Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský."— Transkript prezentace:

1 Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

2 Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a ve vztahu k lesům, vyjasnit kompetence MZe a MŽP a ve vztahu k lesům, vyjasnit kompetence MZe a MŽP 2) Zpřesnit práva a povinnosti OLH, zejména v případech, kdy náklady na jeho činnost hradí stát 3) Posoudit obsah, využití a efektivitu LHO 4) Ve spolupráci s vlastníky lesů řešit postavení a dostupnost děl hospodářské úpravy lesů a dostupnost děl hospodářské úpravy lesů 5) Zkvalitnit systém celoživotního vzdělávání osob a subjektů působících v LH a subjektů působících v LH

3 Expertní skupina (ES) Členové nominovaní KR NLP Ing. Vlastibor Ryšánek - zpravodaj Ing. Tomáš Dohnanský - zástupce Ing. František Morávek Ing. Václav Bárta Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. Ing. Vlastimil Sichrovský Ing. Ctibor Záruba Dr. Ing. Jan Kadavý Ing. Milan Hron MVDr. Jaromír Bláha Prof. Josef Fanta Členové nominované ES Ing. Petr Bureš (Krajský úřad Vysočina) Ing. Milan Slavinger (Magistrát města Jihlavy) Ing. Jiří Pohan (Česká komora odborných lesních hospodářů) Ing. Mikuláš Říha (nezávislý expert)

4 Návaznost na další klíčové akce KA č. 5 – Podpořit spolupráci vlastníků lesů (sdružování, poradenství, arondace) – 16.1., 16.2.,16.5.KA č. 5 – Podpořit spolupráci vlastníků lesů (sdružování, poradenství, arondace) – 16.1., 16.2.,16.5. KA č. 12 – Podporovat zlepšení sociální situace v LH (místní zaměstnanost, odborné vzdělávání a školení, nové informační technologie, nezbytná kvalifikace) – 16.1.,16.2.,16.5.KA č. 12 – Podporovat zlepšení sociální situace v LH (místní zaměstnanost, odborné vzdělávání a školení, nové informační technologie, nezbytná kvalifikace) – 16.1.,16.2.,16.5. KA č. 14 – Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy (celoživotní lesnické vzdělávání OSSL, kvalifikační požadavky na OSSL, poradenská a osvětová činnost OSSL) – 16.1.,16.5.KA č. 14 – Zlepšit slabé postavení LH v rámci veřejné správy (celoživotní lesnické vzdělávání OSSL, kvalifikační požadavky na OSSL, poradenská a osvětová činnost OSSL) – 16.1.,16.5. KA č. 15 – Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH (prezentace LH veřejnosti, komunikační schopnosti, lesní pedagogika) – 16.1. až 16.5.KA č. 15 – Zlepšit informovanost veřejnosti o skutečném stavu lesů a potřebách LH (prezentace LH veřejnosti, komunikační schopnosti, lesní pedagogika) – 16.1. až 16.5.

5 Podklady pro řešení 1) Studie zpracované v rámci NLP I. (2003): A8_Odborné vzdělávání pracovníků LH A9_SSL v novém regionálním uspořádání A11_Práva a povinnosti OLH 2) Studie „OLH ve věcném záměru nového lesního zákona“ - současný stav, problémy a návrh věcného řešení (2006) 3) Průzkumy SSL a SVOL k činnosti OLH (1999, 2007) 4) Poznatky z odborné literatury (Lesnická práce, Lesu zdar …) 5) Sborníky seminářů k problematice (Lesnické sněmy…) 6) Pravidla MZe pro poskytování údajů schválených OPRL, LHP a LHO a související legislativa (zákon o ochraně osobních údajů..) 7) Zápisy z jednání ES (28.5.2009, 11.6.2009)

6 Finanční náročnost řešení stávající podklady jsou dostačujícístávající podklady jsou dostačující z finančního hlediska jsou zásadní schůzky dílčích pracovních skupin pro jednotlivé úkoly (vysoké cestovní náklady)z finančního hlediska jsou zásadní schůzky dílčích pracovních skupin pro jednotlivé úkoly (vysoké cestovní náklady) předpoklad variantního řešení u 16.1., 16.2. a 16.3. (doporučená varianta hlasováním) předpoklad variantního řešení u 16.1., 16.2. a 16.3. (doporučená varianta hlasováním) nezbytné je závěrečné jednání všech členů k souhrnnému výstupu za celou KAnezbytné je závěrečné jednání všech členů k souhrnnému výstupu za celou KA

