Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,"— Transkript prezentace:

1 Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava, příspěvková organizace Ostrava, Mgr.Ivo Schvan

2 Aktivity PPP Opava Klíčová aktivita č. 3:
Vzdělávání školních spec.pedagogů a školních psychologů FIE, Mediační výcvik Zavádění využití Feuersteinovy metody v přímé práci se žáky Zavádění využití mediačních technik v přímé práci se žáky (metodické konzultace v návaznosti na absolvovaný výcvik) Sborník využití metody instr. obohacování a mediace ve školské praxi Individuální konzultace pro školní spec.pedagogy a školní psychology (Osobní, telefonické, písemné konzultace - Mail: Tel.: )

3 Klíčová aktivita č.2: Metodická podpora ŠPP formou společných pracovních setkání 2 x ročně, aktuální témata Účinná intervence u děti úzkostných, hyperkinetických a dětí s poruchami chování, Mapa poruch chování a strategie intervence – metodický materiál – PhDr. Nora Gavendová Problematika rizikových projevů chování a extremismu – Bc. David Lebeda Náměty pro další pracovní setkání ŠPP: Agrese a agresivita Diagnostika SPU KUPOZ Mediace Práce se třídou, problematika šikany Rozvoj grafomotoriky Práce s rodinou Práce s mimořádně nadanými žáky Relaxační techniky, terapeutické techniky

4 Klíčová aktivita č. 1: Společné dílny s rodiči (spolupráce s PPP v rámci metodická podpory) V přípravě: metodická pomoc v přípravě spec.pedagogické části dílny, konzultace návrhu a přípravy návrh navazující odborné péče v rámci standardních činností ŠPZ a spolupracujících organizací V průběhu: individuální poradenská podpora rodičů (otázky vedení dítěte v domácím prostředí, výběr vhodných výukových strategií a stylů učení, organizace domácí přípravy) Po skončení: možnost supervizní pedagogické reflexe

5 Možnosti využití výcviků v inovačním procesu ŠVP a IVP
FIE - Instrumentální obohacení podle Ravena Feuersteina „Nechte mě chvilku…, já si to rozmyslím !“ intervenční program (1.stupeň) Obsah a cíl instrumentů: Uspořádání bodů – vytvářet předpoklady pro učení aktivací kognitivních funkcí (rozlišování, oddělování, uspořádání včetně rozvíjení abstraktního myšlení) Porovnávání – rozvíjí schopnost popisu vztahů mezi předměty, událostmi a myšlenkami ve smyslu jejich podobnosti a rozdílnosti Orientace v prostoru I – poskytnout stabilní systém pro vytvoření prostorové představy Analytické vnímání – prostřednictvím syntézy částí do celků podpořit kompetence při řešení reálných situací

6 Možnosti využití ve školské poradenské praxi
Stimulační program – problémy v osobnostním vývoji Intervenční reedukační program – žáci s VPU, ADHD Inventář didaktických postupů a výuk.strategií žáka – styl dom.přípravy Mapa kognitivního potenciálu žáka – pro potřeby IVP Komunikativní nástroj – rozvoj verbálních kompetencí žáků Nástroj primární pedagogické diagnostiky – potřeby podpůrného vedení a metodického spolupráce ŠPP s pedagogy Součást výukového postupu – žáci s upraveným vzdělávacím programem – modifikace úkolů Forma: individuální práce x skupinová práce Rozsah: práce s 1 instrumentem x dlouhodobější vedení žáka

7 Opora FIE při práci s žáky s VPU (reedukaci)
Technika čtení : - zpevnění percepce tvarů a jejich postavení ve slovech - rozšiřování percepčního pole a upevňování očních souhybů (správné směrovosti při čtení) - rozvoj aktivního porozumění (práce s myšlenkou a jejím rozvíjením, rozvoj slovní zásoby a verbalizace, čtení neverbálních instrukcí a obrázků) - rozvoj slovně pojmového myšlení - práce s chybou, schopnost sebekontroly

8 Psaní a grafomotorické dovednosti:
- rozvoj vizuomotorické koordinace, zautomatizování stejné velikosti písma - práce se zrak.vnímáním grafických tvarů - podpora správného úchopu psacího náčiní - rozvoj jemně motorických dovedností (zmenšování, zvětšování) - nácvik plynulosti grafického záznamu (diktovaného i přepisovaného) - rozvoj prostorové orientace na ploše, v sešitu, v řádku - stimulace sluchové percepce – zaměřit pozornost na správný pokyn, porozumět sdělení učitele - práce s chybou, schopnost samostatné korekce

