Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možností rozvoje proinovační, instituční infrastruktury - v tom průmyslových a technologických parků Nowá Ruda, 8 březen 2007 r. Bronisława Kowalak Ředitel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možností rozvoje proinovační, instituční infrastruktury - v tom průmyslových a technologických parků Nowá Ruda, 8 březen 2007 r. Bronisława Kowalak Ředitel."— Transkript prezentace:

1 Možností rozvoje proinovační, instituční infrastruktury - v tom průmyslových a technologických parků Nowá Ruda, 8 březen 2007 r. Bronisława Kowalak Ředitel Departamentu nářadí podpory Ministerství Hospodářství

2 Plán prezentace Význam instituční infrastruktury pro rozvoj hospodářství Podobnosti a rozdíly – zvláštní ekonomické zóny, průmyslové a technologické parky, technologické inkubátory, klastry Programy podpoření v latech 2007-2013 Ministerství Hospodářství

3 Základními faktory ovlivňujícími úroveň současné konkurenceschopnosti jsou: inovačnost, podnikavost, získávání znalostí a permanentní učení Místem, ve kterém se soustřeďuje vytváření a získávání znalostí a dovedností, se stávají „učící se regiony“ zakotvené v reáliích místního rozvoje, soustřeďující ty, kteří dovedou vytvářet podmínky pro inovace a zanechat modely z minulosti Poháněcí silou regionálních systémů inovací jsou vědecké parky a klastry Szerzej – B. Kowalak, Konkurencyjna gospodarka. Innowacje - infrastruktura - mechanizmy rozwoju, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIW Radom, styczeń 2006 Podrobněji – B. Kowalak, Konkurenceschopné hospodářství. Inovace – infrastruktura – mechanizmy rozvoje. Vydavatelství Institutu technologie provozu PIW Radom, leden 2006 Faktory zvětšující konkurenčnost Ministerství Hospodářství

4 „Inovace je zformování nové funkce výroby“ [J. Schumpeter]. „ Je procesem vytváření nových nápadů ve vztahů ke jejich zdrojům, a také přijímáním rozhodnutí ve věci těchto nápadů, v jejichž důsledku vzniká něco užitečného“ [M. Porter i J. B. Kamm] „Inovačnost hospodářství – to je schopnost a motivace podnikatelů k neustálému hledání a využívání v praxi výsledků výzkumných a rozvojových prací, nových koncepcí, nápadů a vynálezů. To je také: - zdokonalování a rozvoj stávajících výrobních, provozních a týkajících se oblasti služeb technologií, - zavádění nových řešení v organizaci a řízení, - zdokonalování a rozvoj infrastruktury, zejména týkající se shromažďování, zpracování a zpřístupňování informací” [MG Program „Zvyšování inovačnosti hospodářství v Polsku do roku 2006”] „Podnikatelství spočívá v: aktivitě lidí za účelem inovace a objevování nových vazeb ve stávajícím hospodářském systému, ve schopnosti pohledu do budoucna, hledání změny a jejího využívání pro sociální a hospodářskou inovaci“ [PF Druker] Inovace – způsobilost inovace - podnikavost Ministerství Hospodářství

5 Organizační inovace běžně je vyvolana závedením technologické inovace, a má obrovský vliv na účinnost této inovace Solowov Paradoks Prámen: A. Nowak-Far, Globální konkurence.., WN PWN, W-wa Poznań 2000, s. 29. PROCESY VÝROBKY SLUŽBY TECHNOLOGICKÉ INOVACE ORGANIZAČNÍ INOVACE DIFUZNÍ SCHOPNOSTI SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SE SCHOPNOST KOORDINOVANÉ EXPANSE DALŠÍ SYNERGICKÉ EFEKTY Dvojitost inovace Ministerství Hospodářství

