Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov."— Transkript prezentace:

1

2 PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov

3 „ZÁMEK PACOV “ Proč projekt „ Zámek Pacov – regionální muzeum “ ?  rozvoj cestovního ruchu a zvýšení příjmů regionu z cestovního ruchu  projekt vychází k obecné shody subjektů, zapojených do tvorby Místního operačního plánu  projekt navazuje na tradice regionu

4 „ZÁMEK PACOV“ Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie  přelom 19. a 20. století – počátky motorismu a prvních motocyklových závodů na českém území  v roce 1906 se v Pacově konaly 1. motocyklové závody na území tehdejšího Rakouska – Uherska  po 2. světové válce pravidelné pořádání závodů motocyklů

5 „ZÁMEK PACOV“ Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie  70. léta 20. stol. - otevření motokrosového areálu Propad, kde se v současné době pořádají závody Mezinárodního mistrovství ČR

6 „ZÁMEK PACOV“ Ideový vývoj projektu  o myšlence úpravy objektu zámku v muzeum se zaměřením na motocykly se jedná již cca 10 let  je zpracováno kompletní zaměření objektu zámku a přilehlých ploch pro umístění muzea jednostopých vozidel, techniky, Pacovska a 15. poledníku  projekt je připravován již cca 1 rok pracovní skupinou města, složenou ze zástupců města a automotoklubu Pacov (doposavad proběhlo 15 schůzek pracovní skupiny, která prezentuje své výstupy na jednání zastupitelstva města)  v současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení, o které bude požádáno cca v květnu 2007

7 „ZÁMEK PACOV“ Zámek Pacov – regionální muzeum Hlavní části projektu:  objekt zámku  zámecké nádvoří  zámecký park

8 „ZÁMEK PACOV“ Zámek Pacov – regionální muzeum

9 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum zaměření:  interaktivní forma  pestré zajímavé ztvárnění expozic (expozice jednostopých vozidel, expozice Pacovska, 15. poledníku) cílové skupiny:  turisté  školy  místní a regionální veřejnost

10 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP jižní křídlo:  informační centrum  prodej vstupenek  prodej suvenýrů  veřejný internet západní křídlo:  víceúčelový sál provozně oddělený od ostatních částí zámku, samostatný vstup z nádvoří

11 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP

12 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP jižní křídlo:  muzeum Pacovska (historie Pacova, Antonín Sova, Jan Autengruber, tematické výstavy) západní křídlo:  kanceláře muzea  sociální zázemí pro zaměstnance  sociální zařízení pro hosty

13 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP

14 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP jižní i západní křídlo, sál v mezipatře:  muzeum jednostopých vozidel  muzeum 15. poledníku (spolupráce s ostatními městy, ležícími na 15. poledníku, možnost přeshraniční spolupráce)

15 „ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP

16 „ZÁMEK PACOV“ Zámecké nádvoří zaměření:  pro pořádání regionálních kulturních akcí (např. festival Pacovský poledník), propojení se zázemím zámku cílové skupiny:  turisté  místní a regionální veřejnost

17 „ZÁMEK PACOV“ Zámecký park zaměření:  odpočinková plocha s drobným mobiliářem, navazující na objekt zámku cílové skupiny:  turisté  místní a regionální veřejnost

18 „ZÁMEK PACOV“ Příprava projektové dokumentace  proběhla konsolidace projektové dokumentace  je zpracovávána architektonická studie, která výrazně přechází v projektovou dokumentaci pro stavební povolení (průběžné jednání se stavebním úřadem, památkovým ústavem, hasiči, hygienou apod.): dokončení 2/2007  je zpracovávána projektová dokumentace parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch: dokončení 4/2007  na architektonickou studii zámku a projektovou dokumentaci parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch bude navazovat projektová dokumentace pro stavební povolení: dokončení a požádání o stavební povolení 5/2007  předpokládané vydání stavebního povolení 7/2007

19 „ZÁMEK PACOV“ Vlastnické vztahy  veškeré objekty, které jsou předmětem projektu jsou v majetku města Pacova  město Pacov průběžně jedná s majiteli sousedících objektů (jedná se o subjekty, které se budou vyjadřovat ke stavebnímu povolení)

20 „ZÁMEK PACOV“ Provázanost projektu s jinými regionálními projekty  projekt navazuje partnerství a průběžně hledá další regionální a mimoregionální partnery (TIC, projekty soukromého a veřejného sektoru, cestovní kanceláře, možné komplementární projekty)  projekt se v současné době nejvíce navazuje na aktivity projektu Zámek Lukavec a na 2 drobné podnikatelské projekty v Pacově (zaměření na služby CR)

21 „ZÁMEK PACOV“ Cílová skupina projektu a přínos pro cílovou skupinu  turisté navštěvující region - nové služby a zajímavosti  obyvatelé regionu - podpora tvorby nových pracovních míst a příjmů obyvatelstva  podnikatelé v regionu - nové příležitosti pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu, zvýšení počtu klientely

