení IT, převod všech výdajů na IT na platby za služby, jejichž odebíraný objem lze pružně měnit dle potřeb hlavních podnikových procesů. Nevýhody: nízká operatibilita, nevratnost rozhodnutí, nutnost řízení vztahu, rizika zadavatele (úroveň služby, možnost krachu), nekontrolovatelné toky vnitřních informací mimo podnik, obtížně kvantifikovatelné přínosy.

13 Důvody pro zavedení outsourcingu – pohled zákazníka Důvody finanční –Dobře navržený outsourcing = Snížení nákladů –Zvýšení pružnosti zdrojů –Předvídatelné náklady a kontrolovatelné výdaje –Spolupráce v rámci skupiny = výhodnější cena Důvody konkurenční –Získání konkurenční výhody –Vyšší úroveň poskytovaných služeb Důvody věcné –Soustředění se na „core“ business –Delegování rizik na dodavatele outsourcingu Důvody organizační a personální –Lepší podmínky pro reorganizace a fúze –Zvýšení flexibility –Odstranění problémů se zajišťováním kvalifikovaných lidí

14 Důvody pro zavedení outsourcingu – pohled dodavatele Různými slovy je zde na čtyřech příkladech popsán hlavní systém zvýšení produktivity a tím je sdílení zdrojů. Nepodstatné je zda zdroje lidské či materiální. –Spojováním kapacit a jejich sdílením pro více zákazníků se snižuje cena –Outsourcing – dlouhodobá spolupráce = vyššímu využití sdílených zdrojů –Vyšší objemy = výhodnější nákup HW, SW –Metodika = zvýšením produktivity služeb

15 Rizika v outsourcingu Riziko změn a úprav v projektu –Změnové řízení Rizika s ukončením kontraktu Rizika smlouvy Riziko ztráty kontroly nad klíčovými zdroji Riziko - nekvalitní projektové řízení dodavatele Riziko - nekvalitní projektové řízení klienta Riziko ztráty odborných oddělení Riziko chybné outsourcingové strategie

16 Outsourcingový projekt 1.Strategická analýza funkčních oblastí (vyžaduje přímou účast vedení) 2.Určení funkčních oblastí, které budou vytěsněny 3.Definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ a definice požadavků na poskytovatele 4.Výběr poskytovatelů 5.Transformace 6.Řízení vztahu

17 Definice rozhraní „podnik – poskytovatel“ by měla zahrnovat: Dodávané produkty Dodávané služby Informace vyměňované v souvislosti s dodávanými produkty a službami Technologie, pomocí které budou informace mezi oběma stranami vyměňovány maximální dobu reakce poskytovatele na každou aktivní událost Cenové charakteristiky vztahů Metriky vztahů Zodpovědnosti obou stran

18 Poskytovatelé outsourcingu a jejich zákazníci nejsou partneři, protože nesdílejí stejné motivy zisku!!!

19 SLA (Servis Level Agreement Dohoda o úrovni poskytovaných služeb) Pro realizaci SLA musí podnik splnit řadu podmínek, ať už se jedná o interní nebo externí uplatnění SLA. Těmito základními podmínkami jsou: Provozní řád IS/IT Jedná se o podrobné definování podmínek součinnosti obou stran a ostatních souvislostí a pravidel, které vytváří objektivizovaný rámec poskytovaných služeb. Kategorie koncových uživatelů (Ne všichni uživatelé jsou ve stejné míře závislí na informatické podpoře).

20 Základní specifikace, podmínky a pravidla SLA: Kategorie příjemců. Přesné vymezení počtu a umístění příjemců dané kategorie. Popis služeb Objem poskytovaných služeb ( aplikace ve vztahu k počtu zpracovávaných dokladů v dané periodicitě apod. ) Poskytovatel - bližší určení ( uvádí se, má-li smysl, resp. je-li uživatelů více ). Měření - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků. Ověřování - postup, způsob, periodicita, odpovědnost a vykazování výsledků ověřování správnosti měření. Určení a způsobu realizace podpory ( např. fyzicky na místě, vzdáleně apod. ) Návazné podpůrné služby spojené s danou službou ( např. tréning na místě, resp. na učebně ) Cena služby. Platební podmínky. Pravidlo pro změny služby. Práva a povinnosti obou stran - podmínky součinnosti. Ostatní podmínky pro realizaci SLA ( bezpečnost, právo informovanosti, odpovědnost za vady a škody apod. ).