6 Proces přenosu znalostí a technologií se neodehrává spontánně, ale vyžaduje přesně vymezené činnosti a prostředky pro vytváření příznivých podmínek pro vznik rozvoj inovačních firem, v tom umožnění využívání: - vhodné technické infrastruktury (např. v parcích a inkubátorech), - právního a podnikatelského poradenství pro firmy typu start up a spin-off, - snadného přístupu k fondům vysokého rizika, zejména k zárodečným fondům. Problém plynulostí financování - od výzkumů až k trhu Pramen: A. Barwicz, Krasiczyn 2001, Středisko inovace FIRE - www.innowacje.pl Přenos znalostí a technologií do MSP Ministerství Hospodářství

7 Budování příznivého prostředí pro vznik a rozvoj inovačních firem, zejména MSP, je základem strategie EU a OECD a rozvojových programů uskutečňovaných zeměmi směřujících k hospodářství založenému na znalostech Tyto země podporují průmyslové a technologické parky a klastry, protože to jsou instituce „zatavené“ do regionálního společenství, které plní diferencované funkce v oblasti zavádění inovačních řešení Zvláštní úloha se přidává klastrům, které byly uznány účinným nástrojem průmyslové, inovační a regionální politiky a prvkem hospodářství založeného na znalostech „Hospodářství založené na znalostech „je ekonomický řád, ve kterém znalosti a nikoliv práce, surovina a kapitál jsou klíčovým zdrojem, společenský řád, pro nějž je sociální nerovnost založena na znalosti hlavní výzvou…“ (P.F. Drucker, The Atlantic Monthly, 1994) Zkušeností vyvinutých států Ministerství Hospodářství

8 Strategické směry: místa práce a inovace Zrušení a restrukturalizace mnoha závodů v letech 90. způsobilo pokles zaměstnaností a poničení nepotřebné technické infrastruktury, zaroveň překážkou pro vznik nových firem v Polsku je nedostatek vhodné technické infrastruktury Instituční nářadí Ministerství Hospodářství pro nové investice a vznik nových pracovních míst: zvláštní ekonomické zóny průmyslové a technologické parky technologické inkubátory klastry Ministerství Hospodářství

9 Zvláštní ekonomické zóny (SSE) první - od 1995 - v Mielcu dnes 14 SSE – celková plocha cca 8 tis. ha, může být zvětšena do 12 tis. ha v zónách, působí nad 600 podnikatelů, kteří investovali nad 30 mld PLN a vytvořili 120 tis. pracovních míst miejsc Základní právní předpisy, které určují působení SSE: zákon ze dne 20 října 1994 r. o SSE, nařízení vlády, které jménuje zóny Ministerství Hospodářství

10 SSE dle zákona je: Vyčleněná, neobytná část území Polska Je označovana na pozemkách určených v pozemkovém plánu jako průmyslové, ačkoliv už byly připojene pozemky, které patřily Agentuře zemědělského vlastnictví SP může být označena na pozemků Řídícího, Státní pokladny, obci, a také jiných subjektů (v tom právních osob) za podmínkou, že s tím souhlasí Ministerství Hospodářství

11 Lokalizace SSE v Polsku Ministerství Hospodářství

12 SSE jsou nejlepší místo pro investice Možnost použití osvobození od daně z příjmů Rozsah výpomoci z titulu nákladů: - nové investice – je součin maximální intenzivity a nákladů na investice, které jsou kvalifikovane pro výpomoc - tvoření nových pracovních míst – je součin maximální intenzivity a dvouletých nákladů práce nově zaměstnaných pracovníků péče nad investory vedena Řídícím Oprávnění Řídícího pro výdaní správních rozhodnutí v oblasti stavebních zákona (rozhodnutí ve věci stavebních podmínek, a hospodáření na terénu, stavební povolení) Ministerství Hospodářství

13 Průmyslový park je soubor vyčleněných nemovitostí, ve složení kterého se nachází co nejméně jedna nemovitost, na které je technická infrastruktura, která je zbytkem po restrukturalizovaném nebo zrušénem podniku, vytvořeny na základě civilně právní smlouvu, které strany jsou jednotka samosprávy, která se snáží vytvořit možnost vedení hospodářské činnosti pro podnikatele, zvlášt malé nebo střední. Pramen: SPO-WKP Doplnění programu Průmyslový park může být konečným článkem restruktualizace velkého podniku Průmyslový park místem pro MSP Ministerství Hospodářství

