Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Získávání a udržování kompetencí sester v MOÚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Získávání a udržování kompetencí sester v MOÚ"— Transkript prezentace:

1 Získávání a udržování kompetencí sester v MOÚ
autorky prezentace: Zuzana Sýkorová Jana Kocourková Masarykův onkologický ústav Brno

2 Témata sdělení : Jaké byly kompetence sester dříve?
Co očekáváme od sestry dnes? Povinná a nepovinná školení Jak sestry připravujeme? Jak sestry testujeme? Jak kontrolujeme a udržujeme kompetence? Jak prezentujeme kompetentní sestry? Co plánujeme dál?

3 Kompetence sester v minulosti
Sestra neměla rozhodovací potenciál Sestra pouze plnila ordinace a dílčí pokyny Plnila výkony, ke kterým byla písemně pověřena Sestra nestanovovala ošetřovatelské diagnózy Sestra nestanovovala plán péče a nehodnotila výsledky Sestra neautorizovala svoji práci Sestře nemohly být přiznány ani odebrány kompetence na základě měřitelných kritérií

4 Co očekáváme dnes od sester pracujících na onkologických pracovištích?
schopnost: rozpoznat problémy a potřeby pacienta a reagovat na ně rozpoznat rizika v různých oblastech oš. péče a reagovat na ně plánovat, realizovat a hodnotit provedenou oš. péči dodržovat standardní postupy identifikovat (i potenciální) chyby v procesech precizně dokumentovat týmové spolupráce, výborné komunikace psychicky odolávat stresovým situacím celoživotně se vzdělávat

5 Jaké znalosti očekáváme u sestry na akreditovaném onkologickém pracovišti?
správné aplikační praxe chemoterapie řešení havarijních situací péče o porty zacházení chemickými látkami a dezinfekčními prostředky zacházení s medicinálními plyny pravidel dodržování hygieny rukou pravidel bezpečnosti práce základní resuscitace rehabilitačního ošetřování ochrany osobních údajů pacientů

6 Jaký je legislativní rámec činnosti sestry v ČR?
Zákon č. 96/2004 Sb. v platném znění , o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Vyhláška 424/2006 Sb. kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Metodický pokyn MZ ČR k realizaci a ukončení adaptačního procesu pro nelékařské zdravotnické pracovníky Akreditační standardy SAK ČR Mezinárodní akreditační standardy JCI

7 Co současné zákony ČR neumožňují ?
příklady: sestra specialistka na hojení ran není kompetentní ordinovat převazový materiál, který k hojení indikuje a používá sestra není kompetentní zavádět centrální katétr z periferie (přes flexilu) sesterská výkonová činnost je nízce bodově hodnocena ve vztahu k pojišťovnám ( převazy velkých onkologických nebo chronických ran , edukační činnost pouze po indikaci praktikem)…..

8 Charakteristika skupiny NLZP - sestry v MOÚ (r
Charakteristika skupiny NLZP - sestry v MOÚ (r.2010 – celkem 212 sester)

9 % sester pracujících bez odborného dohledu v MOÚ(obd. r
% sester pracujících bez odborného dohledu v MOÚ(obd. r.2010) z celkového počtu sester MOÚ

10 Systém nabývání nových informací sester v MOÚ vychází z metodického pokynu MZČR:
Sestře je při nástupu předán písemný plán: adaptační program (bo.d, s odb. dohledem, absolventky, po skončení MD, změna) oblasti: organizační, obecná část, výkonová část, absolventů – přidělen individuální úkol jmenovitě určený školitel pravidelné schůzky se školitelem a vedoucím pracovníkem – průběžné hodnocení ( týdně se zápisem) délka adaptace – podle praxe a schopnosti nabývat požadované dovednosti sestra získá doporučení – na co se ve svém rozvoji zaměřit nové sestře je umožněno hodnotit pracoviště, školitele a průběh adaptace, podílet se na svém plánu profesního rozvoje

11 Povinná školení pro všeobecné sestry v MOÚ
KPR ( při nástupu a dále 1x ročně) BOZ ( při nástupu a dále á 2 roky) Chemoterapie (1x ročně) Péče o porty (1x ročně) Hygiena rukou (při nástupu a dále á 2 roky) Rehabilitační ošetřovatelství ( při nástupu) Medicinální plyny ( při nástupu a dále á 3 roky) Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a dezinfekcí ( při nástupu ) Ochrana osobních údajů a dodržování zákona 101/200 sb. (při nástupu) Termíny všech školení v průběhu roku jsou zveřejněny s časovým předstihem na intranetu MOÚ.