21 Metrika = ukazatel hodnocení efektivnosti a výkonnosti Finanční (sleduje absolutní nebo poměrové ukazatele) Nefinanční

22 Atributy metriky Název a identifikace Definice (vzorec) Vlastník Dimenze Výchozí a cílová hodnota, perioda měření Zdroje pro měření dat, postupy měření a ověřování

23 Tvrdé metriky Snadno měřitelné Jsou k dispozici bez dodatečných nákladů Dají se většinou převést na finanční vyjádření Podporují podnikové cíle Směřují k zákazníkovi

24 Tvrdé metriky: Dostupnost ( v % vyjádřený skutečný čas disponibility aplikace na daném zařízení uživatele ve vztahu k celkovému efektivnímu fondu pracovní doby za určenou časovou jednotku ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba odezvy na požadavek - tzv. incident ( v členění na jednotlivé typy požadavků, jako je kupř. hlášení poruchy aplikace, poruchy HW, přemístění koncové stanice, apod. ). Běžná a maximální přípustná ( kritická ) doba řešení požadavků ( v členění na jednotlivé typy požadavků ). Průměrná a mezní odezva aplikace v rámci služby.

25 Měkké metriky Slouží k měření a hodnocení úrovně informatické podpory jednotlivých procesů auditním způsobem

26 3. Měkké metriky: Ostatní metriky pro danou službu: kvalitativní ukazatele typu "akceptace", "zápis", "potvrzení realizovaného školení a prezenční listina", "hodnocení lektora školení", "hodnocení účastníka školení", apod.

27 Příklad použití metrik: 1.Vytipování klíčových procesů z hlediska efektivnosti podnikání a konkurenceschopnosti 2.Jmenování vlastníků jednotlivých procesů 3.Vytipování klíčových aktivit těchto procesů 4.Stanovení priorit (vah) jednotlivých procesů 5.Stanovení vah klíčových aktivit uvnitř jednotlivých procesů 6.Přepočet vah oblastí a klíčových aktivit na jednu absolutní hodnotu 7.Definování cílového stavu metrik 8.Zavedení systému metrik do systému hmotné zainteresovanosti vlastníků procesů a jejich zástupců 9.Hodnocení stávajícího stavu měkkých metrik 10.Výběr klíčových aktivit s nejvyšší prioritou 11.Přiřazení tvrdých metrik ke klíčovým měkkým metrikám 12.Hodnocení stávajícího stavu tvrdých metrik a určení jejich cílových hodnot 13.Ocenění nákladů nutných k dosažení cílového stavu informatické podpory a stanovení rozpočtu na inovaci IS/IT 14.Následná měření a hodnocení

28 ASP (Application Service Provider) stejná služba je poskytována více zákazníkům současně, služba je poskytována všem zákazníkům ve standardizované podobě, resp. s minimálními úpravami, informační služba je poskytována po Internetu, zákazník si může informační službu vyzkoušet před jejím zakoupením, zákazník nemusí investovat do technologií, čímž snižuje investiční náklady, odpadá řada aktivit spojených s implementací u zákazníka, čímž se implementace zrychluje.

29 Faktory podporující přechod na ASP (Aplication Servis Provider) standardizace ekonomického prostředí potřeba vysoké flexibility podniků zkušenosti s outsourcingem

30 Technologické předpoklady pro ASP po Internetu lze bezpečně provozovat aplikace lze zajistit vysokou dostupnost a vysokou spolehlivost třívrstvá architektura s lehkým standardizovaným klientem standardy pro aplikace – aplikace komunikaci …

31 Zákazník Poskytovatel internetovéh o připojení Internet Poskytovatel internetovéh o připojení Poskytovatel aplikačních služeb Topologie řešení – poskytovatele aplikačních služeb

32 Výhody při použití ASP Technologické úspory (úspory nákladů sw, hw, komunikační infrastruktury a její obsluhy) Zvýšení produktivity Zlepšení procesů firmy

33 Životní cyklus ASP zákazníka Zkušební provoz Získaný zákazník Placený provoz Změny v parametrech, upgrade, školení Stálý zákazník Potencionální zákazník Komunikační kanály zdroje informací

34 Rizika ASP Dostupnost aplikace Výkon aplikace Riziko zneužití či ztráty dat Riziko ukončení činnosti poskytovatele ASP

35 Vnímanou hodnotu služby ovlivňují zejména následující faktory: Funkcionalita – co aplikace/služba „umí“ Pracovní postupy – jak se co dělá, aneb propojení jednotlivých funkcionalit mezi sebou Uživatelské rozhraní – jak dobře a jak snadno se aplikace/služba používá Uživatelský komfort – jak je příjemná práce s aplikací, jak jsou srozumitelné výstupy

36

37 Faktory ovlivňující celkovou výši ceny: Jaký je přínos z ASP pro klienta? Jaké z používání ASP pro klienta vyplývají náklady? Jaké jsou náklady ASP pro dodavatele? Podílí se dodavatel na podnikatelském riziku klienta? Podílí se klient na podnikatelském riziku dodavatele? Bude využití služby celoroční, sezónní, nebo jednorázové?