22 „ZÁMEK PACOV“ Analýza trhu a koncepce marketingu  využití tradice a výhodné geografické polohy regionu (poloha mezi Prahou a Českým Krumlovem, mezi Brnem a západními hranicemi ČR)  muzejní zařízení, připravené zajímavou interaktivní formou v regionu chybí  na regionální úrovni bude projekt velmi úzce spolupracovat s hradem Kámen, kde je umístěna expozice jednostopých vozidel – oba výstavní prostory se budou doplňovat  na regionální úrovni není konkurenční projekt  na nadregionální úrovni (Čechy a Jižní Morava) byly zjištěny 4 konkurenční objekty, jejichž zaměření je však na statické exponáty  projekt se nechce zaměřit pouze na statické exponáty, ale doplnit expozice a interaktivní zapojení návštěvníka (audiovizuální technika, trenažéry, vzdělávací programy pro školy apod.)  spolupráce s touroperátory a cestovními kancelářemi, propagace v rámci veletrhů CR, tvorba balíčků a produktů CR

23 „ZÁMEK PACOV“ Analýza trhu a koncepce marketingu – hlavní body  geografická poloha  tradice  interaktivnost a nápaditost

24 „ZÁMEK PACOV“ Marketingová 4 P Produkt  interaktivní muzeum  vzdělávací aktivity pro školy  kulturní regionální akce  prostory pro prezentační a vzdělávací aktivity Price  doposavad není přesně řešeno  byla provedena analýza cen podobných zařízení

25 „ZÁMEK PACOV“ Marketingová 4 P Promotion  internetová prezentace  vlastní propagační materiály zařízení  propagace v rámci www stránek města, mikroregionu Stražiště a MAS Via rustica  propagace v rámci propagačních materiálů města, mikroregionu Stražiště, MAS Via rustica a kraje Vysočina Place  v regionálním TIC  v TIC v kraji Vysočina, v Jižních Čechám a ve Středních Čechách  navázání spolupráce okolními podobně tématicky zaměřenými muzei  zahrnutí do tématických regionálních balíčků

26 „ZÁMEK PACOV“ Lidské zdroje  vlastník: město Pacov  případní noví zaměstnanci budou zaměstnáni při Městském muzeu Antonína Sovy (organizační složka města Pacova)

27 „ZÁMEK PACOV“ Harmonogram realizace projektu aktivita 2006200720082009 12341234123412 pracovní schůzky zastupitelstva konsolidace stávající projektové dokumentace příprava architektonické studie a jednání s dotčenými orgány státní správy projektová dokumentace parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch projektová dokumentace pro stavební povolení zpracování studie proveditelnosti podání žádosti o financování projektu z veřejných zdrojů

28 „ZÁMEK PACOV“ Harmonogram realizace projektu aktivita 2006200720082009 12341234123412 začátek realizace projektu (podepsání smlouvy o financování projektu z veřejných zdrojů, výběrové řízení na dodavatele) stavební realizace projektu výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení pořízení a instalace vnitřního vybavení zkušební provoz, vyúčtování projektu Navazující či související aktivity:  jednání s partnery projektu o způsobu a míře jejich zapojení do projektu  marketingové aktivity  personální řešení projektu

29 „ZÁMEK PACOV“ Finanční analýza subjektu předkladatele  celkový roční rozpočet města Pacova:110 mil.  celkové provozní náklady (včetně splátek úroků z úvěrů):90 mil.  plánované roční splátky úvěrů do roku 2010:2,5 mil.  roční volné finanční zdroje:17,5 mil. při věnování se drobné údržbě a drobným investicím zbývá ročně cca 10 mil. Kč na větší investiční akce

30 „ZÁMEK PACOV“ Plánovaný rozpočet projektu  objekt zámku a nádvoří zámku (stavební práce):cca 45 mil.  vnitřní vybavení (nábytek, elektronika, exponáty):cca 10 mil.  zámecký park (sadové úpravy, úpravy cestní sítě, mobiliář):cca 5 mil.  celkem cca:60 mil. Kč návrh rozpočtu vychází z předběžného odhadu zpracovatele architektonické studie

31 „ZÁMEK PACOV“ Navržený způsob financování projektu  financování v investiční fázi pomocí překlenovacího úvěru (již jednáno s bankami o možném překlenovacím úvěru při úrokové sazbě cca 2,5 – 3 % p.a.)  spoluúčast města bude kryta běžným úvěrem (již jednáno s bankami o možném běžném úvěru při úrokové sazbě cca 3 % p.a.) s dobou splatnosti cca 4 roky  provozně bude projekt financován z běžného provozu  roční úrokové zatížení při financování s dotací: cca 1,8 mil.  roční úrokové zatížení při financování bez dotace: cca 0,4 mil.  roční úvěrové zatížení při financování s dotací 80 % s dobou splatnosti 4 roky: cca 3 mil.  roční úvěrové zatížení při financování bez dotace s dobou splatnosti 4 roky: cca 15 mil.  roční úvěrové zatížení při financování bez dotace s dobou splatnosti 10 let: cca 6 mil.

32 „ZÁMEK PACOV“ Partneři projektu  Mikroregion Stražiště  okolní mikroregiony  podnikatelské subjekty v cestovním ruchu v regionu  Národní technické muzeum

33 „ZÁMEK PACOV“ Návaznost projektu na strategické plánování  Místní operační plán  Strategie rozvoje mikroregionu Stražiště  Územní plán města Pacova

34 „ZÁMEK PACOV“ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov."

Podobné prezentace


Reklamy Google