Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov."— Transkript prezentace:

1

2 PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov

3 „ Zámek Pacov – regionální muzeum“ ?
Proč projekt „ Zámek Pacov – regionální muzeum“ ? rozvoj cestovního ruchu a zvýšení příjmů regionu z cestovního ruchu projekt vychází k obecné shody subjektů, zapojených do tvorby Místního operačního plánu projekt navazuje na tradice regionu

4 Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie
„ZÁMEK PACOV“ Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie přelom 19. a 20. století – počátky motorismu a prvních motocyklových závodů na českém území v roce 1906 se v Pacově konaly 1. motocyklové závody na území tehdejšího Rakouska – Uherska po 2. světové válce pravidelné pořádání závodů motocyklů

5 Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie
„ZÁMEK PACOV“ Pacovsko a motocyklový sport – počátky a historie 70. léta 20. stol. - otevření motokrosového areálu Propad, kde se v současné době pořádají závody Mezinárodního mistrovství ČR

6 Ideový vývoj projektu „ZÁMEK PACOV“
o myšlence úpravy objektu zámku v muzeum se zaměřením na motocykly se jedná již cca 10 let je zpracováno kompletní zaměření objektu zámku a přilehlých ploch pro umístění muzea jednostopých vozidel, techniky, Pacovska a 15. poledníku projekt je připravován již cca 1 rok pracovní skupinou města, složenou ze zástupců města a automotoklubu Pacov (doposavad proběhlo 15 schůzek pracovní skupiny, která prezentuje své výstupy na jednání zastupitelstva města) v současné době probíhá příprava projektové dokumentace pro stavební povolení, o které bude požádáno cca v květnu 2007

7 Zámek Pacov – regionální muzeum
Hlavní části projektu: objekt zámku zámecké nádvoří zámecký park

8 Zámek Pacov – regionální muzeum

9 Objekt zámku – regionální muzeum
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum zaměření: interaktivní forma pestré zajímavé ztvárnění expozic (expozice jednostopých vozidel, expozice Pacovska, 15. poledníku) cílové skupiny: turisté školy místní a regionální veřejnost

10 Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP jižní křídlo: informační centrum prodej vstupenek prodej suvenýrů veřejný internet západní křídlo: víceúčelový sál provozně oddělený od ostatních částí zámku, samostatný vstup z nádvoří

11 Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 1. NP

12 Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP jižní křídlo: muzeum Pacovska (historie Pacova, Antonín Sova, Jan Autengruber, tematické výstavy) západní křídlo: kanceláře muzea sociální zázemí pro zaměstnance sociální zařízení pro hosty

13 Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 2. NP

14 Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP jižní i západní křídlo, sál v mezipatře: muzeum jednostopých vozidel muzeum 15. poledníku (spolupráce s ostatními městy, ležícími na 15. poledníku, možnost přeshraniční spolupráce)

15 Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP
„ZÁMEK PACOV“ Objekt zámku – regionální muzeum: 3. NP

16 Zámecké nádvoří „ZÁMEK PACOV“ zaměření:
pro pořádání regionálních kulturních akcí (např. festival Pacovský poledník), propojení se zázemím zámku cílové skupiny: turisté místní a regionální veřejnost

17 Zámecký park „ZÁMEK PACOV“ zaměření:
odpočinková plocha s drobným mobiliářem, navazující na objekt zámku cílové skupiny: turisté místní a regionální veřejnost

18 Příprava projektové dokumentace
„ZÁMEK PACOV“ Příprava projektové dokumentace proběhla konsolidace projektové dokumentace je zpracovávána architektonická studie, která výrazně přechází v projektovou dokumentaci pro stavební povolení (průběžné jednání se stavebním úřadem, památkovým ústavem, hasiči, hygienou apod.): dokončení 2/2007 je zpracovávána projektová dokumentace parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch: dokončení 4/2007 na architektonickou studii zámku a projektovou dokumentaci parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch bude navazovat projektová dokumentace pro stavební povolení: dokončení a požádání o stavební povolení 5/2007 předpokládané vydání stavebního povolení 7/2007

19 Vlastnické vztahy „ZÁMEK PACOV“
veškeré objekty, které jsou předmětem projektu jsou v majetku města Pacova město Pacov průběžně jedná s majiteli sousedících objektů (jedná se o subjekty, které se budou vyjadřovat ke stavebnímu povolení)

20 Provázanost projektu s jinými regionálními projekty
„ZÁMEK PACOV“ Provázanost projektu s jinými regionálními projekty projekt navazuje partnerství a průběžně hledá další regionální a mimoregionální partnery (TIC, projekty soukromého a veřejného sektoru, cestovní kanceláře, možné komplementární projekty) projekt se v současné době nejvíce navazuje na aktivity projektu Zámek Lukavec a na 2 drobné podnikatelské projekty v Pacově (zaměření na služby CR)

21 Cílová skupina projektu a přínos pro cílovou skupinu
„ZÁMEK PACOV“ Cílová skupina projektu a přínos pro cílovou skupinu turisté navštěvující region - nové služby a zajímavosti obyvatelé regionu - podpora tvorby nových pracovních míst a příjmů obyvatelstva podnikatelé v regionu - nové příležitosti pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu, zvýšení počtu klientely

