Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 4. květen 2013VY_32_INOVACE_140219_Hlavni_svetova_nabozenstvi_a_cirkve_DUM Hlavní světová náboženství a církve

2 „ Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobě volnost změnit své náboženství nebo víru, jakož i svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám nebo společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou a zachováním obřadů.“ Všeobecná deklarace lidských práv, 1948

3  Náboženství označuje projevy lidského vztahu k vyšší, nadlidské moci. Náboženství v různých podobách je součástí kultury od počátků existence lidstva a provází jej v celých dějinách.  Je cestou, jak pochopit vesmír a svou existenci, a také způsobem, jak dát životu cíl a význam, jak se vyrovnat s vlastní smrtelností.

4 Základní podoby náboženství  Panteismus – ztotožňuje boha s přírodou.  Polyteismus – věří ve více bohů (antické římské a řecké náboženství).  Monoteismus – uznává jediného boha (křesťanství, islám, judaismus).  Deismus – podle něj bůh sice stvořil svět, ale do jeho chodu dále nezasahuje.

5  Ateismus – neuznává a popírá existenci boha.  Teologie – nauka o bohu (z řeckého theos = bůh, logos = slovo). Usiluje o rozbor a výklad náboženské doktríny, vychází z předpokladu, že bůh existuje.  Religionistika (z latinského religio = náboženství) se zabývá vědeckým zkoumáním náboženství, aniž by rozhodovala o pravdivosti.

6 Společné rysy náboženství  Vztahuje se k vyššímu řádu, k bohu či božstvu.  Dělí svět na 3 patra (nebe, zem, peklo).  Posvátné texty.  Důraz na etické (morální) chování a požadavek odpovědnosti za své činy.  Tvrdí, že je možné navázat duchovní kontakt s bohem.  Má kult (náboženské obřady).

7 Judaismus  Monoteistické náboženství židovského národa.  Vznikl jako náboženství hebrejských kmenů přibližně ve 2. pol. 2. tisíciletí př. n. l. Tehdy dal bůh prostřednictvím proroka MOJŽÍŠE židovskému národu Zákon (10 přikázání vyrytých do kamenných desek).  Centrem náboženského kultu Židů byl Chrám v Jeruzalémě (založen králem Šalomounem).

8  Základním posvátným spisem Judaismu je Tóra (Pět knih Mojžíšových), která spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach = hebrejskou bibli.  K modlitbám, studiu či společenským událostem se Židé scházejí v synagogách (v každé je uložen svitek s textem Tóry).  Židovští učitelé se nazývají rabíni.  Sedmiramenný svícen – symbol židovství.

9 Židovské svátky:  Šabat – sobota je dnem oddechu.  Pesach – židovské velikonoce, připomínají si vysvobození z egyptského otroctví.  Sukot – svátek stánků, připomínka na putování pouští a poděkování za úrodu.  Chanuka – svátek světel, oslava znovu vystavění izraelského chrámu.

10  Židé byli pro odlišnost své víry a způsob života po celou historii terčem útoků ze strany většinové společnosti. Náboženská a později rasová nenávist k Židům se nazývá antisemitismus.  Vyvrcholil ve 20. století holocaustem = systematickým vyvražďováním Židů nacisty za 2. světové války.

11 Křesťanství  Nejrozšířenější světové náboženství.  Kořeny tohoto monoteistického náboženství, navazujícího na judaismus, lze hledat na počátku našeho letopočtu na území dnešního Izraele.  Své učení odvozuje od historické postavy JEŽÍŠE Z NAZARETU, který kolem roku 30. n. l. veřejně působil jako kazatel a reformátor židovství.

12  Křesťané považují Ježíše za Božího syna. Věří, že třetí den po své smrti vstal z mrtvých a vystoupil k Bohu - Otci (Hospodinu, Stvořiteli) na nebesa.  Svou smrtí tak vykoupil hříchy člověka (Spasitel, Kristus, Mesiáš).  Svatou Trojici, kterou křesťané vyznávají, doplňuje Duch svatý.  Na „trojjediného“ Boha se obracejí prostřednictvím modlitby.

13  Základním spisem je Bible, skládající se ze Starého a Nového zákona. Starý zákon sdílí křesťanství s judaismem. Nový zákon hovoří o životě a působení Ježíše z Nazaretu (4 evangelia).  Křesťanem se člověk stává přijetím křtu vodou – symbolizuje vzkříšení do nového života.  Vrcholem křesťanské bohoslužby je eucharistie (přijímání chleba či vína jakožto těla Kristova).

14  Křesťané věří v posmrtný život. Očekávají, že jednoho dne se Kristus vrátí na zem. Poté bude následovat konec světa a poslední soud, při němž bude každý člověk souzen podle svého jednání a dostane se buď do nebe nebo do věčného zatracení.

15  Symbolem prvních křesťanů byla ryba, později se stal symbolem křesťanství kříž.  Křesťané se scházejí k modlitbám do kostelů.  Svátečním den křesťanů je neděle – tento den vstal podle Bible Kristus z mrtvých.  Velikonoce – připomínka Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.  Vánoce – oslava Kristova narození.

16  Pro křesťanská společenství se používá označení církev. Zpravidla patří k jednomu ze tří směrů, které se v průběhu křesťanství vytvořily:  katolická (západní)  pravoslavná (východní)  protestantská (evangelická)

17 Islám  Nejmladší velké monoteistické náboženství. V 7. století jej na Arabském poloostrově založil MUHAMMAD (Mohamed), který pocházel z města Mekka.  Stoupenci islámu, muslimové, věří v jednoho boha – Alláha – a v Mohameda jako jeho proroka.  Dvěma hlavními větvemi islámu jsou ší´ité a sunnité.

18 Hlavní pilíře:  Vyznávat jediného boha.  Modlit se předepsaným způsobem.  Dávat potřebným almužnu.  Alespoň jednou v životě navštívit posvátnou Mekku.  Dodržovat ramadán (postní měsíc).

19  Základní náboženskou knihou je Korán – veršovaná sbírka božích sdělení, kterou podle islámské nauky nadiktoval Mohamedovi sám bůh.  K modlitbám se muslimové scházejí v mešitách.  Muslimské země mají znak – půlměsíc.

20 Hinduismus  Souhrnné označení pro náboženství celé indické civilizace.  Čerpá z posvátných spisů, tzv. véd. Na ně navazují filozoficko-náboženská vyprávění zvaná upanišady.  Uctívají stovky bohů, do popředí vystupují Brahma (stvořitel), Višnu (zachovatel) a Šiva (ničitel).

21  Duchovní učitelé hinduismu si říkají guru.  Společnou vírou indických náboženství je sansára – koloběh zrození, smrti a opětovného zrození.  Kam se každá bytost zrodí, závisí na jejích činech v předchozích životech. Tento princip se označuje jako karma.

22 Buddhismus  Světové náboženství pocházející z Indie a rozšířené po celé jihovýchodní Asii. Jeho zakladatel SIDDHÁRTHA GAUTAMA je nazýván čestným titulem Buddha (Probuzený).  Nejstarším textem je Tripitaka (Tři koše rozprav).  Pro buddhismus je charakteristická víra v koloběh životů a snaha vymanit se z něj – dosáhnout nirvány (stavu neulpívání a vyvanutí).

23 Konfucianismus  Zakladatelem je KONFUCIUS.  Zdůrazňuje pojem Li – správné chování a disciplínu. Taoismus  Založen na učení knihy Tao-te-t´ing, jejíž autorem je LAO-C´.  Taoismus zdůrazňuje niternost, umírněnost a život v harmonii.

24 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google