14 Průmyslové a technologické parky, technologické inkubátory a klastry – pohaněčí sila regionů MSP působící v parcích, inkubátorech nebo v klastrech používají zároveň : významnou globální integraci (dostupnost) silnou místní adaptace lokalnej (blízkost) Blízkost firem urychluje proces výuky, usnadň uje sdělení se neveřejnými informacemi, nieformálními, zkracuje dobu realizace projektů Dostupnost – čili možnost téměř okamžité komunikace s různými vzdálenými místy (Internet) – propojene s definici sítě - umožň uje mezinárodní podnikání Ministerství Hospodářství

15 Lokalizace průmyslových parků v Polsku Ministerství Hospodářství

16 Technologický park je soubor vyčleněných nemovitostí včetně technické infrastruktury vytvořený za účelem provádění pohybu znalostí a technologií mezi vědeckými jednotkami a podniky, na jehož území jsou podnikatelům, kteří využívají moderní technologie, jsou nabízeny služby v oblasti poradenství zakládání a rozvoje podniků, přesnou technologií a přeměny výsledků vědeckých výzkumů a rozvojových prací na inovační technologie, a také vytvářející těmto podnikatelům možnost provozování hospodářské činnosti s využitím nemovitostí a technické infrastruktury na smluvních zásadách. Zdroj: SOP-RKP Doplnění programu Technologický park – přenos znalostí Ministerství Hospodářství

17 Technologický inkubátor je rozpočtově a prostorově vyčleněná jednotka, která zajišťuje začínajícím podnikatelům ze sektoru MSP pomoc v rozběhu a provozování firmy nabízející produkt nebo službu vzniklé v důsledku zavedení nové technologie. Technologický inkubátor nabízí především: přístup k laboratořím a knihovnám místní vědecké instituce s technickým profilem cenově zajímavé podmínky pronájmu prostor správní a kancelářské služby firmám podnikatelské poradenství (právní, finanční, patentní apod.) propagaci firem působících v inkubátoru příznivé prostředí podnikatelů Pramen : SPO-WKP Doplnění programu Technologický inkubátor – místo pro start-ups Ministerství Hospodářství

18 Lokalizace parů a technologických inkubátorů Ministerství Hospodářství

19 Podle definice Portera: „Klaster je zeměpisné seskupení vzájemně propojených firem, specializovaných dodavatelů, jednotek poskytujících služby, firem působících ve spřízněných sektorech a s nimi spojený institucí (na příklad univerzit, normalizačních jednotek a oborových sdružení) v jednotlivých oblastech, které mezi sebou konkurují, ale také spolupracují.“ Tvorba klastrů se nemůže uskutečňovat administrativně. Je to tržní, vycházející zdola proces. Klaster – nový způsob myšlení Ministerství Hospodářství

20 Charakteristické vlastnostiZEZZEZ PP TP TIKLA Posiadanie jednostki zarządzającejAno Ne Formálně propojení s vědecko-vyzkumnou jednotkouNeNeNeAno Ne Aktivita v oblasti pokročilých technologiíNe Ano Částo Podpora vedení výrobní činnostiAno Ne Podpora vedení služebNeAnoNe Vedení právně – finančních služeb pro MSPNeAno Ne Nutná byznesová specializace mezi subjektyNe Ano ZZE, průmyslové a technologické parky, klastry a technologické inkubátory - podobnosti a rozdily Ministerství Hospodářství

21 Podporující programy – šance rozvoje Sekční Operační Program – Růst konkurence podniků, leta 2004-2006 Operační Program Inovační Hospodářství 2007-2013 Operační Program Rozvoj Východního Polska 2007-2013 Regionální Operační Programy 2007-2013 Ministerství Hospodářství

22 Průmyslové parky Technologické parky Technologické inkubátory Bylo podaných - 198 žádosti Přijaté - 82 žádosti - průmyslové parky - 34 - technologické parky - 22 - technologické inkubátory - 26 Celková hodnota projektů - 944 mln PLN Hodnota kvalifikovaných nákladů - 777 mln PLN Hodnota podpory - 668 mln PLN (v tom EFRR + rozpočet státu) Ukončena realizace - 22 proj. - v tom inwestiční - 3 proj. Stav zavedení aktivity 1.3 „Sekčního Operačního Programu – Růst Konkurence Podniků, lata 2004-2006” (dle informace ARP SA) Ministerství Hospodářství