7 Průběh řešení – 16.1. a) Vrchní státní dozor var. I. – zachovat stávající stav var. II. – organizačně a funkčně ponechat VSD v současné podobě, ale upravit kompetence VSD v lesích tak, aby se nezabýval hospodařením vlastníků lesa a ukládáním nápravných opatření var. III. - změnou ustanovení kompetenčního zákona přenést funkci VSD v lesích na ÚOSSL (MZe) nebo funkci ÚOSSL na MŽP b) Česká inspekce životního prostředí var. I. – zachovat stávající stav var. II. - upustit od pojetí kontrol zahrnujícího plnění produkční funkce lesa a upravit kompetence a pravomoc ČIŽP v ochraně lesa tak, aby těžištěm její činnosti bylo řešení závažných případů ohrožení nebo poškození funkcí lesa jako složky životního prostředí nebo řešení případů tam, kde je není schopna řešit SSL, která za tímto účelem požádá orgán ČIŽP o spolupráci var. III. (podmíněná) – v případě přetrvávající nefunkčnosti dozorové činnosti ORP spojit dozorovou pravomoc SSL a ČIŽP v jediný specializovaný orgán dozoru nad hospodařením v lesích (specializovaný orgán „státní péče o lesy“) v přímé působnosti ÚOSSL u všech variant - požadovat zvýšení požadavků na zaměstnance ČIŽP v ochraně lesa – lesnické vzdělání a příslušná praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence OLH (alternativa: lesnické vzdělání a praktické zkušenosti v oboru bez bližší specifikace) c) ORP (krajské úřady) požadovat zvýšení požadavků na zaměstnance SSL na ORP (krajských úřadech) – lesnické vzdělání a příslušná praxe v rozsahu podmínek pro udělení licence OLH (u krajských úřadů alespoň 1 pracovník v rozsahu licence pro zpracování LHP) v případě přetrvávající nefunkčnosti dozorové činnosti ORP přenést pravomoci SSL a ČIŽP na jiný orgán (specializovaný orgán „státní péče o lesy“) v přímé působnosti ÚOSSL (alternativa: rozdělit kompetence v dozorové činnosti na jednotlivé stupně /např. hospodaření v lese, výkon funkce OLH – ORP, tvorba LHP a dodržování závazných ustanovení – krajské úřady/) zásadně nepřesouvat kompetence ORP SSL na nižší stupně veřejné správy d) V lesním zákoně přesněji vymezit možnost odlišného způsobu hospodaření v lesích zvláště chráněných území (§36)

8 Průběh řešení – 16.2. var. I. – prakticky zachovat stávající stav, do legislativy (alternativa: do smlouvy s příslušným ORP) doplnit zejména povinnosti OLH hrazeného státem za současného umožnění odejmutí licence při neplnění těchto povinností var. II. – zajišťovat výkon funkce OLH právnickými osobami, které v určeném území vykonávají právo hospodařit ve státních lesích var. III. – výkon funkce OLH zabezpečit specializovaným orgánem „státní péče o lesy“ (viz úkol č. 1) u všech variant: současné právo vlastníka lesa vybrat si a hradit OLH zachovat, závažné negativní důsledky činnosti OLH řešit efektivním ustanovením o odejmutí licence OLH při stanovení povinností OLHpřihlédnout k úkolu KA 1.2 (přehodnotit legislativní náročnost na drobné lesní majetky) optimalizovat výši náhrady za činnost OLH v závislosti na vymezených povinnostech OLH zvážit povinnost složení zkoušky OLH alter. OLH hrazeného státem (za předpokladu téže zkoušky pro SSL)

9 Průběh řešení – 16.3. var. I. – prakticky zachovat ve stávající podobě, upravit tvorbu a protokolární předávání LHO (prostřednictvím OLH aktivně zapojit vlastníka do plánování hospodářských opatření, předat všem vlastníkům vlastnický separát LHO s poučením o možnosti „protokolárního převzetí“) var. II. - zefektivnit tvorbu a využití LHO (odbourat protokolární přebírání LHO, zjednodušit vlastnické separáty, odstranit pravou stranu LHO /hospodářská opatření/) u obou variant: zachovat bezplatné poskytování LHO (vlastníkům lesů, OLH) zvážit prodloužení periody zpracování LHO na 20 let (v souladu s OPRL) ze strany OSSL zajistit vybavení OLH hrazeného státem kompletními daty LHO včetně software

10 Průběh řešení – 16.4.,16.5. 16.4. 16.4. na základě posouzení příslušné legislativy (včetně autorského zákona a zákona o ochraně osobních údajů) a možností dle platných pravidel MZe (ÚHÚL) pro poskytování děl HÚL navrhnout případné úpravy nebo doplnění stávajícího systému poskytování dat OSS a orgánům dozoru v lesích ve smyslu volné dostupnosti těchto dat pro výkon jejich kompetencí 16.5. 16.5. posoudit detailně možnost zavedení zkoušek pro OLH (alternativa: pouze OLH hrazeného státem), zaměstnanců SSL a ČIŽP vyvolat jednání mezi zaměstnavatelskými svazy, LČR, OS DLV (zaměstnanost, sociální jistoty, vzdělávání jako stabilizační prvek) a MZe za účelem aktivizace procesů celoživotního vzdělávání dospělých kategorie THP i D

11 Nástroje řešení Legislativní Legislativní -opatření – změna LZ, prováděcích vyhlášek – 16.1.,16.2.,16.3. - změna dalších zákonů (o obcích, „kompetenční“ zákon ?) - změna dalších zákonů (o obcích, „kompetenční“ zákon ?) Výzkum a organizace Výzkum a organizace - opatření – případná úprava pravidel pro poskytování dat – 16.4. Osvěta a vzdělávání Osvěta a vzdělávání - opatření – jednání zainteresovaných stran (MZe, LČR, zaměstnavatelské svazy, OS DLV, školy, SVOL …) - 16.5.

12 Další postup jednání 1.Jednání dílčích pracovních skupin a finální výstupy k jednotlivým úkolům – termín: 15.9.2009 2.Závěrečné jednání pracovní skupiny a konečný výstup pro KR NLP – termín: 31.10.2009


Stáhnout ppt "Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský."

Podobné prezentace


Reklamy Google