9 Matematika: - rozvoj základních matematických představ (množství, pořadí, celku a části) - postřehování počtu, budování a procvičování představy čísla - upevňování orientace v čísel řadě - nácvik a vyvození základních geometrických tvarů - práce s matematickými pojmy (správné pojmenování a jejich přiřazování, pochopení podstaty sčítání a odečítání) - upevňování algoritmů při řešení složitějších početních postupů - zprostředkovaně i k pochopení řešení slovních úloh

10 Opora FIE při práci s žáky ADHD, ADD
- rozvoj správného a přesného vnímání a myšlení (reality s rozlišováním podstatných jevů, abstraktního chápání) - rozvoj pozornosti, krátkodobé i dlouhodobé paměti - budování vytrvalosti a pracovních návyků (režimu, systematičnosti, adekvátních reakcí na novou skutečnost, změny a školní zátěž) - rozvoj pracovního tempa a pracovní reaktivity - postupné řešení složitějších úkolů a práce s aspirací - rozvoj motivace a emočního intelektu (žák pracuje pro sebe – „záleží na mně, mohu pracovat svým tempem…“) - nácvik sebekontroly a postupné korekce - posilování sociálních dovedností a participace (kolektivní práce)

11 Výstupy a monitorovací indikátory
FIE - 10 – 12 individuálně integrovaných žáků školy za projekt (5-6 žáků v každém školním roce , ) - pravidelné vedení záznamů ve školní poradenské dokumentaci, evidence a vykazování počtu podpořených žáků – 3 měsíční interval, zahájení září – listopad 2010 - příprava na práci s žákem a lekci jako podklad pro finální Sborník využití metody instr. obohacování a mediace ve školské praxi – sborník kazuistik

12

13

14

15 Mediační výcvik Obsahová náplň: definice mediace, její cíle, principy a základy, fáze mediačního procesu, role mediátora videoukázka mediační kauzy, možnosti použití mediace v různých oblastech složky komunikace, bariéry v komunikaci a jejich vliv na konflikt, nástroje pro jejich snižování – naslouchání, práce s vlastními emocemi a emocemi druhých teorie vzniku a vývoje konfliktu, jeho druhy, styly a modely řešení, specifika interkulturního konfliktu role aktivního naslouchání a mimoslovní komunikace v mediačním procesu proces kooperativního vyjednávání, prevence a zvládání nečistých triků ve vyjednávání průběžné opakování jednotlivých fází mediačního procesu – cíl a postup specifické dovednosti, nástroje a strategie mediátora technika efektivního sběru informací, technika písemného záznamu mediačního procesu tvorba dohody, její parametry a forma co-mediace, aneb práce mediátorského tandemu nejčastější těžkosti v jednotlivých fázích a jejich zvládání potence a limity mediace – situace vhodné a nevhodné specifika školské mediace modelové mediační kauzy z oblasti školství (např. žák – učitel, rodič – učitel, žák – žák, atd.) srovnání rolí – mediátora, facilitátora (usnadňuje komunikaci ve skupině), poradce, terapeuta, arbitra, atd. testy sebepoznání s korekcí osobního nastavení pro roli mediátora, možnosti spolupráce s poradcem a metodikem pro prevenci a řešení některých sociálně patologických jevů a tím spojených konfliktů Techniky a metody facilitátora, vhled do praxe facilitátora – 4 hod.

16 Průběh Mediačního výcviku
Plánované termíny výcviku: 18. – 20. října 2010 3. – 5. listopadu 2010 1. – 3. prosince 2010 11. – 13. ledna 2011 Místo konání: Hotel a konferenční centrum KAM Malenovice, Malenovice 146, okr. Frýdek – Místek Účastníci: Mgr. Jitka Habrnálová Mgr. Andrzej Toman PhDr. Zbyněk Domin Mgr. René Gavlas Mgr. Eva Gibiecová Mgr. Petra Chytilová Mgr. Karin Martiníková

17 Výstupy a monitorovací indikátory
Mediace - zaslání motivačního dopisu účastníka - min.10 individuálně integrovaných žáků školy za projekt (min.5 žáků v každém školním roce , ) - pravidelné vedení záznamů ve školní poradenské dokumentaci, evidence a vykazování počtu podpořených žáků – 3 měsíční interval, zahájení leden – březen 2011 - spolupráce v přípravě podkladů pro Sborník využití metody instr. obohacování a mediace ve školské praxi – sborník kazuistik

18 www.ppp.opava.cz Děkuji za pozornost, vydržte, následuje krátká videoukázka „Bertík“.


Stáhnout ppt "Společné setkání příjemce podpory, partnerů a zapojených škol projektu Zhodnocení dosavadních aktivit a činností Partner: Pedagogicko-psychologická poradna,Opava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google