23 Aktivita 5.1 - 104,3 mln euro Podpora kooperačních vazeb s nadregionálním významem (mj. klastrů) - dotace pro společné investice nezbytné pro rozvoj kooperační vazby a poradenských, školicích projektů a marketingových aktivit Aktivita 5.3 - 190 mln euro Podpora středisek inovačnosti ((mj. technologických parků a inkubátorů technologií) - dotace pro projekty zahrnující: poradenství v oblasti přípravy strategie rozvoje střediska, investice vyplývající z realizované strategie rozvoje střediska v oblasti rozšíření nebo modernizace stávajíc technické infrastruktury, a také propagační aktivity Technologické parky, technologické inkubátory a klastry v Operačním programu Inovační hospodářství 2007-2013 Ministerství Hospodářství

24 Aktivita I.3. Podpora inovací – 432,06 mln euro z EFRR (5 voj.) Infrastrukturní projekty z oblasti výstavby a rozšíření průmyslových parků, technologických parků, inkubátorů, hlavně technologických, středisek inovací apod. Příprava území pro investiční činnost spojenou s parky a inkubátory. Vybrané klíčové projekty týkající se mj.: technologických parků– 8 projektů - (lubelský, podkarpacký, białostocký, elbląský, olsztyńský, suwałský, ełcký, rzeszowský) průmyslových parků – 6 projektů (puławský, mielecký, tarnobrzeský, zambrowský, podlaský, ve Świdniku) technologických inkubátorů – 3 projekty (Mielec, Stalowa Wola, Kielce) klastrů – Świdnik (vytvoření základů pro klastr leteckých výrobců) Parky, Technologické inkubátory a klastry v Operačním Programu Rozvoj východního Polska 2007-2013 Ministerství Hospodářství

25 dolnoslezské - priorita 1. Růst konkurence schopnosti dolnoslezských podniků kujavsko-pomořanské – priorita 5. Posílení konkurenceschopnosti podniků lubelské – priorita 2. Ekonomická infrastruktura lubuské – priorita 2. Stimulování růstu investic v podnicích a posílení inovačního potenciálu lodžské – priorita 3. Hospodářství, inovačnost, podnikání malopolské – priorita 4. Infrastruktura pro hospodářský rozvoj mazověcké – priorita 1. Vytváření podmínek pro rozvoj inovačního potenciálu a podnikání v Mazovší opolské - priorita 1 – Posílení hospodářské atraktivity regionu Výpomoc pro průmyslových a technologických parků a klastrů v Regionálních Operačních Programech 2007-2013 Ministerství Hospodářství

26 podkarpatské – priorita 1 – Konkurence schopné a inovační hospodářství podlaské – priorita 1. Růst inovačnosti a podpora podnikání v regionu pomořanské – priorita 1 – Rozvoj a inovace v MSP slezské – priorita 1. Výzkum a technologický rozvoj, inovace a podnikání svatokřížské – priorita 1. Rozvoj podnikání varminsko-mazurské – priorita 1. Podnikání velkopolské – priorita 1. Konkurenceschopnost podniků západopomořanské – priorita 1. Hospodářství – inovace – technologie C.d. Přůmyslové, technologické parky a klastry v Regionálních Operačních Programech 2007-2013 Ministerství Hospodářství

27 „Nejlepší způsob předpokladání budoucností je jeji tvarování (Alan Kay - za Stefanem Kwiatkowskim, Intelektuální podnikavost, WN PWN, Warszawa 2000, s. 100) Ještě monitorování! Ministerství Hospodářství


Stáhnout ppt "Možností rozvoje proinovační, instituční infrastruktury - v tom průmyslových a technologických parků Nowá Ruda, 8 březen 2007 r. Bronisława Kowalak Ředitel."

Podobné prezentace


Reklamy Google