38 Přístupy ke stanovení ceny: Na základě konkurenční tržní ceny řešení či alternativy Na základě přínosů řešení Na základě nákladů na řešení – předem fixně stanové, skutečné náklady plus marže, …

39 V zásadě jsou čtyři možnosti stanovení formy ceny (lze je i kombinovat): Paušál – fixní platba za časové období Aktivita – platba se odvíjí např. počtu realizovaných transakcí či objemu přenesených dat, Objem – platba se odvíjí od počtu specifických datových záznamů Podíl – výše platby pro poskytovatele závisí na finančních efektech aplikace pro klienta

40 Z hlediska původu vzniku nákladů je lze rozdělit do následujících kategorií: náklady na pořízením aplikace – vývoj, nákup licence 1.náklady na údržbu aplikace – aktualizace podle standardů v oboru, úprava dle změn v legislativě, upgrady, další vývoj 2.náklady na hardware – na čem aplikace poběží (pokud možno škálovatelný hardware, případně outsourcovat ke specialistům) 3.náklady na síťovou konektivitu – opět pokud možno škálovatelná, s dostatečnou rezervou – fixní poplatky za vymezenou šířku pásma, nebo i variabilní poplatky za objem skutečně přenesených dat? 4.náklady na podporu aplikace – uživatelská podpora pro klienty 5.náklady na obchodní proces – náklady na získání a udržení konkrétní zákazníka plus náklady na neúspěšné získání ostatních zákazníků 6.náklady na instalaci a zavedení aplikace u klienta – včetně úvodního školení uživatelů klienta, 7.náklady spjaté s ostatními podpůrnými procesy poskytovatele

41 Náklady ASP operátorů Lidské zdroje Obchod a marketing Aplikace Servery Datová centra Help desk Síťová infrastruktura Konektivita Ostatní

42 Síťové služby Infrastrukturní služby Služby vývoje aplikací Aplikační služby Poskytování obsahu Podpora procesu Realizace procesu Zákazníci Přidaná hodnota

43 Typ poskytované aplikace v závislosti na velikosti zákazníka Jednotlivci Malé a střední podniky Velké podniky BI ERP CRM E-business Účetnictví Jednoduché kancelářské aplikace

44 Kategorizace aplikací dle funkcionality Front office Back office E-business E-kommerce E-procurement E-marketplace CRM SCM/APS Ostatní ERP Logistika Výroba Lidské zdroje Finance Řízení zdrojů, majetku BI DataWarehouse DataMining Interní IS Modelovací a vývojové nástroje

45 Další dodatečné služby Analytické služby Konzultační služby Projekční služby Implementační služby Školící služby Podpora – helpdesk Právní poradenství

46 SWOT analýza českého trhu ASP Silné stránky: –Solidní nabídka ASP řešení –Pozitivní obraz v médiích –Žádné negativní reference –Jasné výhody a přednosti Slabé stránky: –Nerozvinutý trh, málo platících zákazníků –Malá důvěra trhu v bezpečnost –Nedostatek zkušených poskytovatelů –Trh nepociťuje nedostatek IT specialistů

47 SWOT analýza českého trhu ASP Příležitosti –Obsazení dosud volného trhu v nových segmentech –Obsazení dosud voleného trhu v nových rolích –Rychlý a dynamický vývoj trhu Hrozby –Špatná volba produktu –Špatná volba strategie –Pomalý růst poptávky –Negativní reference

48 Cloud computing Cloud computing je metoda přístupu k využití výpočetní techniky, která je založena na poskytování sdílených výpočetních prostředků a jejich využívání formou služby. Existují nejrůznější modely služeb a možnosti jejich poskytování, ale všem typům cloud computingu je společná schopnost poskytovat prostředky na vyžádání, elasticky, samoobslužně a prostřednictvím přístupu z rozsáhlé sítě a také schopnost měřit spotřebované služby v rámci sdíleného fondu prostředků. 48

49 Cloud computing – cloud services Služby cloudu můžeme dělit na: –Infrastrukturní služby poskytované v prostředí pro cloud computing, které zajišťují splnění požadavků ustanovených v dohodě o úrovni poskytovaných služeb (např. výkon, dostupnost, uchování dat, zabezpečení, kapacita) –Služby, které umožňují funkčnost prostředí pro cloud computing (např. speciální účtovací software, který zajišťuje, aby v cloudových výpočetních prostředích různé velikosti a s různou úrovní poskytovaných služeb bylo možné vyúčtovat poskytnuté služby) 49

50 Cloud computing – cloud services –Konzultační služby, které pomáhají organizacím při transformaci a přechodu na cloud computing – Aplikační služby poskytované v prostředí pro cloud computing, které nabízejí vývojářům aplikací standardizované aplikační funkce (např. rutiny pro ověřování, vyhledávání, zavádění politik 50

51 Cloud computing Rimal at all ukazuje, že cloud lze chápat jako superslužbu, tj. poskytování „všeho“ jako službu. Dále ukazuje, že koncept cloudu jako služby není nový, ale jde o evoluční vývoj různých dřívějších iniciativ, které v době svého vzniku, předběhly vývoj. 51

52 52


Stáhnout ppt "Outsourcing IS/ICT Voříšek, J. a kol.: Aplikační služby IS/ICT, Grada Praha, 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google