12 Nepovinné vzdělávací akce pořádané MOÚ v r. 2010
účast je plánovaná individuálně, podle Plánu vzdělávání Psychoterapeutické postupy v práci sestry Brněnské onkologické dny Moderní techniky v radioterapii Specifika péče o seniory Diagnostické a zobrazovací metody v onkologii Bezpečná manipulace s imobilními pacienty

13 Kde vyžadujeme speciální kompetence?
u výkonů které mají charakter procesů a vyžadují nejen teoretické vědomosti ale také nutnost dodržovat a upevňovat postupy správné aplikační praxe (chemoterapie a biologická léčby, klinické studie, péče o porty) u výkonů, kde by mohlo hrozit riziko pro pacienta při provádění výkonů personálem s malou praxí u výkonů, kde dochází k časté inovaci informací do budoucna – převazy ran, speciální edukační činnosti prováděné sestrou…

14 Speciální kompetence sester
i.v. aplikace chemoterapie a biologické léčby péče o porty

15 Jak udržujeme a ověřujeme kompetence?
opakováním školení (cca 7 termínů/ téma/ rok) testováním teoretických vědomostí monitorováním počtu autorizovaných výkonů (např.kanylace, počty jehel zavedených do portů) ověřením praxe (u sester s nízkým počtem výkonů) auditováním vybraných oblastí aktualizací databáze kompetentních sester

16 Časová náročnost školení a testování vědomostí ( v roce 2010):
Název školení: četnost test rozsah výuky vyškoleno Porty - teorie 1x ročně 30 otázek 2 hod výuky 91 Porty - praxe - sestry MOÚ ne 10 výkonů 38 Porty - praxe - sestry mimo MOÚ 24 hod - 10 výkonů 13 porty MZČR - teorie 24 hodin výuky 20 chemoterapie – teorie sestry MOÚ 55 otázek 4 hod výuky 92 chemo MZČŘ - sestry MOÚ 4 testy 24 hod výuky 7 chemo MZČŘ 4

17 Kriteria hodnocení testů vědomostí:
95 – 100% odpovědí správně - výborně 85 – 94% velni dobře 75 – 84% dobře méně než 75% nutno opakovat test v r jen jedna sestra z 92 účastnic opakovala test pro nedostatečný výsledek test chemoterapie

18 Poměr sester s kompetencí k ošetřování portů k celkovému počtu sester pracujících v MOÚ v r.2010

19 Poměr sester s kompetencí k aplikaci chemoterapie k celkovému počtu sester pracujících v MOÚ v r.2010

20 Intranet – úsek NNZP

21 Manažerský výstup: monitorování žilních vstupů včetně autorizace výkonů – ambulantní pacienti
Za období lze hodnotit počet výkonů kompetentních sester : – kdo provedl málo výkonů – může znovu prokázat svoje dovednosti se školitelem.

22 Manažerský výstup: monitorování žilních vstupů - autorizace výkonů hosp. pacienti
Za delší období lze hodnotit počet výkonů kompetentních sester : – kdo provedl málo výkonů – může znovu prokázat svoje dovednosti při provedení výkonu se školitelem.

23 Počet zavedených jehel do portu u ambulantních pacientů v obd. od 1.12. do 22.12.2010
všechny sestry jsou k výkonu kompetentní a praktikující (porovnání manažerského výstupu se seznamem sester kompetentních k výkonům)

24 Grafické znázornění výsledků auditů na péči o žilní vstupy v 2. pol
Grafické znázornění výsledků auditů na péči o žilní vstupy v 2.pol.2010 na jednotlivých odd. MOÚ Neshody zjištěné při auditech odd. jsou dokumentovány, analyzovány a prezentovány na poradách, kazuistiky jsou zařazeny do edukace sester v následujícím roce

25 Co plánujeme? pokračovat ve sledování počtu výkonů u sester se speciálními kompetencemi – stanovit minimální počet výkonů ročně pro udržení kompetence ověřovat praktické dovednosti u sester s nižším počtem výkonů porovnávat dosahovanou úroveň péče s deklarovanou ( audity) organizovat teoretický a praktický výcvik – dle zájmu také pro sestry mimo MOÚ v certifikovaných kurzech MZČR koncipovat nové kurzy a školení zvyšujících kompetence sester podporovat rozvoj manažerských modulů i do dalších oblastí

26 Kurz chemoterapie certifikovaný MZČR
3 dny teorie 14. – 3dny praxe: volitelný termín na pracovišti s akreditací JCI certifikát MZČR platný v celé ČR cena 1999,- přihlášky : tel

27 Kurz péče o porty certifikovaný MZČR
3 dny teorie: 17. – nebo 11. – cena 2856,- 3 dny praxe – volitelný termín pracoviště s akreditací JCI certifikát MZČR platný v celé ČR přihlášky : tel

28 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Získávání a udržování kompetencí sester v MOÚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google