22 Analýza trhu a koncepce marketingu
„ZÁMEK PACOV“ Analýza trhu a koncepce marketingu využití tradice a výhodné geografické polohy regionu (poloha mezi Prahou a Českým Krumlovem, mezi Brnem a západními hranicemi ČR) muzejní zařízení, připravené zajímavou interaktivní formou v regionu chybí na regionální úrovni bude projekt velmi úzce spolupracovat s hradem Kámen, kde je umístěna expozice jednostopých vozidel – oba výstavní prostory se budou doplňovat na regionální úrovni není konkurenční projekt na nadregionální úrovni (Čechy a Jižní Morava) byly zjištěny 4 konkurenční objekty, jejichž zaměření je však na statické exponáty projekt se nechce zaměřit pouze na statické exponáty, ale doplnit expozice a interaktivní zapojení návštěvníka (audiovizuální technika, trenažéry, vzdělávací programy pro školy apod.) spolupráce s touroperátory a cestovními kancelářemi, propagace v rámci veletrhů CR, tvorba balíčků a produktů CR

23 Analýza trhu a koncepce marketingu – hlavní body
„ZÁMEK PACOV“ Analýza trhu a koncepce marketingu – hlavní body geografická poloha tradice interaktivnost a nápaditost

24 Marketingová 4 P „ZÁMEK PACOV“ Produkt interaktivní muzeum
vzdělávací aktivity pro školy kulturní regionální akce prostory pro prezentační a vzdělávací aktivity Price doposavad není přesně řešeno byla provedena analýza cen podobných zařízení

25 Marketingová 4 P „ZÁMEK PACOV“ Promotion internetová prezentace
vlastní propagační materiály zařízení propagace v rámci www stránek města, mikroregionu Stražiště a MAS Via rustica propagace v rámci propagačních materiálů města, mikroregionu Stražiště, MAS Via rustica a kraje Vysočina Place v regionálním TIC v TIC v kraji Vysočina, v Jižních Čechám a ve Středních Čechách navázání spolupráce okolními podobně tématicky zaměřenými muzei zahrnutí do tématických regionálních balíčků

26 Lidské zdroje „ZÁMEK PACOV“ vlastník: město Pacov
případní noví zaměstnanci budou zaměstnáni při Městském muzeu Antonína Sovy (organizační složka města Pacova)

27 Harmonogram realizace projektu
„ZÁMEK PACOV“ Harmonogram realizace projektu aktivita 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 pracovní schůzky zastupitelstva konsolidace stávající projektové dokumentace příprava architektonické studie a jednání s dotčenými orgány státní správy projektová dokumentace parku, nádvoří a souvisejících zelených ploch projektová dokumentace pro stavební povolení zpracování studie proveditelnosti podání žádosti o financování projektu z veřejných zdrojů

28 Harmonogram realizace projektu
„ZÁMEK PACOV“ Harmonogram realizace projektu aktivita 2006 2007 2008 2009 1 2 3 4 začátek realizace projektu (podepsání smlouvy o financování projektu z veřejných zdrojů, výběrové řízení na dodavatele) stavební realizace projektu výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení pořízení a instalace vnitřního vybavení zkušební provoz, vyúčtování projektu Navazující či související aktivity: jednání s partnery projektu o způsobu a míře jejich zapojení do projektu marketingové aktivity personální řešení projektu

29 Finanční analýza subjektu předkladatele
„ZÁMEK PACOV“ Finanční analýza subjektu předkladatele celkový roční rozpočet města Pacova: 110 mil. celkové provozní náklady (včetně splátek úroků z úvěrů): 90 mil. plánované roční splátky úvěrů do roku 2010: 2,5 mil. roční volné finanční zdroje: 17,5 mil. při věnování se drobné údržbě a drobným investicím zbývá ročně cca 10 mil. Kč na větší investiční akce

30 Plánovaný rozpočet projektu
„ZÁMEK PACOV“ Plánovaný rozpočet projektu objekt zámku a nádvoří zámku (stavební práce): cca 45 mil. vnitřní vybavení (nábytek, elektronika, exponáty): cca 10 mil. zámecký park (sadové úpravy, úpravy cestní sítě, mobiliář): cca 5 mil. celkem cca: mil. Kč návrh rozpočtu vychází z předběžného odhadu zpracovatele architektonické studie

31 Navržený způsob financování projektu
„ZÁMEK PACOV“ Navržený způsob financování projektu financování v investiční fázi pomocí překlenovacího úvěru (již jednáno s bankami o možném překlenovacím úvěru při úrokové sazbě cca 2,5 – 3 % p.a.) spoluúčast města bude kryta běžným úvěrem (již jednáno s bankami o možném běžném úvěru při úrokové sazbě cca 3 % p.a.) s dobou splatnosti cca 4 roky provozně bude projekt financován z běžného provozu roční úrokové zatížení při financování s dotací: cca 1,8 mil. roční úrokové zatížení při financování bez dotace: cca 0,4 mil. roční úvěrové zatížení při financování s dotací 80 % s dobou splatnosti 4 roky: cca 3 mil. roční úvěrové zatížení při financování bez dotace s dobou splatnosti 4 roky: cca 15 mil. roční úvěrové zatížení při financování bez dotace s dobou splatnosti 10 let: cca 6 mil.

32 Partneři projektu Mikroregion Stražiště okolní mikroregiony
„ZÁMEK PACOV“ Partneři projektu Mikroregion Stražiště okolní mikroregiony podnikatelské subjekty v cestovním ruchu v regionu Národní technické muzeum

33 Návaznost projektu na strategické plánování
„ZÁMEK PACOV“ Návaznost projektu na strategické plánování Místní operační plán Strategie rozvoje mikroregionu Stražiště Územní plán města Pacova

34 „ZÁMEK PACOV“ Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "PROJEKT „ZÁMEK PACOV“ Předkladatel projektu: Město Pacov."

Podobné prezentace


Reklamy Google